Mes: novembre de 2022

UOB mou fitxa. Tots units davant l’agressió a la companya de La Salle!

Prou de persecucions pel català

Des del sindicat UOB Ensenyament hem sol·licitat la convocatòria urgent de la Comissió Permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari per acordar la convocatòria immediata d’accions de suport a la companya de La Salle de Palma assetjada per part de l’extrema dreta espanyolista. Podeu llegir la carta AQUÍ.

Des d’UOB Ensenyament mai hem restat impassibles davant cap agressió perpetrada per l’extrema dreta colonialista i aquesta no en serà una excepció. Consideram que el cas de La Salle ha superat totes les línies vermelles que s’han de permetre en una vida en democràcia. Cal anar més enllà dels comunicats de premsa i les publicacions a Facebook, Twitter o Instagram.

En aquesta qüestió no hi ha d’haver lloc per a la divisió entre sindicats i la resposta ha de ser contundent i unànime. Per aquest motiu, tot i tenir les eleccions sindicals a tres dies vista, consideram que els sindicats han d’oblidar per un moment la lògica electoral i unir forces per donar resposta a una situació que no és la primera vegada que succeeix però que destaca per l’acarnissament i persecució a través de les xarxes socials a la qual ha estat sotmesa la companya de La Salle. 

Evidentment, si després d’haver cercat la unitat sindical la resposta que rebem no s’organitza de manera àgil i contundent, no dubtarem a emprendre accions unilaterals de condemna dels fets succeïts i de suport a la companya assetjada. 

Empobrits!

Circulars
Llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Circular 276/2022 – Comunicat de premsa

UOB Ensenyament denúncia l’escàndol salarial que afecta els docents de les Illes Balears. El punt de partida a escala estatal és prou dolent: entre 2010 i 2021 els treballadors públics hem vist increments salarials del 4,5% per a una inflació acumulada de 20,7%, el que representa un 16,2% de pèrdua de poder adquisitiu. Aquest problema no està generat per l’actual espiral inflacionària, sinó que és anterior. En efecte, el mateix càlcul des del 2010, però actualitzat a agost de 2022, dona un increment de sou del 6,5% contra una inflació acumulada del 28%, per a una pèrdua total de poder adquisitiu del 21,5% durant els darrers dotze anys. El recentment publicat Reial Decret que intenta compensar aquest desgavell amb una pujada de l’1,5% amb efectes retroactius des de gener de 2022 és una simple gota d’aigua a un desert.

Perquè per al Govern Balear, aquest empobriment no és suficient: la nostra Administració autonòmica va ignorar les directrius establertes pels pressupostos generals de l’Estat del 2020 i 2021 amb una enginyeria comptable de dubtosa legalitat, per aconseguir una retallada extra de l’entorn del 2,5%. L’excusa fou que els treballadors públics de la CAIB havien rebut augments del 12% durant el mateix període.

Sí, tots, excepte els docents. Els docents de les Illes Balears no ens beneficiam dels increments salarials autonòmics perquè som funcionaris de l’Estat, però rebem les retallades de sou dels treballadors autonòmics perquè som dependents de la CAIB. Sempre hi perdem.

Per acabar-ho d’adobar, UOB ha reclamat per via oficial posar fi a les irregularitats administratives relatives al pagament del Complement Específic de Comunitat Autònoma. La resposta de la Direcció General de Personal Docent ha estat tardana, negativa, i desproveïda d’arguments. UOB està insistint en el compliment efectiu de la llei, cosa a què la Conselleria d’Educació no sembla disposada.

Finalment, la proposta de model carrera professional docent, encara en fase embrionària, que la Conselleria no gosa ni tan sols posar per escrit, és del tot insuficient i discriminatòria respecte de la resta de funcionaris de la CAIB.

Resultat: el col·lectiu docent ha estat el més castigat per les retallades, amb el vistiplau de les autoritats de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, que no només es mostren indolents davant l’empobriment dels cossos docents, sinó que, a més, el complementen amb una insaciable demanda de noves càrregues laborals.

El problema de fons és la negativa de les nostres autoritats educatives a reconèixer la dignitat professional dels cossos docents, als quals s’acusa de manca de vocació cada cop que demanen millores salarials: És imprescindible comprendre i fer comprendre que els docents no som ni monjos ni esclaus, sinó treballadors que tenim dret a rebre un sou d’acord amb la qualitat i importància del servei que oferim.

UOB Ensenyament al costat de la docent amenaçada per l’extrema dreta

Comunicat de premsa

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport a la companya del Col·legi La Salle que està essent víctima de l’assetjament agressiu per part de l’extrema dreta  a través de les xarxes i tots els mitjans de comunicació afins a l’extrema dreta espanyolista.

La campanya d’assetjament, iniciada el passat divendres, està travessant totes les línies vermelles, amb amenaces de mort a la companya i a la seva família, de la qual se n’han difós les seves dades personals i fotografies.

Des d’UOB Ensenyament oferim a la companya i a tota la comunitat educativa del seu centre el nostre suport i assessorament per defensar-se d’aquesta persecució. Així mateix, instam a la Conselleria d’Educació i al Departament d’Inspecció Educativa a iniciar les mesures legals per denunciar aquest atac d’odi cap a una docent i no deixar-se endur per la pressió mediàtica de la caverna espanyolista. 

Cap agressió sense resposta!

Palma, 27 de novembre de 2022

Respecte per part de Conselleria cap als sindicats: MSE extraordinària en plena campanya d’eleccions sindicals

Mesa sectorial extraordinària

Avui, dijous 24 de novembre de 2022, a menys de set dies de les eleccions que decidiran la representació sindical de tot el col·lectiu docent no universitari dels centres públics de les Illes Balears, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència, entre d’altres de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

S’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 1. Esborrany de resolució per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears.

  La ponent d’aquest punt ha estat la cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí, qui ha argumentat la necessitat de materialitzar aquest procediment dins el curs 2022 a causa dels compromisos adquirits pel conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, quant a l’ampliació d’efectius de DIE.
  Quant a la resolució de la convocatòria, és pràcticament idèntica a la de l’any 2019. Es convoquen vuit places, de les quals set seran de torn lliure i una reservada per aspirants amb discapacitat.
  Quant a la distribució per illes, sis places per Mallorca, una per Menorca, i una per Eivissa.
  Per poder participar-hi, s’ha d’acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada.
  Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu seran de 83,72€, d’acord amb el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, tot i haver una sèrie de casuístiques d’exempció del pagament dels drets de participació -vegeu l’apartat 3.5.3 de l’esborrany-.
  Quant al termini de presentació de sol·licituds, aquest serà de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB.
  Termini de reclamacions pels aspirants que figurin com a exclosos a la llista provisional serà de deu dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la llista.
  Es nomenarà un únic tribunal a la seu de Mallorca, i estarà format per un president i quatre vocals i s’ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents.
  La designació dels membres del tribunal es farà mitjançant sorteig públic, amb l’excepció del president. El sorteig es realitzarà d’entre els funcionaris de carrera del cos d’inspectors d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa en servei actiu a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
  Per altres aspectes com ara el Lloc, inici i desenvolupament de les proves; Sistema de selecció; Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques; Presentació de documents dels aspirants seleccionats; Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals; o Fase de pràctiques, podeu consultar l’esborrany.

