Mes: octubre de 2018

UOB no aprova la nova Ordre de serveis d’orientació

A la mesa sectorial d’avui dematí s’ha tractat el tercer esborrany Projecte d’Ordre que regularà els serveis d’orientació educativa, social i professional, després haver passat per les meses tècniques de 11 de gener i 17 de gener. i la mesa sectorial de 7 de març.

Els representants d’UOB hem votat en contra del document perquè des dels seus inicis no s’ha consensuat amb els professionals dels EOEP. La resta de sindicats ha votat a favor.

La
Conselleria es manté amb la idea d’assignar els orientadors dels EOEP als CEIP,
cosa que implica la pèrdua de la seva independència respecte als centres
educatius, en contra del que s’estableix a l’article 39.17 del Decret
39/2011 d’atenció a la diversitat, i fa impossible el treball en equip,
regulat a l’article 38.5 del mateix Decret.

A més a més:

 • Finalment
  no s’ha introduït la nostra esmena d’afegir-hi que la Conselleria
  promourà “una oferta suficient” d’accions formatives (article 8).
 • Tampoc no han recollit la nostra esmena d’afegir que per al servei de
  préstec i de recursos pedagògics “es dotarà de les hores necessàries.” (article 17). Innovació diu que tenen hores suficients.
 • Continua sense acceptar-se que l’elecció del director
  dels equips especialitzats es faci “a proposta dels membres de l’equip”,
  tal
  com apareixia al primer esborrany (article 27).
 • Els orientadors que
  s’assignen als CEIP (UOEP, secció 3a de l’Ordre) hauran de fer horari de
  Primària tot i ser del cos de Secundària, a diferència dels que tenen
  plaça als IES.
 • Es continua considerant itinerància només si es va a dos centres diferents el mateix dia (article 28).

Per altra banda:

 • Personal
  docent ha dit que les places dels equips es consolidaran als tres anys
  de ser ocupats de forma continua, com a la resta d’especialitats. 

 • que s’ha admès la nostra demanda d’introduir per als EOEP, dins l’article 10 de Funcions generales
  dels serveis, la funció de “Coordinar-se entre sí”, tal com ja es
  preveia per als EAP.
 • Han recollit la nostra esmena d’afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats (article 25.2).

Aquests
punts no ens han semblat suficients per aprovar el text, davant el
greuge que suposarà la nova organització per als professionals dels EOEP
i sobre tot el fet que no s’ha consensuat amb ells.

Ara el Projecte d’Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears.

La Conselleria ens impedeix fer preguntes a la mesa sectorial

Circular 114/2018

Durant la Mesa Sectorial d’Educació que va tenir lloc el passat dia 25 d’octubre la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va impedir a Unió Obrera Balear acabar la seva intervenció quan aquesta feia ús del torn de paraula i no li va respondre a cap de les qüestions que exposà durant la sessió. La directora general ho va voler justificar esmentant tres motius: que a les 12:30h hi havia les reclamacions al cens, que la temàtica no era a l’ordre del dia i que no volia «deixar la resta de sindicats en inferioritat de condicions»; va afirmar textualment, en referència a UOB, que «si del que se tracta és d’avançar-nos a la resta de sindicats, no» (sic). 

– En resposta al primer motiu volem informar que entre que finalitzava la primera mesa i començava la reunió de la mesa electoral transcorrien prop de dues hores. 

– Quant al segon motiu denunciam que l’Administració i la resta de sindicats parlaren amb total llibertat de temes que no eren a l’ordre del dia, com per exemple: oposicions, futura resolució de tutorització amb efectes a partir del curs 2019-2020 (pendent de convocatòria de mesa i esborrany), contractació de professorat, interins S, mesures d’estabilitat, constitució del grup de treball de retallades, etc. 

– I pel que fa al tercer motiu volem destacar que la nostra tasca va dirigida únicament i exclusiva a la defensa dels interessos dels treballadors, no pas a acontentar l’Administració. 

És inadmissible que la directora general actuàs d’aquesta manera. No hem d’oblidar que una de les principals funcions que té la presidenta de la mesa és aplicar el mateix criteri per tots, un criteri que ha de ser just i equitatiu, també la d’escoltar la veu dels treballadors. Per tot això, properament entrarem dos escrits a registre: el primer consistirà en un recull de qüestions que distints docents ens feren arribar i que l’Administració no ens deixà formular a la mesa, aplicant-nos una censura que ens recorda el tractament que rebíem a l’anterior legislatura; i el segon serà per demanar que es respecti el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018), tant pel que fa a les convocatòries, que en aquesta ocasió es va enviar amb menys de 48 hores d’antelació sense que es tractés d’un “cas d’urgència reconeguda”, com per la resta d’aspectes que s’hi estableixen. 

