Mes: maig de 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Ponent d’Inca

Un cop més delegats d’UOB Ensenyament han fet avui d’observadors a la inspecció realitzada al CEIP Ponent d’Inca. La intervenció ha corregut a càrrec d’una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. La finalitat era de realitzar l’avaluació psicosocial dels docents respecte d’un requeriment de la Direcció General d’Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l‘Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.

El director ha rebut la tècnica i la delegada sindical i ha facilitat la intervenció. El secretari també ha col·laborat en el bon desenvolupament de la visita. Segons ens han informat, el CEIP Ponent és de dues línies i compta amb 498 alumnes, 98 dels quals amb NESE o NEE.

Observació

– S’ha desenvolupat en dues tongades. A la meitat de les aules hi han anat la tècnica i la representant sindical, a la resta  s’hi ha afegit el secretari. S’han revisat totes les aules corresponents als grups que constaven a la denúncia, més 1 grup de 4t de Primària.

 • 2 grups de 6è d’Infantil amb 28 alumnes cadascun
 • 2 grups de 3r de Primària amb 31 i 32 alumnes respectivament
 • 2 grups de 4t de Primària amb 26 i 27 alumne respectivament
 • 2 grups de 1r de Primària amb 28 alumnes cadascun
 • 2 grups de 2n de Primària amb 28 alumnes cadascun

– Només hi ha hagut nins dins la classe en les tres primeres que s’han revisat, en aquests casos la representant del SPRL ha pogut directament adreçar-se al docent que hi intervenia per fer les preguntes de rigor: desdoblaments, suports, nombre d’alumnes, etc. 

– La tècnica pren mides de les classes i de la distància entre cadires, amb els nins asseguts. Quan no hi ha alumnes ha de ponderar quin és aquest espai. 

– La tècnica en ocasions demana, tant als mestres, com als membres de la directiva si poden aportar propostes per millorar la situació.

– En la majoria de casos observam que no hi ha prou lloc i que costa desplaçar-se entre els pupitres.

Recollida de dades 

 

– Reunió a la classe d’anglès amb tots els docents implicats, uns 16,  en els
grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport).

– La tècnica dóna unes orientacions  i informacions  generals:

 • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
 • Caràcter anònim 
 • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
 • Possibilitat de fer constar altres observacions 
 • Disponibilitat d’adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laboral

– El mestres han emplenat i lliurat  els qüestionaris.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Les 3 inspeccions que resten estan  previstes per l’1 i el 5 de juny.

AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l’avaluació psicosocial.

Continuen les inspeccions per ràtios il·legals

Delegats d’UOB Ensenyament han participat avui d’observadors a les inspeccions al CEIP S’Albufera del Port d’Alcúdia, al CEIP Norai d’Alcúdia i al CEIP Nova Cabana de Marratxí. La visita ha anat a càrrec de tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Es tractava de dur a terme l’avaluació psicosocial dels docents respecte al requeriment de la Direcció General de Treball a conseqüència de la denúncia presentada per l’Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics. A hores d’ara s’han  materialitzat 6 de les revisions programades. La denúncia es va presentar el 28 de març al registre d’Inspecció de Treball de Palma.

CEIP Nova Cabana

El tècnic del SPRL i la delegada d’UOB Ensenyament han estat rebuts per la directora. Ella ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. No ha estat  present ni en la observació ni en la recollida de dades. 

Recollida de dades


– Reunió a la biblioteca amb presència de  7 docents,  d’un total de 9  implicats en els grups afectats per ràtios abusives. 

– El tècnic es presenta i dóna orientacions generals sobre el motiu, objectius i format de la intervenció del SPRL.

–  Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

– Diferents docents fan preguntes, expressen malestar i comparteixen dades. A tall d’exemple:

 • Hi ha uns 10 grups, sense tenir en compte els de la denúncia, amb 26 o 27 alumnes
 • És molt difícil fer sortides extraescolars en aquestes condicions, han reduït les sortides per aquest motiu.
 • En algun grup falta espai vital,  amb l’augment de  contagis per malalties infeccioses.
 • Qualque docent manifesta que ha estat de baixa per una contractura provocada per estrés laboral.Observació directa

– El tècnic, alguns docents i la delegada sindical hem visitat 2 de les 3 aules corresponents als grups que figuraven a la denúncia:

 • 2 aules de 3r de Primària amb 29 i 30 alumnes, respectivament
 • No es fa observació a l’aula del 3r grup de 3r de Primària que figurava a la denúncia. El motiu que se’ns dóna és que hi ha hagut una baixa i el grup ha passat de 28 a 27 alumnes.