  Vot d’UOB Ensenyament: abstenció.

 2. Esborrany de proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Aquest segon punt ha estat conduït per la cap del Departament de Provisió Educativa, Maria Antònia Alzamora. Ha explicat que a l’oferta pública d’enguany consistirà en 430 places corresponents a la taxa de reposició, que és la diferència entres les baixes -jubilacions, defuncions, traslladats per concurs, etc.- i els ingressos. Així mateix, ha dit que han aplicat l’augment del 20% màxim que marca la llei.

  A la ronda d’intervencions, el representant d’UOB Ensenyament ha demanat, quant al romanent de la taxa de reposició de l’oferta d’ocupació d’anys anteriors, així com a la referida a les 430 places d’aquesta, quantes sortirien al proper procés selectiu de concurs-oposició.

  Per part de l’Administració ha contestat el cap de Departament de Personal Docent, Albert J. Flores, qui ha dit que a hores d’ara els hi és impossible contestar a aquesta qüestió entre d’altres, perquè no es pot fer una previsió del resultat del proper concurs de mèrits excepcional que es produirà dins del marc del procés d’estabilització.

  Una altra de les qüestions fetes a l’administració ha estat referida als motius per no haver distribuït les places per especialitats, com es fa normalment, i haver-ho fet per cossos. El cap de Departament de Personal Docent ha dit que la actual casuística d’implantació LOMLOE fa molt complicat definir les places per especialitat, per això, de moment, es fa per cossos. Hi ha tres cursos per treure-les.

  Vot d’UOB Ensenyament: a favor.

 3. Normativa vigent sobre ordenació curricular (Annex 4 de l’Esborrany de resolució per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears).

  Aquest punt ha estat a càrrec del cap de Departament de Personal Docent, Albert J. Flores. Realment, aquest punt formava part de la mesa sectorial extraordinària reunida el passat dijous dia 17 de novembre on es va informar els sindicats de la resolució de convocatòria del concurs-oposició excepcional dins el context del procés d’estabilització, en concret, l’Annex IV del document referit a l’ordenació curricular. Aquest Annex relaciona les diferents especialitats amb els seus respectius RD i Ordres.

  A la ronda d’intervencions, el representant d’UOB Ensenyament ha tornat a dir que l’actual model d’oposicions és totalment obsolet, i que és necessari actualitzar-lo a la realitat actual. Així mateix, ha Recordat que UOB Ensenyament té un model propi d’’oposicions, elaborat de manera assembleària, i que assegura la no discriminació i la no divisió al bell sí del col·lectiu docent interí.

Tot i ser una MSE convocada amb caràcter extraordinari i, a diferència d’altres direccions generals de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, donat el tarannà de la Direcció General de Personal Docent, han vingut  a bé en fer una darrera ronda d’intervencions.

El representant d’UOB Ensenyament ha recordat que les persones directores de centres educatius poden ser convocats el dia de les eleccions sindicals com a representants de l’Administració. A diferència dels components de les meses electorals, així com de les persones interventores, no tenen dret a demanar el permís voluntari del dia posterior a les eleccions. El representant d’UOB Ensenyament ha recordat que els representants de l’Administració a les eleccions polítiques també tenen dret a gaudi d’aquest permís i ha demanat a la Direcció General que solucioni aquest greuge comparatiu. La directora general ha considerat que la petició està totalment justificada i ha dit que ho estudiaran, malgrat que, probablement, no es pugui solucionar per aquesta propera convocatòria.

Fem-ho pels docents: negociem la Carrera Professional!

Comunicat premsa acord marc

COMUNICAT DE PREMSA

El passat divendres, 18 de novembre, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convocà una Mesa Tècnica sobre retribucions en el context de la negociació d’un nou acord marc per als funcionaris docents de les Illes Balears, presidida pel secretari general de la Conselleria, el Sr. Tomeu Barceló.

La clau de volta de la Mesa fou la presentació del model de futura carrera professional docent, proposat per la Conselleria. Un model que els representants d’Educació es neguen a posar per escrit i que es presenta com l’únic possible, perquè per a la Conselleria la seva acceptació prèvia per part dels sindicats és una condició sine qua non per encetar el procés de negociació. Finalment, els dits representants donaren als sindicats el termini d’una setmana per donar una resposta escrita en relació amb la seva acceptació o no d’un model que, insistim, no han volgut posar per escrit.

Sense entrar al contingut del model, UOB Ensenyament, sempre oberta a tota negociació transparent i sincera, vol mostrar el seu rebuig frontal davant el tarannà negociador dels dirigents de la Conselleria. És inacceptable exigir respostes escrites quan no es proporcionen documents de treball. És inacceptable presentar ultimàtums amb amenaces implícites de deixar sense carrera professional el col·lectiu docent si els seus representants sindicals no accepten un model establert de manera unilateral i sense negociació prèvia. És inacceptable aquest tarannà autoritari i inflexible. Tot plegat, UOB Ensenyament ho interpreta com a un menyspreu als docents de les Illes Balears.

UOB Ensenyament, que representa un altre model institucional, i que té una altra manera de comprendre el concepte de negociació, proposarà un model de carrera professional a l’alçada d’allò que mereixen els docents de les nostres illes, i que permeti engegar el procés negociador amb esperit constructiu.

Guia-tutorial tràmit telemàtic concurs de mèrits excepcional

Tutorial tràmit concurs de mèrits

Volem una reducció real a educació infantil i primària!

VOLEM UNA REDUCCIÓ REAL A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA!

Comunicat de premsa

UOB Ensenyament vol posar de manifest el seu malestar després d’haver assistit a la mesa tècnica de condicions sociolaborals. Una de les propostes de l’Acord Marc és la dotació progressiva en el termini de 4 anys als centres d’infantil i primària de personal docent addicional per tendir a la reducció de la jornada lectiva del personal docent. Ens han dit que aquest increment de recursos farà referència a dotar d’una figura de +1 a cada centre i com sabem, això no és suficient. Exigim que no s’ajorni ni un curs més la dotació de personal docent, ja que la situació que viuen els mestres és insostenible. Un altre factor important és la sobrecàrrega burocràtica. El temps que es dedica a la paperassa és temps que es perd pel procés d’ensenyament – aprenentatge. Afegir també que UOB ha tornat a fer la petició de minvar les ràtios màximes actuals, i complir les establertes en 18 i 23 alumnes al segon cicle d’Infantil i Primària, respectivament. La reducció progressiva de ràtios en el termini de 4 anys és a un període massa llarg, ha de ser més immediat. 