Finalment volem destacar que a la mesa es va confirmar, tal com anunciàrem públicament el passat 18 d’octubre, que la Conselleria accepta la nostra petició de crear una llista única i adjudicació cremallera, fruit d’una incansable lluita d’ençà que existim en compliment dels acords de l’Assemblea de Docents i de l’assemblea del nostre sindicat. Podeu llegir tots els detalls del desenvolupament d’aquesta a la nostra entrada del blog o en el següent enllaç: https://www.uobensenyament.cat/2018/10/resum-mesa-sectorial-25-10-18-la.html

La mesa sectorial ratifica la victòria d’UOB: llista única i adjudicació cremallera

D’aquesta mesa en podem destacar varis fets:

Fets positius: 


 1. Després de votar-se les bases generals, es confirma que la petició d’UOB de tornar a la LLISTA ÚNICA i ADJUDICACIÓ CREMALLERA tira endavant. Aquesta reivindicació, present des que existim i que finalment s’ha convertit en un fet, sorgí en defensa dels acords de l’Assemblea de Docents i també de l’Assemblea del sindicat. Dia 18 d’octubre anunciàrem públicament que havíem aconseguit que la Conselleria acceptés la nostra petició. En la mesa tècnica de dia 19 d’octubre i en la mesa sectorial de dia 25 d’octubre poguérem constatar un fet molt positiu, no només la Conselleria havia acceptat la nostra petició sinó que també hi havia majoria sindical a favor. 
 2. De cara a aquest curs escolar seran declarats aptes en el procés de TUTORITZACIÓ els funcionaris interins docents que hagin complert, FINS AL DARRER DIA LECTIU DEL CURS ESCOLAR, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en un mateix centre públic d’ensenyament no universitari de les Illes Balears. Amb aquesta modificació els interins que aconsegueixin els trenta dies després d’haver acabat el període que tenen per apuntar-se a la borsa anual també tindran possibilitats de quedar tutoritzats. 

Fet negatiu: 

 1. La Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, CENSURA a UOB, impedint-li que formuli totes les qüestions que els docents li havien fet arribar. En total ens intenta retirar el torn de paraula fins a dues vegades en un marge d’escassos dos minuts i no respon a cap de les qüestions que li plantegem.
  En la primera interrupció ens convida a no continuar perquè a les 12:30h hi ha les reclamacions al cens. Contestam que tenint en compte que hi ha presses serem ràpids en l’exposició però així i tot no ens dóna ni tan sols 5 minuts per a poder acabar (entre que finalitza la primera mesa i comença la segona transcorren prop de dues hores). En la segona i darrera interrupció diu que no ens contestarà esmentant dues causes distintes, per una banda que la temàtica no està a l’ordre del dia i per l’altra que no vol deixar a la resta de sindicats en inferioritat de condicions. Afirma textualment, en referència a UOB, que “si del que se tracta és d’avançar-nos a la resta de sindicats, no”.
  En aquests moments demanam si aleshores no podem continuar fent ús del nostre torn de paraula i com que l’administració no ens ho permet, fem constar en acta el nostre desacord. 

Abans de continuar recordem que: 

 • Dia 19 d’octubre hi va haver una mesa tècnica sobre el nou esborrany de bases generals i en aquesta vàrem exposar no només aquells aspectes relacionats amb les bases sinó també aspectes de la convocatòria de borses, fet que els representants de l’administració ens varen agrair. 
 • Dia 23 d’octubre tingué entrada al correu del sindicat la convocatòria, amb menys de 48 hores d’antelació (no és la primera vegada que passa), de la mesa sectorial que tindria lloc dia 25 d’octubre a les 9:30h. 

Qui assisteix a la mesa sectorial? 

Hi assisteixen en representació de l’administració les següents persones: 

 • Rafaela Sánchez: Directora General de Personal Docent 
 • Manel Gacías: Cap de Departament de Personal Docent 
 • Luís Riera: Cap de Servei Jurídic de Personal Docent 
 • Miquel Bujosa: Cap de Servei d’Educació Primària 
 • Albert J. Flores: Cap de Servei d’Educació Secundària 
 • Vicenta Baldó: Secretària de la Mesa Sectorial d’Educació 

També hi assisteixen els sis sindicats que actualment hi tenen representació. 

1r PUNT DE L’ORDRE DEL DIA – BASES GENERALS 

Intervenció de l’administració 

El Cap de Servei d’Educació Secundària, Albert J. Flores, diu que a partir de les aportacions de la passada mesa s’ha preparat l’esborrany que ens han enviat. Recorda que a la mesa tècnica ja es va parlar de quins eren els principals canvis i que la novetat és que s’ha concretat més el tema de la tutorització a la base dinovena, també que dins les causes d’exclusió s’ha incorporat un apartat nou, apartat h de la base catorzena, que respon als darrers informes negatius sobre la Prevenció de Riscos Laborals, havent casos d’interins que s’especifica que no són aptes per a la funció docent. Flores afirma que amb una sentència d’aquest tipus no tenen més remei que excloure aquests interins. Aquesta incorporació, en definitiva, es deu a que a les bases no hi havia cap causa que es pogués relacionar amb aquesta situació. La reincorporació a les llistes d’aquestes persones excloses per l’esmentat motiu dependria de l’emissió d’un nou informe que en aquest cas hauria de ser positiu. 

