Mes: maig de 2018

Ràtios: Inspecció de Treball insta Educació a informar-nos

Segons notificació que hem rebut d’Inspecció de Treball, la Conselleria té 20 dies per “justificar documentalment” a UOB les mesures adoptades als 13 centres amb ràtios il·legals, arran de la nostra segona denúncia de novembre passat.

Al mateix escrit se’ns informa que s’adverteix la Conselleria “de l’obligació de dur a terme una acció contínua en prevenció de riscos laborals, continuant la implementació de les mesures preventives a la planificació a efectes de millora de les condicions de seguretat i salut“.

Com vam informar, la nostra segona denúncia es basa en el fet que aquest curs la Conselleria continua assignant docents de suport a mitja jornada als centres amb ràtios d’aula que superen els límits legals, una mesura que ja es va demostrar insuficient el curs passat,
tal com queda reflectit a l’informe del Servei de Prevenció, perquè els
suports no arriben a tots els grups ni a totes les matèries, ni
solucionen la manca d’espai a les aules.

Recordem que aquest curs un de cada cinc grups d’infantil i primària supera la ràtio màxima.

Vos mantindrem informats.

UOB dóna suport a la proposició de llei del col·legi de docents

 

Cartell de l’Assemblea de Docents (maig 2016)

Circular 94/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, dóna suport a la proposició de llei
per a la creació d’un col·legi professional de docents

que
Més per Menorca va presentar ahir dimecres al Parlament.
Agraïm als diputats Josep Castells i Nel Martí les gestions realitzades i
convidam
la resta de forces polítiques, sindicats i docents
a sumar-s’hi. Agraïm també als grups parlamentaris del Pi, (Jaume Font i
Maria Antònia Sureda), Podem (Salvador Aguilera i Laura Camargo) i Gent
per Formentera (Sílvia Tur) que s’hagin mostrat sensibles a la demanda. 

Recordam
que l’Assemblea de
Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017, denegada en el seu moment, amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi. A hores d’ara,
superades les objeccions, Més per Menorca ha presentat aquesta
proposició de llei que ja compta amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

El col·legi professional de
docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

Esperam que la proposició de llei sigui rebuda amb el màxim consens i aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2018

Resum de la darrera Mesa sobre la convocatòria d’adjudicacions

El passat divendres 25/5/18 es dugués a  Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) el segon esborrany de la convocatòria d’adjudicacions per al curs 2018-19, això després que el primer esborrany s’hagués treballat a la Mesa Tècnica d’Ensenyament (MTE) de dia 2/5/18.

Tal com ja havia anunciat Conselleria a la MTE, no s’han produït canvis de contingut entre el primer i el segon esborrany, els quals podeu consultar clicant a sobre dels enllaços anteriors.

Les principals demandes presentades per UOB foren:

ORDRE D’ADJUDICACIÓ 

  • Que en l’ordre d’adjudicació dels diferents tipus de comissions de serveis, les sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc. (Punt 6.1. annex 1). La Conselleria contestà que prioritzen l’adjudicació de les comissions de serveis per motiu pedagògics en front de les de motius personals.
  • Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d’expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició d’adjudicació pel que fa als funcionaris de carrera. (Punt 6.1.5è). La Conselleria contestà que ho revisaran i que si no hi ha cap normativa que ho impedeixi, no tenen res en contra d’acceptar aquesta demanda.
  • Que s’apliqui el sistema d’adjudicació cremallera, que garantiria que es respecta l’ordre de preferència en què l’interessat ha ordenat les places seleccionades. (Punt 15.1. annex 1). La Conselleria contestà que es veurà i decidirà si de cara al curs 2019-20 s’explora o no aquesta via.

TERMINI DE SOL·LICITUDS

  • Que els opositors en pràctiques i els interins seleccionin les places a què poden optar en terminis diferents per tal que els interins tenguin clar quines places queden disponibles després de l’adjudicació dels funcionaris en pràctiques. (Punt 7.3. annex 1). La Conselleria contestà que no separen els dos col·lectius perquè el calendari va molt just.