UOB Ensenyament no signarà cap Acord Marc que no suposi la reducció d’hores lectives pel curs 2023-2024 a 24 hores i pel curs 2024-2025 a 23 hores del personal docent d’infantil i primària.

Una passa més al procés d’estabilització: concurs-oposició excepcional

Mesa sectorial extraordinària

Avui, dijous 17 de novembre de 2022, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent.

L’únic punt de l’ordre del dia ha estat la convocatòria de concurs oposició extraordinari al context del procés d’estabilització de places. Com a element d’aquest context, UOB recorda la seva posició històrica sobre aquest procés, i recorda que el model d’UOB és un model d’oposicions propi, elaborat de manera assembleària, i que assegura la no discriminació i la no divisió al bell sí del col·lectiu docent interí. Per tant, UOB considera que, pel que fa a aquest procés, la seva tasca fonamental és vetllar per a què es resolgui amb tanta pulcritud tècnica com sigui possible.

Dit això, les principals qüestions que UOB ha plantejat al respecte són:

 • Aclarir i exigir la compatibilitat d’aquest procediment amb el de concurs oposició ordinari per la taxa de reposició. Tot i la insistència sobre la qüestió, els representants de la Conselleria no han volgut pronunciar-se al respecte.
 • Aclarir com es compatibilitzaran les proves, a partir del dissabte 3 de juny, amb el desenvolupament del calendari lectiu, que arriba fins a finals de juny. UOB es preocupa pel possible escenari de manca de descans en cap de setmana d’aspirants i membres de tribunals. Tampoc hi ha hagut resposta per part de l’Administració.
 • Exigir la publicació de les graelles de correcció de les proves.
 • Exigir l’actualització de les indemnitzacions per raons del servei, que afecten els membres dels tribunals, i que estan desfasades.
 • Exigir coherència administrativa: si el procediment té caràcter de districte únic (no es convoquen proves separades per illes), tot el procés ha de tenir el mateix caràcter, i per això els tribunals han d’estar constituïts per docents de totes les illes, i no només de l’illa on es constitueix el tribunal, cosa que genera greuges comparatius, sobretot a especialitats amb poques places. La Conselleria no vol acceptar la despesa que això implicaria, i per tant és probable que mantengui aquest greuge comparatiu.
 • Exigir que qualsevol títol de C2 de català baremi com si fos un títol d’EOI de català o un títol de llengua estrangera del Marc de Referència Europeu de Llengües. La Conselleria ha explicat que ho han demanat i els hi han denegat. Una altra cacicada centralista de l’Estat espanyol que UOB no accepta.
 • Pel que fa a l’Annex 3, que defineix el format de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, hem demanat que ambdós conceptes, que són diferents, tenguin tractaments nítidament separats pel que fa al seu format. Això és important no només de cara a aquesta convocatòria, sinó també en vista a la propera convocatòria d’oposicions ordinàries. Amb una combinació de mandra i desconcert que es dóna massa habitualment a la nostra administració educativa, han remarcat que donaran, a efectes de la convocatòria, caràcter de sinonímia a ambdós termes, sempre que no s’especifqui el contrari. En altres paraules, no són docents, sinó buròcrates, i ignoren les contradiccions d’una realitat creada per ells mateixos!
 • Exigir l’aclariment dels criteris pels quals una especialitat ha de ser objecte o no de prova pràctica. Han explicat que, d’acord amb la normativa, la prova pràctica afecta només les matèries d’FP i conservatori. UOB ha fet notar la incoherència d’incloure a aquest grup l’especialitat de FOL que, tot i ensenyar-se a FP, és de secundària. Com és massa habitual, els representants de la Conselleria han mastegat fesols.
 • Aclarir si els docents que, al context del procés d’estabilització, essent funcionaris de carrera nomenats abans del 2011 canviïn de cos, perdran o no la seva condició de membre de classes passives (amb conseqüències sobre la seva jubilació). La lògica d’UOB és que no hauria de ser així, perquè la clau rau al moment on s’adquirí per primer cop la condició de funcionari de carrera, i no quan s’ha ingressat al nou cos. Els representants de la Conselleria han intentat esbrinar-ho durant el desenvolupament de la Mesa, però —no sorprèn—, no n’han estat capaços. Ens han promès que ens informaran en tenir-ho realment clar.

[FAQS] Preguntes freqüents sobre el CONCURS de MÈRITS excepcional

Preguntes freqüents concurs de mèrits excepcional

Informació actualitzada en data d’11 de maig de 2023.

ACLARIMENT PREVI: tota la informació continguda en aquest FAQ és d’acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits (BOIB núm. 147 de 15 de novembre), la posterior Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears i la Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

TRÀMIT

Pregunta – Quin termini tenc i quina és la forma en què puc participar en el procés selectiu d’estabilització?
Resposta – El tràmit – exclusiu – telemàtic per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits excepcional romandrà obert des de les 09:00:00 h del dia 21 de novembre a les 23:59:59 h de dia 21 de desembre de 2022.

P – Aquest tràmit és exclusiu de les Illes Balears?
R – No, el tràmit es farà conjuntament en totes les comunitats autònomes excepte Canàries, Catalunya, Galícia i País Basc. Les pots veure a l’Annex 4 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits.

P – Puc participar per diferents especialitats i/o per diferents comunitats autònomes?
R – Sí, però has de tenir present que cada especialitat requereix una nova sol·licitud, en canvi, per a cada sol·licitud/especialitat pots seleccionar diverses comunitats autònomes.

P – Puc formalitzar una sol·licitud per una especialitat a les Illes Balears, i una altra sol·licitud a una altra comunitat, diferent de la que sol·licito a les Illes Balears?
R – Sí, no hi ha cap impediment legal. El problema esdevindria si presentessis dues sol·licituds per la mateixa especialitat en dues comunitats autònomes diferents. Llavors, has de tenir present que la sol·licitud que s’atendria com a vàlida – per ordre teu preferencial – seria la darrera enregistrada.

P – Si la meva primera intenció és obtenir una plaça d’una especialitat concreta a les Illes Balears, puc formalitzar la sol·licitud al País Valencià, però posar preferencialment les Illes Balears?
R – No. En aquest cas has de participar en la convocatòria de la comunitat autònoma a la qual vols aconseguir una plaça d’aquesta especialitat. És a dir, hauràs de realitzar el tràmit a les Illes abonant la taxa. La Conselleria d’Educació i Formació Professional serà l’òrgan responsable de baremar els mèrits que aportis.

