Etiqueta: Educació primària

UOB Ensenyament no es conforma amb la integració al grup d’A1 de només certs docents d’FP: cos únic docent

Igual feina, igual salari

Circular 281/2023


Ens oposem a l’existència de categories de docents. Per això, emprenem mesures per aquells docents d’FP que no poden fer el transvasament a A1 i denunciem que no s’hagi inclòs als Mestres d’infantil i Primària i als Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

Ja és conegut que UOB Ensenyament és partidària d’un cos únic de docents i, en conseqüència, es mostra a favor de tota acció encaminada a fer-ho possible. Aquesta és i serà, una de les nostres prioritats fins que no aconseguim acabar amb l’existència de categories de docents.

Celebram la passa que s’està fent amb la integració dels docents de Formació Professional, del grup A2, fins a fer-se efectiva aquesta integració, al grup A1. No obstant això, no deixarem de reivindicar un cos únic fins que tots els docents, independentment del cos i situació administrativa, tenguin les mateixes condicions salarials i de cotització.

L’esmentada integració, en curs, ha fet que, aquesta reivindicació històrica d’UOB, últimament s’hagi centrat especialment en el col·lectiu d’FP. I és que, des d’UOB Ensenyament hem vist necessari posar en relleu el greuge comparatiu que es produeix de no fer-se efectiva la integració i, el conseqüent, reconeixement amb efectes retroactius des del 19 de gener de 2021 (data d’entrada en vigència de la LOMLOE, la qual obliga a la integració dels docents funcionaris d’FP amb titulació universitària al cos de secundària) dels drets administratius i econòmics, també, dels interins i funcionaris en pràctiques, fins al moment, exclosos d’aquest tràmit. És per això, que posem a la disposició dels afectats (interins i funcionaris en pràctiques) dues instàncies per reclamar a la Conselleria d’Educació i FP de Balears que compensi la diferència salarial que existeix entre el cos A1 i A2, amb efectes retroactius des de la data d’entrada en vigor de la citada llei i fins que es faci efectiva la seva integració al cos A1. Així mateix, també, recordar-vos que s’ha forçat a la Conselleria a introduir en el nou Acord Marc la necessitat d’estudiar la situació de dos perfils singulars de professorat de formació professional: la d’aquells funcionaris que van ingressar al cos amb el requisit exigit en el seu moment, però que no disposen de titulació universitària que els permeti accedir al cos A1, i la d’un col·lectiu d’interins que en el seu moment, també, van accedir a la funció docent amb la titulació requerida, però que s’han vist al carrer per no tenir ara la titulació exigida, tot i disposar d’ampla experiència en l’exercici de la docència. 

Per tant, tot i que celebram l’avanç amb els companys d’FP, volem deixar clara la nostra postura: volem acabar amb les categories de docents. I això implica integrar al grup A1, també, als Mestres d’Infantil i Primària i als Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. UOB Ensenyament denuncia que, igual que s’ha fet amb el professorat d’FP, des de l’Estat no s’hagin inclòs als mestres en el transvasament al cos A1 i en, conseqüent, se’ls privi del gaudi de les mateixes condicions salarials i de cotització que als seus companys de secundària. La titulació ha deixat de ser-ne l’excusa i és que ara tots els mestres han de fer un grau de 4 anys (i no una diplomatura de 3) per accedir a la professió.

El currículum de Primària al Consell Escolar de les Illes Balears

Circular 255/2022

 • Calendari escolar, horaris i ràtios
 • Llengua catalana
 • Coneixement del Medi-Illes Balears
 • Escola laica

Durant dues sessions d’aquest mes d’abril, dia 8 i dia 25, s’han estudiat a la Comissió Específica Temporal del currículum d’Infantil i Primària (CETCUINF) del CEIB, les 94 esmenes presentades a l’esborrany 1, 26 de les quals són d’UOB Ensenyament. A un altre moment ja vàrem explicar el sentit de les nostres aportacions però trobam important informar-vos sobre com han quedat algunes d’elles després del debat dins la comissió. Vos ho explicam en quatre grans blocs:

1. CALENDARI ESCOLAR, HORARIS, RÀTIOS

Article 11. Autonomia dels centres. 

10. En l’exercici de la seva autonomia, els centres poden adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d’organització, normes de convivència o ampliació del calendari escolar o de l’horari lectiu d’àrees o àmbits, en els termes que estableixi la Conselleria d’Educació i Formació Professional …

PROPOSTA UOBSuprimir: …ampliació del calendari escolar o de l’horari lectiu d’àrees o àmbits,…

MOTIVACIÓ: Respecte al calendari escolar, s’hauria d’informar i consensuar prèviament amb la comunitat escolar i els agents sindicals. Pel que fa a l’horari lectiu d’àrees o àmbits, això podria donar peu a diferències significatives entre uns centres i altres. 

