Mes: maig de 2020

Preparació curs 20-21: Ens hi volen fer anar el juliol

Avui s’ha duit a terme una reunió virtual de la Comissió general de planificació del curs 20-21 amb representació de tots els estaments de la comunitat educativa. AQUÍ trobareu el document de base.

Novetats

 • Es preveu que es faci feina de manera virtual o/i presencial el temps necessari del juliol per concretar els Plans de contingència, adaptacions de programacions, etc. per preparar l’inici de curs. 
 • Serà després que a finals de juny la Comissió general de planificació del curs 20-21, organitzada en subcomissions, hagi elaborat les propostes basades en quatre eixos: Organització i funcionament dels centres, Aspectes curriculars i metodològics, Pla de digitalització i Serveis Complementaris.

Alguns dels aspectes que UOB Ensenyament ha defensat

 • Negociar en Mesa Sectorial tots els aspectes laborals dels treballadors
 • Començar més tard les classes per poder preparar el curs
 • Cercar mesures de conciliació familiar i laboral sense convertir els centres en aparcament d’infants
 • Respectar les jornades dels docents sense haver de duplicar feina i incrementant la quota
 • Dotar de mitjans i formació gratuïta en les TIC els docents i rescabalar-los les despeses que han hagut de fer

Fase 3 de desescalada

 • El Conseller també s’ha referit al protocol de desescalada de la fase, 3 que probablement es començarà a aplicar a partir de dia 8 de juny. 
 • Està pendent de presentar i negociar amb els representants dels treballadors. 
 • Hi hauria: Tutories presencials d’orientació i matèria a tots els nivells i obririen les 4 escoletes que depenen de la Conselleria.

Tràmit telemàtic per a permisos i llicències i altres tràmits

Rebut de Personal Docent:

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels “Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent”. Finalment, aquesta tasca s’ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s’hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

 • Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).
 • Aquesta part s’incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d’any)

2) Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517


3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

 • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament. 

Direcció General de Personal Docent

UOB adverteix que la declaració responsable d’Educació no garanteix seguretat sanitària

Circular 189/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, adverteix que el qüestionari de salut d’incorporació dels docents (COVID-19), publicat dins la Resolució del protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, i que els docents han de contestar aquests dies, no garanteix un retorn segur a les aules pel que fa a possibles rebrots de contagis.

El qüestionari de la Conselleria de Salut i Consum es planteja com una declaració responsable, on el docent ha de respondre si “ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (especialment febre, tos o dificultat per respirar) els darrers 14 dies”, mentre que la llista de símptomes és més extensa i les autoritats sanitàries encara no la donen per tancada, a banda que es pot ser asimptomàtic; i si “ha tingut contacte estret amb alguna persona positiva per a la COVID-19 els darrers 14 dies”, cosa que no es pot descartar mai del tot per l’existència d’asimptomàtics.

Per altra banda el qüestionari dels docents publicat al BOIB no inclou l’opció de contestar “no ho sé”, a diferència dels altres sectors professionals.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no
docent i alumnes
, i que no es faci recaure tota la responsabilitat en el
treballador mitjançant un qüestionari que depèn d’apreciacions personals i
poc segures. Consideram que una vegada més el conseller d’Educació, Martí March, s’espolsa la seva responsabilitat i la passa als docents per acusar-los com a possibles culpables si es produeixen casos de contagi entre docents i alumnes.

Pel que fa les tutories presencials, UOB recorda que tal com es va acordar a la comissió de riscos laborals de 18 de maig, els docents amb possibles factors de risc no han d’acudir al centre educatiu mentre no disposin del dictamen del Servei de prevenció.

Palma, 28 de maig de 2020

Diari de Balears:

AraBalears:

Última Hora:

UOB alerta sobre el qüestionari de salut d’incorporació

El qüestionari de salut d’incorporació dels docents (COVID-19), publicat com a Annex VII de la Resolució de 25 de maig del Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, no inclou la possibilitat de contestar “no ho sé” a les preguntes que formula:

En canvi, els qüestionaris adreçats a la resta de sectors professionals, sí que ho permeten:

En cas que no estigueu segurs de si heu presentat símptomes compatibles amb la COVID-19, o de si heu tingut contacte estret amb alguna persona positiva, afegiu-hi una columna N/S del vostre puny i lletra, o bé deixau les caselles en blanc, i explicau a l’apartat Observacions que ho feis així perquè no disposau d’aquesta informació.