P – Com funciona el procediment si selecciono més d’una CA? Em poden assignar una plaça de la mateixa especialitat i cos a més d’una comunitat autònoma, seguint el meu ordre de prioritats?
R – No. No et poden assignar ni provisionalment ni definitivament diferents places de la mateixa especialitat per després triar la que més t’agradi atès que has establert un ordre de prioritats entre comunitats autònomes.

P – Em poden assignar una plaça a més d’una especialitat distinta del mateix cos?
R – Sí, però en aquest cas hauràs d’optar, per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista, per una d’elles.
En el cas que la persona aspirant seleccionada no presenti escrit d’opció preferent, descartant així la resta de CA on t’han adjudicat plaça també, s’entendrà que opta per l’especialitat en la qual té major puntuació o, si no, per aquella especialitat en la qual acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta.

P – Què significa que puc participar pel Torn 1 o Torn 2?
R – Significa que pots participar pel torn lliure d’accés general (Torn 1) o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (Torn 2).

P – Com en altres procediments selectius, s’acumulen al torn lliure les places que no es cobreixin pel torn de persones amb discapacitat?
R – Sí, les places del torn de reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquest torn s’acumularan a les del torn lliure.

P – Si presento una sol·licitud en més d’una especialitat, i en cas d’haver de lliurar documentació per al barem de mèrits, quantes vegades he de lliurar la documentació?
R – Una única vegada.

P – Si concorro en el torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, puc concórrer a torn 1 (ingrés lliure) per places de la mateixa especialitat?
R – No. Si concorres per aquest torn a places d’una especialitat, no podràs concórrer a places de la mateixa especialitat pel sistema d’ingrés lliure en aquesta administració educativa. Si vols participar en el torn 2 per places d’aquesta comunitat autònoma, ho hauràs de seleccionar en la sol·licitud.
Així mateix, podràs concórrer en el torn 2 a les Illes Balears, i al torn 1 al País Valencià.

P – Què necessites per fer la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits?
R – Inicialment indicar-te que NO podràs participar amb usuari i contrasenya, sinó que per accedir-hi i poder emplenar i tramitar la sol·licitud – via telemàtica únicament – se’t requerirà l’autenticació prèvia de la teva identitat mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions:
– Certificat digital.
– DNI electrònic.
– Cl@ve PIN.
– Cl@ve Permanent.

P – He de presentar documentalment, malgrat que la Conselleria ho té al “meu” portal del personal, la documentació que té a veure amb els requisits i condicions específics per a poder participar en el procés?
R – Sí. El tràmit telemàtic sols recupera i mostra automàticament les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent de les Illes Balears en relació amb els mèrits. Llavors, hauràs d’adjuntar – en format PDF – en una passa del tràmit telemàtic:
Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
Formació pedagògica i didàctica (vegeu explicació en els FAQS sobre els REQUISITS).
Capacitació en llengua catalana (vegeu explicació en els FAQS sobre REQUISITS).

P – Què he de fer si la informació referida als mèrits no hi consta quan es carreguen automàticament les dades en el tràmit telemàtic?
R – En el moment de fer la sol·licitud es carregaran automàticament les dades que consten al portal del personal en relació amb els mèrits. Si trobes a faltar alguna informació que vols que se’t valori com a mèrit, no pateixis, la podràs incorporar a l’espai que trobaràs habilitat al formulari de la sol·licitud de participació. Abans de finalitzar el tràmit telemàtic, la persona aspirant haurà d’adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats que hagi introduït manualment.

P – Puc presentar-me alhora al concurs de mèrits, al concurs-oposició d’estabilització i/o a les oposicions ordinàries?
R – Sí, no hi ha impediment legal per a presentar-t’hi simultàniament, però atès que presumiblement el concurs-oposició extraordinari i el concurs-oposició ordinari, esdevindran alhora, podria ser incompatible que hi puguis concórrer a ambdós. Llavors, en el moment que pertoqui, t’hauràs de decidir per un o per l’altre procés selectiu.
Al mateix temps has de tenir present que si aconseguissis plaça, i estàs pendent de nomenament en alguns dels processos (mèrits o concurs-oposició, tant ordinari com extraordinari), depenent de quin es resolgués abans, doncs t’exclourien de la resta dels no resolts.

P – Podré optar en aquest concurs de mèrits excepcional a una plaça d’àmbit?
R – No, no hi podràs optar. No s’hi ofereixen places d’àmbit perquè no existeixen com a especialitat i, per tant, no es poden nomenar funcionaris/àries d’un àmbit. Aquestes seran ocupades – si són de plantilla definitiva – per les persones dels respectius departaments.

P – Si no aconsegueixo que m’adjudiquin una plaça, em retornen la taxa que he pagat per a la inscripció al concurs de mèrits?
R – No, sols en el cas que al final del procés siguis exclòs/a pels motius que estableix la normativa sobre el concurs.

P – Estic fent el tràmit del concurs de mèrits per a concórrer com a primera preferència, a les Illes Balears, de l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana (590014), però en voler triar com a segona opció la Comunitat Valenciana, no em deixa seleccionar-la. Com ho puc fer, quan veig que a la seva convocatòria surten un total de 273 places i estic interessat/da en concórrer-hi?
R – Hauràs de fer una altra sol·licitud, però des de la Comunitat Valenciana. El problema ve perquè el codi de les especialitats és diferent i aquí no existeix el codi d’allà (i viceversa). L’especialitat 590014 d’aquí, no existeix allà. En aquesta comunitat s’anomena Llengua i Literatura Valenciana (590056), per tant, si hi vols concursar hauràs de fer la sol·licitud des d’allà. Et deixam l’enllaç a la seva pàgina https://estabilizacion-edu.gva.es/ perquè puguis informar-te’n i formalitzar la sol·licitud.
ATENCIÓ: tingués present que si fas el tràmit a les Illes Balears sol·licitant l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana, i alhora també el fas allà sol·licitant l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana, et pot passar que NO t’adjudiquin aquí una plaça provisionalment en l’especialitat 590014, i t’adjudiquin allà provisionalment una plaça en la 590056, i després, podria donar-se el cas que algú renunciés a una plaça a les Illes Balears, i com que t’han adjudicat una plaça provisional a la Comunitat Valenciana del mateix cos – segons normativa no et poden adjudicar (proposar per a l’ingrés) dues especialitats del mateix cos – no hi puguis optar. Sí que et poden seleccionar per dues o més especialitats del mateix cos, però sols podràs ingressar en una d’elles. A la resta, hauràs de renunciar-hi per escrit en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista de persones seleccionades.

P – En relació amb la pregunta anterior, llavors, em comptaran l’experiència docent prèvia en l’especialitat 590014 si concorr a l’especialitat 590056, o viceversa?
R – Sí, tant si concorres a l’especialitat 590014 a les Illes Balears, com a la 590056 a la Comunitat Valenciana, et comptaran l’experiència docent prèvia com si fos la mateixa.