ACORD: Es va acceptar la supressió de “l’ampliació del calendari escolar” però no de “l’horari lectiu” (la normativa ho permet)

Article 25. Horari.

5. Les hores de lliure disposició s’han de fer servir per augmentar la càrrega horària de les àrees de l’etapa o per a activitats de tutoria. No es poden utilitzar per afegir àrees ni per ampliar el temps d’esplai…

PROPOSTA UOB: Afegir: Els docents disposaran de dues hores complementàries per tal de poder
dedicar més temps a l’elaboració de material, informes, coordinació
amb altres mestres i famílies, preparació d’activitats i burocràcia. 

MOTIVACIÓ: Poder dedicar més temps a l’elaboració de material,
informes, coordinació amb altres mestres i famílies, preparació
d’activitats, i burocràcia
i anar cap a una equiparació amb les hores lectives del professorat de secundària.

ACORD: no es va acceptar l’esmena tal qual perquè es va considerar que aquí es parla de l’horari de l’alumnat però es va decidir redactar una consideració general que demani la millora de l’horari del professorat de primària per atendre les necessitats abans esmentades.

Article 26. Materials curriculars.

1. La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha de fomentar l’elaboració de
materials curriculars
per afavorir el desenvolupament i l’aplicació del currículum i ha de
dictar les disposicions que orientin el treball dels mestres en aquest sentit, a més de
regular-ne els procediments de supervisió.

PROPOSTA UOB: Després de “sentit”: …procurar una dotació horària, proporcionant
als centres més professionals…

MOTIVACIÓ: Elaborar els materials curriculars requereix un temps afegit al que es
necessita quan es treballa amb un material editorial.

ACORD: considerant que en aquest document no escau fer aquesta demanda però reconeixent la necessitat, es redactarà una consideració general que hi faci referència.

Article 27. Recursos. 

3. En el procés d’aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Conselleria
d’Educació i Formació Professional ha de proveir els recursos necessaris per garantir: 

a) Un nombre màxim de 25 alumnes per aula.

PROPOSTA UOB: Canviar 25 per 20 

MOTIVACIÓ: Insistim en demanar una disminució de les ràtios perquè està més que comprovat que és una condició clau per millorar la qualitat de l’educació.

ACORD: Afegir: “… nombre que anirà disminuint en compliment al que prescriu la LEIB.”

 2. LLENGUA CATALANA

Article 6. Principis pedagògics. 

9. Les llengües oficials s’han d’utilitzar només com a suport en el procés d’aprenentatge de la llengua estrangera. En aquest procés, s’ha de prioritzar la comprensió, l’expressió i la interacció oral.

PROPOSTA UOB: En l’aprenentatge de la llengua estrangera s’utilitzarà la llengua catalana només si és necessari. 

MOTIVACIÓ: Quan s’ensenya la llengua estrangera si es fa necessari en algun moment fer una traducció s’ha de fer en català, no en castellà.

ACORD: La llengua vehicular s’ha d’utilitzar només com a suport en el procés d’aprenentatge de la llengua estrangera…

Article 8. Àrees. 

3. Un alumne pot estar exempt de l’avaluació de l’àrea de llengua catalana i literatura si ho sol·licita i compleix les condicions previstes a la normativa. En qualsevol cas, l’alumne ha de cursar aquesta àrea.

PROPOSTA UOB: Proposam suprimir aquest punt.

MOTIVACIÓ: Eximir un alumne de l’avaluació pot provocar el desinterès per l’àrea. S’ha de fer un acolliment, adaptacions,… però és necessària l’avaluació.

ACORD: es va dur a votació i no es va aprovar.

Article 13. Concreció curricular. 

i) Impartició d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

PROPOSTA UOB: Supressió d’aquest apartat.

MOTIVACIÓ: No hi ha cap necessitat, més aviat el contrari, d’aprendre el vocabulari de matemàtiques, plàstica, edcuació física,… en una llengua estrangera. Si aquesta llengua s’ensenya des dels primers anys d’escolarització, treballant la comunicació oral i com s’ha apuntat abans, fent el mínim
ús de la llengua vehicular, en acabar l’escolarització els alumnes
poden ésser competents en una tercera llengua.

ACORD: es va dur a votació i no es va aprovar.

Tot i la votació en contra d’aquesta esmena volem fer referència a la proposta de l’Associació d’Inspectors en relació a la disposició addicional cinquena Ensenyaments del sistema educatiu espanyol impartits en llengües estrangeres: 

1. La Conselleria d’Educació i Formació Professional podrà autoritzar que una part de les àrees del currículum s’imparteixin en llengües estrangeres

PROPOSTA ASSOCIACIÓ INSPECTORS:  Les autoritzacions que es puguin concedir per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, hauran d’atendre al que es dicta en el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, on s’exposa que un mínim del 50% de les hores s’han d’impartir en llengua catalana i que les àrees de coneixement de medi natural i social han de ser impartides, obligatòriament, en llengua catalana.

