Mes: març de 2016

Primera mesa sobre la convocatòria de borses

Aquest dimarts 22/3/16 tengué lloc la mesa sobre el primer esborrany de la convocatòria per formar part de les borses d’interins per al curs 2016-17.

Fou
una mesa bastant expositiva en el sentit que cada part exposà els seus
arguments i punts de vista però s’arribà a poques conclusions ja que moltes de les preguntes i propostes que plantejàrem quedaren sense resposta tot i que l’Administració prengué nota de totes elles.

Així,
doncs, a l’espera de veure el segon esborrany per saber a quines
propostes s’apropa o accepta la Conselleria, passam a explicar-vos la
sessió en diferents apartats.

BAREM DE MÈRITS

Plantejàrem a la Conselleria els acords presos a l’assemblea d’interins convocada per l’A.D. aquest dilluns 21/3/16:

        1- Que dins el nou ítem introduït en el camp de l’experiència per puntuar l’experiència docent a universitats,
es diferenciï entre experiència docent a universitats públiques i a
universitats privades, puntuant aquesta darrera la meitat que la
primera.

        2- Que l’augment del valor total del camp de la formació en 10 punts (dels 25 actuals als 35 de l’esborrany) no es produeixi en aquesta convocatòria sinó en la del curs 2017-18 i que, en qualsevol cas, aquest augment es produeixi de manera gradual (la primera pujada com a molt a 27) i en funció de l’oferta en formació permanent que presenti la Conselleria
per tal d’evitar una nova cursa entre els interins que acaben
buidant-se la butxaca en cursos que no satisfan les seves inquietuds,
prioritzant d’aquesta manera la quantitat de formació enfront a la
qualitat que es desitjaria. L’oferta formativa de la Conselleria, a més,
ha de ser oberta no només als docents que es troben fent feina sinó també als que no estan en actiu.

Tant pel que fa al punt de l’experiència docent universitària com al valor total del camp de la formació, els representants de la Conselleria en prengueren nota però no donaren cap resposta concreta
més enllà del fet que els 3.360 interins que superen ara mateix els 25
punts de formació són el punt de referència pres a l’hora de decidir
augmentar la puntuació del camp a 35, a més del fet que per a 2.030
interins l’experiència docent representa el 70% del seu barem personal.

        3- Tal com també s’havia acordat a l’assemblea, demanàrem el per què de l’elevat augment de puntuació per titulacions lingüístiques de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), que podeu veure comparativament a continuació:

                           

Titulació d’EOI

Puntuació

Convocatòria 2015-16

Convocatòria 2016-17

B1

1,0

1,0

B2

1,5

2,5

C1

2

3,5

C2

2,5

5

La resposta de la Conselleria fou que
fins ara cada nivell de titulació de l’EOI puntuava per separat de
manera que s’acumulava o sumava la puntuació de cada títol però a partir
d’ara només puntuaria la titulació més alta.

Segons això, si feim un càlcul ràpid, en realitat, una persona que tengui les titulacions de B1, B2, C1 i C2 hi surt perdent
ja que sumant les quatre puntuacions de la convocatòria del curs
2015-16 es podien acumular 7,0 punts mentre que segons l’esborrany
actual com a molt es podria arribar als 5 punts.

        4- També s’havia acordat demanar per
què un C2 de Català emès per la Junta Avaluadora, la Direcció General
de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventut,
l’EBAP o l’IEB només puntua 2,5 enfront dels 5 punts que proposa
l’esborrany per un C2 de l’EOI
.

Demanàrem també quina
diferència de continguts estudiats hi hauria entre un C2 i l’altre
perquè si els continguts d’un C2 emès per l’EOI representen realment el
doble que els d’un C2 emès per una de les altres entitats esmentades,
aleshores la coincidència de nom porta a equívoc i confusió. Mentre que
si els continguts són equivalents, no s’entén la diferència de
puntuació.

La resposta de la Conselleria a aquests dubtes fou que ho miraran i se’n tornarà a parlar a la següent mesa.