Cal tenir en compte que el qüestionari fa recaure sobre nosaltres la responsabilitat que les dades siguin veraces, per tant cal contestar amb rigor.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, perquè aquesta mena de qüestionaris no garanteix un retorn amb garanties que no es produeixi un rebrot de contagis als centres educatius.

UOB exigeix hores de reducció suficients per als interins majors de 55 anys

 Tot i que Planificació ens va contestar que afegeix un “nombre d’hores proporcionals” a les quotes dels centres per a les reduccions horàries dels interins majors de 55 anys, ens arriben protestes perquè les hores assignades no són suficients. Planificació denega les peticions de reducció individuals, al·legant que encara no se sap a quin centre aniran el proper curs. Però es pràcticament segur que els interins que les
sol·liciten continuaran al mateix centre, per la
qual cosa hem reclamat a Planificació que el “nombre d’hores proporcionals” que assigna dins la quota sigui sempre com a mínim equivalent a les
peticions individuals que els arriben de cada centre.

Vos tindrem informats.

UOB exigeix que els contractes d’interins de FP s’estenguin a juliol

Circular 188/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear ha remès escrit a la Direcció General de Personal Docent exigint que els contractes dels interins de Formació Professional s’estenguin al mes de juliol. Segons la Resolució de 7 de maig de 2020 de criteris de promoció i titulació de FP, les activitats de recuperació i proves per avaluar-les es poden fer fins al final del mes de juliol, i les proves extraordinàries dels primers cursos s’hi han de dur a terme obligatòriament.

Pel que hem pogut saber, la Conselleria contesta als centres que ho consulten que els interins han de fer aquestes tasques dins el mes de juny, o traspassar-les a un altre docent, cosa que incompliria les pròpies instruccions i consideram inadmissible, perquè perjudicaria l’alumnat, que no tindria temps per preparar les recuperacions, i sobrecarregaria de feina altres docents.

UOB ofereix un model de reclamació perquè els interins afectats el presentin a títol individual si així ho desitgen. Al mateix temps, recordam que UOB continua facilitant un model per reclamar l’extensió de contracte a 31 d’agost als interins que hagin fet 5,5 mesos de feina durant el curs.

Palma, 25 de maig de 2020

Diari de Balears

Aportacions d’UOB al protocol de la fase 2

– UOB Ensenyament reitera el qüestionament de la necessitat de tutories presencials per als cursos de final d’etapa pel risc de contagi que això implica.

– UOB Ensenyament reitera la petició de fer proves generalitzades de PCR a docents, personal no docent i alumnes.

– Podeu consultar tots els esborranys del protocol de la Fase 2 clicant AQUÍ.

Respecte a l’ANNEX I de l’esborrany de Resolució:

1) Demanam que s’aclareixi si la frase del Punt 2. 3r paràgraf:

“Els alumnes vulnerables per a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti…”

es refereix als alumnes inclosos en els grups de risc. Si aquest és el cas, entenem que sobra la preposició “a”. Si no es refereix a aquests alumnes, demanam que s’aclareixi a quin tipus de vulnerabilitat fa referència aquest paràgraf. 

2) Respecte al Punt 2. 5è paràgraf, sobre activitats presencials a partir de 27 de maig,

 • Primer apartat, sobre tutories d’orientació: Demanam si s’hi ha d’incloure alumnat d’ESPA i quantes tutories d’una mateixa matèria pot demanar cada alumne.
 • Segon apartat: Demanam en quin sentit s’ha de donar preferència a determinat alumnat.
 • Proposam afegir-hi un tercer apartat on es concreti que: Aquestes tutories estaran desvinculades en horari i contingut de la resta d’atenció telemàtica que dispensa el professorat i aniran dirigides únicament i de manera específica a l’alumnat present a la tutoria.