Encara que ens sembla insuficient s’agraeix sentir qualcú que mostra un poc de seny i sensibilitat per l’emergència lingüística en què es troba la llengua catalana.

Article 17. Atenció a les diferències individuals

… Els centres han d’adoptar mesures curriculars i organitzatives inclusives per assegurar que
els alumnes amb NESE puguin aconseguir els objectius i les competències de l’etapa. En
particular, han d’afavorir la flexibilització i l’ús d’alternatives metodològiques en l’ensenyament
i avaluació de la llengua estrangera,…

PROPOSTA UOB: En comptes de “la llengua estrangera” posar: …de totes les àrees. 

MOTIVACIÓ:  No té sentit que es posi especial esment a la llengua estrangera. 

ACORD: Es va aprovar.

Àrea de Llengua castellana i Literatura. Sabers bàsics:

A. Les llengües i els seus parlants.

B. Comunicació.

C. Educació literària 

PROPOSTA: Proposam suprimir els Sabers Bàsics A, B i C de l’àrea de Llengua Castellana 

MOTIVACIÓ: És l’única manera que hem trobat d’exposar que consideram un
despropòsit
que l’àrea de llengua catalana sigui una simple traducció de la
de llengua castellana o viceversa.
L’objectiu de la nostra esmena és sobretot evitar repeticions a l’hora
de treballar els continguts comuns de les dues àrees. 

ACORD: No es va acceptar la supressió però hi va haver acord en la motivació, per la qual cosa es redactarà una consideració general que hi faci referència.

3. CONEIXEMENT DEL MEDI

PROPOSTA: Incloure dins els Sabers Bàsics de l’Àrea de coneixement del medi, a
“Societats i territoris”, dins cada un dels cicles, algun apartat que faci
referència específica als sabers bàsics de les Illes Balears. A mode
d’exemple:
El clima, els paisatges naturals, la població, les activitats
econòmiques, l’organització territorial, l’Estatut d’Autonomia i la
història de les Illes Balears. 

MOTIVACIÓ:  L’entorn més proper és una font d’estímuls per a l’alumnat de primària. Ha de quedar reflectit dins el currículum el treball del medi físic, social i cultural de les Illes Balears.

ACORD: Es va acordar, després de constatar aquesta mancança, elaborar un redactat per afegir-ho a la introducció.

4. RELIGIÓ

Disposició addicional quarta
Ensenyament de religió 

1. Els ensenyaments de religió s’inclouran en l’Educació primària d’acord amb el que
s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació…

PROPOSTA: Supressió de la disposició addicional quarta.

MOTIVACIÓ: Essent conscients que la Llei està per damunt aquesta disposició i suprimir-la no és possible, ha estat una forma simbòlica d’expressar que volem que es posi d’una vegada aquest tema damunt la taula, s’escolti la comunitat educativa i anem cap una escola laica. 

ACORD: es va dur a votació i per ampla majoria es va aprovar l’esmena de supressió.

UOB Ensenyament ha fet els deures, el Consell Escolar de les Illes Balears ha parlat. Ara toca a Conselleria moure fitxa.


Currículums d’Infantil i Primària, un trencaclosques que no encaixa

Circular 252/2022

 • Malestar per la precipitació en què s’han hagut de fer les esmenes i al·legacions als esborranys dels nous currículums d’Educació Infantil i Primària.

 • Emergència lingüística i cultural dins el nostre currículum.

 • Incongruències amb els àmbits i les situacions d’aprenentatge.

 • Defensem una educació laica.

 • Demanem una reducció burocràtica, de ràtios i d’hores lectives per a garantir una educació de qualitat.

 • Les competències clau i específiques, descriptors de perfil de sortida, criteris d’avaluació i sabers bàsics, un trencaclosques que no encaixa.

Des d’UOB Ensenyament volem posar de manifest el nostre malestar i el de molts companys i companyes que ens ho han fet arribar per la precipitació en què s’han hagut de fer les esmenes i al·legacions als esborranys dels nous currículums d’Educació Infantil i Primària. De cap manera es pot parlar d’un currículum consensuat amb la comunitat educativa quan s’ha habilitat un termini de només 5 dies perquè aquells que realment posarem a la pràctica la nova llei d’Educació, la LOMLOE (que en cap cas seran aquells que l’han dissenyada) hi presentem els nostres emperòs. Els docents construïm processos d’ensenyament-aprenentatge a partir del que ens marca la normativa educativa i, perquè aquests puguin esdevenir significatius per a l’alumnat, primer hem de comprendre i després elaborar. Per tant, podem dir que en aquest cas s’ha començat la casa per la teulada. Tot això ens fa pensar que els tempos són intencionadament insuficients i és que volen que els docents seguem simples executors d’una llei feta per les altes esferes. 

No obstant això, les presses no han evitat que des d’UOB presentem una sèrie d’esmenes que hem agrupat per blocs i que us descriurem, a grans trets, a continuació:  

1.Foment de la llengua catalana i les manifestacions culturals pròpies.