TERMINI DE RECLAMACIONS

  • Que el termini del que disposaran els funcionaris en pràctiques i el interins per a presentar les reclamacions a les llistes provisionals, es mantengui amb el redactat de la convocatòria anterior, és a dir, que el termini que es dona sigui com a mínim d’un dia hàbil i no de 24 hores, de manera que a la pràctica es guanyi mig dia més de temps per a poder-les presentar. (Punt 7.4. annex 1). La Conselleria contestà que basten 24 hores perquè el nombre de reclamacions presentades en aquesta fase del procés és molt inferior al de les presentades en les llistes d’admesos a borses i que sovint es limiten a reiterar la mateixa reclamació que ja fou denegada.

 SELECCIÓ DE PLACES

  • Que els funcionaris en pràctiques no estiguin obligats a seleccionar totes les places a què poden optar sinó que es deixi la mateixa redacció que a l’any passat en què bastava seleccionar “tantes places com vulguin”. (Punt 11.1. annex 1). La Conselleria contestà que com que la conseqüència de no triar-les totes acaba provocant una adjudicació d’ofici, l’efecte pràctic ve a ser el mateix.

DATES DE CESSAMENT

  •  Que totes les vacants, sobrevingudes o no, i substitucions previstes per a tot el curs escolar i adjudicades abans del 15 de gener tenguin data de cessament a 31 d’agost. (Punt 17.3. annex 1 i punt 2.1.5è annex 2). La Conselleria no contestà.

COBRAMENT DE L’ESTIU

  • Que s’afegeixi al redactat l’especificació que els funcionaris interins que hagin treballat 5,5, mesos consecutius o no durant el curs 2018-19 cobrin íntegrament el sou del juliol i l’agost del 2019. (Punt 17 annex 1 i punt 6 annex 2). La Conselleria no contestà.

DRET A L’ATUR

  •  Que els interins que han estat admesos a borses però no seleccionen cap plaça en el tràmit de sol·licitud de les adjudicacions de l’estiu, tenguin dret a què la conselleria els expedeixi el certificat d’empresa necessari per a poder sol·licitar l’atur. (Punt 12.3. annex 1). La Conselleria no contestà.

ADJUDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA

  • Que en les adjudicacions extraordinàries de substitucions fora del tràmit setmanal, la conselleria hagi d’oferir la plaça a l’interessat tant per telèfon com per correu electrònic i no només d’una de les dues maneres. (Punt 4.2.3. annex 2). La Conselleria no contestà.

ATENCIÓ: Demanau les reduccions per guarda legal per trimestres!

Si heu de demanar una reducció de jornada per guarda legal, és molt important que ho faceu quinze dies abans de cada trimestre.

L’Acord de Consell de Govern de 28 de desembre de 2005, sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, diu que “Les reduccions s’hauran de demanar a l’Administració
escolar per trimestres escolars” i les instruccions especifiquen que “Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze
dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar
“. Tot i així, la Conselleria incompleix la seva pròpia normativa i admet sol·licituds per a tot el curs.

Quines són les conseqüències? Si la persona que gaudeix de la reducció vol recuperar la jornada completa a mitjan curs, per exemple per un canvi a la seva situació personal, no se li permet perquè “ha demanat la reducció per a tot el curs”. La Conselleria no adverteix d’aquesta circumstància a l’hora d’admetre la sol·licitud, que a més a més, com ja hem dit, no s’ajusta a la normativa.

Vius, per tant, a l’hora de presentar els papers!

La Conselleria envia material didàctic que margina el català

 

 

La Conselleria ha enviat als centres una web amb material didàctic sobre protecció de dades íntegrament en castellà. Això diu la nota de Planificació que ens ha arribat:

És a dir que la “Agencia española de protección de datos” ignora i menysprea el català i la Conselleria actua com a còmplice difonent un material que vulnera els projectes lingüístics de centre. Una nova mostra de l’escàs interès de l’actual Administració educativa per la llengua pròpia de les Balears.