3) Respecte al 9è paràgraf, sobre organització de les tutories, proposam afegir-hi el destacat en color groc:

“La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s’estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors i sempre i quan hi hagi efectivament tutories sol·licitades. Amb l’objectiu de minimitzar els desplaçaments i els riscs que aquests comporten, es concentrarà l’horari d’aquestes tutories en un únic dia setmanal, especialment en els casos dels professors que tenen la seva residència habitual en una illa diferent a la de la seva destinació. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI

Atès que el professorat haurà de continuar amb les seves tasques de manera telemàtica i, per facilitar l’organització del seu treball, la direcció dels centres els hi haurà de comunicar la realització de una tutoria presencial amb una antelació mínima de 24 hores (48 h en el cas de professorat resident en una illa diferent de la de destinació)

Si la tutoria es pot dur a terme per via telemàtica, no es farà de manera presencial. La tutoria es farà sempre per via telemàtica en cas de convivència del docent amb persones de risc.”

4) Al 14è paràgraf:

 • Consideram que el control de l’estat de salut dels alumnes no pot recaure en els docents. Aquesta és una tasca del personal sanitari.

5) Respecte a les mesures de protecció sanitària i de distanciament físic, al 3r paràgraf, afegir-hi el destacat en groc:

“Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les tutories presencials, sempre i quan algun alumne hagi demanada cita prèvia, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible.”

Respecte a l’ANNEX II, Pautes per el correcte ús material

de protecció individual en relació a l’alerta per COVID-19

6) Sobre les pautes per a una correcta higiene de mans:

 • S’hauria d’establir una ràtio mínima de piques rentamans/usuaris possibles.

Respecte a l’ANNEX III: “Mesures de protecció individual, col·lectiva

i
control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada:

7) 1.3. Mesures de control:

 • Consideram que la temperatura (almenys als alumnes) s’hauria de prendre abans d’entrar al centre per part d’algun tècnic a qui es pugui assignar aquesta tasca. No es pot assegurar de cap manera que ho hagin fet abans de sortir de casa.

8) 2. Mesures distanciament físic:

 • Reclamam que s’habilitin, també, les escales d’emergència en aquells centres que en disposin.

Respecte a l’ANNEX V: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat delcentre”

9) 2n paràgraf, sobre la comunicació amb el centre de salut de referència:

 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (…)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència.

10) 4t paràgraf, sobre identificació de casos:

 • A la frase, «Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer l’estudi dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar els focus i prendre les mesures adequades», consideram que s’insisteix en la detecció precoç de casos en alumnes, però el professorat no té formació per assumir aquesta responsabilitat. 

Respecte a l’ANNEX VI: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionalsadults dels centres educatius.

11) 6è paràgraf, sobre la comunicació amb el Servei de Prevenció:

 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (…)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre els centres educatius i el servei de Prevenció de Riscos.

UOB ofereix un model de reclamació per a les despeses del teletreball

Circular 187/2020

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ofereix aquest MODEL DE RECLAMACIÓ per reclamar les despeses originades pel teletreball que duim a terme durant el confinament per la COVID-19.

Els conceptes que preveu el model són els següents:

 • Per adquisició d’un ordinador, si s’ha donat el cas que el centre no vos n’ha pogut cedir cap. L’ordinador adquirit passarà a ser propietat de la Conselleria.
 • Per ampliació de la connexió a internet durant els mesos que ha estat necessària. Cal detallar-ne el motiu.
 • Per adquisició d’un programa informàtic. Cal detallar-ne el motiu i el programa passarà a ser propietat de la Conselleria.
 • Per augment de l’ús del telèfon particular a causa de les tasques docents. Cal adjuntar com a prova les factures d’abril i
  maig de 2020 i les corresponents als sis mesos anteriors.

El model de reclamació inclou els fonaments jurídics en què es basa.

Respostes de Conselleria sobre procés de descalada

Dia 7/5/20 es dugué a terme la primera Mesa Sectorial d’Educació sobre desescalada amb la presència del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March. AQUÍ en trobareu el resum. Com veureu l’administració es comprometé a respondre’ns a les aportacions i les preguntes que havien quedat pendents. A hores d’ara, després de la reculada de Conselleria i l’aproximació a la postura que hem defensat i defensam ha fet que algunes qüestions ja no tenguin sentit. Vos resumim les respostes més rellevants que hem rebut des de la direcció General de Personal Docent.

