Mes: febrer de 2017

Convocatòria d’interins (Curs 2017-2018)

El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 22 de març, ambdós inclosos

Enllaç al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10621/591389/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Enllaç a les instruccions per a realitzar el tràmit:

http://www.uobensenyament.cat/2017/02/instruccions-per-realitzar-el-tramit.html

Instruccions per a realitzar el tràmit per formar part de les borses d’interins 2017-18

Atenció! El termini de realització del tràmit telemàtic per a puntar-se a les borses d’interins per al curs 2017-18 romandrà obert entre el 2 i el  22/3/17, ambdós inclosos.

Us hi heu d’apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hi hàgiu accedit des del Portal del Docent Interí de la web de la Conselleria.

Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que
l’useu, l’aplicació es tancarà sola i l’haureu de tornar a començar.

Es pot accedir al tràmit mitjançant usuari i contrasenya (els mateixos que per accedir al Portal del Personal o al Gestib) o bé de manera anònima,
en aquest darrer cas, es distingirà entre les persones que hagin estat a
borses al curs 2016-17 i les que no. anem a veure quines pantalles us
trobareu en cada cas.

 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA

Pantalla 1

És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions
sobre l’assistent telemàtic i la política de privacitat. Un cop llegida
aquesta informació, basta clicar a “Següent

Pantalla 2

És la pantalla inicial, únicament cal clicar a “realitzar sol·licitud” per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3

Aquesta és la pantalla de les dades personals.

Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són
correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d’adreça, telèfon,
etc., podreu fer les modificacions oportunes.

Les dades personals que es deixin registrades en aquesta pantalla seran
les que usarà la direcció General de Personal docent durant tot el curs
2017-18 si l’interessat no les torna a modificar quan, més endavant,
realitzi el tràmit de presa de possessió quan se li hagi adjudicat una
plaça.

En cas de tenir alguna discapacitat o minusvalia, haureu d’indicar que “
a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la
certificació d’aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de
les Illes Balears, es donarà l’opció d’autoritzar la Conselleria a
sol·licitar el certificat directament per tal que l’interí no l’hagi de
sol·licitar, recollir ni presentar. També es demanarà si la incapacitat
és permanent o no. En cas que no ho sigui, s’haurà d’especificar fins a
quina data s’ha certificat que es doni la incapacitat.

Pantalla 4

En aquesta pantalla és on s’han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d’indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.

També haurem de confirmar si acceptam participar en l’adjudicació de places itinerants o de places d’especial dificultat.

Si l’interí és de Pacte, se li permetrà clicar a la “renúncia
expressa al pacte”; si hi renuncia, no tendrà l’obligació de seguir
ocupant la plaça que té en el curs actual 2016-17 i podrà modificar
l’elecció d’illes, tipus de jornada, etc. tant a l’alça com a la baixa.

Si l’interí de Pacte no renuncia a la seva condició, en canvi, només
podrà modificar la selecció a l’alça, és a dir, no podrà marcar menys
opcions de les que tenia marcades a la borsa del curs 2016-17.Pantalla 5

Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l’apartat de formació.

Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han
treballat més de 30 dies a un centre educatiu i, per tant, han estat
tutoritzats. Així, la informació d’aquesta pantalla només apareixerà a
aquells interins tutoritzats o a aquells per als qui la conselleria
preveu que hauran aconseguit la tutorització abans del 22/3/17
(darrer dia per apuntar-se a les borses)

En aquest apartat, tendreu l’oportunitat d’afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui.
És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria
els cursos que hagin acabat abans del 22/3/17. Si ara mateix us trobau
fent un curs que acabi abans d’aquesta data, l’heu d’afegir i, en
haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 22/3/17, és
a dir, mentre estigui obert el tràmit), n’heu d’entrar dues còpies al
registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us
inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció
General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en
aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si
teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 6

Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.

Pantalla 7

És la pantalla on s’indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes:
a la columna de l’esquerra hi veureu les especialitats que podríeu impartir segons noves titulacions que hàgiu
pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que
entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi
tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l’any passat.

Totes aquestes funcions, tant les de l’esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:

-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions.

-Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l’esquerra.

Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.

Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació
que us permet accedir-hi, heu d’anar al registre de la Conselleria a
presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 22/3/17.

 Pantalla 8

Hi trobareu la informació sobre la Capacitació del Català i la Formació Pedagògica.

Se us indicarà quins d’aquests requisits teniu i quins no.

En cas que us falti justificar algun d’aquests dos requisits i no
tengueu possibilitat de fer-ho abans del 22/3/17, us trobareu que
apareixereu a les llistes d’exclosos de les borses per al curs
2017-18. Així i tot, si heu aconseguir la titulació que us falti, podreu
presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa
d’exclusió a partir de l’endemà en què s’hagin publicat les llistes
definitives de les adjudicacions de l’estiu, de tal manera que sí
estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o
vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes
d’exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de
borses per al curs 2018-19.

Pantalla 9

En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l’experiència acumulada.

Si sou interins I, s’hi us detalla tota l’experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s’hi
us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els
30 dies necessaris per ser tutoritzats.

Si teniu experiència a un centre concertat pendent d’acreditar o que no us apareix en aquesta pantalla, i voleu acreditar-la perquè
us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de
marcar la casella “estic en desacord…“. Si no clicau aquesta
casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d’entrar al
registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s’indiqui els
anys, mesos i dies treballats, a més del certificat de vida laboral i
del certificat d’empresa, tot dirigit a la Direcció General de Personal
Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a
aquesta convocatòria de borses.

Pantalla 10

Aquesta pantalla és una novetat de l’any passat causada per la normativa estatal que
obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a
demostrar mitjançant certificat penal que no s’ha estat condemnat per
delictes d’abusos sexuals contra menors.

L’únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la
Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del
Registre Central de Delinqüents Sexuals
.

Si no realitzau l’autorització, podreu continuar i acabar el tràmit
sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa
esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la
convocatòria d’adjudicacions per al curs 2017-18.

Recordau que si a més no autoritzau també la Conselleria a consultar les
vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al
Registre Central.

En cas que l’interí no autoritzi la conselleria a demanar la
Certificació, podrà entregar-la ell mateix en el termini de reclamacions
que s’obrirà entre les llistes provisionals i les llistes definitives
d’admesos i exclosos. En cas que la Certificació no sigui presentada
abans del 22/3/17, l’interí quedarà exclòs de les borses durant el curs
2017-18.

Pantalla 11

És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l’heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 12

Us recorda si teniu documentació pendent d’aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions… o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.

També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.

Al final d’aquesta pantalla haureu de clicar a “Envia la sol·licitud“. Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13

Haureu de clicar a “Finalitzar i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d’interins al curs 2017-18

 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17

Pantalla 1

Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2

Se us demanarà el número de DNI. Un cop l’hàgiu introduït, l’aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent
hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així,
s’enviarà a aquest correu un codi per accedir al tràmit via usuari i
contrasenya
.

L’usuari és una “x” seguida del vostre número de DNI i la contrasenya serà el codi que haureu rebut al vostre correu electrònic.

Pantalla 3

 Se us indicarà que s’ha enviat al vostre correu el codi de seguretat i que aquest només serà vàlid par al dia mateix.

Si no acabau el tràmit el mateix dia en què se us enviï el codi, haureu
de tornar a començar al següent dia seguint les instruccions d’aquest
apartat per tal que se us enviï un nou codi.

Pantalla 4

Arribareu a la pantalla general d’inici del tràmit on hi haureu d’introduir l’usuari i la contrasenya

Pantalla 5

Entrareu a la pantalla on hi trobareu les vostres dades personals.

A partir d’aquí haureu de realitzar el tràmit seguint les instruccions de l’apartat anterior (accés al tràmit mitjançant usuari i contrasenya, vegeu més amunt)

 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17
   

Un cop hàgiu accedit al tràmit des del Portal del Docent Interí (vegeu l’enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3

Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d’emplenar.

Pantalla 4 i successives

Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per
usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que haureu d’anar clicant a “Afegeix titulacions” i a “Afegeix funcions” però no se us permetrà introduir formació.

En general, heu d’anar seguint les instruccions del primer apartat.