Com no podia ser d’altra forma ens preocupa la situació curricular de la llengua i cultura pròpies dins el context d’emergència lingüística i cultural en què es troba immers el nostre sistema educatiu. És per això que, entre d’altres, i seguint amb la nostra lluita vers la necessitat d’una escola que fomenti la nostra identitat, hem presentat una esmena de supressió a la possible exempció de l’avaluació de l’àrea de llengua catalana i literatura (art. 8.3 del currículum de primària). També una de modificació a la necessitat que, per contribuir al manteniment de la identitat pròpia de les Illes Balears no és suficient només afavorir l’ús de la llengua catalana i la difusió de la cultura i el coneixement de les tradicions, cal que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ho fomenti (art. 6.11). Així mateix, ens manca la concreció dels currículums de les diferents àrees a l’entorn de les Illes Balears, especialment pel que fa a Coneixement del medi natural, social i cultural i a Llengua catalana i Literatura. Denunciam també, que el currículum de les dues llengües siguin un calc, una còpia un de l’altre. Són dues llengües diferents, que tenen coses en comú, però d’altres no, i per tant, per molts de motius, no poden partir d’un currículum idèntic. 

Per altra banda, ens ha alarmat la disposició addicional cinquena del currículum de primària, la qual estableix que La Conselleria d’Educació i Formació Professional podrà autoritzar que una part de les àrees del currículum s’imparteixin en llengües estrangeres… Això no és més que donar l’opció a un TIL encobert. Un Tractament Integrat de Llengües que tants mal de caps ens va portar per lluitar contra allò que pretenia minvar la presència del català a l’ensenyament i acabar amb el sistema d’immersió lingüística i el decret de mínims. Amb la situació actual de l’ús de la nostra llengua només es podria dur a terme aquest punt a centres on no tinguessin aquest problema i això seria discriminatori. 


2.Àmbits i situacions d’aprenentatge. 

Si més no, en el desplegament del projecte decret del currículum d’Educació Primària hi ha certes inconnexions referides als àmbits. Per una banda, l’article 8 diu … els centres poden establir agrupacions d’àrees en àmbits sense perjudici del caràcter global de l’etapa… però després a l’article 11, diu que la Concreció curricular ha de contenir l’organització d’àrees en àmbits. Com quedam? Podran fer àmbits o s’han de fer àmbits? UOB Ensenyament demana una decisió unànime per consens entre tots els implicats. Si no hi ha consens no es duu endavant. 

El mateix passa amb les situacions d’aprenentatge. Aquestes pertanyen a l’Annex 3 i el RD 157/2022 marca que dit annex no és d’obligat compliment. Però, en canvi, l’esborrany autonòmic diu que Per a l’adquisició i desenvolupament de les competències clau i de les competències específiques, l’equip docent ha de dissenyar situacions d’aprenentatge, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 3 i aquest a més té una estructura de 10 punts que marca com s’hauran de programar aquestes situacions. Per tant, ens tornem a trobar amb el mateix, es poden o s’han de fer situacions d’aprenentatge? Així, aquest annex 3 dona molt poca autonomia als centres i no els deixa decidir com organitzar-se. Conselleria no pot inflexibilitzar d’aquesta manera l’estructura del procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, pel que ens ha arribat a UOB, els docents d’Educació Primària no estan informats sobre l’organització per àmbits i per això exigim que Conselleria informi, formi i s’arribi a un consens

3.Religió

UOB Ensenyament sempre ha demanat una educació laica on les religions siguin objecte d’estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials. La religió, pel seu caràcter acientífic, no pot ser impartida com a matèria. Proposam un ensenyament global de les diferents religions del món que permeti conèixer-les i comprendre-les millor a totes com a ciutadans d’un món cada vegada més globalitzat. 

Som conscients que, que els alumnes tenguin dret a rebre una educació religiosa ve marcat per l’article 27.3 de la Constitució espanyola i pels acords subscrits per l’Estat espanyol amb les diferents confessions religioses, però UOB Ensenyament no deixarà de demanar una educació laica.

A més, si prou no n’hi ha amb l’anterior, com a novetat, els alumnes del darrer curs del segon cicle d’Educació Infantil tindran ja l’opció de cursar religió. Tampoc el currículum de primària (disposició addicional quarta, apartat 4) acaba de deixar prou clar què faran els alumnes que no hagin optat per cursar aquesta matèria. No és suficient dir que Els centres docents han de disposar les mesures organitzatives perquè els alumnes, dels quals les mares, pares o tutors legals que no hagin optat perquè cursin ensenyaments de religió rebin la deguda atenció educativva…Exigim que es concreti més a què es dedicarà aquest temps. 