UOB plantejà, també, altres qüestions que ens heu fet arribar sobre el barem:

 • Possibilitat de puntuar per experiència docent a Escoles de Música, Llars d’Infants o Escoles Bressol.

La Conselleria respongué que aquest és un aspecte que no està
normativitzat i que tampoc es puntua, per exemple, en un concurs de
trasllats de funcionaris de carrera.

 • Reconèixer i agilitzar la validació de la formació realitzada a CEPs d’altres països.
 • Baremar l’antiguitat a llistes als interins “S” (aquells que
  no han fet feina mai i només s’ordenen per nota mitjana de l’expedient
  acadèmic) o, en qualsevol cas, trobar una solució per a aquells amb
  titulacions antigues que, a causa del fet que els nous graus reben
  qualificacions més elevades, veuen com any rere any cada nova promoció
  els passa davant.
 • Baremar l’experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d’FP, de Professors d’arts plàstiques i disseny i de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
 • Possibilitat de baremar per mèrits científics i artístics.

D’aquestes darreres propostes, la Conselleria es limità a prendre’n nota però no donà cap resposta.

TITULACIONS

L’annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses és
un llistat organitzat per especialitats o funcions (és a dir,
assignatures a impartir) que indica quines titulacions permeten accedir a
cada funció
.

Des de UOB l’hem anat estudiant i buidant
durant uns mesos i, a més de no haver pogut aclarir les pautes que el
regeixen, se’ns han presentat multitud de dubtes a part dels que vosaltres ens heu fet arribar.

Per
intentar aclarir-los, presentàrem un seguit de preguntes sobre aspectes
generals i concrets algunes de les quals (en tenim una seixantena
d’identificades) us detallam a continuació perquè us faceu una idea de
la problemàtica.

 • Si la LOE estableix un nivell mínim de titulació per accedir a cada
  cos, per què les titulacions incloses als cossos de l’annex IV que no
  respecten aquesta normativa no es presenten com a excepcionalitats?
 • Per què al Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny no
  s’hi accepten diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics tal com
  indica la LOE?
 • A quins nivell de titulació europeu corresponen els graduats actuals? On podem consultar aquesta normativa?
 • A quin nivell europeu de titulació corresponen els graduats que
  apareixen a l’apartat de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny?
 • Com es determina l’equivalència entre un grau actual i una titulació antiga?
 • Quins organismes tenen competència per validar les titulacions que capaciten per accedir a una especialitat?
 • On es publiquen els informes que validen l’accés d’una titulació a
  una especialitat? Es obligatori que es publiquin? On els podem
  consultar?
 • De què depèn que un informe de validació sigui emès per una Direcció General o una altra?
 • Es pot adjudicar una plaça a un interí sense que la seva titulació
  aparegui a l’annex IV com a requisit i/o sense que alguna Direcció
  General hagi elaborat un informe de validació?
 • Per què no s’estableix el requisit d’experiència laboral a les
  llicenciatures en Belles Arts que s’han acceptat per accedir a certes
  funcions del cos de Mestres de taller però sí a la gran majoria de les
  que s’han acceptat per accedir al cos d’FP encara que als dos cossos el
  coneixement pràctic és igual d’important?
 • Es reconeixerà la funció d’Àrab a EOI al “Grau en Estudis Àrabs i Islàmics” i al “Grau en Estudis Àrabs i Hebreus?
 • Es reconeixerà la funció d’Àrab i/o Xinès a EOI al “Grau en Estudis d’Àsia i Àfrica: Àrab, Xinès i Japonès”?
 • Es reconeixerà la funció d’Italià a EOI al “Grau en Estudis Italians”?
 • Es reconeixerà la funció de Disseny d’interios al “Grau en Projectes d’Interiorisme”?
 • Per què un enginyer informàtic, un enginyer en informàtica de
  sistemes, un diplomat en informàtica, un graduat en gestió informàtica
  empresarial, un graduat en telecomunicacions, un enginyer tècnic en
  telecomunicacions o un graduat en enginyeria multimèdia, entre altres de
  la mateixa branca, no poden accedir a impartir l’assignatura
  d’informàtica a secundària?
 • Per què un enginyer aeronàutic pot impartir tecnologia,
  matemàtiques, dibuix i física i química a secundària però no les hi pot
  impartir un graduat en enginyeria aeroespacial?