CONSIDERACIONS GENERALS

– No ens consta haver rebut l’Annex 9 Protocol per a la realització de les PBAU.

Encara no hi ha cap esborrany redactat, en aquests moments està en procés d’elaboració.
 

– Cal acabar el curs amb activitats a distància i deixar les presencials per al proper garantint que tornarem a uns centres lliures de COVID-19.

D’acord, amb caràcter general

– En cas de començar pel maig és necessari fer analítiques a tots els docents per decidir si poden fer docència presencial o han de quedar a casa. També en general a tots els alumnes. Per què els que viatgen a Formentera tenen accés a les proves i nosaltres no?

Aquesta qüestió es respondrà al Comitè de Salut on també es va plantejar. Des de SP la instrucció sobre a qui s’ha de fer PCR està publicada a :
http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/coronavirus_2019-ncov/

Diu textualment:

“A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR en las primeras 24 horas. (Si la PCR resulta negativa i hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirà la PCR con una nueva muestra del tracto respiratoria. Si la PCR continúa siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrà plantear la detección de IgM mediant una prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento)” 

 
CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL I CENTRES DE PROTECCIÓ

– Per què «degut a les necessitats que viu l’alumnat resident als centres de justícia juvenil i de protecció, és imprescindible reprendre les activitats el més aviat possible?

Perquè aquests alumnes no han deixat d’estar en els centres, atesos pels seus professionals de referència.

– Es té en compte que a aquest tipus d’alumnat li costa especialment complir les normes i per tant les orientacions sobre higiene, distanciament, etc?

El segon punt d’aquest paràgraf fa un judici de valor que no ve al cas i no es contestarà.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, COL.LECTIVA I CONTROL SANITARI

– Es podrà garantir que abans de començar l’activitat presencial es disposarà de totes les mesures de seguretat per a alumnat, professorat, personal no docent com mascaretes, guants, equips de protecció individuals, desinfecció de les aules cada vegada que s’utilitzin?

Abans de la represa d’activitats presencials amb l’alumnat l’Administració proporcionarà material de protecció a alumnes i personal del centre.

– Farem les classes amb mascareta? Les hauran de dur posades els alumnes? S’hauran de dur de casa?

Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m.

Salut: Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m tan alumne com professorat. Les mascaretes estan contraindicades en menors de 3 anys i no recomanades en menors de 6 anys, en persones amb problemes per respirar o que no es pugui assegurar que se la pugui treure per si sol.

En cas d’ alumne simptomàtic el professorat durà pantalla facial, FFP2 i guants per apropar-se a l’infant i custodiar lo fins que arribin els pares.

– Com es garantirà que tots, alumnes i docents es rentin a fons les mans si hi ha, en general, una ràtio elevadíssima de persones per bany. S’hauran de rentar més d’una vegada per jornada.

Es proporcionarà als centres gel hidroalcohòlic suficient per als llocs on no hi hagi aigua i sabó.

– Com es pot garantir la higiene respiratòria en el cas de classes d’instruments de vent amollant saliveta ben lluny?

Les activitats presencials als conservatoris no es reprendran amb caràcter general fins a la Fase 4.

Salut: augment de la distància a 5m com a l’esport

– Tot el personal del centre i alumnes es prendran la temperatura abans d’assistir-hi. En cas de presentar febre (+38) quedaran al domicili. De veres creis que tothom o la majoria seguirà aquesta pauta?

Per què no?

Salut: en el protocol ja esta canviat a 37,5º
– Com es podrà garantir el distànciament als patis? Serà la nostra feina controlar-hi les distàncies? Probablement seran un focus de contagis.

S’hauran de controlar, evidentment. Es poden marcar zones i el professorat ha de promoure els patis actius amb jocs.

– Què passarà als passadissos amb la distància de seguretat?

N’hi ha que tenen prou amplària. S’hauran de fer servir itineraris amb direccions úniques o utilitzar mascaretes o pautar horaris per evitar a mescla de grups .

– Com es garantirà la distància dins les aules?

Si no queda més remei, s’hauran d’establir torns en dies alterns. 