4.Reducció burocràtica, de ràtios i d’hores lectives per a garantir una educació de qualitat 

Als esborranys d’aquests nous currículums presentats es pot observar un increment de la burocràcia sobretot dels tutors, per tal de poder atendre correctament a tot l’alumnat. Sabem que aquests dos darrers cursos hi ha hagut una sobrecàrrega burocràtica i, per tant, no se’n necessita més. Si els docents han de fer més coordinacions per donar una resposta educativa adequada a l’alumnat és necessari reduir hores lectives i reduir les ràtios, peticions ja històriques d’UOB.

A l’article 11 de l’esborrany d’Educació Primària es fa referència a l’autonomia dels centres i diu … els centres poden adoptar (…)  l’ampliació del calendari escolar o de l’horari lectiu d’àrees o àmbits, en els termes que estableixi la Conselleria d’Educació i Formació Professional i dins de les possibilitats que permeti la normativa aplicable, inclosa la laboral … UOB demana directament la supressió d’aquest punt perquè no ens podem arriscar a què ocorri alguna cosa semblant a la modificació del calendari escolar de Catalunya. 

5.Competències clau i específiques, descriptors de perfil de sortida, criteris d’avaluació i sabers bàsics, un trencaclosques que no encaixa

Si bé ens ho hem llegit de totes les àrees i n’hem fet alguna que altra esmena, la conclusió que n’hem tret és que tot plegat resulta un trencaclosques que no encaixa. 

En primer lloc, la presentació que se n’ha fet de tots aquests elements no afavoreix de cap forma el veure-ho com un tot interrelacionat. El format taula hauria contribuït a fer-ho més lleuger.

D’altra banda, tots aquests elements són molt subjectius excepte els sabers bàsics (el que vindrien a ser els continguts), de manera que aquests apareixen totalment deslligats de la resta i, per tant, es deixa en mans dels docents el muntar aquest engranatge. 

Conclusió:

•L’exposició feta és un resum de totes les esmenes presentades. Totes han estat adreçades a la Direcció General de Planificació i Centres i al CEIB.

•Des d’UOB Ensenyament recordem que l’educació no es fa als despatxos.

La Conselleria també obliga els PT a fer de mestres tutors!

Segons hem pogut saber, la Conselleria obliga els PT a fer de mestres tutors en alguns CEIP deixant desatesos els alumnes NESE. Aquesta retallada s’afegiria a la dels mestres especialistes. Si el vostre centre està afectat per la reconversió de mestres especialistes i PT en mestres tutors, amb la pèrdua consegüent de qualitat educativa i atenció als alumnes NESE, agrairem que ens ho comuniqueu a ensenyament@uob.cat.

El Departament de Planificació va repartir els auxiliars administratius als CEIP

Misteri aclarit: en resposta a la pregunta d’UOB, el cap del Departament de Planificació, Jaume March, va dir a la mesa sectorial de dilluns que és ell qui ha repartit els 30 auxiliars administratius als CEIP, la llista dels quals va ser filtrada a un sindicat, tal com vam denunciar fa uns dies. Pel que fa als criteris que va aplicar, va dir que són els que apareixen a la nota de premsa de la Conselleria.

Atès que la decisió de dotar o no un centre en concret afecta la qualitat de feina dels centres, continuam exigint que aquest assumpte es tracti en mesa sectorial. No pot ser que Planificació faci i desfaci sense consultar els representants dels treballadors.

Atenció CEIPs! Auxiliars administratius a discreció i mesa sectorial ‘fantasma’

Dimarts passat, 12 de juny, la Conselleria d’Educació va publicar una nota de premsa amb el títol “A partir del mes de setembre 30 auxiliars administratius atendran 56 centres educatius d’infantil i primària“.

Es
dóna el cas que, segons ens ha arribat, un sindicat va difondre una
nota amb data de 25 de maig que detallava en una llista els centres
agraciats amb la mesura, llista que la Conselleria no ha fet pública, i a
més a més anunciava que “Aquesta proposta s’aprovarà definitivament en
la Mesa sectorial d’Educació del proper dilluns 28 de maig
” [sic].

Davant això des d’UOB informam que:

1) El 28 de maig no hi va haver cap mesa sectorial i a hores d’ara no se n’ha convocada cap per tractar aquest assumpte.

2)
Consultada la direcció general d’Innovació, ens han dit que no tenien
coneixement d’aquesta llista. Personal Docent ens ha respost que tampoc
ha sortit d’ells i Secretaria general encara no ens ha contestat la
pregunta que els vam fer l’1 de juny.