Les respostes que obtinguérem foren:

 • Els criteris de selecció d’interins pel que fa a les titulacions no
  és necessari que s’adaptin estrictament a la LOE, basta que es respecti
  aquesta normativa a les oposicions.
 • L’annex IV es basa en el catàleg de titulacions del Ministeri d’Educació del 1998.
 • L’annex IV serveix per fer provisió de places i a la Conselleria li funciona.
 • Actualment hi ha una allau immensa de noves titulacions i no es factible actualitzar totalment l’annex IV;
  si un interessat presenta una nova titulació, s’estudia el cas en
  concret i es demana un informe de validació, com és el cas de
  Biotecnologia, titulació que quedarà inclosa enguany a l’annex IV
 • A les Illes Balears, tenen competència per validar les
  titulacions que capaciten per accedir a una especialitat o funció les
  Direccions Generals d’Universitats, de Personal Docent, de FP i
  d’Innovació
  .
 • A la pregunta sobre el requisit d’experiència laboral a FP i a
  Mestres de taller, la resposta fou que la Conselleria s’ha cenyit als
  informes de cada Direcció General. Des de UOB pensam que no deixa de ser
  curiós que els informes emesos per accedir a FP per part de la D.G.
  d’FP i la D.G. de Personal Docent sí que valoren l’experiència laboral
  en el camp, mentre que aquesta experiència no es demana si l’informe ha
  estat emès per la D.G. d’Univeristats.

Pel que fa a la resta de preguntes, ens digueren que ens
donarien hora per respondre’ns les preguntes de caire general i que les
preguntes sobre casos o titulacions concretes les presentem per escrit.

Per tant, com sempre, si teniu dubtes que volgueu aclarir, ens les podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com

ORDRE D’ADJUDICACIÓ

Ja que amb la publicació de les Bases Generals quedà descartada la llista única, demanàrem que, com a mínim, es respecti l’ordre de preferència en què els interins seleccionen les places a què poden optar en les adjudicacions de l’estiu i també tornàrem a demanar si la Conselleria pot convidar a la mesa un tècnic informàtic per a què expliqui a la mesa els avantatges, els inconvenients i la problemàtica que suposa cada sistema d’adjudicació.

La
resposta fou taxativa: es continuarà adjudicant per cossos i
l’administració no durà cap tècnic informàtic a la mesa per aclarir
aquest punt
.

EXCEPCIONALITATS

L’annex I de la convocatòria a borses redacta les bases específiques que complementen les bases generals ja publicades al Boib. El punt 3 d’aquestes bases específiques enumera els requisits necessaris per poder formar part de les borses.

Dos dels requisits més importants són tenir la titulació que demana l’annex IV i acreditar la fromació pedagògica i didàctica.

Tant
un requisit com l’altre, però, presenten diverses excepcions que us
mostram a continuació segons la convocatòria de borses per al curs
2015-16 i acompanyades de les modificacions que la Conselleria proposa
en el primer esborrany de la convocatòria de borses per al curs que ve.

EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ:

El requisit general de titulació per accedir a una funció és estar en possessió d’una de les titulacions que l’annex IV reconeix per a aquesta funció. No obstant això,

 • Es pot accedir a especialitats del cos de professors tècnics d’FP si es compleixen tots els següents requists:

a) tenir el títol de tècnic especialista o de tècnic superior de la família professional sol·licitada.

b) haver format part de la borsa en el curs 2009-10

c) haver prestat com a mínim 1 dia de servei abans del 31/8/10

d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, respecte a aquesta excepcionalitat, s’hi afegeix el següent paràgraf:

Els docents inclosos en aquest subapartat tenen un període transitori de 4 anys per acreditar una de les titulacions acadèmiques, d’acord amb l’annex IV
d’aquesta Resolució, que capaciten per a ocupar, com a funcionari
interí, places corresponents a l’especialitat o funció d’aquesta
excepció
.”

