Mes: gener de 2019

Aprovat el Decret d’adults a la mesa sectorial

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s’ha tractat el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyament de l’educació secundària per a les persones adultes i l’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Ha estat presidida per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Pel que fa al nou Decret (vegeu-ne esborrany), les al·legacions que teníem presentades i pendents de negociar, després de la mesa de 5 de novembre, han quedat de la següent manera:

1) Atenció a la diversitat (Article 11):

 • Respecte a la reclamació que es reguli el suport de l’atenció a la diversitat i se li adjudiquin hores lectives, la Conselleria considera que això no correspon al redactat d’un Decret i que ja queda regulat a l’Ordre d’Orientació, i que s’adjudicaran les hores i docents de suport com als IES. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

2) Estructura (Article 13):

 • La demanda que l’estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària no s’ha acceptat. Al·leguen que ja funciona així i consideren que es permet prou flexibilitat a l’hora d’aplicar-ho.

3) Plans de transversalitat i integració de continguts (Article 14):

 • Les hores de coordinació es regularan a una resolució sobre els plans de transversalitat, que seran voluntaris mitjançant convocatòria.

4) Sessions presencials en la modalitat a distància (Article 19):

 • L’IEDIB s’encarregarà de la formació exclusivament a distància i els CEPA mantindran la modalitat semipresencial. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

5) Titulació requerida (Article 21):

 • Els àmbits podran ser impartits per un o dos professors, en funció de l’organització del centre i els plans de transversalitat. Han acceptat eliminar el paràgraf «Quan algun àmbit no pugui ser impartit per un sol professor, podrà impartir-se amb dos professors d’especialitat amb atribució docent en alguna de les matèries que la integren», de forma que no es prioritza el professor únic.
 • Han acceptat eliminar la frase «S’ha de facilitar que un professor amb atribució docent de més d’una llengua pugui impartir els mòduls corresponents d’aquestes llengües en el mateix nivell» i es deixa com en el cas anterior a decisió dels centres. 

Trobareu AQUÍ les al·legacions que ja se’ns van acceptar a la mesa de 5 de novembre.

El decret s’ha aprovat per unanimitat i no entrarà en vigor fins el curs 2020-20121 per donar temps als centres a adaptar-s’hi.

L’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (vegeu-ne esborrany) també s’ha aprovat per unanimitat. Quan es tramiti la consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, des d’UOB reclamarem que s’inclogui entre els vocals un representant del Col·legi Professional de Docents.

El Pla estratègic per a l’educació de persones adultes (vegeu-ne esborrany) no formava part de l’ordre del dia. La Conselleria ens farà arribar un nou esborrany a partir de les aportacions rebudes (vegeu AQUÍ les nostres) i es tractarà en una nova mesa.

NOTA: Aquí teniu el nou esborrany del Pla estratègic que ens acaba de fer arribar la Conselleria.

El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears!

Circular 129/2019

Dia històric ahir al Parlament! El plenari va aprovar la Proposició de llei per la qual es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, una iniciativa pionera i sense precedents a tot l’Estat, amb 37 vots a favor (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi), 21 abstencions (PP i Ciudadanos) i cap vot en contra. El Col·legi serà d’adscripció voluntària i defensarà els interessos i drets professionals dels docents, des de l’etapa d’infantil fins a la universitària, en matèries com la formació, qüestions pedagògiques, currículums, accés a la professió docent, etc.

Recordam
que l’Assemblea de
Docents
va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017 amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi, i ha comptat amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

Des d’Unió Obrera Balear agraïm als grups parlamentaris
MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i
Mixt-Gent x Formentera la iniciativa legislativa, que fou registrada al Parlament dia 20 de juny del
2018, i al PSIB, El Pi i els diputats Xelo Huertas, Montserrat Seijas, i Salvador Aguilera pel seu vot a favor. A la nota de premsa del Parlament hi trobareu un resum del recorregut de la tramitació.


El debat en sessió plenària va comptar amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular. Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

QUÈ ÉS EL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS?

