Mes: març de 2019

UOB reclama la supressió de les places compartides entre Eivissa i Formentera

Circular 137/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Conselleria que respecti l’illa sol·licitada pels interins i no se’ls obligui a compartir la plaça entre Eivissa i Formentera, com passa amb el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.

El Conservatori té la seu a Eivissa i una extensió a Formentera i se’l considera un sol centre. Per aquest fet, una plaça al Conservatori d’Eivissa pot comportar fer feina a Formentera malgrat que l’interí no hagi triat aquesta segona illa, i s’obliga els docents a desplaçar-se entre illes al llarg de la setmana sense rebre cap indemnització. Per si no n’hi hagués prou, en cas de no poder viatjar per mala mar es penalitza com a falta d’assistència.

Alguns dies els docents fins i tot han d’assistir a reunions a Eivissa durant el matí i després s’han de desplaçar a Formentera per començar les classes a primera hora de l’horabaixa. Les classes es poden allargar fins a les nou del vespre i a l’hivern no hi ha temps per agafar el darrer vaixell, que parteix a les nou, amb la consegüent despesa d’allotjament a Eivissa.

Per altra banda, enguany s’han ajuntat grups en un sol horari per fer més rendibles les classes, cosa que obliga a impartir classe a dos nivells al mateix temps, en perjudici de la qualitat de l’atenció als alumnes.

Des d’UOB exigim que es respecti les opcions d’illa que hem seleccionat, i que en tot cas i com a mínim, no es penalitzi la renúncia a una plaça que comporta un desplaçament entre illes, del qual no s’adverteix a l’hora de seleccionar-la.

Les places compartides a dues illes es podrien evitar amb la creació de places de mitja jornada, de tres quarts o senceres dins cada illa. Igualment es podrien desdoblar els grups d’alumnes que enguany són unitaris, aprofitar la infraestructura de l’Escola de Música Municipal, amb la possibilitat de crear un Conservatori Municipal com a Inca o Felanitx, o fer classes semi-presencials o totalment en línia, com ja s’ha fet amb l’assignatura d’Història de la Música.

Mentre persisteixin les places compartides a dues illes, exigim que es reconeguin com a places itinerants especials amb la corresponent indemnització, que no es penalitzi la impossibilitat de desplaçar-se per mal temps, que si es dóna aquest darrer cas s’habiliti la classe per videoconferència, i sobretot que la planificació dels horaris permeti desplaçar-se entre illes, evitant les classes a les vuit del vespre. Les reunions de departament i claustres també s’haurien de poder fer a distància, a fi de no haver de viatjar a les dues illes el mateix dia per les reunions i les classes.

Eivissa, 29 de març de 2019

Nous canvis a les comissions de serveis

Avui s’ha tractat en mesa sectorial l’esborrany d’instruccions per a les comissions de serveis del curs 19-20. Un cop s’han exposat les esmenes dels sindicats, Personal Docent ha dit que enviarà un nou esborrany amb les que s’hagin acceptat.

L’esborrany presenta diverses novetats:

SOL·LICITANTS:

 • Els funcionaris que el curs 18-19 o 19-20 tinguin la primera destinació
  definitiva (és a dir, el primer o segon any) només podran demanar comissió de serveis a la mateixa illa i per conciliació de
  vida familiar (instrucció 3.1c), i ja no per l’apartat 4 (places d’equips directius). Des d’UOB hem tornat a demanar que també es pugui
  sol·licitar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b). 
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA només les podran demanar per motius personals (instrucció Tercera, punt 5). L’any passat es podien acollir als
  mateixos motius que els destinats a les Balears però se’ls concedia en
  darrer lloc.

REQUISITS:

 • Es concreta que s’exceptuarà del requisit d’haver sol·licitat plaça al darrer concurs de
  trasllats
  les situacions excepcionals o
  sobrevingudes “posteriors al 27 de novembre“, en relació a les dates del concurs de trasllats. 
 • S’exceptua també del requisit si és per formar part dels equips directius (instrucció Tercera, punts 2, 3 i 5): un màxim de dues vegades per a secretaris, caps d’estudis i caps d’estudis adjunts, i sense limitació en cas dels directors.
 • Continua exceptuant-se si és per a places amb perfils educatius, per raons de servei o per motius personals (Tercera, punts 2, 3 i 5).
 • S’elimina de l’excepció “Per presentar un informe actualitzat del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (…)”. Segons l’Administració, un informe del SPRL que resolgui un canvi de lloc de treball és preceptiu i no cal afegir-hi el tràmit de la comissió de serveis.