 • Les persones que s’apunten per primera vegada a les borses
  d’interins, en presentar documentació justificativa al registre estan
  obligats a presentar també el DNI original i còpia
  . Qualsevol
  aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l’annex
  2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2017-18
  un cop aquesta s’hagi publicada.

TEXT DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LES BORSES

La convocatòria toca sortir publicada al BOIB aquest dimarts 28/2/17,us
la farem arribar tot d’una que sigui pública i us recomanam que la
llegiu.

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

Les places d’oposicions continuen essent 257

Representants de la Conselleria han dit avui que si no hi ha res de nou convocaran mesa sectorial per a divendres que ve, 3 de març, per anunciar el nombre de places d’oposicions, cossos i especialitats.

De moment, amb els pressuposts estatals de 2017 sense aprovar, les places que es podrien treure són les 257 que s’han tret oficialment a l’oferta pública d’ocupació, corresponents a les taxes de reposició de 2014 i 2015 (les de 2012 i 2013 es perderen perquè el PP no les va publicar). Les de 2016 estan pendents dels pressuposts i són les que servirien per arribar, com a mínim, a les 425 que preveia la Conselleria.

Si només es treuen 257 places, degut a la inoperància del PP a l’hora d’aconseguir aprovar els pressuposts, quedaran en evidència les paraules del secretari d’Estat d’Educació, Marcial Marín, que ahir diumenge va dir en una entrevista al diari Última Hora que les Balears podrien treure 850 places cada any, fins a les 2.550, sempre que “se aprueben los presupuestos generales del Estado“.

Tot plegat ens du un cop més a reafirmar-nos en la reivindicació de les plenes competències en educació, i també en economia, per no haver d’estar pendents contínuament del desgavell polític de Madrid.

(Per ampliar la imatge: clicau-la, clicau amb el botó dret del ratolí i “Visualitza la imatge”)

UOB reclama transparència en el nomenament dels tribunals de selectivitat

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Comissió Organitzadora de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears que garanteixi la transparència en la designació dels vocals dels tribunals de les proves d’accés a la universitat.

Els procediments de selecció que es publiquen a la pàgina web de la UIB (1), no concreten «els criteris legals» que els professors especialistes apliquen a l’hora d’indicar quines són les persones més adequades per formar part dels tribunals, ni els «acords de la comissió organitzadora» que es poden aplicar per nomenar-les, ni on es poden consultar les llistes d’admesos i exclosos, ni el procediment per elaborar les llistes definitives a partir de les provisionals, ni on, quan i amb quines normes s’efectua el sorteig en cas que el nombre de sol·licitants excedeixi les places necessàries, ni si es fa una baremació de les condicions que es prioritzen (2).

Com a resultat, els aspirants no reben cap explicació del motiu pel qual són acceptats o rebutjats.

Avui els representants d’UOB hem presentat al registre de la Conselleria una sol·licitud d’aclariment de tots aquests interrogants, que instam a contestar el més aviat possible atès que el passat 18 de febrer es van publicar al BOIB els criteris d’actuació per a les proves d’accés a la Universitat. Dins aquests criteris s’atorga a la Comissió Organitzadora la competència de “Designar els tribunals qualificadors, el personal de suport i els professors especialistes de cada matèria.”

Palma, 24 de febrer de 2017

(1) Pàgina UIB AQUÍ

(2) De l’enllaç anterior:

«Es prioritzarà:

 1. Impartir al batxillerat la matèria de la PAU sol·licitada per ser corrector.
 2. La participació en els seminaris específics UIB-batxillerat i en les activitats que organitzin.
 3. La disponibilitat en les dues convocatòries.
 4. La disponibilitat per desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma. Quan els sol·licitants per a un punt d’examen no siguin suficients, es designaran d’acord amb els següents punts d’examen escollits a la sol·licitud. El professorat d’ensenyament secundari que pertanyi a un IES que sigui punt d’examen no podrà sol·licitar-lo com a destinació.»

Última Hora: 

Selecció de centres públics per implantar plans d’innovació: menys places

A la Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017 es va revisar l’esborrany de “Resolució del conseller d’Educació per la qual s’ha de convocar el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018”.