– Com es pensa solucionar que dins l’espai reduït d’un departament hi facin feina docents sense complir les distàncies mínimes?

Les activitats que no siguin d’atenció directa presencial a l’alumnat es podran continuar fent mitjançant teletreball. Si no es pot fer així, s’hauran de fer servir mascaretes.

– Com es podran garantir les distàncies de seguretat a les sales de professorat quan, per exemple, els ordinadors són pocs i estan molt a prop?

El mateix que a la pregunta anterior o redistribuir ubicació, si és possible.

– Referent al transport escolar, es posaran més busos per poder mantenir distàncies, si cal?

No hi haurà transport escolar fins al proper curs.

– S’ha pensat en els gestos gairebé instintius dels alumnes com xocar les mans?

No. Insistir en la higiene de mans si això passàs

– Com es controlarà que els alumnes no vagin junts als banys i respectin distàncies?

S’informarà l’alumnat i el professorat ho controlarà.

PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES I ESPAIS

– Quines empreses o quins professionals duran a terme i la desinfecció dels centres i del material? Els proporcionaran EPIS a tots cada dia?

El personal de neteja dels centres. Es valorarà la possibilita d’incrementar-lo.

– Fan falta instruccions més específiques per poder fer la feina amb seguretat.

Pensam que les pautes són suficients.

PROTOCOL DE DESESCALADA PROGRESSIVA A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ I LA INFÀNCIA

– Què farem quan un infant de 3 anys vingui a abraçar-nos?

No es poden donar instruccions sobre això, cal prendre consciència de l’excepcionalitat de la situació, i preveure mecanismes complementaris d’interacció amb l’alumnat.
– Cal garantir que cap docent que convisqui amb una persona de risc hagi d’assistir als centres.

Hi ha molts altres professionals en la mateixa situació, i hi acudeixen. No es preveu al procediment del Ministeri de Sanitat.

– Ara i/o pel setembre es contractaran més docents?

Es treballarà conjuntament la planificació del proper curs i es tendran en compte totes les situacions.

– S’ha de tenir en compte els infants que convisquin amb persones de risc d’infecció, que hagin passat la malaltia. Aquests casos s’hauran de valorar individualment per determinar si poden assistir presencialment… Qui farà la valoració i com?

El centre de salut de referència.

Són els nins vulnerables els que han de ser valorats. S’ha rectificat.

– En la nova normalitat per tal de garantir el distanciament físic de 2m entre alumnes o 4m2 per alumnes es podran reduir les ràtios de nombre d’alumnes per classe, i es podrà organitzar l’assistència per dies alterns o per torns?

A l’hora de fer la planificació del proper curs es tendran en compte totes les possibilitats, en funció de les mesures de protecció o de distanciament que s’hagin d’aplicar.

EXÀMENS EOI

– Perquè no es posposen al setembre les proves orals de certificació de l’alumnat presencial com la resta de proves i juntament amb l’alumnat lliure?

(…) En el cas concret de la convocatòria de les proves de certificació s’han valorat tots els escenaris que, dins les limitacions imposades per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, es podien considerar factibles.

D’altra banda, el caràcter unificat de les proves de certificació dels nivells A2, B1 i B2 de les escoles oficials d’idiomes, fa que les mesures que es prenguin han de ser homogènies per a tot l’alumnat i totes les EOI. La mateixa consideració tenen per als alumnes EOIES les proves finals dels cursos A1 i B2.1. (…)

– Al calendari que s’ha elaborat de les proves oficials escrites del mes de setembre molts dels exàmens se solapen en dies i hores. Demanam s’amplie el calendari d’exàmens per exemple i evitar aquest perjudici. Penseu que el professorat ha estat treballant tot el curs perquè els seus alumnes aprenguen i ara només es troben amb entrebancs.

(…) Les circumstàncies actuals d’emergència sanitària ens han obligat a posposar la convocatòria ordinària al setembre i l’extraordinària a l’octubre. (…)

Si estam parlant d’alumnes de la modalitat presencial, hem de dir que el nombre d’alumnes que es troben en aquesta situació, dels quals les direccions de les EOI ens han comunicat aquesta incidència és molt reduït.