REQUISITS

P – Per a poder participar en el procés, a quina data he de complir els requisits i condicions, tant generals com específics?
R – A la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el 21 de desembre de 2022, inclòs.

P – Quins són els requisits i condicions específics que he de complir per a poder participar en el procés?
R –
Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
Formació pedagògica i didàctica: per als cossos de secundària, EOI i professorat especialista en sectors singulars de formació professional, estar en possessió del Màster en Formació del Professorat o equivalent. En el paràgraf 2.2.2 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits trobaràs els casos en què estàs dispensat d’aportar-ho o el seu equivalent, i en l’Annex 2, hi trobaràs la documentació acreditativa que has d’aportar dels requisits de participació, segons el cas en què et trobis.
Capacitació en llengua catalana: Es necessita el CCIP o el CCS (depenent del Cos).
Aquí trobareu totes les convalidacions i equivalències dels certificats de capacitació.
Les equivalències a què fa referència el Decret 115/2001 podeu trobar-les aquí.
ATENCIÓ: si heu realitzat el FOLC, Conselleria ens ha indicat que NO sols heu d’aportar el document/certificat que expedeix la UIB per haver-ho dut a terme, sinó que també heu d’adjuntar en l’apartat corresponent de la vostra sol·licitud el C1 de català.
L’alternativa és adjuntar-hi un certificat emès per la Conselleria on s’acredita que teniu la capacitació en llengua catalana per haver cursat el FOLC. Aquesta passa es duu a terme un cop s’ha aconseguit el FOLC mitjançant una sol·licitud expressa a Conselleria.

P – Puc presentar-me a qualsevol especialitat que trobi oportú, malgrat no sigui la que tenc atribuïda segons l’Annex 4?
R – Sí, sense cap tipus d’impediment, llevat que es vulgui accedir al cos de mestres. Per l’accés en aquest cos es necessitarà estar en possessió del títol de mestre, de diplomat en professorat d’educació general bàsica, de mestre d’ensenyament primari o el títol de grau corresponent.
Llavors, qualsevol persona que estigui en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència (Reial Decret 276/2007), de 23 de febrer), podrà accedir tant a places del cos de secundària, com a les del cos de professors d’ensenyament d’idiomes, a les del cos de professors de música i arts escèniques, a les del cos de professors d’arts plàstiques i disseny, al cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i a les del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.
Així mateix, has de tenir present que qualsevol experiència docent que aportis com a mèrit per concórrer a un altre cos diferent del teu, puntua 0,125 punts. Alhora cal que no oblidis també que per l’experiència docent en una altra especialitat del mateix cos de la teva principal especialitat et meritaran 0,350 punts per any.

P – Malgrat la modificació del Decret llei 6/2022 en relació amb el català, hi cap la possibilitat que puguin concórrer al concurs de mèrits docents de les comunitats de parla catalana?
R – Sí, aquesta modificació, tenint present l’assenyalat en la pregunta anterior, no assegura al 100% que no hi puguin concórrer, sempre que reuneixin els requisits i condicions generals i específics que s’exigeix en la convocatòria. El fet de reunir aquests requisits i condicions generals podria també ser fruit d’haver assolit la capacitació de les Illes Balears en qualque moment en què hagin pogut fer feina a les illes, o n’haguessin previst fer-hi feina.
A tall d’exemple, indicar que – malgrat la modificació normativa – aquells/es mestres que tenguin el Certificat de capacitació per al professorat d’ensenyament primari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, podran concórrer al concurs de mèrits.
També existeix la possibilitat que una part dels i les docents que provenen de les comunitats catalana i valenciana, i que a hores d’ara o de llavors ençà fa anys estan fent feina aquí, no puguin concórrer al concurs de mèrits (també al concurs-oposició extraordinari i d’ara endavant a les interinitats) perquè no tenen la capacitació en llengua catalana per mor de la modificació del Decret llei 6/2022.

P – Només tenc dos anys d’experiència com a mestre/a, puc participar en el concurs de mèrits?
R – Qualsevol persona que reuneixi els requisits de titulació, capacitació pedagògica i capacitació lingüística es pot inscriure. No és requisit tenir una determinada experiència prèvia, ara bé, poca experiència suposarà pocs punts al barem de mèrits.

P – Si m’he presentat al concurs de mèrits de Catalunya, País Basc, Canàries o Galícia, puc també participar en el de les Illes Balears?
R – Si en aquestes comunitats autònomes t’has presentat per una especialitat del mateix cos, has de saber que en cas que t’adjudiquin una plaça en alguna d’aquestes comunitats abans que es resolgui a les Illes Balears, a la nostra comunitat sortiràs com exclòs per estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera a una altra comunitat.

P – Puc presentar-me i aportar la formació pedagògica i didàctica i/o la capacitació en llengua catalana una vegada finalitzat el termini d’inscripció?
R – No, necessites presentar-los dins el termini establert (fins al 21 de desembre de 2022) per a la formalització de participació en el concurs de mèrits excepcional.

P – Soc funcionari/ària de carrera de l’especialitat de Geografia i Història, em puc inscriure per obtenir l’especialitat de Llengua Catalana?
R – No. El fet de ser funcionari/ària de carrera, o estar proposat/da per ser-ho, d’un determinat cos és causa d’exclusió del procediment. Sí que podries fer la inscripció per aconseguir una especialitat d’un cos diferent, per exemple del cos de Mestres, sempre que tinguessis la titulació corresponent.

P – Som funcionari/ària de carrera, puc participar en el concurs de mèrits per canviar de cos?
R – Sí, sense cap impediment legal. A més, si vares ser anomenat/da funcionari/ària abans del 2011, no perdràs la teva condició de règim de classes passives (RD 13/2010, de 3 de desembre). Així mateix, has de saber que si com a resultat del concurs de mèrits excepcional, aconsegueixes plaça, adquiriràs la condició de funcionariat de carrera, i en conseqüència, hauràs d’incorporar-te, tant sí com no, a la teva nova especialitat en una destinació provisional.

BAREMACIÓ

P – Si la meva experiència docent és d’una especialitat fins ara de professor/a tècnic/a d’FP i ara aquesta especialitat ha passat al cos de secundària, em contaran l’experiència?
R – Sí, es valorarà l’experiència en aquestes especialitats per l’ingrés a les mateixes especialitats, independentment del cos de què es tracti (Annex 3 de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits.
Cal afegir que, si vols concórrer per una especialitat que ja pertanyia al cos de secundària, i vols aportar en la beramació l’experiència docent que has adquirit via una especialitat que ara és de secundària, però abans pertanyia a l’extingit cos de PTFP, aquesta, et computarà com a mèrit 0,3500 punts per any d’experiència docent, i viceversa.