A les preguntes de si en acabar el
període transitori desapareixerà aquesta excepcionalitat i quines
repercussions tendrà aquest fet sobre l’annex IV, la resposta de
l’Administració fou que aquesta excepció acabarà desapareixent i l’accés a la funció només es regirà per l’annex IV.

Des de UOB consideram que aquesta és una raó més per dur a terme la revisió completa de l’annex IV.

Es
plantejà també si el període transitori de 4 anys és suficient, de la
qual cosa la Conselleria en prengué nota per estudiar-ho.

 • Es pot accedir a qualsevol especialitat manco a les lingüístiques si es compleixen tots els següents requisits:

a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa
especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12
mesos.

b) haver format part de la borsa en el curs 2012-13 i
haver prestat servei en l’especialitat que se sol·licita  en el curs
2011-12 o 2012-13

c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, aquesta excepció desapareix.

A la pregunta de per què desapareix aquesta excepcionalitat sense previ avís i qui es veurà afectat, la resposta de la Conselleira fou que existeix una sentència que l’insta a elimininar l’excepció per falta de motivació.

Actualment,
segons l’Administració, usant aquesta excepció per accedir a funcions
d’EOI o de Mestres de taller, no queda ningú. Catorze persones l’usen
per accedir a especialitats d’FP, majoritàriament a la funció de Cuina i
Pastisseria per la qual cosa enguany s’amplien les titulacions de
l’annex IV que permeten accedir-hi; una persona l’usa per accedir a
especialitats del cos de Professors de Música i Arts escèniques; quatre
persones usen l’excepció per accedir a funcions de Professors d’arts
plàstiques i disseny i devuit persones per accedir a especialitats de
secundària.

A partir d’ara aquests afectats només podrien accedir a les funcions que, segons la seva titulació, els permeti l’annex IV.

 • Es pot accedir a les especialitats de Serveis a la Comunitat i de
  Intervenció Sociocomunitària si es compleixen tots els següents
  requisits:

a) haver estat nomenat de la mateixa especialitat que se
sol·licita entre el 2008 i el 2014 i haver-hi prestat un mínim de 12
mesos de servei.

b) haver format part de la borsa el curs 2013-14 i
haver prestat servei en l’especialitat que se sol·licita en el curs
2012-13 o el 2013-14

c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, s’afegeix un requisit més a aquesta excepció:

-haver prestat serveis en l’especialitat durant el curs 2015-16.

A la pregunta de per què aquest afegit,
la resposta de l’Administració fou que no hi ha cap persona que usi
aquesta excepció per treballar i que no tengui com a mínim dues funcions
més reconegudes.

A més, segons la Conselleria, el criteri
general per a les excepcions és que s’han de reduir perquè el problema
que presenten és que fan impugnable la convocatòria perquè algú sense la
titulació necessària ocupa una plaça que tocaria ocupar un altre
candidat que sí té la titulació exigida per l’annex IV
.

 • Es pot accedir a les especialitats lingüístiques de secundària i d’EOI si es compleixen tots els següents requisits:

a) tenir una titulació d’humanitats o de ciències socials i
jurídiques a més del B2 per a secundària o el nivell més alt ofertat per
l’EOI per a EOI.

b) haver estat nomenat de l’especialitat lingüística i haver-hi prestat servei un mínim de 12 mesos

c) haver format part de les borses el curs 2013-14 i haver prestat servei en l’especialitat en el curs 2012-13 o 2013-14.

d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Aquestes excepcions es mantenen al nou esborrany
amb l’única diferència que, a causa del pas del temps, del període
transitori de quatre anys que s’establí fa dos anys per a assolir el
nivell més alt ofertat per l’EOI per poder continuar accedint a
l’especialitat lingüística de secundària, ara ja només en queden dos.