Intervenció d’UOB 

En el nostre torn de paraula plantegem el següent: 

– Que volem que consti en acta que no ens sembla bé que les meses se convoquin amb menys de 48 hores d’antelació. El reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018) només permet convocar en menys de 48h (i antelació mínima d’un dia hàbil) de manera molt excepcional i “tret del cas d’urgència reconeguda” (és evident que no és el cas). 

– Que consideram convenient que s’estableixi un límit de durada en l’aplicació d’aquestes bases per no tancar tan rotundament la porta a possibles futures revisions que siguin necessàries. 

– Que demanam si la Conselleria fa comptes reconèixer funcions noves a aquells interins que se’ls hi ha adjudicat de manera extraordinària una plaça amb una funció determinada que no tenen. També que volem que quedi constància per escrit que la Conselleria pot adjudicar places d’una funció determinada que l’interí no té. Actualment s’estan adjudicant places a interins que no tenen la funció habilitada. 

 • Observació: L’administració va afirmar que no s’obliga a ningú a acceptar aquestes places, tot i que des del sindicat hem rebut queixes de distintes persones que no disposen de la funció i ens informen que se’ls va dir que si no agafaven l’adjudicació extraordinària dequeien. Agrairíem contacteu amb nosaltres, com han fet altres docents, si també us heu trobat en aquesta situació; sens dubte garantirem el vostre anonimat. 

– Que proposam que es conservi un dels paràgrafs eliminats en el redactat de les anteriors bases generals i que s’hi inclogui el següent text: 

«No obstant això i com a excepció, si s’acredita que la renúncia obeeix a la manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls dels cicles formatius d’FP o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments superiors d’art dramàtic, i dels ensenyaments superiors de música i arts escèniques (*) la D.G. de Personal Docent pot considerar la renúncia com a justificada, de forma que el funcionari interí cessarà en el lloc de feina i se l’exclourà de l’especialitat o funció concretes a què hagi renunciat, però es mantindrà en situació de disponible per a la resta d’especialitats o funcions en què va ser admès.» 

En aquest redactat faltaria indicar-hi per quant de temps seria efectiva aquesta exclusió. 

(*) En referència, per exemple, als idiomes aplicats al cant. 

– Que volem que s’elimini el redactat modificat on diu: «Les convocatòries han de preveure que la puntuació dels mèrits per l’experiència docent prèvia ha de ser equilibrada respecte de la puntuació total derivada de l’aplicació del barem»

– Que demanam si ja se sap quan es durà a terme la mesa on s’ha de tractar la futura resolució de tutorització. 

– Que els interins que s’apunten a les borses no haurien d’esperar cinc mesos a veure la llista definitiva, és a dir, que aquesta es publiqui el més aviat possible. 

– Que es recuperi l’opció de disponibilitat per treballar a 1/3 de jornada per tal de poder substituir les reduccions un cop s’aconsegueixin revertir les retallades. 

– Que els tècnics d’FP per a impartir una funció d’FP tenguin com a únic requisit haver-la impartida un dia. I que en cas de no acceptar-se aquesta petició com a mínim s’elimini la moratòria que els obliga a treure’s una titulació universitària per continuar treballant. 

– Que es baremi l’experiència docent a escoles municipals de música i també la de les escoletes. 

– Que ja que es té en compte l’experiència a centres no universitaris concertats-privats aleshores, i per coherència, també es meriti l’experiència a universitats privades. 

Hem recordat que es tracta d’un acord de l’Assemblea de Docents on es va demanar que aquesta puntuació comptés i fos la meitat que el de les universitats públiques. De la mateixa manera els hi hem recordat que a la mesa sectorial de dia 4 d’abril de 2016 es va acordar que aquesta experiència es meritaria i encara estam esperant. 

– Que l’augment dels punts en l’apartat de formació sigui gradual i vagi en funció de l’oferta formativa de la Conselleria (un acord que també prové de l’Assemblea de Docents). 

– Que volem saber quina oferta de formació permanent traurà la conselleria per a professorat interí que no estigui en actiu. Hem recordat que hi ha docents que no estan en actiu però que se troben situats entre dues substitucions. 

A partir d’aquests instants ens impedeixen parlar

2n PUNT DE L’ORDRE DEL DIA – MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 28/7/16 

Intervenció de l’administració i de la resta de sindicats 

Es dedica molt poc temps al redactat en qüestió, que és el tema de l’ordre del dia, i s’acaba parlant més d’aspectes relacionats amb una futura resolució de tutorització que encara no té ni esborrany. També es parla d’altres temes que no tenen cap relació amb la tutorització. 