P – Fins a quina data em seran considerats com a vàlids, i en conseqüència, em computaran en la baremació, els mèrits que hi aporti?
R – Únicament se’t valoraran aquells mèrits assolits i degudament perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022, sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat del barem.
En relació amb l’experiència docent, indicar que d’entrada a tothom se li tindrà en compte fins a 21 de desembre. Després, Conselleria validarà si la persona aspirant ha cessat del seu lloc de feina abans d’aquesta data per descomptar en la seva baremació els punts que pertoqui per aquest apartat, en el cas de docents que facin feina a les Illes Balears. Si són docents d’altres comunitats, hauran d’aportar prova documental.

P – Podré incloure tanta experiència docent com desitgi, malgrat sobrepassi els 10 anys de màxim?
R – Sí, podràs incloure la que desitgis. No hi ha cap mena de topall. Té present que en cas d’empat, l’experiència docent és uns dels criteris – no el primer – de desempat.

P – Podré incloure tants cursos de formació com desitgi, malgrat sobrepassi els 2 punts de màxim?
R – No, el topall dels 2 punts marca el límit, i en conseqüència, el programa no et deixarà aportar més d’aquest màxim.

P – Em puntua l’experiència docent adquirida a la concertada?
R – Sí, per cada any que hagis treballat en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta, et puntuarà 0,1 punts.

P – Em puntua l’experiència a la universitat/escoletes infantils?
R – No se’t valorarà l’experiència docent prestada en universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques o privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar de conversa, lector o lectora o altres activitats similars que es desenvolupin en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista.

P – Si tenc un cicle formatiu de grau superior, em puntua?
R – Sí, et puntuarà 0,2 punts, però has de tenir present que no et sumarà si l’aportes com a requisit per a l’ingrés al cos o l’has utilitzat per a l’obtenció del títol al·legat per a l’ingrés (p. ex. has entrat al grau de magisteri d’educació infantil mitjançant el cicle formatiu d’educació infantil. En aquest darrer cas, perquè et sumés, hauries de demostrar-ho aportant documentació justificativa (títol de batxillerat o altres títols).

P – Si tenc la diplomatura de magisteri i, a posteriori, vaig treure el grau, aquest últim em puntua?
R – Sí, si tries com titulació d’accés la diplomatura, podràs al·legar el títol de grau com a mèrit, és a dir un punt més en la baremació.
Aquesta casuística no s’aplica en el cas de secundària per a titulacions considerades equivalents.

P – Tenc el nivell avançat de l’EOI d’un idioma, em puntua?
R – Depèn del moment en què et vas treure el títol. Has de tenir present que fins a 2017 els cursos EOI anaven amb LOE i un avançat equivalia a un B2, en canvi, a partir del 2018 (pla nou, Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, BOE núm. 311, de 23 de desembre) l’avançat és un C1. Només els nivells C1 i C2 donen 0,5 punts.

P – Tenc el C1 de Català de l’EOI, em dona punts?
R – No, perquè t’acredita el nivell d’idioma d’una llegua cooficial, que és requisit d’ingrés als cossos docents de l’Administració educativa de les Illes Balears.

P – Tenc el C2 de Català de l’EOI, em dona punts?
R – Sí, en l’apartat 2.4.2 del barem. Tingués present que no et donarà punts si tens el C2 de la Direcció General de Política Lingüística.

P – Com em puntuarà l’experiència docent en les funcions d’àmbits sociolingüístic, cientificotècnic o pràctic, o en Cultura clàssica?
R – L’experiència et puntuarà en relació amb la matriu de l’especialitat per la qual es concursa: per exemple, si es concursa a matemàtiques, l’experiència en àmbit científic puntua com experiència en matemàtiques.
Tal i com deixàrem palès en la nostra Guia-tutorial difosa abans que s’iniciés el termini de sol·licitud telemàtica, si tens experiència docent en qualsevol d’aquests àmbits, en un moment del tràmit, hauràs de seleccionar l’especialitat a la qual vols assignar l’experiència acumulada en qualsevol d’aquestes funcions. PERÒ ATENCIÓ, una vegada formalitzada (inclou pagament) la sol·licitud, NO podràs modificar la selecció de l’especialitat a la qual has assignat l’experiència docent a l’àmbit en el cas que vulguis participar per una altra especialitat o en el cas que vulguis tornar a registrar una altra sol·licitud. El sistema et recuperarà la selecció prèvia realitzada i no et deixarà modificar-la.

P – Com em puntua l’experiència docent en la funció de cultura clàssica?
R – Ídem que la resposta anterior.

P – Com em puntua l’experiència en atenció a la diversitat a primària?
R – Et puntuarà per al cos de primària.

P – Per saber l’odre en que previsiblement quedaré al concurs de mèrits, puc prendre de referència l’ordre de baremació de la lista d’interinitats del curs 2022-2023?
R – No, aquesta seria una manera molt esbiaixada d’interpretar el procés/situació. Has de tenir present que el topall de 10 anys com a màxim d’experiència docent prèvia, iguala molts de casos. A més, és important assenyalar que el barem que s’aplica en el concurs de mèrits no té res a veure amb el barem que s’aplica al procés d’interinitats de les Illes Balears.

P – Quins són els criteris de desempat, en el cas que en l’ordenació de les persones aspirants es produeixin empats?
R –

 1. Sense poder excedir el màxim establert per apartat, el primer criteri és obtenir la major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin en el barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà l’apartat 1 de l’experiència prèvia, si es continua empatant, en segon terme es mirarà l’apartat 2, el de formació acadèmica, i si encara continués l’empat, en tercer i darrer terme, es miraria l’apartat 3, el d’altres mèrits.
 2. Si malgrat això, persistís l’empat, es mirarà la major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin al barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà el subapartat 1.1, el de l’experiència docent en l’especialitat del cos a la qual s’opta, en centres públics, si encara així continua l’empat, en segon terme es mirarà el següent subapartat, el 1.2 que fa referència al d’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics. Si continua l’empat, s’anirà botant per tots i cada un dels subapartats, segons l’ordre d’aparició al barem (Annex 3), fins que algun d’ells desempati. És a dir, subapartat 1.3, 1.4, després es pegaria el bot al subapartat 2.1, 2.2,… i així successivament fins que es desempatés.
 3. Si malgrat tot l’anterior, encara continua l’empat, en darrer terme, el criteri que s’emprarà per desempatar serà el de major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

ATENCIÓ: sembla ser, publicades les llistes provisionals per especialitat del concurs de mèrits, que moltes persones aspirants es troben empatades en tots els apartats i subapartats, incloent-hi el tercer criteri de desempat. En conseqüència, consultat aquest aspecte amb la Conselleria, ens han dit que a hores d’ara, malgrat que en el seu dia ja informaren el Ministeri sobre que això podria passar, no se sap com es produirà aquests desempats. O bé els resoldrà el mateix Ministeri o se n’haurà d’encarregar la Conselleria. Vos mantindrem informats.