El Servei de prevenció, pendent de l’aprovació del Govern

 

El Servei de prevenció de riscos laborals d’Educació, que s’aprovà a la Comissió paritària el novembre passat, es podria aprovar al Consell de Govern de primers de juny. Segons es va informar a la mesa sectorial de divendres en resposta a UOB, el pas pel Consell Consultiu no ha estat necessari un cop s’ha determinat que no era obligatori. Ja hi ha un cap de servei en funcions i continuen cercant un espai a Palma que compleixi els requisits, en principi es podria situar a l’edifici de la Conselleria si se soluciona el problema de la superfície mínima necessària.

Vos mantindrem informats.

La Conselleria no garanteix la reducció horària als interins majors de 55 anys

Circular 93/2018

Segons la resposta que hem rebut de Planificació arran de la nostra reclamació, i que reproduïm més avall, la Conselleria continuarà sense garantir la reducció horària als interins majors de 55 anys i es limitarà a intentar calcular el percentatge d’aquests docents que té cada centre “per poder carregar a la quota algunes hores”. En la resta de casos es deixaria en mans de la disponibilitat dels centres.

Tenint en compte que les quotes es renegocien fins a principi de curs, des d’UOB insistim a reclamar que es permeti als interins demanar la reducció que desitgen, que la sol·licitud es respecti tant si repeteixen centre com si no, i que es contracti més personal si fa falta a fi de no perjudicar la resta de companys.

UOB reclama per a Educació el 30% del superàvit

Circular 92/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama al Govern balear que
destini a Educació el 30% dels 100 milions de superàvit que el ministeri
d’Hisenda

ha autoritzat a gastar.

Des d’UOB recordam que
el “Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016”,
signat pel conseller Martí March el 14 de desembre de 2015, que va fer
possible l’aixecament de la vaga indefinida dels docents, establia que a
l’entorn d’un 30% de les millores de finançament i l’ampliació dels
marges de despesa que es produïssin al llarg de 2016 s’assignarien a la
Conselleria d’Educació, prèvia negociació amb els sindicats i reunió amb
l’Assemblea de Docents.

El setembre de 2016,
emperò, el conseller March
va dir en mesa sectorial que no hi havia hagut millora de finançament,
ni per aportació directa de
Madrid ni pel permís d’ampliació del dèficit del 0,4% al 0,7% del PIB, i
en conseqüència no hi hauria el 30% compromès. En canvi, a l’hora de la
veritat, el Govern va tancar el 2016 amb un dèficit de 270 milions de
euros que suposava el 0,5% del PIB.

Ja que
en aquella ocasió el Govern no va complir el compromís adquirit,
reclamam que el 30% del marge de despesa que s’acaba d’autoritzar es
destini a Educació amb la corresponent negociació en mesa sectorial.

Al
mateix temps continuam instant a destinar més de mil milions al
pressupost educatiu, tal com exigeix des de fa dos anys el Consell
Escolar de les Illes Balears, i el compliment de la promesa electoral
del PSIB-PSOE d’arribar a una inversió del 5% del PIB, en lloc de
mantenir-la estancada al voltant del 3%.

Palma, 25 de maig de 2018

Tribunals oposicions 2018: llistes definitives

Composició definitiva tribunals cos de mestres:

Composició definitiva tribunals secundària:

WEB CONSELLERIA NOVETATS OPOSICIONS:

UOB exigeix la reducció horària de majors de 55 anys per als interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, exigeix una rectificació immediata a la Conselleria davant la denegació de les reduccions horàries per a majors de 55 anys sol·licitades per interins. Exigim també que la reducció es respecti al centre de destí a l’hora de distribuir els grups i horaris.

Aquesta nova discriminació que pretén fer la Conselleria s’afegeix a l’intent d’incomplir la recuperació de la reducció de fins a tres hores lectives per als majors de 55 anys de secundària, que fou denunciat per UOB i retirat per la Direcció General de Planificació. Recordam que l’acord marc aprovat per STEI, CCOO i ANPE el setembre de
2015, a pesar del rebuig dels docents expressat en referèndum per magre i
insuficient, establia que la recuperació de les tres hores lectives de
reducció per als majors de 55 anys s’havia de negociar el 2016. No es va
negociar fins el 2 de maig de 2017, quan la Conselleria va decidir
ajornar fins al curs 18-19 la reducció de les tres hores a secundària
amb el nostre vot en contra a la mesa sectorial.

Palma, 18 de maig de 2018