CAUSES:

1. PER MOTIUS PERSONALS

 • a) Per motius greus de salut: S’afegeix el requisit que la malaltia sigui “greu” i “que la concessió de la comissió de serveis repercutirà en una millora de la seva situació laboral o de salut.” S’ha demanat que es retiri aquesta darrera frase per redundant.
 • b) Per atendre familiars de 1r grau amb malaltia greu o discapacitat: S’afegeix que la distància entre el destí definitiu i el domicili ha de ser mínim de 30 km a Mallorca, 25 a Menorca i 20 a Eivissa, i que la distància al centre de la comissió de serveis sigui inferior. Hem demanat que sigui de 20 km en tots els casos.
 • c) Per conciliar vida laboral i familiar: Els requisits ara no són tan restrictius perquè l’edat màxima del fill menor a càrrec directe, en els diversos casos, passa de 3 a 6 anys (instrucció Tercera, 1.c). Les distàncies màximes al centre de la comissió de serveis es mantenen (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a
  Eivissa). També s’ha demanat posar-les totes a 20 km.
 • En aquest mateix apartat, es manté que la comissió de serveis només la pot demanar un dels membres de la parella. Des d’UOB hem tornat a demanar que la puguin demanar els dos, en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys.
 • S’han suprimit els motius “excepcionals i sobrevinguts a valorar discrecionalment per la Conselleria. Segons Personal Docent, les noves instruccions ja recullen els casos possibles i no volen haver de decidir a discreció la concessió de comissions de serveis, més enllà de les regulades, entre altres motius de cara a la transparència.
 •  L’apartat anterior s’ha substituït per un nou apartat “d) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita.”

2. PER A CENTRES AMB PERFILS

 • Continua apareixent com a causa la d’ocupar places a centres amb perfils
  educatius, arran de la Resolució d’1 de febrer de 2018.
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, hem tornat a recordar que ja ens hi vam oposar
  a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en
  conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta
  d’entrada a l’aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20%
  de les places del centre, que sumades al 15% de les comissions
  ordinàries ens durien a un 35% (si queda el 15% com apareix al nou esborrany, vegeu el final del proper apartat).

3. PER RAONS DE SERVEI

 • Enguany desapareixen les places per a altres especialitats al mateix centre (CEIP), segons Personal Docent perquè ja hi ha prou oferta de causes; per a aules UEECO, que en tot cas s’hauran de vehicular a com a places relacionades amb programes específics o altres projectes; i les d’Orientació a CEIP i IES perquè ja s’han cobert per altres vies (les dels CEIP, amb l’assignació a partir del desmantellament dels EOEP).
 • Si és per participar a nous estudis que s’implanten al centre, el darrer nivell encara no s’ha d’haver impartit el 18-19.
 • L’informe favorable de la direcció que especifica que la dedicació horària de la plaça és d’un mínim del 16% de les hores lectives de l’horari del sol·licitant (4 hores a primària i 3 a secundària) per al curs 2019-2020, ara s’aplica a tots els casos.
 • Per a les places de tasques de coordinació caldrà que el certificat del consell escolar especifiqui “també el curs d’aprovació de la proposta d’implantació del pla d’innovació pedagògica.” 
 • Ara els informes favorables dels directors “no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019“. Per unanimitat s’ha demanat que es mantingui el 10% de la resolució anterior.

4. PER FORMAR PART D’EQUIPS DIRECTIUS

 • Queda igual, només es podrà demanar per a un sol centre.

5. PER MOTIUS PERSONALS DE SOL·LICITANTS D’ALTRES CCAA

 • Si és per reagrupament familiar, s’especifica que els fills han de ser menors d’edat.
 • S’eliminen els “altres motius a valorar per la Direcció General de Personal Docent” per les raons exposades al punt 1.

TERMINIS:

 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 24 al 30 de maig (l’any passat va ser 19 al 26 d’abril).
 • Es mantenen els tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional.

ADJUDICACIONS:

 • Hem tornat a reclamar que les places sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc.
 • Tal com es va demanar per unanimitat l’any passat, des d’UOB hem tornat a reclamar que a l’ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius, si no s’eliminen, passin del segon al darrer lloc.
 • Als sol·licitants d’altres CCAA se’ls aplicarà els mateixos criteris de prelació en cas de persistència d’empat.

Continuarem informant.

(Vegeu aquí informació sobre la mesa de l’any passat.)

Aprovat, amb el vot en contra d’UOB, el calendari escolar 19-20

Ahir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2019-20


Només UOB Ensenyament i un altre dels assistents al Consell, d’un total de 25 representants assistents al ple, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l’avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat els darrers anys. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.


També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions.