Segons la resolució, sols 10 centres podran ser seleccionats, enfront dels 30 de la convocatòria passada, i els sindicats d’ensenyament no seran presents a la Comissió de Selecció.

Demandes d’UOB acceptades a la mesa:

 • Assegurar als docents que participen en el pla d’innovació l’accés a tenir accés a la formació permanent sol·licitada
 • En cas d’empat en puntuació de centres sol·licitants, increment de fins a un 10% del nombre de centres seleccionats.
 • Posada a l’abast sindicats d’ensenyament de tota la informació d’aquest procediment per tal de retre’ls comptes abans de fer la selecció definitiva, tal com era a la convocatòria passada.

Principals demandes d’UOB no acceptades:

 • Inclusió d’altres propostes de base per a la innovació, a més de les “comunitats professionals d’aprenentatge”.
 • Recuperació dels plans intercentre, que es preveien a la convocatòria anterior.
 • Que els centres seleccionats s’haguessin de comprometre a usar el català com a única llengua vehicular, llevat del que faci referència a l’ensenyament de l’espanyol, de l’anglès o de qualsevol altra llengua estranger.
 • Que el nombre màxim de CEIPs i IES que es poguessin admetre fos de trenta (com a la convocatòria passada)i no de deu, com es preveu.
 • Inclusió a la Comissió de Selecció de representants de tots els sindicats presents a la JPDNU, tal com es preveia a la convocatòria passada.

Informam tot seguit sobre el procés de selecció.

Proposta de base

 • La proposta de base de la resolució gira a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic dels alumnes en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional dels docents i fa evident el compromís de cadascun dels membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

Definició i característiques del pla

 • Es defineix com un document estratègic que partirà de les necessitats detectades pel centre educatiu en les darreres quatre memòries anuals.
 • Es fonamenta en l’autonomia dels centres
 • Ha de concretar elements estratègics de millora de gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes.
 • Caldrà avaluar l’impacte del pla en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’hora.
 • El claustre de professors i el consell escolar han d’haver aprovat prèviament que el centre participi en aquesta iniciativa.

Desenvolupament

Tenen una vigència de dos anys si se supera l’avaluació de seguiment després del primer.

Fase 1: Elaboració del pla

 • Diagnòstic inicial
 • Concreció dels objectius
 • Indicadors quantitatius d’avaluació
 • Actuacions
 • Gestió
 • Programa de formació
 • Previsió del seguiment i de l’avaluació

Fase 2: Execució del pla

 • Cal desenvolupar-lo amb la concreció. Avaluades les actuacions corresponents s’ha de fer una nova concreció del pla.

Fase 3: Incorporació de les actuacions al project educatiu de centre

 • L’objectiu és aconseguir un plantejament únic de centre per tal d’adoptar mesures organitzatives estables que s’ajustin a les necessitats reals de cada centre.

Compromís de les parts

Els centres es comprometen a:

 • Constitució d’un equip de responsables liderat per l’equip directiu.
 • Desenvolupament de programa de formació.
 • Participació en la formació d’acompanyament.
 • Direcció dels processos d’ensenyament aprenentatge al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Seguiment de les actuacions.
 • Disseny i implementació d’autoavaluació interna.
 • Col·laboració amb l’Administració en l’avaluació.
 • Concreció de participació, compromis i coresponsabilitat en el pla.
 • Informació a les famílies i a l’Adm. De la implementació del pla.
 • Gestió i i organització de recursos.
 • Al final, incloure el pla en els documents institucionals del centre.

La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:

 • Assignar recursos als centres, degudament justificats.
 • Promocionar i garantir l’accés a la formació permanent sol·licitada.
 • Assessorar els docents.
 • Donar suport a la cooperació i intercanvi d’experiències.
 • Fomentar la formació adreçada a les famílies.
 • Facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del pla presentat.
 • Establir un conjunt d’indicadors per avaluar objectivament i homogènia.

Seguiment i avaluació

 • La inspecció educativa i l’equip assessor de la Conselleria faran el seguiment integral del pla.
 • Al final del primer curs d’aplicació, els directors dels centres han d’incloure en la memòria anual un apartat amb l’avaluació de l’assoliment del pla.