EXCEPCIONS AL REQUISIT DE FORMACIÓ PEDAGÒGIA I DIDÀCTICA

El requisit general per acreditar aquesta formació és acreditar el Màster en Formació Pedagògica i Didàctica (per a qualsevol funció o especialitat) o el Curs de Formació pedagògica i Didàctica Equivalent que s’està impartint ara mateix per a especialitats del cos de professors d’FP.  No obstant això,

 • Es pot accedir a les especialitats dels Professors d’Ensenyaments artístics professionals  sense acreditar la formació pedagògia mentre el Ministeri d’Educació continuï sense regular-ho, que és el cas.
 • Es pot accedir a places de secundària, batxillerat, FP i EOI si
  amb anterioritat a l’1/10/09 s’ha complit algun dels següents requisits:

a) tenir el Títol professional d’especialització didàctica o el
Certificat de qualificació pedagògica o el Certificat d’aptitud
pedagògica (CAP)

b) tenir el títol de Mestre o ser llicenciat en
Pedagogia o en Psicopedagogia o tenir la titulació equivalent que
inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits
d’aquests ensenyaments.

c) haver prestat servei durant dos cursos complets o durant 12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat.

Al nou esborrany, aquesta excepció es manté exactament igual.

 • Es pot accedir a les especialitats d’FP si s’està en
  possessió d’una titulació equivalent a efectes de docència i s’acredita
  que, amb anterioritat a l’1/9/14 s’ha impartit docència en els nivells i
  ensenyaments corresponents durant un mínim de dos cursos complets o de
  12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat. 

CALENDARI PREVIST

La Conselleria preveu que:

-la següent mesa es convoqui per al 31/3/16

-la convocatòria per formar part de les borses es publiqui al Boib el 7/4/16

-el termini per apuntar-se a borses resti obert de l’11 al 29/4/16

Continuarem informant.

El Govern Balear demana prorrogar la Selectivitat al curs 2016-17

Nota de premsa de la Conselleria d’Educació:

Balears s’afegeix a la petició de la CRUE d’una moratòria en el canvi de proves d’accés a la Universitat que preveu la LOMQE

Darrera actualització: 22/03/2016

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, s’afegeix a la petició de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE d’aplicar una moratòria d’un curs en el calendari d’implantació de la LOMQE, en el cas de l’Avaluació Final de Batxillerat. La CRUE considera que la falta de definició d’aquesta prova suposa la impossibilitat de complir amb el manament legal de que les universitats aprovin els criteris d’admissió basats en el nou model LOMQE abans de la finalització del curs actual. Per això es demana la pròrroga de l’actual prova d’accés, la Selectivitat tal i com la coneixem actualment, al curs 2016/17.

Cal recordar que la LOMQE estableix una prova final de Batxillerat i que el títol s’obté aprovant totes les assignatures i superant aquesta prova. Mentre que l’admissió a la universitat estarà regulada per les mateixes universitats. En el seu possible barem d’admissió hauran de tenir en compte que al manco el 60% serà la nota de Batxillerat encara que també poden decidir que el 100% del barem sigui aquesta nota. Les universitats seran les encarregades d’aprovar els procediments que s’hagin d’aplicar per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, regles de funcionament i les dates de realització dels mateixos, així com els criteris de valoració i la seva ponderació i barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que vagin a aplicar, amb al menys un curs acadèmic d’antelació.

Degut a la manca de desenvolupament normatiu necessari per a l’Avaluació Final de Batxillerat, la CRUE constata la necessitat d’establir un marc d’admissió transitori per a 2017 que resolgui la incertesa generada en centenars de milers d’estudiants que estan en condicions d’accedir a la universitat en 2017 i, especialment, els que actualment cursen primer de batxillerat.

Per això la CRUE sol·licita al Ministeri que en el curs 2016/17 es faci una prova d’accés i admissió a la universitat amb una estructura i organització semblant a l’actual PAU, realitzant les adaptacions necessàries en les fases general i específica en relació a les matèries troncals generals i d’opció, de manera que es pugui determinar la nota d’admissió a les universitats amb un model similar a l’establert en el Real Decret 1892/2008, que ofereixi seguretat jurídica al conjunt dels estudiants que actualment està estudiant primer de batxillerat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2579115&coduo=7&lang=ca

Aprovades les ajudes per a Educació Infantil per al curs 15-16

Aprovats els mòduls per a:

 • sosteniment de les escoles infantils públiques de
  primer cicle d’educació infantil.
 • funcionament de serveis
  educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats,
  serveis i programes.
 • enfortiment les capacitats educatives de les
  famílies.

BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10465/577831/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di

BAREM DE MÈRITS: canvis en el primer esborrany de la convocatòria de borses

Avui la Conselleria ha fet arribar la convocatòria per a dimarts 22/3/16 de la primera mesa tècnica sobre les borses d’interins, juntament amb el primer esborrany de la convocatòria per formar-ne part.

Us anotam els canvis i novetats que es presenten al BAREM de MÈRITS:

Al camp de l’experiència docent:

 •  S’hi afegeix l’ítem d’experiència docent a universitats amb una puntuació de 3,25 punts/any; 0,27 punts/mes i 0,009 punts/dia treballats.

Al camp de la formació:

 • S’augmenta el màxim total de puntuació que es pot aconseguir per formació; ara el límit es troba a 25 punts i passaria a ser de 35 
 • Dins titulacions de règim especial, augmenten de puntuació els següents ítems:

               B2 de EOI passa de 1,5 a 2,5 punts

               C1 de EOI passa de 1,5 a 3,5 punts

               C2 de EOI passa de 2,5 a 5 punts

 • Dins l’apartat de català, també s’hi inclou el nivell D (fins ara només el C2) però s’indica la mateixa puntuació de 2,5 punts

De moment us deixam amb aquest avanç i us recordam que el barem de mèrits serà tema de debat a l’assemblea d’interins que l’Assemblea de Docents ha convocat per aquest dilluns 21/3/16 a les 18.00 hores a l’IES Sineu. Us hi esperam!

Dilluns 21 de març, Assemblea de Docents Interins

La Coordinadora de l’Assemblea Docents de les Illes Balears ha convocat una Assemblea d’interins per al proper dilluns dia 21 a l’IES Sineu, a les 18h, on es tractaran els punts de l’ordre del dia que es van haver d’ajornar a l’anterior reunió per manca de temps.

 

ORDRE DEL DIA:

1- Barem de mèrits (annex II de la convocatòria anual per formar part de les borses).

 • 1.1- Necessitat d’afegir nous camps o no.
 • 1.2- Necessitat d’afegir nous ítems dins algun camp o no.
 • 1.3- Puntuació dels camps i ítems oberta, amb màxims o per percentatges relatius.
 • 1.4- Puntuació de concreta de cada camp i ítem.

2- Titulacions que capaciten per accedir a funció o especialitat (annex IV de la convocatòria anual de borses)

 • 2.1- Funcionament i organització de l’annex IV.
 • 2.2- Problemàtiques detectades.

Vos hi esperam!

 

Dimecres 23 hi ha prevista una Mesa tècnica sobre la convocatòria de borses. 

La LOMCE i la manca de pressupost marquen les ràtios 2016-2017

Avui dematí s’ha reunit a la Conselleria la Comissió de ràtios per analitzar el segon document de criteris per a l’assignació d’unitats., que vam publicar en aquest blog el passat dimarts. Hi han assistit Jaume March, cap de Departament de Planificació i Centres; Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa; i Jordi Escudero, cap de Servei de Centres Educatiu.

Els representants de l’Administració han explicat que la seva intenció és davallar progressivament les ràtios segons l’establert a l’acord marc. El proper curs 16-17 la ràtio de 4t curs d’Infantil es limitarà als 20 alumnes, però amb la possibilitat d’afegir-hi el 10% addicional previst per la LOMCE. Han recordat que aquest 10% ja el contemplava la LOGSE (PSOE). En cursos successius pretenen rebaixar les ràtios de 5è i 6è, o abans si arriba la dotació econòmica extra del Govern espanyol. En resum, ara com ara el curs que ve encara hi haurà grups de Primària a 28 alumnes, amb tot el que això comporta a l’hora de treballar la lectoescriptura, etc.

La Conselleria reconeix que si no es desdobla amb ràtios inferiors és per manca de pressupost i que a aquest problema s’hi suma la manca d’espai. Han dit que després de veure les infraestructures d’alguns centres han quedat “escarrufats” (sic). La seva intenció és reduir a un 50% la xifra de barracons durant aquesta legislatura, i adverteixen un cop més que hi ha centres amb excés de
dotació i altres d’infradotats i que estudien cada cas per repartir les
quotes de forma més raonada.