El Col·legi Professional de Docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

RECULL DE PREMSA

Nota de premsa del Parlament:

Última Hora:

Europa Press:

Diari de Balears:

AraBalears:

Diario de Mallorca:

Cal més inversió pública a 0-3 anys!

L’educació infantil només arriba al 35% de la població 0-3 anys a les Balears, el 32,2% a Mallorca, i el 26% en el cas de les famílies amb menys recursos. Cal més inversió pública!

Última Hora:

Diario de Ibiza:

UOB defensa la valoració de les oposicions al barem d’interins

Davant
la notícia apareguda a la premsa on el col·lectiu Aprovats sense plaça
rebutja el no reconeixement de la superació de les oposicions al barem
d’interins, i ho atribueix a “la pressió dels sindicats”, des d’UOB
volem recordar que defensam que haver aprovat les oposicions de 2018
meriti al barem d’interins, en un apartat diferent a la formació i
experiència laboral, i doni per tutoritzats els aspirants “S”, tal com
vam acordar en assemblea el passat 11 d’octubre.

Com
vam explicar en el seu moment, el 12 de novembre vam abandonar la mesa
sectorial de la convocatòria d’interins perquè la Conselleria no va
voler donar un temps suficient per analitzar la documentació. El temps
ens va donar la raó, els acords de la mesa es van anul·lar i la
Conselleria ho va negociar en reunions bilaterals, perquè la mesa no es
podia tornar a constituir fins que els resultats de les eleccions
sindicals fossin oficials. A la bilateral defensàrem la baremació de
la superació del concurs-oposició, que finalment la Conselleria ha
decidit no incorporar a la convocatòria.

Esperam
que aquesta nota hagi aclarit que UOB no forma part en cap cas de “la
pressió dels sindicats” criticada pels Aprovats sense plaça.

Es regulen les pràctiques externes dels ensenyaments artístics a les Illes Balears

En la MSE que es dugué a terme el 24/1/19 es tractà el projecte d’ordre del conseller d’Educció i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

El director general d’Universitat explica que la Conselleria d’Educació trameté aquest esborrany al CEIB per tal que n’emetés l’informe preceptiu. En aquest es constata que el projecte no ha passat per MSE i proposa que es faci la negociació pertinent.

APORTACIONS D’UOB ENSENYAMENT

1.- Assegurar que a l’hora d‘assignar l’entitat col·laboradora a un alumne es faci tenint en compte la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.

2.- Remarcar l’obligatorietat de la figura del coordinador de pràctiques externes a cada centre, tenint present que al projecte d’ordre té assignades sis importants funcions específiques.

3.- Aprovació del projecte formatiu objecte de les pràctiques per part d’un òrgan col·legiat com el claustre i no pel director, com es preveu.

4.- Aprovació del model d’informe final de pràctiques que ha d’emetre el tutor de l’entitat col·laboradora per part d’un òrgan col·legiat i no pel director.


Tipus i finalitat


 • Curriculars: pràctiques acadèmiques externes no són retribuïdes i d’una durada establerta al pla d’estudis. Poden ser obligatòries o voluntàries.
 • Extracurriculars: no estan incloses als plans d’estudis, tenen naturalesa voluntària.

Ambdós tipus de pràctiques pretenen que l’estudiant pugui completar la formació acadèmica adquirint les competències corresponents dins un àmbit productiu que s’acosti a la realitat del mercat de treball.

Entitats col·laboradores

Es tracta d’empreses, agrupacions o associacions d’empreses, institucions o organismes públics o privats, o institucions d’educació superior on els estudiants desenvolupen les activitats formatives. Aquestes tasques estan supervisades pels centres d’ensenyaments artístics superiors.
Les condicions i el desenvolupament de les activitats es regula mitjançant convenis de cooperació educativa.

Coordinació

 • Coordinador de pràctiques externes: el designa el director del centre i, entre d’altres tasques, ha d’elaborar la guia docent de les pràctiques i vetlar pel desenvolupament dels projectes formatius.
 • Tutor acadèmic de les pràctiques externes: el decideix el director a proposta del coordinador de pràctiques externes. Les responsabilitats principals d’aquest tutor són  fer-se càrrec de tots els alumnes matriculats a l’assignatura i elaborar els projectes formatius.