Procés de selecció de centres

 • Objecte de la convocatòria: Fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa.
 • El nombre màxim de sol·licituds que s’acceptaran seran 10. En cas d’empat es podrà incrementar fins a un 10% el nombre de centres seleccionats.

Destinataris

 • Hi poden participar tots els centres de titularitat pública d’ensenyament no universitari.Un cop elaborat el pla s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre i del consell escolar.

Presentació de sol·licituds

 • La documentació s’ha de trametre a l’adreça qualitat@dgplacen.caib.es.
 • El termini s’acaba el 31 de març.
 • Els centres exclosos disposen de cinc dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar les al·legacions per esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió.

Instrucció del procediment i comissió de selecció

 • L’òrgan competent per instruir i ordenar el procediment per seleccionar els centres és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
 • L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades corresponen a la Comissió de Selecció que s’ha de crear a aquest efecte.

Criteris de selecció

S’aplicarà aquest barem:

 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.

Resolució de la convocatòria

 • La Comissió de Selecció, un cop valorats els plans, ha d’emetre un informe, ha de contenir una relació dels centres seleccionats, ordenada per ordre decreixent segons la puntuació obtinguda, i una relació dels centres no seleccionats.
 • Els centres exclosos tenen 5 dies naturals per presentar al·legacions.
 • En haver-se resolt la selecció definitiva de centres es publicarà una Resolució al Boib.

Sol·licitud d’admissió de la convocatòria

Cal emplenar el document signat pel director, i adjuntar aquesta documentació:

– Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre

– Certificat que acredita el suport donat pel Clauste de Professors i el Consell Escolat a la sol·licitud de participar a la convocatòria

– Certificat de la direcció del centre que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors que inclou:

 • Noms dels responsables de l’equip impulsor i tasques assumides
 • Nom i llinatges dels professors compromesos en la formació
 • Nom i llinatges dels professors que participen en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals

Trobareu AQUÍ el text complet de la resolució.

La incompetència del PP provoca la incertesa entre els opositors

Marcial Marín, ahir a Palma, devora el conseller Martí March. Foto: DM

Els dies van passant i la incapacitat del PP per aconseguir l’aprovació dels pressuposts estatals continua impedint la convocatòria de les oposicions. Recordem que la Conselleria s’havia fixat el 28 de febrer com a data límit per comunicar a Madrid el nombre de places i les especialitats, prèvia mesa sectorial i sempre que s’haguessin aprovat els pressuposts estatals, una previsió que a hores d’ara és improbable que s’acompleixi.

Si no hi ha pressuposts les oposicions serien impugnables, motiu pel qual les comunitats autònomes continuen a l’espera del que passi a Madrid. Aquest carreró sense sortida, provocat per la inoperància del
Govern espanyol, és un motiu més per reivindicar no només plenes
competències en educació, sinó més autogovern
.

Pel que fa a les places, ara mateix oficialment només se’n podrien treure 257, suma de les 174 per a 2016, corresponents a l’any 2015 (i 13 d’inspectors), més les 83 aprovades l’octubre de 2015 (vegeu la nota de premsa del Govern de 22 de gener de 2016). Per arribar a les 425 previstes per la Conselleria també s’haurien d’aprovar els pressuposts, incloent la taxa de reposició del 100%.

Enmig d’aquesta incertesa és indignant que el secretari d’Estat d’Educació, Marcial Marín, vingui a Palma a dir que els propers tres anys es poden convocar 150.000 places per rebaixar la taxa de interinitat del 20% al 8%, quan les oposicions d’enguany continuen a l’aire i el percentatge d’interins a les Balears és del 33% (o del 40% segons ha afirmat la presidenta del Govern en una resposta al seu Facebook).

Continuarem informant.

Reproduït de Diario de Mallorca:

Educación solo puede garantizar 250 plazas en las oposiciones de julio

El Gobierno ha advertido de que sin Presupuestos no se pueden convocar más puestosmar ferragut

24.02.2017 | 02:45

La conselleria de Educación -y miles de interinos– siguen pendientes de los Presupuestos Generales del Estado para saber cuántas plazas se ofertarán en las próximas oposiciones de julio.