Vist que
tothom es lleva el mort de damunt, i davant la possibilitat que
l’elecció dels centres s’hagi fet directament des de Funció Pública,
nosaltres ens demanam:

 • Amb quins criteris i per part de qui s’han seleccionat els centres?
 • S’ha
  tingut en compte que hi ha centres amb més càrrega de feina per tenir
  més alumnes al menjador escolar, pel tràmit de beques o el transport
  escolar?
 • Quines mesures s’han previst per als centres que queden sense administratiu?
 • Quin
  criteri s’aplica respecte a la proximitat dels centres, quan hi ha
  casos d’administratius compartits entre centres que disten entre ells
  més de 20 km?
 • Com és que un determinat sindicat ha disposat
  d’informació privilegiada, i amb base a què va anunciar una mesa
  sectorial que mai no ha tingut lloc?
 • I per acabar, té previst la
  Conselleria dur aquest tema a mesa sectorial? En tot cas, des d’UOB
  aprofitam per exigir-la perquè se’ns aclareixi aquest guirigall amb pèls
  i senyals.

La Conselleria publica el model d’informe final de Primària

El cap d’Inspecció, Antonio Arbós, a la dreta de la imatge. Foto: CAIB

La Conselleria d’Educació ha publicat el model d’informe final d’educació primària que els centres hauran de fer per als alumnes de sisè. La resolució també crea la Comissió Externa de
Valoració d’aquest informe d’avaluació, que presidirà el cap del Departament d’Inspecció, Antonio Arbós, i estarà integrada per representants d’Inspecció i el IAQSE.

Resolució BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10489/580167/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

La Conselleria renuncia a fer les proves LOMCE de Primària

La mobilització de la comunitat educativa ha donat un cop més els seus fruits: la Conselleria ha informat que no farà fer les proves LOMCE de 3r i 6è de Primària.

El conseller d’Educació ha anunciat la creació d’una “una comissió
externa per validar els resultats de les avaluacions individuals i
internes que hagin realitzat els centres als alumnes de sisè”, “integrada per representants d’Inspecció Educativa i de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).” Els
informes individuals del alumnes hauran d’incloure “la informació referida a cada competència que és objecte d’avaluació”.

La comissió “comprovarà el grau d’adquisició de la competència en comunicació
lingüística, matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
tecnologia, a més de l’assoliment dels objectius de l’etapa partint dels
resultats recollits per part del professorat dels centres a través de
les proves de final de curs i de les informacions complementàries que
considerin oportunes.”

Els informes tindran per objecte “a
més d’ajudar a l’alumnat a millorar el seu aprenentatge, aportar
informació referida a cada alumne al centre on hagi de continuar els
estudis d’educació secundaria.”

La Conselleria informa que “està
treballant en els darrers mesos les línies bàsiques del que serà el model propi de les Illes Balears d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic.
Aquest model s’està treballant des de principi de legislatura, de
manera similar a com ho han fet, entre d’altres, comunitats autònomes com Catalunya, Canàries o el País Basc”.


Nota de premsa de la Conselleria:

Educació valorarà l’adquisició de les competències bàsiques dels alumnes de sisè d’Educació Primària a partir dels resultats de les avaluacions individuals de cada centre

Darrera actualització: 05/05/2016

La Conselleria d’Educació i Universitat en el
cas de l’avaluació individualitzada de sisè d’Educació Primària, tenint
en compte la situació política actual de convocatòria de noves eleccions
generals i atès que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports no ha
estat capaç d’atendre el compromís en temps i forma de convocar una
Conferència sectorial per aclarir problemes de l’aplicació de la LOMCE,
considera adient crear una comissió per valorar l’adquisició de les
competències bàsiques dels alumnes de sisè a partir dels resultats de
les avaluacions individuals de cada centre. Així ho ha explicat avui
dematí el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat
del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni
Morante, i del director de l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del
Sistema Educatiu (IAQSE).

Avaluació individualitzada de sisè d’educació primària

Des del Govern de les Illes Balears, davant la situació caòtica que
genera en la comunitat educativa la falta de previsió i la mala
organització del Ministeri d’Educació, es considera  imprescindible
dotar els centres de l’estabilitat necessària per garantir que els
alumnes puguin ser avaluats sense interferir el bon funcionament del
curs.

Per altra banda, la LOMCE estableix en el seu article
144 que les Administracions Educatives seran les responsables del
disseny, aplicació i correcció de l’avaluació final d’Educació Primària.
Així mateix, tant la LOMCE com el Reial Decret 126/2014 que regula el
currículum bàsic de l’Educació Primària defineixen l’avaluació en
aquesta etapa com a contínua i global, i remarca en diverses ocasions
que ha de tenir en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les
àrees del currículum. A més, aquest decret també obliga a garantir als
alumnes el dret a una avaluació objectiva i a que la seva dedicació,
esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat.

Tenint en compte tot l’anterior, la Conselleria crearà una comissió
externa per validar els resultats de les avaluacions individuals i
internes que hagin realitzat els centres als alumnes de sisè. La
comissió estarà integrada per representants d’Inspecció Educativa i de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).

Aquesta comissió tendrá la funció de supervisar i de validar els
informes individuals del alumnes, els quals inclouran per a cada alumne
la informació referida a cada competència que és objecte d’avaluació.
Així es comprovarà el grau d’adquisició de la competència en comunicació
lingüística, matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
tecnologia, a més de l’assoliment dels objectius de l’etapa partint dels
resultats recollits per part del professorat dels centres a través de
les proves de final de curs i de les informacions complementàries que
considerin oportunes.