D’altra banda, si bé aquests alumnes oficials es trobaran en inferioritat de condicions d’un idioma respecte de l’altre pel que fa al nombre de convocatòries a les quals poden optar a presentar-se, la nova normativa permet enguany que promocionin al nivell o curs següent encara que no arribin al 65% global exigit per a l’obtenció del certificat, si superen cadascuna de les parts de la prova amb un 50%.

CURS 20-21

– Hi haurà més matèries per recuperar. Es tindrà present aquest augment de feina? Es contractaran més docents per poder fer la feina en grups desdoblats? S’ampliaran els espais encara que sigui amb aules prefabricades? S’augmentarà la dotació de material informàtic als centres? Fins ara que normalment no hi havia classes a distància ja costava de trobar un PC lliure.

No s’ha fet encara la planificació del proper curs. Tal i com es va comentar a la darrera mesa sectorial, es treballarà conjuntament amb sindicats i resta de comunitat educativa.

TELETREBALL

– Insistim que continuam aportant el nostres recursos informàtics amb les inversions, despeses i riscos (virus) que això comporta. Qui assumirà els costs addicionals i reparacions?


– Es preveu de tenir en compte el personal docent que conviu amb persones sensibles (malalties cròniques, ancians, etc,) o amb sanitaris especialment exposats al contagi? Consideram imprescindible que se l’inclogui a la llista de personal especialment sensible.

De moment el Ministeri de Sanitat no té prevista aquesta exclusió que es demana

UOB exigeix a Educació que posi recursos i assumeixi les despeses de l’ensenyament telemàtic

UH, 3.4.2020

Circular 186/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Abans de començar aquest comunicat volem expressar com a sindicat la solidaritat i el suport al personal sanitari que ha estat i està treballant a primera línia contra la pandèmia i pensam especialment en tots els professionals que han patit personalment la malaltia o que han mort complint amb el deure professional.

La pandèmia del COVID-19 està suposant un trasbals social, humanitari, sanitari i econòmic a escala planetària sense precedents durant l’últim segle. Quan encara no hem sortit de l’Estat d’Emergència declarat dia 15 de març, temps hi haurà en els propers mesos per analitzar a fons l’origen, el desenvolupament i els efectes, molts d’ells encara desconeguts, de l’epidèmia. Ara, però, quan ja duim més de dos mesos amb els centres escolars tancats i quan ja som a les envistes del final de curs 2019-20, sí que algunes coses comencen a estar clares a curt i a mitjà termini. En d’altres circulars i comunicats hem tractat la seguretat sanitària a les escoles, la improvisació, la desconfiança dels responsables de la Conselleria en els docents, la sobrecàrrega de feina provocada per la burocràcia, la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

Avui no parlarem de la pèrdua del poder adquisitiu dels docents, que no hem recuperat des de la crisi de 2008, ni la manca de finançament que pateix l’escola pública de Balears d’una manera crònica, ni del fet que el Govern Balear i els Consells Insulars deuen a tot els seus treballadors l’augment del 2% des de gener de 2020, ni de les hores extra que ha suposat
l’ensenyament telemàtic, que han arribat a duplicar la jornada laboral sense cap compensació econòmica
, etc.

NO, avui no parlarem de tot això sinó que ens centrarem en l’ensenyament telemàtic a partir del que hem viscut des de dia 15 de març tant els docents com l’alumnat. Heus ací les conclusions a què hem arribat.

1. L’escola no està preparada per fer ensenyament a distància ja que manquen recursos econòmics, mitjans tècnics i formació tant del professorat com de l’alumnat. A més, tenir una pissarra digital dins les aules, aules d’informàtica dotades amb ordinadors i una xarxa wi-fi als centres no serveixen gairebé per res a l’hora de fer ensenyament telemàtic si aquest s’ha de fer des de les cases particulars tant dels docents com dels alumnes.

2. Treure l’ensenyament de l’escola i traslladar-lo als domicilis particulars de professorat i alumnat significa automàticament parlar de l’ús de recursos privats i personals (ordinadors, mòbils, tauletes, routers, connexions a internet, programes informàtics…) com si fossin de l’administració o de l’empresa. En aquest punt, cal afegir que fins i tot quan els docents feim ensenyament presencial als centres, la majoria hem d’usar els nostres propis portàtils que duim de casa i en el cas del professorat de Plàstica, atès que l’ensenyament d’audiovisuals requereix ordinadors i programes molt més potents i costosos, la majoria s’ho ha de pagar també de la pròpia butxaca.