P – Si tenc experiència docent prèvia com a MESTRE/A – contractada – en escoletes de 0-3 anys, i que actualment em compta al portal del personal segons la normativa de la borsa d’interinitats d’aquí, em comptarà com a mèrit en el concurs?
R – No. La normativa, assenyala que NO es valora l’experiència docent prestada en universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques i privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador, monitor, auxiliar de conversa, lector o altres activitats similars que es desenvolupin en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista. Malgrat que no sigui del tot clara i després d’haver-ho consultat a Conselleria, la interpretació que fa aquesta d’aquest apartat, és que NO compta com a mèrit la teva experiència docent prèvia, malgrat que el teu contracte posi que estàs contractada com a mestre/a. Per tant, sigui quin sigui el contracte laboral, l’experiència en escoletes de 0-3 anys NO computa en el concurs de mèrits.

P – En el meu expedient acadèmic em surt una nota mitjana de 7,80 en l’escala de 0 a 10, i un 2 amb l’escala de 0 a 4. Quina prevaldrà a l’hora de baremar-me? Perquè, segons el barem, amb la primera m’atorgarien 1 punt, i amb la segona 0,5 punts.
R – Conselleria assenyala que ídem al que fan en les oposicions ordinàries, sempre miren (fa prevaler) la més beneficiosa per a la persona aspirant, llavors, t’atorgaran 1 punt, sempre que en el teu expedient hi consti la nota de 0 a 10 com assenyales. Val a dir que si sols hi apareix la nota amb l’escala de 0 a 4, et tendrien present aquesta, i en conseqüència, t’atorgarien 0,5 punts.

P – Si em present a altres comunitats, com ho puc fer perquè em computi com a mèrit el C1 de Català d’EOI, que aquí és requisit?
El requisit de C1 o C2, sempre d’EOI, es valida d’ofici i s’envia d’ofici a la resta de comunitats perquè computi si no és requisit.

ADJUDICACIÓ

P – Quan es resoldrà el concurs de mèrits i, per tant, quan sabré si seré nomenat funcionari/ària de carrera?
R – No hi ha dates definides, en tot cas ha de ser abans del 31 de desembre de 2024. Dependrà, en bona part, de la quantitat d’aspirants que s’hi presentin i el temps necessari per a la baremació dels seus mèrits.

P – Si soc seleccionat/da en el concurs, i dia 1 de setembre no m’incorpor a la plaça assignada, perdo aquesta plaça?
R – Sí. En conseqüència, la plaça podria ser assignada a la primera persona que hagi quedat sense ser seleccionada en el concurs de mèrits.

P – Malgrat formalitzi el tràmit a les Illes Balears, establint en conseqüència l’ordre de prioritat a les illes, hi cap la possibilitat que m’adjudiquin una o vàries places de la mateixa especialitat, però a diferents comunitats autònomes?
R – No, atès que la persona aspirant prioritza per cada especialitat les comunitats autònomes desitjades. Aleshores, si t’adjudiquen una plaça aquí, encara que tinguessis possibilitats reals – fruit de la teva baremació – d’adjudicació d’una o vàries places de la mateixa especialitat a una altra o altres comunitats autònomes, li adjudicaran abans a una altra persona que podria tenir manco punts que tu.

P – Si estic interessat/da en el fet que primer m’adjudiquin una especialitat, però també participo en la sol·licitud d’una altra, i m’adjudiquen aquesta darrera perquè hi ha gent que té més mèrits que jo en la primera que m’interessa, si es produeix una renúncia, una no presentació o una no incorporació en la primera, i a mi teòricament em tocaria per mèrits, podré desistir de la meva altra especialitat i agafar la plaça a l’especialitat que realment m’interessa?
R – No. Si, després de publicar la llista definitiva d’aspirants seleccionats, queden places convocades sense estabilitzar pels motius que s’indiquen l’apartat 7.7. de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits, en cap cas no es realitzarà un nou acte d’adjudicació global de les places convocades. No obstant això, la Direcció General de Personal Docent, en el supòsit que quedin places convocades sense estabilitzar, pels motius indicats anteriorment, pot recórrer a la llista definitiva d’aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits indicada a la base 6.5, d’aquesta convocatòria, a l’efecte de seleccionar, per ordre de puntuació, els aspirants que han indicat, en primer lloc, places de les Illes Balears, de les especialitats corresponents. Llavors, no és segur que la Conselleria realitzi aquesta nova assignació perquè així ho ha previst a la normativa. De fet, en aquest sentit – per exemple – la Comunitat Valenciana preveu en la seva normativa (Ordre 6/2022, base 9.5.) que: “Publicades les llistes definitives de persones aspirants seleccionades, si algú renuncia a la plaça obtinguda, o per motius degudament justificats perd tots els drets derivats del procediment, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocupe el lloc immediat posterior al de l’última que figure en la llista de l’especialitat corresponent“.

P – Si aconsegueixo una plaça en aquest procés selectiu, em diran des del primer moment a quin centre m’ha tocat la plaça?
R – No. El primer curs (2023-24 o 2024-25) després d’haver-se resolt el concurs, tendràs una adjudicació provisional, és a dir, triaràs plaça al procediment d’adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) i participaràs, durant el curs (normalment es fa el mes de novembre) obligatòriament, al concurs de trasllats per intentar obtenir una plaça definitiva pel curs següent.
En cas de no participar-hi, la Direcció General de Personal Docent t’adjudicarà d’ofici una destinació provisional corresponent a l’especialitat per a la qual has superat el procés selectiu.

P – Obtindré plaça definitiva al primer concurs de trasllats?
R – Possiblement, no. Pots quedar en expectativa de destinació, de manera que cada any participaries en les adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) fins a obtenir plaça definitiva al concurs de trasllats.

P – La primera vegada que participi en el concurs de trasllats, ho faré amb la puntuació obtinguda al concurs de mèrits, o se m’aplicarà la baremació completa del concurs de trasllats?
R – Aquesta qüestió està pendent de definir-se.

P – Si durant aquest curs 2022-2023 sóc funcionari en pràctiques d’un determinat cos, però vull participar aquest concurs de mèrits perquè crec que tenc possibilitats, me poden adjudicar una plaça a un altre cos diferent al meu on estic fent l’any de pràctiques?
R – Sí, perquè uns dels requisits i les condicions generals (apartat 2.1. de la Resolució de la Convocatòria del Concurs de Mèrits) que has de complir per a poder concórrer en aquest concurs de mèrits és no ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual aspira ingressar. Llavors, al poder i voler optar per un altre cos, podries concursar, i si fos el cas, adjudicar-te una plaça.