Horaris

En el temps que es duen a terme les pràctiques, els tutors acadèmics han de gaudir de disponibilitat dins el seu horari per a les visites setmanals a les entitats col·laboradores. En tot cas, el cap d’estudis ha de preveure que aquests professors puguin atendre tant els alumnes de pràctiques com els que romanen a classe.

Es convoquen 10 places per al cos d’inspectors d’educació

Avui dijous s’ha tractat en MSE l’esborrany de resolució de la directora general de Personal docent per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears. El representant del DIE explica que els termes de la convocatòria són molt semblants a la de 2016. Actualment la plantilla d’inspectors és de 29  més 6 d’accidentals.

APORTACIONS D’UOB ENSENYAMENT

1.- Places insuficients a Menorca i Eivissa, tenint en compte, a més, que actualment només hi ha dos inspectors a cada una d’aquestes illes.

2.- Nomenament de tribunals a Menorca i Evissa per evitar trasllats i despeses dels aspirats d’aquestes illes a Mallorca

3.- Convocatòria dels membres del tribunal amb avís de recepció, ja que s’han donat casos en què els vocals no han accedit a veure la convocatòria fins un cop passada la data.

4.- Programa informàtic de gestió d’oposicions, semblant al que s’ha fet servir per a la resta de cossos docents. La finalitat és reduir paperassa i fer més àgil i segur l’accés dels aspirants a les comunicacions, citacions i publicacions del tribunal. La resposta ha estat manca de recursos per fer el programa, però que s’intentarà dur-lo a terme en la propera convocatòria.

5.- Adjudicació de llocs de feina provisional als funcionaris en pràctiques mitjançant un procés telemàtic transparent, tenint en compte el número d’ordre obtingut en el procés de selecció. L’esborrany preveu que aquests llocs provisionals els assigna directament el Cap de Departament d’Inspecció

Dates

 • Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 29 de febrer de 2019, ambdós inclosos
 • Inici del procediment selectiu 7 de maig de 2019

Places i tribunal

 • Mallorca: 8
 • Menorca: 1
 • Eivissa: 1

Una d’aquestes places es reserva per a aspirants amb discapacitat.

És previst un únic tribunal amb seu a Mallorca

Proves fase d’oposició

Es durà a terme una sola prova estructurada en tres parts, cada una de les quals és eliminatòria:

 • Part primera: anàlisi escrita d’un cas pràctic
 • Part segona: desenvolupament per escrit d’un tema referit a la part A del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de dues hores
 • Part tercera: exposició oral per escrit d’un tema referit a la part B del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de mitja hora.

La ponderació serà d’un 40% per a la primera part i un 30% per a la segona i la quarta respectivament.

Fase de concurs

Es regirà per aquest barem, en què es preveu que els aspirants no poden aconseguir més de deu punts en la valoració dels seus mèrits.

Hi haurà mesa tècnica sobre OPOSICIONS 2019

 

A la mesa sectorial d’avui Personal docent s’ha compromès a convocar una mesa tècnica per analitzar com van anar les oposicions de 2018 i preparar les de 2019. Els representants d’UOB hi dúiem una bateria de propostes i observacions, que podeu veure més avall, que traslladarem per escrit a la Conselleria i defensarem a les meses que pertoquin.

La mesa s’ha limitat a tractar l’informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018. Per part nostra, hem indicat que és un informe de resultats purament estadístic i mancat d’autocrítica, i que entre altres coses ignora les reclamacions presentades i els 44 recursos d’alçada, molts dels quals referits a la indefensió dels aspirants per la manca d’argumentació de les
qualificacions.

Pel que fa al contingut de l’informe, hem demanat que es publiquin les dades per tribunals i de presentats i aprovats, i que s’introdueixi la variable del sexe tal com estableix la Llei d’Igualtat de les Illes Balears.

Si bé Personal Docent al·lega que els tribunals són sobirans i no pot intervenir en les decisions que prenen, des d’UOB pensam que les instruccions que se’ls fa arribar poden definir quina és l’actuació correcta en els diferents casos que es poden trobar. Continuam reclamant que aquestes instruccions es facin públiques.