De momento, el Govern solo puede garantizar 257 plazas,
ya que las tiene ‘reservadas’ (son las que no se convocaron en 2015 y
en 2016 y fueron ‘bloqueadas’). La conselleria debe publicar la
convocatoria la próxima semana o la siguiente para cumplir los plazos
para que las pruebas se puedan llevar a cabo en julio y así que los que
aprueben puedan comenzar ya en su puesto fijo en septiembre.

Parece difícil que en este plazo de tiempo salgan adelante los Presupuestos Generales. Si se aprobaran manteniendo la tasa de reposición al
100% (lo que significa sustituir a todos los profesores que se jubilen
cada año) podrían sumarse unas 250 plazas más a la convocatoria.

 

Si directamente se suprimiera
directamente esta tasa -opción que las comunidades autónomas también han
puesto sobre la mesa-, Educación llegó a plantear que la oferta de
plazas en las oposiciones de este verano podría llegar a las 800.

El compromiso de la Conselleria es ofrecer 2.000 plazas a lo largo de esta legislatura. Como el tiempo apremia, lo más probable es que la convocatoria de julio no pase de las 257 plazas. Así, para cumplir ese objetivo de 2.000 puestos, también habría oposiciones en 2018 y en 2019.

El
Gobierno ha reconocido varias veces la necesidad de estabilizar
plantillas docentes y ayer mismo lo indicaba en Palma el secretario de
Estado de Educación, Marcial Marín. Además, en una reciente entrevista en Madrid entre el conseller de Educación, Martí March,
y Marín, éste admitía la gravedad de la situación en Balears, donde el
33% de los profesores no tienen plaza fija cuando lo deseable sería que
no superasen el 8%.

El elevado porcentaje de interinos es muy destacado especialmente en Educación Secundaria, Formación Profesional
y enseñanzas de régimen especial, donde representan el 43% del
profesorado total. En Primaria, la proporción de maestros funcionarios
es más elevada y el porcentaje de interinos baja al 22,6%.

En números absolutos: el sistema público de Balears tiene 11.593 profesores, de los cuales 3.809 están en regimen de interinidad y 7.784 son funcionarios de carrera.


La bolsa se abre el martes

La dirección general de Personal Docente
informó ayer de que el plazo para entrar en la bolsa de interinos se
abrirá el próximo día 2 de marzo y se cerrará el día 22. Todos los
docentes aspirantes a obtener una vacante o cubrir sustituciones tienen
que participar en la convocatoria, tanto si ya están en listas como si
participan por primera vez.

El 2 de març, Assemblea de Docents a l’IES Sant Marçal

Rebut de la coordinadora de l’Assemblea de Docents:

 

Benvolgudes companyes i companys,

Vos enviam l’ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l’IES Sant Marçal a les 17:30h:

 1. Informació
  de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel
  2017, reunió amb el Director General d’Innovació i Comunitat Educativa,
  Jaume Ribas, qüestionaris ràtios…
 2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
 3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
 4. Modificacions al calendari escolar.
 5. Informació convocatòria d’oposicions.
 6. Informació convocatòria d’interins.
 7. Informació col·legi professional.
 8. Premi Ramon Llull  2017 a Illes Per un Pacte.
 9. Torn obert de paraules.


La
vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per
l’Escola Pública  (pares, sindicats estatals, estudiants…). És una vaga general que afecta a tots els nivells d’ensenyament  i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d’aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE.
La protesta té l’objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar
els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàcia ja que la convocatòria no surt de les bases i es pot  mantenir la lluita contra la LOMCE d’altres maneres. Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. Cada opinió compta!

Coordinadora AD

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Blog: http://assembleadocentsib.blogspot.com
Facebook: Assemblea Docents Illes Balears
Twitter: @Assembleadocent

altres adreces:

comunicacioad@gmail.com (comissió de comunicació)

caixaderesistencia@gmail.com (comissió caixa de resistència)

comissiojuridicaad@gmail.com (comissió jurídica)

afersexteriorsad@gmail.com (comissió d’afers exteriors)

mobilitzacioad@gmail.com (comissió de mobilització)

interinsad@gmail.com (comissió d’interins)

comissiopedagogicaad@gmail.com (comissió pedagògica)

OPOSICIONS 2017

De la mesa sectorial de 16 de febrer:

Com a màxim s’han d’haver comunicat a Madrid nombre, cos i especialitat de les places el 28/2/17.