P – Si he concorregut pel torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, i no obtinc plaça, em podrien adjudicar una plaça pel torn 1 (lliure ingrés)?
R – Sí, en el cas que et presentis pel torn reserva de places per a persones amb discapacitat, i no obtinguis plaça, i la puntuació que hagis obtingut en el concurs, sigui superior a l’obtinguda per altres aspirants del torn lliure de la mateixa especialitat, serà inclòs, per ordre de puntuació, en el sistema d’ingrés lliure.

P – Em poden proposar/seleccionar per ingressar a una plaça a més d’una especialitat del mateix cos? 
R – Sí, però en cap cas podràs ingressar com a funcionari/ària de carrera, per més d’una especialitat del mateix cos. Hauràs d’optar per una plaça o per l’altra per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista de persones seleccionades, per una i renunciar, per tant, a la resta.

P – Em poden proposar per ingressar a una plaça de la mateixa especialitat en dues o més comunitats autònomes, les quals he assenyalat com a segona o següents preferències en el tràmit, per després destriar a quina vull anar finalment?
R – No. Si t’adjudiquen una plaça de la mateixa especialitat i cos a les Illes Balears (o en la comunitat on has presentat preferencialment el tràmit – sempre serà la primera opció per defecte -), no t’adjudicaran cap altra plaça de la mateixa especialitat i cos en una altra comunitat autònoma. Per tant, no podràs triar entre diverses opcions, atès que has mostrat certes preferències. La circumstància també et passarà en el cas que no et donin plaça a una especialitat que has sol·licitat des de les Illes Balears, però si te donin plaça en una altra comunitat autònoma que has assenyalat com a opció 2, 3, o successives.

P – Si obtenc una plaça vacant provisional, fins que aconseguim la definitiva en qualque concurs de trasllats, quines places hem de prendre de referència?
R – Les vacants que, per exemple, s’han adjudicat a l’estiu, incloses les de programes temporals, al marge d’altres que s’hagin consolidat en plantilla. Això implica que els i les docents que tenen una vacant fins al 31 d’agost de 2025, podrien finalitzar la seva contractació el 31 d’agost de 2023, o a tot tardar, de 2024.

P – Si no aconsegueixo una placa en aquest procés d’estabilització, ja sigui en el concurs de mèrits expecional o al concurs-oposició excepcional, seré indemnitzat/da?
R – D’acord amb el que estableix l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública “correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal veiés finalitzada la seva relació amb l’Administració per la no superació del procés selectiu d’estabilització. La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas“.
Malgrat la interpretació de la norma, i després que UOB Ensenyament pressionàs a la Conselleria d’Educació i FP, i fos l’únic sindicat que tragué a rotlle la qüestió de la indemnització, l’advocacia de la Comunitat Autònoma ha elaborat un informe a petició de la Conselleria en el que conclou que només és exigible la participació en els dos procediments extraordinaris en cas que en ambdós processos es convoquin places de l’especialitat docent de l’aspirant. En conseqüència, i en vista de les conclusions de l’informe jurídic, la Conselleria retornarà les taxes d’aquells docents que s’hagin presentat a un procediment en el qual no hi ha places de la seva especialitat. S’obrirà un tràmit per a reclamar aquest retornament.
Indicar que el criteri perquè un aspirant es consideri presentat al procés selectiu (concurs de mèrits i concurs-oposició excepcional), és complir aquests requisits:

 • Lliurar (i defensar) la Unitat didàctica o Situació d’aprenentatge.
 • Presentar-se a totes i cada una de les parts que conformen el procés.

P – Si m’exclouen perquè tenc perquè m’assenyalen que els requisits estan incorrectes, podré esmenar-ho?
Sí. Una vegada la Dir. Gral. de Personal docent publiqui la llista provisional de persones aspirants admeses en el procediment, amb la puntuació dels mèrits, i d’exclosos, s’obrirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia en què es facin públiques les llistes.
Dintre d’aquest període (termini) es podrà esmenar per a reclamar a la puntuació provisional assignada, i perquè les persones aspirants excloses puguin esmenar la causa d’exclusió i aportar els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits.
ATENCIÓ: els mèrits no al·legats o els al·legats, però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions, sense perjudici de la possibilitat d’esmenar, dins aquest termini, els mèrits al·legats i acreditats de manera incompleta o defectuosa (escanejat/fotografiat borrós, illegible…).
Ressaltar que dins aquest termini no es pot:
– Modificar la sol·licitud presentada, ni alterar l’ordre de preferència de la selecció de places indicat en la sol·licitud.
– Abonar la taxa del dret de participació, excepte en el cas d’haver participat pel torn de reserva d’aspirants amb discapacitat en aquesta comunitat autònoma i haver estat exclòs per no complir els requisits establerts a la base 2.2.3 sempre que hagi sol·licitat places pel torn d’ingrés lliure a altres comunitats o ciutats autònomes.

CANVI D’ILLA/CENTRE

P – Podré en qualque moment canviar de centre/illa?
R – Una vegada obtinguda plaça definitiva mitjançant el concurs de trasllats, hauràs d’estar mínim dos anys en aquell centre per poder tornar a participar en el concurs de trasllats, i així optar a una altra plaça definitiva en un altre centre.

P – Podré, abans d’aquests dos cursos, demanar canvi per conciliació familiar?
R – Hauràs de consultar els requisits de la convocatòria de comissions de serveis del curs en qüestió.

P – Podré demanar places d’altres especialitats que no siguin per la que m’han assignat plaça en el concurs de mèrits?
R – No. L’adquisició de noves especialitats requereix un nou procediment selectiu. S’exceptua d’aquesta regla general l’adquisició de noves especialitats d’educació primària, que poden ser adquirides per habilitació.

RENÚNCIA

P – Puc renunciar a la plaça que m’adjudiquin?
R – La renúncia com a tràmit no existeix, es fa efectiva al no incorporar-te dia 1 de setembre al centre adjudicat. De totes maneres, pensa que la primera adjudicació que obtinguis és provisional per a un curs escolar, i que no té per a què ser la mateixa que la definitiva, què aconseguiràs participant en el concurs de trasllats.

P – M’han adjudicat una plaça, i no m’hi he incorporat dia 1 de setembre (2023 o 2024) sense motiu justificat, què passa?
R – S’entén que renuncies a la plaça i, en conseqüència, renuncies a tots els drets que et puguin correspondre pel fet d’haver participat en el procediment selectiu (base 10.4 de l’Annex 1 de la Resolució de la convocatòria del concurs de mèrits).

P – Si he “renunciat” (no m’he incorporat a la plaça adjudicada) puc continuar fent feina com a interí/na?
R – Sí que pots fer-ho, però has de tenir present que ja estaran fetes les adjudicacions d’estiu.

Si després de llegir aquesta entrada encara et queda algun dubte, els ens pots fer arribar a ensenyament@uob.cat.