3. D’altra banda, ja no ens trobam només amb l’ús de mitjans personals sinó també d’espais ja que suposa convertir una part d’una casa particular com si fos un petit plató de televisió per a un ús públic i laboral amb la qual cosa, la privacitat i la intimitat queden afectades.

4. Hem parlat de mitjans i d’espais personals i ara parlarem del temps. L’ensenyament telemàtic ha fet mil bocins l’horari escolar, els temps d’esplai, la durada de les sessions, i no tan sols en la relació professor – alumnes sinó entre els propis docents (reunions de departament, CCPs, claustres, reunions de tutors, reunions d’equips educatius, reunions de treball, etc.). Tot plegat s’ha traduït en una sobrecàrrega brutal de feina de respondre correus d’alumnes, de pares… I a això cal sumar-hi l’autoformació que molts de docents hem hagut fer pel nostre compte, la preparació de material per a ús telemàtic, i tot a base de robar més temps encara a la vida familiar.

Si ens atenem a les declaracions que fan el conseller d’Educació, Martí March, i el seu equip (Antonio Morante, Antònia Serra, Antoni Baos…), l’ensenyament telemàtic sembla que ha arribat per quedar-se mentre no es pugui controlar la pandèmia. Davant aquest fet i mentre el professorat no pugui fer l’ensenyament a distància des dels centres escolars, correspon a l’administració, en el cas de l’escola pública, o a l’empresa, en el cas de l’escola privada i concertada, dotar els ensenyants de mitjans com: mòbils, portàtils, routers, programes informàtics, formació per usar-los, escàners, pantalles si fa falta…, a més de fer-se càrrec de les despeses telefòniques que es derivin per poder fer la feina des de casa. Aquestes dies hem conegut a través dels mitjans de comunicació el cas d’un professor aragonès a qui ha arribat una factura de 900 € per fer videotrucades als alumnes. I no és un cas únic perquè a la mateixa notícia parlen de factures de 1000 €. https://elcaso.elnacional.cat/ca/successos/factura-900-euros-professor-classes-online-meet-google-jose-luis-lopez_31640_102.html

La pandèmia del COVID-19 ha obligat a l’escola a entrar en una dimensió desconeguda que obliga els responsables de la conselleria d’Educació i també dels equips directius a deixar de banda, d’una vegada per sempre, la imposició i obrir de pinte en ample les portes de la negociació i de la col·laboració de tu a tu amb els docents i els claustres, perquè, ara com ara, la jurisprudència que existeix es ben clara. Valguin com exemple:

1. Segons el Reial Decret 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, és l’empresa, en aquest cas l’Administració pública, qui ha d'”adoptar les mesures oportunes” per al treball a distància. A l’exposició de motius, el mateix RD diu que es prioritzarà el treball a distància, “havent-se de facilitar les mesures oportunes per fer-ho possible”, i que si la modalitat de treball no presencial no estava implementada amb anterioritat, com és el cas d’Educació, l’obligació de facilitar els mitjans només es pot ajornar amb caràcter temporal.

2. L’Audiència Nacional va declarar el 2019 que obligar el treballador a aportar un mitjà personal (en concret, un telèfon mòbil) com a eina de treball “suposa abús de dret empresarial, fins i tot encara que l’empresa pagui una compensació al respecte i estigués previst al contracte de treball”.

3. L’11 d’abril de 2005 el Tribunal Suprem va sentenciar que el treball a domicili no pot ser obligatori, perquè implica una transformació del règim contractual que afecta l’esfera personal. Així ho estableix també l’Estatut del Treballador (Art. 34.8).

Des d’UOB Ensenyament ens refermam en la defensa d’una escola pública moderna, amb recursos, plural, arrelada al país, en català, i en la qual la veu i l’experiència dels docents sigui un punt de referència.

Palma, 20 de maig de 2020

Última Hora, 21.5.2020: