Mes: maig de 2024

PER L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI

UOB Ensenyament vol mostrar tot el seu suport als companys i companyes de l’IES Albuhaira davant els fets patits ahir a les instal·lacions del centre.

Des d’UOB som conscients que el racisme i la xenofòbia són actualment una de les principals formes de vulneració dels drets humans en tots els àmbits de la vida. Cal fer un front comú per revertir aquesta situació perquè no podem restar impassibles quan els delictes d’odi amb relació a l’orientació i identitat de gènere són el segon motiu d’agressions a tot l’estat espanyol. 

Cal promoure la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Això implica la implementació de polítiques i lleis que protegeixin els drets de les persones LGTBI, així com la sensibilització i educació  per combatre els prejudicis i estereotips.

Des d’UOB Ensenyament no toleram aquests fets i demanam sancions per aquells que infringeixen els drets humans.

Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquest tipus d’actuacions denunciant qualsevol atac.

Palma, 16 de maig de 2024

Feina sense pressions inútils!


UOB Ensenyament va denunciar mitjançant una circular i una instància al registre de la Conselleria l’excessiva càrrega de treball que suposa per als correctors de les proves IAQSE l’avaluació i gestió dels resultats, així com el fet que el termini fos només fins al 30 de maig. Davant les queixes dels treballadors i la pressió exercida per UOB Ensenyament, l’Administració ha decidit ampliar el termini en una setmana (fins al 7 de juny).

Malgrat que UOB Ensenyament considera insuficient l’ampliació d’una setmana, valora positivament aquesta decisió com a mesura provisional però continua instant l’Administració a organitzar-se millor per evitar improvisacions, així com a tenir en compte altres reivindicacions que UOB Ensenyament ha fet en referència a aquestes proves (augment de les retribucions, reducció de la càrrega per cada docent, instruccions clares, concretes i iguals per a tothom, ampliació de terminis i canvi de dates).

Per altra banda, UOB encoratja als docents a denunciar qualsevol càrrega de treball excessiva que puguin estar patint i a mobilitzar-se en la defensa dels seus drets sociolaborals.

UOB Ensenyament continuarà lluitant, incansable, per alleugerir la càrrega laboral dels docents, que durant els darrers anys s’ha incrementat desproporcionalment, sovint amb tasques inútils i pobrament gratificades. Ni una passa enrere davant els abusos de l’Administració!

Palma, 16 de maig de 2024

IAQSE: recursos tudats i pressió sobre els docents


Circular 310/2024

No és la primera vegada que UOB Ensenyament denuncia la càrrega de feina dels docents de les Illes Balears, especialment aquella de tarannà burocràtic, que ha augmentat considerablement en els darrers anys. En un moment crític, amb les avaluacions de final de curs a tocar, i amb uns docents esgotats després de suportar cursos amb ràtios pels núvols, desvaris legals en forma de lleis educatives i condicions tèrmiques inhumanes, l’Administració no ha estat capaç d’eliminar un dels elements més estèrils que encara impregnen onerosament la tasca dels docents: les proves IAQSE.

UOB Ensenyament ja va denunciar en un comunicat la futilitat i inoportunitat d’aquestes proves. Anys després, l’Administració amaça a mantenir unes proves que dificulten la tasca dels docents i menyspreen l’autoritat de les seves avaluacions ordinàries. Per si no n’hi hagués a bastament, les correccions només es paguen a una part dels docents que forçosament les han d’avaluar: aquells que avaluen proves d’altres centres. Tot aquell professorat que corregeix les proves del seu centre haurà de fer una tasca extra no remunerada per satisfer el caprici d’una Administració que diu que vol reduir les tasques burocràtiques del sistema educatiu però no fa altra cosa que alimentar-les.

Les proves IAQSE es duen a terme durant dos dies i els docents aplicadors (aquells que corregeixen proves d’altres centres, que són les que s’usen com a mostra) hauran de corregir un mínim de sis grups classe. Cada prova consta de trenta preguntes tipus test i preguntes de redacció amb 15-20 ítems a avaluar. Per tant, fent un càlcul aproximat, cada aplicador haurà d’avaluar i introduir al sistema 5300 ítems i ho hauran de fer abans del 30 de maig.

Per altra banda, l’Administració està destinant uns recursos ingents per dur a terme unes proves que no serveixen per res llevat de complicar la vida –encara més– als docents i també als equips directius, atès que sobre ells recauen les tasques d’organització i coordinació. Per altra banda, en molts casos els departaments d’orientació han patit la sobrecàrrega d’haver d’adaptar aquestes proves per a l’alumnat NEE, provés que no es podran tenir en compte per al mostreig general perquè cada centre ho ha fet a la seva manera sense unes instruccions determinades.

Finalment, la desorganització i la falta d’informació de la Conselleria a l’hora de donar unes instruccions objectives i clares és flagrant. Han convocat als docents aplicadors amb molt poc temps d’antelació per rebre les instruccions pertinents, fet que els hi ha impedit organitzar-se la feina adequadament.

Des d’UOB Ensenyament instam l’Administració a què suprimeixi les proves IAQSE i demanam que, en cas de fer-se, es contemplin aquestes mesures per, almenys, alleugerir la tasca del professorat: 

 • Que qualsevol docent —sigui observador o no— cobri per la correcció dels exàmens que li pertoquen.
 • Canviar la data de les proves: resulta evident que el mes de maig no és idoni, sinó més aviat tot el contrari. 
 • Ampliar els terminis de correcció: instam la Conselleria a ampliar el termini d’enguany (com a mínim fins al quinze de juny) i, per a futures convocatòries, dilatar-lo encara més. 
 • Reduir la càrrega establint un màxim de 5 grups per corrector. 
 • Incrementar les retribucions per prova corregida (actualment es paguen a 2,5 euros)

Palma, 15 de maig de 2024

BENEFICIS AFILIACIÓ TEMPORADA 24/25

Com a afiliat/da, beneficia’t del descompte del 30% en l’entrada als parcs d’Aqualand (Arenal)Marineland (Costa d’en Blanes)Western Park (Magaluf), els tres a Mallorca, durant total la temporada 2024, què ens ofereix l’empresa d’oci Aspro Parks.

Com ho he de fer per gaudir del descompte?

 1. Has d’haver rebut un mail en el qual t’informàvem dels descomptes exclusius en aquests parcs, i alhora t’hi adjuntàvem una imatge que és la que havies de fer servir perquè t’apliquin el descompte. Si no l’has rebut o no el trobes, posa’t en contacte amb nosaltres i sol·licita’ns-ho de nou.
 2. Dirigit a qualsevol de les taquilles dels parcs esmentats i mostra la imatge que t’ha arribat al correu, sigui en paper o en format digital a través de qualque dispositiu mòbil.
 3. Podràs beneficiar-te dels preus especials tantes vegades com vulguis.
 4. No cal reserva prèvia ni mínim de persones.
 5. Pots compartir-ho amb companys de feina, familiars i amics perquè se’n beneficiïn d’aquesta promoció.
 6. Els preus són aplicables a tu i a tots els teus acompanyants només a la taquilla d’entrada del parc, però no acumulables a altres ofertes/io promocions ni a compres en línia.

Bon estiu!

UOB torna a dir prou a les diferències entre cossos: els mestres han de cobrar i puntuar les coordinacions!


Circular 309/2024

És un fet objectiu que els docents que pertanyen a diferents cossos també tenen un reconeixement diferent de càrrecs i, per tant, no tenen el mateix salari per una mateixa feina. Si parlam del cos de mestres, aquestes diferències són notables i tal com va denunciar UOB quans’estava negociant la carrera professional, no s’han solucionat a partir de la seva introducció a la part no consolidable.

Concretament, els coordinadors de cicle d’infantil i primària no tenen reconegut aquest càrrec i, per tant, no el poden cobrar a la nòmina com un complement específic. Aquesta casuística té, com a mínim, dues conseqüències directes: si el docent és interí, no podrà presentar l’experiència per sumar punts al barem així com ho fan els caps de departament de secundària i, d’altra banda, tant si
és funcionari de carrera com interí, podrà sol·licitar el cobrament com a part de la carrera professional a partir del segon curs consecutiu d’exercici d’aquestes funcions al mateix centre.

La carrera professional té uns inconvenients afegits i és que l’import d’aquest complement depèn de la tipologia del centre, es cobren 480 € per aquesta coordinació a un centre de nivell 2 i 720 € a un centre de nivell 1. Resultat: una diferència de 414,24 € i 174,24 € anuals, respectivament, de si s’aconseguís que aquest es reconegués com a càrrec.

UOB considera que és un greuge que pateixen els companys d’infantil i primària i així ho va fer saber a la Conselleria a la Mesa Sectorial de dia 24 de gener: independentment de la tasca que suposi per a l’administració, la coordinació de cicle ha de passar a ser un càrrec i figurar com a tal per poder ser reconegut i pagat en igualtat de condicions independentment del cos.

És inevitable en fer menció a un complement no recordar que la gran majoria d’ells, a les Illes Balears, no es retribueixen com caldria per a l’exigència de treball que comporten. El cas que més ha denunciat UOB és el de les coordinacions TIC, podeu veure-ho aquí: Explotació de les coordinacions TIC: ja passa de taca d’oli! No a l’explotació dels coordinadors TIC!

UOB troba del tot insuficient que els diferents coordinadors dels centres (normalització lingüística,riscos laborals, convivència, equips de suport d’orientació…) no vegin recompensada la seva tasca i hagin d’esperar per poder cobrar per la part no consolidable de la carrera professional o inclús no
poder cobrar
perquè com a interins canvien sovint de centre i no tenen dret a sol·licitar-ho.

UOB Ensenyament reivindica el cos únic docent des de la seva creació a partir de l’Assemblea de Docents, totalment conscient que aquesta diferència entre cossos fragmenta el col·lectiu pel que fa al seu reconeixement i remuneració. Volem que tots els docents siguin de primera. Prou de diferències entre cossos!

Palma, 09 de maig de 2024

L’enfortiment del nou Pla Quadriennal difumina la continuació del CFIRDE i el mercadeig de cursos d’entitats col·laboradores amb Conselleria

Mesa Sectorial d’Educació 

Avui, dimecres 8 de maig de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi han assistit el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; la directora general de Planificació i Centres, Sra. Catalina M. Ginart; el director general. de Formació Permanent, Sr. Rafel Maura; i el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores, entre altres assistents. L’ordre del dia de la reunió era el que segueix:

 1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors
 2. Aportacions al nou esborrany del Projecte de Decret d’admissió d’alumnes als centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 30/2023, de 22 de maig i el Text Consolidat del Decret 23/2020 de 31 de juliol
 3. Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028
 4. Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent
 5. Torn obert de paraula

Segons l’Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors

UOB Ensenyament ha demanat formalment ajornar el punt per la propera Mesa Sectorial d’Educació, ja que la documentació va arribar 19 hores abans de l’inici i no dins les preceptives 48 hores. L’Administració ha acceptat la petició i aquest punt es tractarà a la propera Mesa Sectorial d’Educació. 