Finalment s’accepta la següent modificació de text que té efectes només pel curs actual i el redactat diu: 

«Seran declarats aptes en el procés de tutorització els funcionaris interins docents que han complert, fins al darrer dia lectiu del curs escolar, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en el mateix centre públic d’ensenyament no universitari de les Illes Balears, i sempre que no s’hagi estat objecte d’un informe desfavorable del director del centre amb el vist i plau del Departament d’Inspecció Educativa, sobre la tasca docent realitzada. 

La declaració d’apte tendrà efectes a partir del curs següent a aquell en què el funcionari interí hagi estat objecte del procés de tutorització.» 

Intervenció d’UOB 

Un cop ens retiren el “càstig” de no poder intervenir recordam que havíem entès que calia parlar tan sols de la modificació de la resolució vigent que se’ns havia enviat, dos paràgrafs concrets que afecten al curs actual, i no de temes relacionats amb una futura mesa que s’hauria de fer i on es tractaria una nova resolució de tutorització. Remarcam que de tot el que s’està parlant en aquell moment no hi tenim res a dir perquè no està a l’ordre del dia i entenem (després d’haver estat censurats) que s’ha de tractar a la mesa corresponent. Sobre els dos paràgrafs modificats i enviats afirmam que no hi tenim res a dir perquè estam d’acord en el redactat. 

EXEMPLES DE TEMES QUE NO SORTIEN A L’ORDRE DEL DIA I S’HA PERMÈS PARLAR-NE ALS DEMÉS SINDICATS, ADMINISTRACIÓ INCLOSA 

D’entre el gruix total i per resumir citarem només uns quants exemples que no sortien a l’ordre del dia de la mesa de dia 25 d’octubre i que acaben sent motiu de conversa o debat entre les restants forces sindicals, administració inclosa, sense que en cap moment se’ls retiri la paraula i ni tan sols se’ls adverteixi. 

1. Oposicions: 

Alguns representants sindicals parlen d’evitar oposicions agressives, entre d’altres aspectes. La Directora General diu que les convocatòries d’oposicions que s’han duit a terme no són agressives, també explica que no es podrà arribar a un 8% d’interins a la plantilla ni tan sols a l’any 2025 però que s’arribarà a un 15% d’interins en el 2023 o 2024. Afirma que la comunitat autònoma no pot aturar de fer oposicions i que tenim entorn a un 37% d’interins. 

2. Futura resolució de tutorització (efectes a partir del curs 2019-2020): 

Alguns sindicats demanen, de cara a posteriors cursos, que el termini per ser considerats tutoritzats (tema de la futura resolució que caldrà negociar molt més endavant) sigui bastant més llarg que l’actual. Sánchez cita el cas de Catalunya, diu que la tutorització allà dura molts de mesos. 

3. Contractació de professorat: 

La Directora General ha dit que hi ha hagut moltes jubilacions i que aquest Govern està posant molts de professors. Ha destacat que s’ha augmentat el nombre d’interins contractats. 

Per un moment ha semblat que les eleccions del proper 4 de desembre eren autonòmiques envers de sindicals. 

4. Interins S: 

Un dels sindicats assistents ha afirmat que els canvis que hi ha hagut en relació als interins S malauradament han tingut repercussions que tothom ha pogut veure. Ha afirmat que gent d’altres comunitats autònomes i de la concertada han passat per damunt de persones a les llistes. També que les borses de les illes són molt petites en comparació a la d’altres territoris. 

5. Mesures d’estabilitat: 

Alguns sindicats han defensat els pactes d’estabilitat, que els agradaria que es tornessin a posar sobre la taula, etc. Un altre sindicat ha sol·licitat revisar les mesures d’estabilitat i canviar de 10 a 8 anys l’apartat que parla dels majors de 55 anys. Sánchez ha dit que cal fer una revisió del recent acord d’estabilitat signat per tres sindicats, referint-se a la xifra d’arribar a un 8% d’interins. 

6. Constitució del grup de treball de retallades: 

La Directora General ha explicat que es té pensat fer un Decret per a interins. També ha informat que convocarà les forces sindicals per constituir el famós grup de treball de retallades (anunciat des de fa temps a bombo i platerets amb la probable finalitat de blanquejar alliberats sindicals) però que no es començarà a fer feina fins passades les eleccions. 

7. Altres: 

Sindicats i administració han divagat extensament sobre qui pot treballar o qui no pot treballar. Per exemple el Cap de Departament de Personal Docent, Manel Gacías, ha dit que és normal que un docent no apte no es pugui apuntar l’any següent a les llistes docents. Si bé és cert que aquest tema es podia relacionar amb un dels punts de l’esborrany de bases generals, s’ha acabat parlant de particularitats sobre procediments disciplinaris i altres qüestions que no venien a compte i que consideram que en una mesa sectorial no és el lloc més adequat per tractar-les. 

RESULTATS VOTACIONS 

 • Voten a favor de les bases generals la majoria de forces sindicals, llevat d’ANPE i STEI que hi voten en contra. 
 • Voten a favor de la modificació de la resolució de tutorització la majoria de forces sindicals, llevat d’ANPE que diuen que ho estudiaran. 

Acaba la mesa sense que l’administració hagi respost a cap de les qüestions que UOB ha plantejat. 

QÜESTIONS CENSURADES A UOB 

– Que demanam que augmenti la formació permanent fora dels centres i a distància oferida per l’Administració i en horari laboral. 

– Que si per al curs 2019-2020 hi ha canvis significatius en el barem, demanam que s’intenti evitar al màxim fluxos massius de docents d’altres comunitats autònomes, concertades, privades, etc. 

– Que insistim en la necessitat que es convoqui una mesa específica de perfils. 

– Que insistim en la necessitat que es creï una comissió de revisió de l’annex IV. 

– Que volem saber en quins casos s’adjudica una plaça a un interí sense que la seva titulació universitària aparegui a l’annex IV com a requisit i/o sense que alguna D.G. hagi elaborat un informe de validació. 

En breu entrarem a registre totes les qüestions i preguntes que l’administració recentment ens ha censurat. De la mateixa manera demanarem per escrit que es respecti el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació, tant pel que fa a les convocatòries, com per la resta d’aspectes que s’hi estableixen. 

NO ENS FARAN CALLAR! 

El Col·legi de Docents fa una passa més al Parlament de les Illes Balears

 UH, 24.10.2018

Circular 113/2018

El passat dimarts el Ple del Parlament va prendre en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (Gent per Formentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Ara el text continuarà amb la seva tramitació amb període d’esmenes, ponència, comissió i nou plenari.

Amb la presa en consideració s’ha fet una passa important però cal no baixar la guàrdia. És important tenir en compte que mentre duri la tramitació de les llei continuarà la campanya de recollida de suports.

La iniciativa legislativa va ser defensada al Ple per Josep Castell (Més per Menorca), Laura Camargo (Podem) i Agustina Vilaret (Més per Mallorca) i va rebre el suport del PSIB-PSOE, representat pel diputat Enric Casanova, i de Salvador Aguilera (Grup Mixt). La diputada de Gent per Formentera va disculpar la seva assistència. Tot seguit es va aprovar amb els següents vots:

 • 32 a favor (MÉS per Menorca, Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, PSIB-PSOE, Grup Mixt-Huertas, Grup Mixt-Seijas, Grup Mixt-Aguilera)
 • 2 en contra
  (Ciudadanos)
 • 18 abstencions (Grup Mixt-Àlvaro Gijón i PP).

Recordam que la proposta de fer el Col·legi Professional de Docents va sorgir de l’Assemblea de Docents, va recollir l’adhesió de gairebé 1.500 signatures i a hores d’ara ja hi ha vint centres educatius i un CEP que han aprovat la moció de suport impulsada per l’Associació Professional de Docents d’Eivissa, el
Moviment Menorca Edu XXI, l’Associació Docents per a la Democràcia de
Mallorca
i Docents Associats de Formentera (vegeu la relació de centres al final d’aquesta nota).

Per contra, els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT no han donat suport a la iniciativa. Fa pensar que aquests sindicats hagin quedat descol·locats i alineats amb Ciudadanos davant una proposta que va sorgir de l’Assemblea de Docents.

Des d’UOB felicitam i donam les gràcies als partits que dimarts van votar a favor.

Vegeu AQUÍ la nota de premsa del Parlament.

 Imatge: Assemblea de Docents

CENTRES ADHERITS A LA MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LEGI DE DOCENTS (ACTUALITZAT A 23 D’OCTUBRE)

– CEIP Robines (Binissalem), per unanimitat.

– IES Llucmajor, 94 vots a favor i cap en contra.

– IES Sineu, majoria absoluta i només dos vots en contra.

– CEIP Can Raspalls de Sant Jordi (Eivissa)

– CEP Eivissa, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell, de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa)

– CEIP Sant Jordi, de Sant Jordi de ses Salines (Eivissa)

– CEIP Mestre Duran d’Alaior (Menorca), una sola abstenció.

– IES Santa Margalida, per unanimitat.

– CEPA Camp Redó, 17 vots a favor i 5 abstencions.

– CEPA Sud (Campos), per unanimitat.

– IES Balafia (Eivissa).

– CEPA Joan Mir i Mir, de Maó, per unanimitat.

– IES Binissalem, suport unànime.

– IES Pau Casesnoves (Inca), Sí: 90. No: 2.

– CEPA Son Canals (Palma)

– L’IES Xarc, de Santa Eulària, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell (Eivissa).

– IES Algarb (Eivissa).

– IES Damià Huguet (Campos), per àmplia majoria.

– CEIP S’Olivera de Santa Eulària (Eivissa), per unanimitat

UOB aconsegueix que la Conselleria ofereixi als docents un procediment d’assistència jurídica

 

Circular 112/2018

S’ha publicat a la web de la Direcció General de Personal Docent el procediment per sol·licitar assistència jurídica, arran de la sol·licitud presentada per UOB el juny passat i aprovada a la mesa sectorial de 9 d’octubre.

El procediment regula un dret recollit a l‘Estatut bàsic de l’empleat públic i altres normatives d’àmbit estatal i de les Illes Balears, ara es concreta per primera vegada en l’àmbit de l’ensenyament i servirà perquè els docents sapiguem les passes a seguir per sol.licitar i rebre la defensa i el suport jurídic establerts per la llei.

El protocol signat amb Cort no inclou els 29 CEIP amb amiant

El protocol signat pel batle de Palma i el conseller d’Educació no fa referència als 29 centres de Palma amb amiant, inclosos a l’informe de l’Ajuntament
de Palma de 3 d’abril de 2014, que la Conselleria continua sense
reconèixer i en els quals el Pla d’infraestructures no hi preveu
intervenir.

Atès que el protocol preveu la creació d’una comissió de coordinació amb representants de Cort, Educació i l’IBISEC, des d’UOB reclamam que aclareixin d’una vegada què passa amb aquests 29 centres i informin quines mesures pensen prendre, si és el cas. Recordam que els centres que apareixen a l’informe de Cort i són ignorats reiteradament per Educació són aquests:

CENTRES AMB AMIANT SEGONS INFORME DE L’AJUNTAMENT DE PALMA NO RECONEGUTS PER LA CONSELLERIA:

 1. CEIP
  Aina Moll i Marquès


 2. CEIP
  Alexandre Rosselló

 3. CEIP
  Camilo J. Cela

 4. CEIP
  Can Pastilla

 5. CEIP
  Casablanca

 6. CEE
  Son Ferriol

 7. CEIP
  Coll d’en Rabassa

 8. CEIP
  Escola Graduada

 9. CEIP
  Establiments

 10. CEIP
  Felip Bauçà

 11. CEIP
  Gènova

 12. CEIP
  Jafuda Cresques

 13. CEIP
  Joan Miró

 14. CEIP
  La Soledat

 15. CEIP
  Maria Antònia Salvà

 16. CEIP
  Marian Aguiló

 17. CEIP
  Màxim Alomar

 18. CEIP
  Pràctiques

 19. CEIP
  Rafal Nou

 20. CEIP
  Sant Jordi

 21. CEIP
  Santa Catalina

 22. CEIP
  Santa Isabel

 23. CEIP
  S’Aranjassa

 24. CEIP
  Secar de la Real

 25. CEIP
  So n’Anglada

 26. CEIP
  Son Rullan

 27. EI
  Son Rullan

 28. CEIP
  Verge de Lluc

 29. CEIP
  Vivero

Manifest del claustre de L’IES Sineu en defensa de la dignitat dels docents i contra les denúncies a Fiscalia de Menors

Manifest davant les denúncies a Fiscalia de Menors
contra alguns instituts de Mallorca 

Les denúncies que s’han interposat recentment contra els IES de Sineu, Felanitx i Marratxí a la Fiscalia de Menors, i el ressò mediàtic que s’ha volgut donar per part de determinats sectors, reclamen sens dubte algunes reflexions per part de la comunitat educativa, atès que s’està qüestionant no ja la tasca educativa dels centres d’ensenyament, sinó el mateix sistema educatiu. 

La realitat social i les dinàmiques polítiques i ciutadanes existents avui dia a l’Estat espanyol probablement faran augmentar els casos de controvèrsies socials i polèmiques que involucren tots els àmbits de la societat i, com no pot ser d’altra manera, també l’àmbit educatiu.

Lamentablement, actuacions i activitats que en altres moments es considerarien pròpies del debat plural i de la llibertat d’expressió inherent a qualsevol àmbit cultural i educatiu (existeixen nombrosos exemples en aquest sentit) ara, cada cop més, són i seran l’excusa perfecta de maniobres interessades, tergiversacions, denúncies d’adoctrinament i acusacions infundades contra els centres d’ensenyament i el sistema educatiu.

Davant aquest més que probable escenari d’intoxicació en què l’educació torna a estar en el punt de mira, docents, sindicats i administració educativa han de tenir una resposta responsable, però també contundent, de defensa i reivindicació del nostre sistema educatiu. Les irresponsables acusacions i denúncies d’adoctrinament han d’indignar la comunitat educativa, no solament perquè es fan des de desconeixement, la ignorància o la mala fe, sinó perquè són incoherents i irreals, i sobretot injustes.