La finalitat d’aquests informes serà, a
més d’ajudar a l’alumnat a millorar el seu aprenentatge, aportar
informació referida a cada alumne al centre on hagi de continuar els
estudis d’educació secundaria.

Cap a un model propi i consensuat

Al mateix temps, fent ús de les nostres competències, complint els
principis generals de la normativa vigent, la Conselleria està
treballant en els darrers mesos les línies bàsiques del que serà el model propi de les Illes Balears d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic.
Aquest model s’està treballant des de principi de legislatura, de
manera similar a com ho han fet, entre d’altres, comunitats autònomes com Catalunya, Canàries o el País Basc
i pròximament es presentaran les línies bàsiques per després ser
consensuades amb tota la comunitat educativa. Tot això, sempre en
defensa del nostre alumnat així com de les seves famílies i del
professorat.

Planificació ofereix docents de suport per reduir ràtios a Alcúdia

CEIP Porta des Moll, amb problemes greus d’espai

Reproduït d’Última Hora:

Principio de acuerdo para rebajar las ratios en las escuelas públicas de Alcúdia

E. Ballestero | Alcúdia | 03/05/2016

La Conselleria de Educació no obligará a las escuelas públicas de Alcúdia a habilitar nuevas líneas educativas en Primaria si eso supone una pérdida de espacios polivalentes.

El Govern, los directores de los centros y las Amipas llegaron este lunes a un principio de acuerdo en virtud del cual Educació se compromete a enviar profesores de refuerzo que atenderán al alumnado de aquellas aulas en las que haya más de 27 alumnos, sin que los centros estén obligados a desdoblarlas a la espera de que se construya la nueva escuela.

De Diario de Mallorca:

La falta de espacio en los colegios impide acabar con la masificación en las aulas

La bajada de ratios a 20 niños por aula en Infantil sólo se aplicará en la pública

Familias de la Part forana temen ser derivadas a la concertada

05.05.2016 | 01:36

Mar Ferragut palma

Una de las medidas estrellas del acuerdo marco firmado entre la conselleria de Educación y los sindicatos es la bajada de ratios en las aulas de 4º de Infantil (niños de 3 años) el próximo curso: el tope será de 20 críos por clase, ampliable hasta 22 en caso de necesidades urgentes de escolarización. El problema es que en muchos colegios públicos no hay espacio físico para desdoblar los grupos. En la red concertada este límite no se aplicará y podrán tener más niños por aula: el máximo será de 25 estudiantes, ampliable a 27.

Así la conselleria de Educación se ha topado con que una medida en teoría positiva –la desmasificación de las aulas– está generando problemas en determinadas zonas como algunas barriadas de Palma, el municipio de Santa Maria,en centros puntuales que están muy saturados y en Alcúdia. Este último caso es especialmente complicado, pero ya se ha pactado con la Conselleria que los centros no desdoblarán sino que tendrán dos profesores por aula hasta que abra sus puertas el nuevo colegio previsto (de aquí a dos o tres años).

Debido a los recortes de la anterior legislatura, las ratios máximas se aumentaron hasta 30 alumnos de Infantil por grupo, provocando quejas por parte de padres y profesores, que aludían a motivos pedagógicos e incluso de seguridad.

El actual equipo se comprometió a que durante este curso no excedería los límites que marca la LOMCE (25 niños, cifra ampliable a 28) y se pactó un plan para el resto de la legislatura para ir bajando estas ratios.

Sin embargo, este curso más de una cuarta parte de los colegios públicos tienen clases con más alumnos de lo que permite la LOMCE: uno de cada cuatro centros de Infantil y Primaria tienen al menos un grupo con 28 niños o más (algunos llegan a la treintena). Para paliarlo, Educación ha enviado a más de 70 docentes a los centros, que decidían libremente si hacían un desdoblamiento o introducían al profesor nuevo en el aula como refuerzo.

En Santa Maria, varias familias con niños de tres años –que el próximo septiembre empezarán 4º de Infantil– han echado cuentas y temen quedarse sin plaza en la escuela pública. Según los datos del censo de 2013, en Santa Maria hay 75 niños de esta edad. El colegio tiene solo dos clases de 4º de Infantil, con lo que entienden que como mucho podrían entrar 44 niños. Algunos padres están inquietos porque creen que podrían ser derivados al concertado del pueblo (que puede acoger a más alumnado por aula en este nivel ya que a la concertada no le afecta la bajada de ratio), que tiene un horario diferente que no les conviene.

El director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, indicó a este diario que estudiarán este caso, aseguró que “habrá una solución y cabrán todos” y recordó que el proceso de escolarización no ha comenzado.