A Primària volen optimitzar les borses d’hores de suport ordinari i adverteixen que si s’envia un docent per desdoblar la Conselleria comptabilitzarà dos grups, encara que la direcció del centre decideixi dedicar el docent a fer suports.

Explicam tot seguit alguns aclariments que s’han fet sobre el document:

 • Pel que fa als alumnes NESE, als nivells que en tenguin més d’un determinat percentatge (20%, 25% o 30%) es restaran els 1, 2 o 3 alumnes correspoents a cada unitat.
 • El 10% addicional marcat per la LOMCE es farà sobre la ràtio rebaixada per aquest motiu.
 • Els alumnes NEE, inclosos dins els NESE, no implicaran com a tals una rebaixa de ràtio perquè consideren que ja estan dotats amb suports a les quotes. Recordem que la norma de restar un alumne per a cada NEE es descarta per manca de pressupost.
 • Les ràtios amb les que Escolarització tancarà els grups són les de l’Acord marc i només s’aplicarà el 10% addicional per necessitats d’escolarització sobrevingudes.

Des d’UOB trobam totalment insuficient la rebaixa de ràtios prevista segons el percentatge d’alumnes NESE i per altra banda reclamam el retorn de la disminució d’un alumne a la ràtio per a cada alumne NEE.

En resum, es desdoblaran els grups a partir d’aquestes xifres (vegeu document):

Centres incomplets o “petits”:

 • Infantil: 19 alumnes, 2 unitats (agrupament 2 nivells). 42 alumnes, 3 unitats (agrupament mateix nivell).
 • Primària: 22 alumnes, 2 unitats. 46 alumnes, 3 unitats.

Centres complets:

 • 4t curs Infantil: Es desdobla a partir de 23 alumnes.
 • 5è i 6è Infantil: Es desdobla a partir de 28 alumnes.
 • Primària: Es desdobla a partir de 29 alumnes.

Altres centres:

 • Aules UEECO: Es desdobla a partir de 9 alumnes.
 • ESO: Es desdobla a partir de 33 alumnes.
 • PMAR: Es desdobla a partir de 17 alumnes (els PMAR, constitueixen grup a part. Per tant, si per
  exemple hi ha 72 alumnes i 12 d’ells són de PMAR, els 60 restants
  formarien 2 grups).
 • Batxillerat: Es desdobla a partir de 39 alumnes.
 • FP, CEPA i Règim especial queden pendents per a una propera reunió de la Comissió. A FP s’està elaborant una graella de ràtios per a cada cicle.

S’han fet reunions a Eivissa i Menorca. A Eivissa s’ha acordat que la comissió d’Escolarització treballi per zones i no només per municipis i d’aquí la modificació del paràgraf final de l’apartat de Centres complets. Segons l’Administració, a Eivissa els centres estan plens en general però no hi ha problemes d’excés de ràtio.

Segons les xifres que maneja la Conselleria a les Balears hi ha al voltant d’un 17% d’alumnes NESE de mitjana. En alguns centres arriben al 40% i es donen casos extrems com a sa Pobla, on a 1r de Primària hi ha un 83% d’incorporació tardana amb desconeixement del català. Els alumnes NESE d’incorporació tardana deixaran d’estar catalogats com a tals automàticament al cap de dos anys.

La disminució de naixements (500 menys el 2012) podria haver contribuït a davallar les ràtios, però l’arribada de nouvinguts (uns 1.200) ho ha fet impossible. Ara mateix el nombre de nouvinguts torna a repuntar.

Pel que fa al Batxillerat nocturn de Manacor i Palma han dit que les ràtios reals són molt baixes i  continuen amb la idea de reconvertir-los en un ensenyament semipresencial o a distància. No hi ha places docents fixes destinades a aquests estudis però admeten que es produirà una reducció de professorat.

En principi queda pendent una tercera reunió de la Comissió i després es convocarà la corresponent Mesa sectorial.