Tot seguit vos informam de les aportacions que farem arribar a la Conselleria. Recordam que podeu enviar-nos les vostres demandes, propostes, suggeriments, etc., a ensenyament@uob.cat.

1. INDEFENSIÓ

 • Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l’aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Les instruccions als tribunals ho han d’especificar.

2. REVISIÓ PRESENCIAL

 • Els opositors han de tenir dret a una revisió presencial, com van fer alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi.
 • Demanam que s’indiqui a les instruccions als tribunals que una revisió pot comportar la modificació de la qualificació.

3. PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • L’experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d’avaluació i de les puntuacions per apartats mitjançant RÚBRIQUES. Insistim que es traslladi als tribunals.

4. PUBLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS

 • Continuam reclamant que les instruccions als tribunals siguin públiques, per garantir la transparència de la seva actuació.

5. RECLAMACIONS DESPRÉS DE LA PRIMERA PROVA

 • Reclamam que es retorni a la possibilitat de reclamar a la primera prova. La seva eliminació, que ja vam rebutjar, és una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l’objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. Que sapiguem, el 2018 no va prosperar cap reclamació.

6. MODEL D’OPOSICIONS

 • Mentre no puguem decidir un model d’oposicions propi, demanam que s’estudiïn mesures que minimitzin el pes dels temes i la prova pràctica i prioritzin l’aptitud didàctica i pedagògica.
 • Instam la Conselleria a insistir al  Ministerio que suprimeixi les proves eliminatòries, a fi de garantir un veritable concurs-oposició.

7. MITJANS INFORMÀTICS PER DEFENSAR LA PROGRAMACIÓ

 • Reclamam que es puguin fer servir pissarres digitals i projectors per defensar la programació. L’exposició dura aproximadament una hora i seria més dinàmic. Als docents se’ns demana saber emprar una pissarra digital i utilitzar les TIC a classe.
 • A les tancades no té sentit prohibir l’ús d’internet si per preparar classes els docents el fan servir.

8. MATEIXA PROVA PRÀCTICA A TOTES LES ILLES

 • Proposam que es faci una mateixa prova pràctica a totes les illes per garantir la igualtat de condicions.

9. NOMENAMENT TRIBUNALS

 • Proposam que haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors pugui ser causa de renúncia.
 • Igualment per als majors de 55 anys que han estat nomenats alguna vegada a partir dels 55.
 • Demanam que el procediment per convocar els membres del tribunal no es deixi a criteri del president i es faci de manera oficial, amb comprovant de rebut signat (i no per mòbil, WhatsApp, correu electrònic, oralment, etc.).

10. ACTUACIÓ TRIBUNALS

 • Demanam que s’indiqui als tribunals que si l’aspirant s’equivoca d’opció a l’hora de fer les proves se li corregeixi d’ofici l’opció vàlida. 

11. ANONIMAT

 • En algun tribunal van donar un codi el primer dia en mà i el segon dia imprès. Això significa que van revisar els exercicis fets amb els codis de cada un i el nom, per poder assignar el mateix codi a cada persona, cosa que vulnera el principi d’anonimat. Una alternativa pot ser donar dos sobres, un que conté nom i DNI i l’altre amb el codi, i no obrir el sobre amb les dades personals fins que les notes estan posades.

12. PUNTUALITAT A LES PROVES

 • Proposam que s’adverteixi els aspirants que s’han de presentar amb
  puntualitat, per evitar suspicàcies quan es deixa entrar amb molt de
  retard. 
 • A les proves escrites la convocatòria estableix que s’ha de
  fer per crida única. Es podria indicar que l’opositor podrà entrar amb retard si no excedeix de 10-15
  minuts i aporta un justificant (metge, accident…).

13. IDENTIFICACIÓ A LES PROVES

 • Proposam que s’indiqui als tribunals que en cas que un/a aspirant no dugui la documentació en entrar a la prova, se li permeti començar-la i se li admeti sempre i quan algú li dugui la documentació abans d’acabar.