La resta de sindicats de l’ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. 


No hi ha novetats destacables respecte a l‘any passat: es mantén la possibilitat que els centres estableixin dos dies de lliure disposició, i s’han ajustat les dates d’inici i final dels estudis de l’EASDIB, d’acord amb la petició del propi centre. 

Us pot interessar també:

 • La graella resum amb les dates d’inici i acabament de classes de cada nivell o tipus d’estudis, vegeu-la clicant AQUÍ.
 • La nota de premsa de la Conselleria sobre el ple d’ahir.

UOB reclama una prova opcional de català a les oposicions

Ahir Unió Obrera Balear va registrar a Conselleria un recurs perquè la convocatòria d’oposicions inclogui una prova de català per als aspirants que necessitin acreditar-ne el coneixement, tal com es fa a Catalunya i al País Valencià. Es dóna el cas, a més a més, que els aspirants que s’han presentat a les proves de català de la convocatòria de gener de la Direcció General de Política Lingüística no han pogut presentar el certificat del nivell C, tot i haver aprovat, perquè les notes definitives encara no s’han publicat.

Estades a empreses per a professorat d’FP

Avui matí s’ha reunida la Comissió de Selecció de les Estades de Formació a Empreses 18-19, per a valorar les sol·licituds presentades, corresponents al període de realització d’abril a juliol del 2019.

S’han presentat un total de 16 sol·licituds, de les quals se n’han aprovat 15, una ha estat exclosa provisionalment per mancar-hi documentació.

Les estades corresponen a professorat de les famílies professionals d’Informàtica i comunicacions (2), Transport i manteniment de vehicles (1), Electricitat i Electrònica (2), Sanitat (2), Hoteleria i turisme (5), Arts gràfiques (1), Agrària (1) i Administració i gestió (1).

Del total d’estades sol·licitades, tres són en empreses de la Unió Europea (2 a França i 1 a Finlàndia);  la resta, a empreses de les illes (10 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa)

Fins al 14 de juny hi ha termini per sol·licitar la realització d’estades formatives entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2019. Vegeu convocatòria.

Llista provisional de sol·licituds seleccionades (estades entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2019):

La Junta de Personal de Mallorca, a proposta d’UOB, també s’oposa a retornar les competències educatives a Madrid

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca va aprovar dimecres passat la proposta de moció presentada per UOB contra les intencions de PP, Vox i Ciudadanos d’eliminar les competències autonòmiques en Educació per retornar-les a Madrid. Aquest és el text que es va aprovar:

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca manifesta el seu rebuig a la pretensió de PP, Vox i Ciudadanos d’eliminar les competències en Educació i tornar-les a Madrid, com en temps del franquisme, cosa que comportaria, entre d’altres perjudicis, els desplaçaments d’interins de les Balears a la península i viceversa, oposicions úniques a Madrid, la liquidació de l’escola en català i els currículums propis, i la potestat de crear, o no, places docents i fer noves escoles, o no, en mans del Ministerio.

Palma, 20 de març de 2019

Aquesta resolució s’afegeix a les aprovades pels Consells Escolars de les Illes Balears i de Mallorca, també a proposta nostra.

Última Hora:

Diario de Mallorca:

El Consell Escolar de Mallorca rebutja l’eliminació de competències educatives a proposta d’UOB

El passat 21 de març el Consell Escolar de Mallorca, a proposta d’UOB, va aprovar una resolució de rebuig a les amenaces de la supressió de les competències educatives autonòmiques per part de partits com PP, Vox o Ciudadanos. El text aportat al plenari fou redactat per la presidència.

Aquesta resolució s’afegeix a les aprovades pel Consell Escolar de les Illes Balears i la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, reunida el passat 20 de març, ambdues igualment per iniciativa d’Unió Obrera Balear.

https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232

https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232

Signat el Pacte per l’Educació 0-3 i la necessària equitat

Ahir dimecres va tenir lloc al Parlament de les Illes Balears la signatura del Pacte per l’educació dels infants de 0-3 anys i per la necessària equitat, AQUÍ trobareu el text íntegre.

El pacte l’han impulsat diferents col·lectius i entitats socials i representa un compromís per a la millora educació dels infants del primer cicle de l’educació infantil. Es basa en aquests principis:

 • Interès superior de l’infant
 • Cooperació entre administracions
 • Seguiment
 • Compromís pressupostari
 • Estabilitat de les polítiques educatives

L’han subscrit Assemblees 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera, Col·lectiu 0-3 Menorca, Més per Mallorca, Més per Menorca, Més per Formentera, Podem, PSIB, COAPA i FEIPIMEB.