El nostre sistema educatiu es fonamenta en valors democràtics, en el diàleg i el respecte, en la convivència i la solidaritat, en la equitat i la diversitat. Des de l’inici de la democràcia, els nostres centres educatius han aconseguit ser àmbits on els estudiants combinen l’aprenentatge educatiu amb la pràctica dels valors democràtics, on es formen com a persones per esdevenir ciutadans de ple dret en societats cada cop més cultes i complexes.

Les escoles, les universitats, els instituts (cadascú en la seva pròpia idiosincràsia) no són aliens a la realitat social existent fora de les aules. Lluny d’evitar debats, censurar expressions o suprimir l’esperit crític, el nostre sistema educatiu ha de saber conduir, gestionar i protegir la llibertat d’expressió i la pluralitat de les idees que es produeixen a qualsevol nivell educatiu i cultural, sempre des del respecte a la llibertat de les persones i el respecte a la identitat lingüística i cultural pròpies.

Qui vulgui aïllar, tancar o precintar els centres educatius de la comunitat que els sustenta, del debat i de l’actualitat social, paradoxalment no fa més que promulgar i practicar l’autèntic adoctrinament, i evitar una de les principals funcions que ha de tenir tot sistema educatiu, és a dir, la formació per a l’autonomia personal i la capacitat de les persones de construir el criteri propi.

No podem tolerar i encara menys acostumar-nos al fet que per articular determinats discursos polítics s’hagi d’arremetre contra els centres educatius o s’hagi de posar en qüestió la tasca de milers de docents que cada dia fan feina per transmetre valors de civisme, diversitat cultural, convivència i pluralitat d’idees. Per aquest motiu davant les denúncies, calúmnies i menyspreus al sistema educatiu demanam declaracions contundents i respostes fermes, unitàries, de defensa del nostre model  d’escola. Respostes que s’han d’engegar i visualitzar tant per part del col·lectiu docent, sindical i directiu dels centres escolars com per part de l’administració educativa, la que hauria de ser la primera interessada en salvaguardar un sistema educatiu inclusiu, democràtic i equitatiu.

Claustre de professors i professores de l’IES Sineu

UOB denuncia tres anys d’opacitat amb els alliberats sindicals d’Educació

Circular 111/2018

COMUNICAT DE PREMSA


Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, denuncia que la
Conselleria d’Educació continua sense aclarir els alliberats que adjudica als
sindicats
tres anys després que ho vam demanar per primera vegada. Ni ens han contestat quants n’han
tingut fins ara STEI, ANPE, CCOO i UGT, ni expliquen per què a partir
d’aquest curs hi ha 16 alliberats extra sense justificar.

Com ja vam informar en el seu moment, el passat 27 de juny Personal Docent va anunciar en mesa sectorial que
a partir d’aquest curs els sindicats d’educació pública podran
disposar en total de 80 alliberats
:

 • STEI: 19
 • Alternativa: 13
 • UOB: 10
 • ANPE: 11
 • CCOO: 13
 • UGT: 13
 • CSIF: 1

Com que no van dir com havien calculat aquestes xifres
vam demanar explicacions i vam insistir una vegada més que volem saber
quants alliberats han tingut fins ara STEI, ANPE, CCOO i UGT,
tal com a UOB ens constava des de març de 2015 que ens en
tocaven 3,21. Personal Docent va dir que ens contestarien i gairebé quatre mesos després continuam sense resposta.

Es
dóna el cas que el 6 d’agost vam rebre una informació de la Conselleria
a través de la Comissió per a la resolució de reclamacions d’accés a la informació pública, segons la qual el total d’alliberats a 1 de setembre de 2018 és de 44:

 • STEI: 10
 • Alternativa: 6 (1)
 • UOB: 5
 • ANPE: 6
 • CCOO: 8
 • UGT: 8
 • CSIF: 1

Encara que a aquests 44 alliberats s’hi sumin els 20 compensatoris a repartir segons resultats electorals, acordats al
Consell de Govern de 6 de juliol de 2018, el total és de 64 alliberats, inferior als 80 anunciats a la mesa sectorial. D’on surten els 16 restants?
A UOB, per exemple, segons els darrers acords no ens correspondrien 10
alliberats com diu la Conselleria, sinó 8,05 dels quals ara en tenim 5,5
de forma efectiva.

Vam registrar la pregunta fa un mes i encara esperam resposta. Una
vegada més també hem
insistit que ens diguin el nombre d’alliberats que ha tingut cada
sindicat abans d’aquest suposat increment, tal com venim demanant des
del 19 d’octubre de 2015.

Des d’UOB no defallirem a exigir transparència sobre aquesta qüestió, perquè tenim dret a saber
com gasta la Conselleria d’Educació dirigida per Martí March els doblers de l’erari públic, i perquè s’acosten unes eleccions sindicals i no consentirem que determinats sindicats encarin la campanya electoral amb un nombre d’alliberats extra, mentre no ens expliquin d’on surten amb pèls i senyals.