14. PROVA PRÀCTICA

 • Demanam que les opcions
  les opcions A i B de la prova pràctica siguin diferents. En alguns
  tribunals només diferia una pregunta.

15. FORMAT PROGRAMACIÓ

Demanam que als apartats de la convocatòria sobre la programació:

 • Es fixi uns marges per al document i s’especifiqui que es pot imprimir en paper reciclat.
 • S’indiqui que l’exemplar de la programació que té l’opositor/a durant l’actuació pot estar subratllat.
 • S’especifiqui si el guions de les proves 2A i 2B (programació i unitat didàctica) s’han de fer durant la tancada o es poden dur fets.

16. LLIURAMENT DE PROGRAMACIONS

 • Proposam que a la convocatòria el lliurament de les programacions i de les unitats didàctiques no sigui per crida única i es faci dins un marge horari, per exemple entre les 9h i 10h.

17. MÈRITS

Reclamam:

 • Que per a les especialitats de ciències es tengui en compte com a mèrit les publicacions científiques en revistes nacionals/internacionals.
 • Que el doctorat puntuï més que el diploma d’estudis avançats (recurs de reposició presentat per UOB el 12.3.2018).
 • Que s’accepti l’experiència docent en els cossos docents i figures contractuals del professorat universitari previstos per la LOU (Llei orgànica d’Universitats), com a altres CCAA, per exemple Catalunya, Madrid, La Rioja, Galícia, Navarra, Cantàbria, Castilla León, Extremadura, Aragó, Múrcia o Astúries (sol·licitud presentada per UOB el 22.5.2018)

18. TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Demanam que s’eviti la duplicació de documents a presentar a la inscripció i en el tràmit previ a la presa de possessió, com per exemple:

 • declaració de no haver estar separats de l’administració
 • declaració de no patir malalties
 • manifest d’incompatibilitats
 • autorització consulta delictes sexuals

19. REQUISITS

 • Instam a sol·licitar la revisió de la normativa estatal de forma que el màster de formació pedagògica es pugui presentar després del termini d’inscripció, per als aspirants que enguany l’estan cursant (per exemple, el reciclatge de català es pot presentar més tard i a la borsa d’interins s’hi poden inscriure sense el màster.)

20. PROPOSTES D’ESPECIALITATS A CONVOCAR EL 2019

 • Francès a Secundària.
 • Intervenció sociocomunitària

Properament informarem sobre la resta d’assumptes tractats a la mesa.

44 recursos d’alçada a les OPOSICIONS de 2018

 

Segons la resposta que hem rebut de la Conselleria a la pregunta que els vam dirigir, es van presentar 44 recursos d’alçada contra decisions dels tribunals de les oposicions de 2018. Un l’han desestimat i la resta és pendent de resoldre, segons Personal Docent per “acumulació d’expedients en el Servei Jurídic”.

També es van presentar dos recursos d’alçada contra la valoració de mèrits, un dels quals s’ha estimat i l’altre desestimat.

Finalment es van fer set recursos de reposició per motius diversos, tots ells desestimats:

 • un contra la convocatòria.
 • dos al nomenament de tribunals, coordinadors i comissions de valoració.
 • un contra la denegació de devolució taxes.
 • tres a les llistes admesos i exclosos.

L’informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018, que es tractarà demà en mesa sectorial, no fa esment a aquests recursos.

Recordam que des d’UOB ja vam denunciar el juliol passat que la Conselleria no va solucionar els vicis i errors de les
oposicions de 2017 i es tornaven a donar casos d’indefensió a les
reclamacions per la qualificació de les proves.

Plantilles orgàniques 2019-20

Publicades les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants als diversos cossos docents.

Cos de mestres

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617842/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1WkyBn_oWPRsULPICnfWArGwXi8sonbuxwCxqvZXliaSFuq7KSaOQVoFg

Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617840/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR2vuNm8zc22vi3IRS-Jyihl0RJ0MSkpQQYEz62euWJC30MuLrbarBN4nCw

Cos d’inspectors d’educació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617836/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1N4-eVxoEmrIcxmk7jV6IJmFunLIQ6QSw8H7tzevf_-t8SFa7QW-SYegU