Els principals compromisos adquirits pels partits polítics signants són:

 • Previsió d’ajudes d’escolarització per a les famílies més vulnerables
 • Pla de reconversió de les guarderies que ho sol·licitin en escoletes
 • Inclusió dels infants de primer cicle d’infantil de centres públics i privats en les convocatòries d’ajudes individuals de menjador
 • Increment dels recursos humans dels Equips d’Atenció Primerenca
 • Compromís de
  promoure la creació de places de primer cicle d’infantil per a arribar el 2029 a una oferta del 60% d’infants en tots els municipis de les Illes Balears

Amb aquest acord les forces polítiques es comprometen a instar  al Govern d’Espanya a establir una aportació estable creixent per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i per a  la necessària equitat fins arribar als 33,3% dels costos.

– Diari de Balears 20/3/19

https://www.dbalears.cat/balears/2019/03/20/325307/podem-psib-mes-subscriuen-pacte-per-igualtat-educacio-infantil-anys.html?platform=hootsuite

– EUROPAPRESS 20/3/19

https://m.europapress.es/illes-balears/noticia-podemos-psib-mes-suscriben-pacto-igualdad-educacion-infantil-anos-20190320183322.html?fbclid=IwAR1EMW0PNERiMfOihjbGJnuosBPd2-Wdzfy5_bwtAkHZdWsdsOSFwqrvCmo

Mesa sectorial comissions de servei CEP, Centmat i Camp d’aprenentatge de Formentera

Divendres, 15 de març se va celebrar Mesa Sectorial en la qual es van tractar els esborrany de les diferents convocatòries de comissions de serveis.


Directors i assessors de CEP

– Es convoca una sola plaça de director, la del CEP de Calvià.

– També surten un total de 20 places d’assessors de formació permanent:

CEP
de Palma

3

CEP
d’Inca

2

CEP
de Manacor

2

CEP
de Calvià

4

CEP
de Menorca

4

CEP
d’Eivissa

3

CEP
de Formentera

1

– Procés de selecció:

 • Mèrits 
 • Projecte de treball (pla estratègic d’organització d’un CEP per als directors o disseny d’una formació en un centre educatiu per als assessors) i entrevista per defensar el projecte i debatre amb la Comissió de selecció. Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.

AQUÍ i AQUÍ podreu trobar els esborranys d’aquestes convocatòries.

CentMat i Camp d’aprenentatge de Formentera

Es convoca una plaça per a funcionaris de carrera de secundària de l’especialitat de matemàtiques al CentMat i una altra per a funcionaris de carrera del cos de mestres per al Camp de Formentera

– Procés de selecció:

 • Mèrits 
 • Projecte de treball (organització, anàlisi de funcions, programació d’un dia de feina amb alumnes).Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.

AQUÍ i AQUÍ trobareu els enllaços als esborranys de  les convocatòries
Aportacions d’UOB Ensenyament

– Valoració de mèrits ja registrats prèviament a l’inici dels terminis d’inscripció, encara que no apareguin al portal del personal.

– Proposta de nomenament extraordinari per a les places, en cas que no hagin quedat cobertes a partir del procés d’adjudicacions provisional, i no a dit.

– Publicació de les rúbriques que farà servir la Comissió de Selecció

Finalment, reiteram la petició que la Conselleria d’Educació i Universitat faci públiques les actes de les reunions de la Mesa Sectorial. A més a més,  valoram negativament que s’hagin modificat les causes d’exclusió dels tribunals sense passar per mesa i n’exigim la convocatòria.

Tribunals d’oposicions: No a la penalització dels futurs jubilats!

La Resolució de Personal Docent d’11 de març exclou dels tribunals d’oposicions els docents «Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tinguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre». Molts de nosaltres, emperò, que podríem jubilar-nos l’1 de setembre, ho ajornam uns dies per poder finalitzar les tasques acadèmiques del curs anterior, amb el resultat que podem ser nomenats pel fet que hem actuat amb responsabilitat i principis professionals. Per aquest motiu hem sol·licitat formalment a la Conselleria que s’exclogui dels tribunals els docents que facin efectiva la jubilació dins la primera quinzena de setembre.

Recordam que ja a la mesa tècnica de 14 de febrer vam fer propostes referents a les causes d’exclusió dels tribunals, que a la mesa sectorial de 25 de febrer vam demanar que la resolució es tractàs en mesa sectorial, i que finalment la Conselleria l’ha publicada sense haver-se discutit l’esborrany, tot i que el punt 5.5 de la convocatòria estableix que “la Conselleria d’Educació i Universitat determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d’aquesta participació.”