Palma, 22 d’octubre de 2018

(1) El 24 d’octubre Alternativa ens comunica que els alliberats efectius que tenen són 3,5 a Mallorca i una a Eivissa.

dBalears.cat:

Diario de Mallorca:

Riscos Laborals: nota de premsa de la Conselleria

Nota de premsa de la Conselleria:

A partir del proper mes de gener començaran les revisions mèdiques entre els 13 mil docents de les Illes Balears

Darrera actualització: 19 octubre 2018

 El Consell de Govern autoritza avui
una despesa de més d’1 milió d’euros per l’arrendament del local que se
convertirà en la seu del nou servei
 A la
vegada, autoritza la contractació del Servei de Vigilància de la Salut
per als docents de les Illes Balears per més de 900 mil euros

El
Consell de Govern ha aprovat avui dos decrets que suposen un avanç en
la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al
personal docent que presta serveis als centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Un servei que donarà cobertura als més de 13.000 docents que
fan feina als centres educatius públics de les Illes Balears.

D’una
banda, el Consell de Govern ha aprovat avui concedir l’autorització al
conseller d’Educació i Universitat per exercir les competències
d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient
d’arrendament d’un immoble a Palma per ubicar-hi la seu central del
Servei de Prevenció de Riscs Laborals del personal docent per un total
de 1.053.000 euros. L’import cobreix l’arrendament de la nova seu de
l’any 2019 i a l’any 2033.

De l’altra,
el Consell de Govern ha aprovat avui autoritzar la despesa corresponent
a la prestació del servei de desenvolupament complet de la vigilància
de la salut individual i col·lectiva del personal docent a les illes de
Mallorca, Menorca i d’Eivissa – Formentera, durant els anys 2019 a 2020
per un import de 905.581 euros.

Un nou servei de prevenció propi per garantir la protecció de la salut del personal docent
Aquestes
dues actuacions suposen nous passos en la constitució del Servei de
Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent històricament
demanat a les Illes Balears.

Per
primera vegada es garanteixen les revisions mèdiques als 13 mil docents
de centres educatius de les Illes Balears. El servei començarà a
funcionar a partir del proper mes de gener de 2019 i es calcula que en 3
anys tot el personal que ho sol·liciti podrà accedir a aquests serveis.

El
servei de prevenció de riscs laborals per al personal docent dependent
de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i
Universitat prestarà servei als centres públics docents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i té la finalitat de promoure la millora
de les condicions de feina i de garantir un nivell eficaç de protecció
de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que es
deriven del treball.

Funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Aquest
servei de prevenció és l’òrgan encarregat de garantir la protecció
adequada de la seguretat i de la salut del personal docent i es crea amb
rang orgànic de servei adscrit a la Conselleria d’Educació i
Universitat.

Cal esmentar que entre
els seus principis generals es troba l’acció preventiva, l’avaluació de
riscs i la planificació d’aquestes tasques per tal d’adoptar les mesures
necessàries perquè la prevenció i la vigilància de la salut dels
empleats públics siguin efectives.

Aquest
servei ha de proposar les instruccions necessàries en aquesta matèria i
ha d’establir les mesures que han d’adoptar tots els centres docents
públics, sota la direcció del conseller d’Educació i Universitat.

Cal
destacar també que entre les funcions del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals es troba l’avaluació dels riscs laborals als centres de treball
i als llocs de feina d’aquests centres identificant els factors de risc
que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors, la
planificació d’activitats preventives, l’estudi de les patologies
d’origen professional, la creació d’un registre d’accidents de feina i
la promoció de la salut al lloc de treball, entre d’altres.

El
decret també estableix mesures de control del servei i el paper dels
comitès intercentres de seguretat i salut a cada una de les illes i del
professorat de religió dels centres.

També
cal ressaltar que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al
personal docent disposarà de 4 especialitats: medicina del treball,
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i
psicosociologia aplicada.

UOB demana a Cort si el protocol signat amb Conselleria inclou els 29 centres amb amiant

 UH, 5.10.2018

Davant la nota de premsa de la Conselleria d’Educació segons la qual ha signat un protocol amb l’Ajuntament de Palma per a la millora dels centres educatius, hem demanat a la regidoria d’Educació que ens informi si es preveu actuar sobre
els 29 centres de Palma amb amiant, inclosos a l’informe de l’Ajuntament
de Palma de 3 d’abril de 2014, que la Conselleria continua sense
reconèixer i en els quals el Pla d’infraestructures no hi preveu
intervenir. També hem sol·licitat còpia del document.

Recordam que fins ara l’IBISEC i la Conselleria mantenen un silenci sepulcral sobre aquesta qüestió d’ençà que els ho vam demanar per primera vegada el 23 de maig de 2016.