Abans d’aquesta data, Martí March convocarà mesa per donar dades concretes i definitives.

Posteriorment, ja dins el març, es convocarà la mesa per negociar els
termes concrets de la convocatòria autonòmica (aspectes concrets de les
proves, dates d’inscripció…)

UOB denuncia que dos de cada tres col·legis públics superen la ràtio màxima

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que dos de cada tres centres públics d’infantil i primària (143 de 215) tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes.

Segons dades de matriculació de finals d’octubre, 572 grups d’infantil i primària superaven la ràtio màxima de 25 alumnes, una càrrega de treball extra que condiciona la feina dels docents i perjudica la qualitat de l’ensenyament. Aquesta xifra, per altra banda, pot haver augmentat fàcilment tenint en compte que des de setembre han arribat uns dos mil alumnes més. Es donen casos de centres que tenen fins a 18 d’aquests grups.

Dels 572 grups, tots aquells que tenen més de 25 alumnes procedents de la matrícula interna incomplirien la llei, atès que la LOMCE només permet superar la xifra en un 10% «per atendre necessitats immediates d’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana», és a dir d’alumnes que no són del centre i es matriculen fora de termini.

En qualsevol cas s’hauria de desdoblar a partir de 28 alumnes, una mesura que la Conselleria només es compromet a aplicar a 5è i 6è d’infantil, mentre que a primària estableix de forma arbitrària que s’ha d’arribar als 29.

La manca d’aules, emperò, ha duit a la Conselleria a qualificar com a desdoblaments el que en realitat són suports d’aula, de mitja jornada en la majoria de casos, que no cobreixen tots els grups necessitats, ni tot l’horari del grup, ni solucionen el problema de la congestió de les aules. Com a conseqüència, 115 grups tenen 28 alumnes o més sense estar realment desdoblats.

Pel que fa als grups de 4t d’infantil, que l’Acord marc prometia reduir a 20 alumnes, i que segons els criteris de la Conselleria s’han de desdoblar a partir de 23, hi ha 127 grups amb més de 20 alumnes i, d’aquests, 83 en tenen 23 o més sense un desdoblament real.

Tot plegat confirma tant la necessitat urgent de nous centres educatius com la insuficiència dels 19.527.431 euros que preveu el pla d’infraestructures per al bienni 2017-2019.

Palma, 17 de febrer de 2017

dBalears.cat:

AraBalears:

Última Hora:

Diario de Mallorca:

Èxit d’UOB! La Conselleria inclou a l’Annex IV les titulacions que vàrem reclamar per impartir Català, Anglès, Alemany, Ebenisteria artística i altres

El mes passat denunciàrem públicament mitjançant una roda de premsa que la Conselleria impedia impartir docència a professors illencs amb titulacions vàlides però els deixava matricular-se al Màster en Formació del Professorat de la UIB. Dilluns passat, a la Mesa Tècnica d’Educació, l’Administració reconeixia per primera vegada la necessitat de treballar en la revisió de tot l’Annex IV i, a la Mesa Sectorial d’ahir, la Directora General explicà la intenció de sol·licitar a Madrid una reunió per tractar aquest tema de titulacions i especialitats a nivell estatal i la possibilitat que el Ministerio elabori un nou Reial Decret sobre titulacions i docència per tal que l’accés que aquestes donen a les diferents especialitats sigui uniforme a tot l’Estat.

La Direcció General de Personal Docent finalment ha acceptat validar i incorporar a l’annex IV de la Convocatòria d’interins 2017-2018 les següents titulacions: Grau en llengües i literatura modernes, Grau en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura, Grau en Estudis de Català i Espanyol, Títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística…


Tots els afectats que s’adreçaren a UOB per denunciar aquesta injustícia no hauran d’esperar al proper curs per a poder començar a impartir les matèries reclamades, bona part de les funcions se’ls han activat manualment i properament se’ls activarà la resta.