2. Aportacions al nou esborrany del Projecte de Decret d’admissió d’alumnes als centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 30/2023, de 22 de maig i el Text Consolidat del Decret 23/2020 de 31 de juliol

A l’inici d’aquest punt de l’ODD, se’ns ha informat que el Decret d’Escolarització està en procés d’elaboració i que hi ha un termini establert (fins el 17 de maig) per enviar les esmenes adients, abans de presentar-lo davant els representants del CEIB on es durà a terme l’aprovació d’aquest Decret. L’esborrany presentat no conté gairebé novetats a nivell de contingut, però sí d’estructura (annexos per la baremació), per tal d’unificar tots els procediments administratius. Per aquesta raó, els representants sindicals únicament han fet aportacions de qüestions generals, de les quals UOB Ensenyament destaca les següents:

 • Passar de criteri complementari a criteri prioritari certes situacions que UOB Ensenyament considera de caire important (concurrència d’una malaltia crònica o una discapacitat en l’alumne o familiars i alumnat NEE).  L’Administració ha contestat que ja havien proposat aquestes modificacions al Decret per incloure aquest tipus de casuística com a criteri prioritari, però per normativa estatal (LOMLOE) no els hi ha estat possible. Per tant, Conselleria ha rebutjat la proposta en base a aquest argument. 
 • Eliminar del criteri complementari el tenir puntuació per ser fill d’un antic alumne del centre, al·legant que representa un fet el·litista i segregador, a més que no comporta una necessitat sinó un desig dels progenitors. L’Administració ha contestat que aquest punt no s’eliminarà i s’ha justificat afirmant que s’ha potenciat el reagrupament familiar, augmentant la puntuació de germans al centre perquè aquest punt només sigui un afegit. UOB Ensenyament no accepta les excuses de Conselleria i demana que es suprimeixi el punt d’antic alumne. 
 • Relacionat amb el tema d’escolarització, UOB Ensenyament ha tornat a posar damunt la taula el punt 13 de l’Acord Marc, reducció de manera progressiva de ràtios fins el 2027. Conselleria ha contestat que treballen en un Pla d’infraestructures a deu anys vista, però que tenen una gran dificultat burocràtica per crear nous centres públics amb rapidesa i facilitar la reducció d’aquestes ràtios. 

3. Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028

En aquest punt de l’ODD, l’Administració ha presentat mitjançant una presentació digital el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028. La intenció de Conselleria és desenvolupar els punts forts i enfortir els punts febles de l’anterior pla. Aquest Pla Quadriennal també ha de passar per Consell Escolar i els sindicats tenim fins dimecres, dia 15, per presentar les nostres aportacions

UOB Ensenyament ha valorat l’esforç dut a terme amb la preparació i presentació d’aquest projecte, ja que hi ha una notable millora referent les línies estratègiques, modalitats, programes d’observació i aprenentatge i grup de treball en xarxa.

Com a punts a destacar, s’ha modificat la participació mínima requerida a un 60% del claustre enlloc del 80% vigent pels cursos de formació en centre i intercentres. Per altra banda, aquesta formació es durà a terme amb l’acompanyament del docent mentor, que serà la persona encarregada de supervisar el correcte desenvolupament de les diferents activitats.

UOB Ensenyament: 

 • Ha reclamat que es tinguin en compte als sindicats a l’hora d’elaborar i analitzar els resultats de qualsevol pla de formació que afecta als treballadors docents. La Conselleria ha reconegut l’errada i ha pres nota per properes ocasions.
 • Ha demanat una altra vegada la supressió del CFIRDE. La Conselleria ha afirmat que no eliminarà el CFIRDE però que inclourà les seves formacions a través de les línies de formació dels CEP
 • S’ha mostrat preocupat per la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) a diferents nivells, a més, de l’ús d’altres tecnologies emergents. Per aquesta raó, UOB Ensenyament ha remarcat que aquesta formació ha d’anar en la mateixa línia que la desconnexió digital. L’Administració ha contestat que el valor afegit el dóna el docent i no l’eina (IA, chromebook, etc.).
 • Ha demanat que la formació dels docents sigui gratuïta i pugui desenvolupar-se en horari lectiu. La Conselleria ha respost que la formació s’ha de desenvolupar en horari laboral i no lectiu (dins les 7,5h setmanals fora del centre).
 • UOB Ensenyament va tornar a reivindicar les formacions específiques per especialitats. La resposta de la Conselleria va ser citar la línia estratègica 5 del Pla Quadriennal, la qual estableix que s’ha de “formar el professorat en temes específics atenent al seu rol i/o especialitat”. En qualsevol cas, UOB Ensenyament romandrà vigilant en aquest sentit atès que és un dels punts establerts a l’Acord Marc (punt 28).
 • Ha reiterat que totes les entitats que poden organitzar activitats de formació permanent del professorat, s’haurien de sotmetre a un veritable procés d’auditoria. No s’hauria de mercadejar amb la formació dels docents, ja que aquesta és responsabilitat de l’Administració pública. L’Administració ha contestat que el fet de tenir entitats col·laboradores no implica mercadeig. 

4. Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent

En aquest punt —que era informatiu— l’Administració ens ha comunicat que en tots els procediments oficials (concurs de trasllats, interins, oposicions…) s’inclourà informació específica referent a l’acreditació digital. Des de l’Estat s’han donat instruccions de què l’acreditació digital ha de ser, com a mínim, un mèrit, però recomana que s’estipuli com a requisit. A més, ens han comunicat que a dia d’avui hi ha 6.456 docents que ja tenen acreditació digital; que l’IBSTEAM, a través del seu web, posa a l’abast dels docents un correu per a incidències i una guia tutorial de com fer el tràmit per assolir l’acreditació dels nivells A1, A2 i B1; que la setmana que ve s’obrirà el tràmit per acreditar el nivell B1 a través d’evidències i observació dins l’aula. A més, l’Administració ha informat que l’acreditació digital de tots aquells procediments que estan en procés d’acreditació (coordinadors TIC, participació/formadors en projectes etwinning, IEDIB, etc) l’Administració el realitzarà d’ofici.

5. Torn obert de paraula

Al torn obert de paraula UOB Ensenyament ha plantejat una sèrie de qüestions generals, i d’altres específiques quant a l’Acord Marc, i que es detallen a continuació:

 • QÜESTIONS GENERALS:

UOB Ensenyament ha demanat a l’Administració que enviï els esborranys de Mesa amb la convocatòria o amb prou temps per poder-ne fer un anàlisi exhaustiu.

Excedència per cura de fills i familiars dependents no per trimestres. Que es modifiquin les instruccions que estableix el procediment general de les excedències per a l’excedència per cura de fills menors perquè es deixi de condicionar el seu gaudi a un determinat període. 

Coordinació cicle Primària – reconeixement com a càrrec i que, per tant, suposi una gratificació econòmica i també a efectes de baremació.

De totes aquestes qüestions, Conselleria no ha donat resposta, simplement ha anotat les nostres peticions.

 • QÜESTIONS ESPECÍFIQUES ACORD MARC

UOB Ensenyament ha demanat l’estat de la qüestió dels punts de l’Acord Marc que haurien d’estar implantats aquest curs 23/24 i no ha estat així (punts 1, 3, 8b, 11, 15, 18, 25 i 30). L’Administració ha respost que convocarà una Mesa de seguiment per tractar tots els punts de l‘Acord Marc.

Abans d’acabar la Mesa, Conselleria ens ha informat que està treballant amb les Meses Sectorials d’adjudicacions i tutorització. A més, a final de mes es durà a terme una Mesa Tècnica a Formentera per tractar places de difícil cobertura, perillositat, etc.

Palma, 8 de maig de 2024

Lectura del manifest Xarxa Educativa per la Llengua

Recull de fotografies dels centres que s’han adherit a la iniciativa proposada per la Junta de Personal docent no Universitari amb l’objectiu de fer arribar el missatge a la Conselleria d’Educació que estam units en aquest tema i que deim NO AL PLA PILOT VOLUNTARI DE LLIURE ELECCIÓ DE LLENGUA.