Morante razonó que aunque el objetivo de la bajada de ratios (desmasificar aulas) es bueno, Educación lo que no quiere es generar un problema por lo que su intención es “hacerlo con el máximo acuerdo con los centros”. Y en los que no haya espacio para desdoblar grupos o no se quiera perder espacios destinados a otros usos (como el gimnasio o la biblioteca), podrán tener dos profesores en el aula: “Si no podemos bajar las ratios de alumnos por aula, bajaremos la ratio de alumnos por profesor”. El director general apuntó que se han reunido con más de una veintena de colegios para determinar qué solución les conviene más.

El responsable de Centros desveló que había calculado que sería necesario desdoblar 50 unidades, pero que esta cifra finalmente será menor. Aún no sabe cuántos profesores exactamente mandarán a los colegios para cumplir con esta bajada de ratios.

Hay varios factores que contribuyen a que las aulas estén al límite de su capacidad, como los ajustes de la anterior legislatura, el crecimiento de la población escolar o la falta de planificación en infraestructuras educativas.

Las claves

 • Acuerdo marco: Como máximo solo habrá 22 niños de 3 años por aula
  Según
  lo pactado en el acuerdo marco firmado con los sindicatos, el próximo
  curso la ratio de niños por aula en 4º de Infantil será de 20, ampliable
  a 22 si es necesario.

  Falta de espacio: Imposible desdoblar grupos
  Hay
  colegios que aseguran no tener espacio para desdoblar grupos. Educación
  les ofrece la posibilidad de que haya dos profesores por aula. Se han
  reunido ya con una veintena de centros para pactar soluciones. Con
  Alcúdia han llegado a un acuerdo. En algunos puntos de Palma y en Santa
  Maria también hay problemas.

  Solo en pública: En la concertada el tope seguirá siendo de 25 niños por clase
  La
  red concertada no se verá afectada por esta bajada de ratios y en 4º de
  Infantil podrá seguir teniendo hasta 25 niños por clase. Morante
  argumenta que el acuerdo marco se firmó solo con sindicatos de la
  enseñanza pública.

Assemblea de Docents: Paralització total de les proves LOMCE a Primària

 

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Paralització total de les proves LOMCE a Primària

Davant la resolució del Conseller d’Educació i Universitat de la CAIB, de 23 d’abril de 2016, relativa a la suspensió temporal de l’aplicació de les proves d’avaluació per als alumnes de tercer i sisè de primària que el mateix conseller, en una resolució de 7 d’abril havia convocat, l’Assemblea de Docents i la Plataforma Crida volem deixar constància que mantenim la nostra proposta de suport al boicot a les proves Lomce, i continuam demanant la derogació immediata d’aquesta llei “en funcions” que segueix generant incertesa i condiciona el futur dels alumnes i la feina dels docents. donat que:

1r. Es tracta d’una paralització temporal, sense un compromís clar d’aturar-les definitivament, com ja han fet les CCAA de Canàries, Navarra, Catalunya i País Basc, que resulta si més no estrany, que es produeixi només 15 dies després de la primera resolució que les convocava quan el Parlament espanyol ja havia aprovat la suspensió del calendari de la LOMCE. Ens demanam a quin criteri respon aquest ajornament.

2n. En previsió que finalment, i en qualsevol moment, es convoquin les proves, hi haurà molt poc temps per reaccionar ja que el curs escolar es troba molt avançat. Ens preocupa que les proves se solapin amb el final de curs generant, una vegada més, caos als centres.

3r. Aquestes proves d’avaluació de l’alumnat de primària responen a un dels principis de la LOMCE que més reflecteix el seu caràcter segregador, que pretén classificar alumnes i centres, que només avalua resultats i no processos d’aprenentatge i que fa de la competitivitat un objectiu fonamental. Aquest model, ja experimentat en altres països, no funciona i s’allunya de l’escola compensadora de desigualtats socials, familiars i econòmiques que és tan necessària en aquesta comunitat.

4t. La LOMCE continua implantant-se, amb constants incerteses com aquesta, als centres educatius de les Illes Balears, i res fa pensar que una propera Conferència Sectorial d’Educació, a la qual s’acull el conseller per argumentar la decisió de suspensió temporal, sigui capaç d’acordar cap mesura contundent en contra de la LOMCE.

Davant situacions com les de les proves d’avaluació Primària, i abans que el curs vinent ens trobem amb les avaluacions finals (revàlides) de Secundària i Batxillerat, ara més que mai és necessària una paralització completa del calendari d’aplicació de la LOMCE i l’execució d’un acord polític immediat per a la seva derogació. Demanam coherència i determinació al Govern per dur a terme una política educativa de qualitat, que no allargui el fracàs sostingut i permanent que hem patit en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, estam preparats i disposats a boicotejar les proves si es decideix que s’han de fer, reiteram la nostra voluntat que aquesta llei sigui derogada i convidam els docents a explicitar, una vegada més, aquesta voluntat en els seus respectius claustres i assemblees.