– Les aules són buides,  ja que és més tard de les dues.

– El tècnic pren mides de les aules, dels passos entre pupitres, fa fotografies,  etc.

– El tècnic fa preguntes sobre l’acústica a les tutores. Observa les parets que separen les aules. És evident que són molt magres, probablement de pladur.

– Constatam que hi ha pupitres i cadires de mides diferents, alguns massa petits per alumnes d’aquesta edat.

– Observam que alguns pupitres estan col·locats aferrats a la paret,  que no hi ha un lloc específic per a les motxilles i s’han de penjar als costat dels pupitres.

– Veim que els penjadors dels abrics són dins l’aula,  per la qual cosa “consumeixen espai”.

– Alguns mestres lamenten que l’observació no s’hagi duit a terme durant les hores de classe.

CEIP Norai 

La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts per la cap d’estudis. El director no ens rep,  però així i tot la tècnica i el delegat aconsegueixen apropar-s’hi i intercanviar unes paraules. Esmanté molt crític amb aquesta intervenció d’inspecció. La cap d’estudis és qui ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. Ha estat present en l’observació i recollida de dades.

Recollida de dades

– Reunió en el menjador i biblioteca amb presència de 17 persones (no hi eren totes de cop, anaven arribant). Dos més, el director i la secretària han fet l’enquesta a part.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

– Els docents contesten l’enquesta i l’entreguen a la tècnica.

– Constatam  que, a més dels cinc grups que consten a la denúncia, n’hi ha com a mínim 3 més  amb ràtios il·legals.

-La tècnica observa que el menjador és molt petit.

– Hi ha docents que expressen, en veu alta, la necessitat de disposar de més suports davant el panorama que pateixen dia rere dia.

-El centre té 2 alumnes NEE i 35 de NESE.

Observació directa

– La tècnica del SPRL,  el delegat sindical i la cap d’estudis visitam:

 • 1 aula 4t de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes, que en aquell moment són al pati
 • 1 aula de 6è de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 6è de primària de música amb 29 alumnes,  on només guaitam
 • 1 aula de 6è d’infantil amb 28 alumnes
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è d’infantil amb 30 alumnes
 • 1 aula de 3r de primària amb 28 alumnes

–  La tècnica del SPRL pren mesures entre pupitres, en qualque cas l’espai  és mínim, per la qual cosa és difícil d’esplaçar-se.

– Hi ha aules en què fa molta calor i s’experimenta certa sensació d’asfíxia.

– La distància entre la pissarra i els pupitres en alguna aula és petitíssim.

– A l’edifici d’infantil ens mostren unes rajoles que lleneguen molt. Ens asseguren que han provocat relliscades.

– 1 aula d’infantil té problemes importants d’accessibilitat.


CEIP S’Albufera

La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament  han estat rebuts per la cap d’estudis, que ha facilitat el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i la recollida de dades.


Recollida de dades-Reunió a la sala de mestres amb presència de 9 docents.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica, que a continuació dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

-Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

-Alguns docents ens demanen què passarà a partir d’ara i si es posarà remei pel curs que ve pel que fa les ràtios il·legals. Els explicam com està el tema.

-El centre té 2 alumnes de necessitats especials a infantil. Hi ha 35 NESE i 6 NEE a primària.

– Constatam que hi ha ràtios abusives com a mínim a 2 grups més dels que consten a la denúncia.

Observació directa– Es visiten aquestes aules:

 • 1 aula de 5è d’infantil amb 29 alumnes 
 • 1 aula de 6è d’infantil amb 28 alumnes 
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes
 • 1 aula de 4t de primària amb 29 alumnes

– L tècnica també pren mides entre pupitres i es troba amb distàncies prou reduïdes.

– Tornam a trobar qualque aula amb temperatura elevada.

– 1 dels grups té 13 alumnes NESE

-Acabam visitant l’aula d’informàtica i la de música i anglès.

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l’avaluació psicosocial.

Assemblea oberta d’UOB sobre el límit de tres anys i estiu interins

  UOB Ensenyament convoca assemblea oberta amb el següent ordre del dia:


 • 1) Limitació dels tres anys. Explicació del que s’ha fet fins ara i
  darreres notícies. Debat i presa de decisions sobre mesures a emprendre.
 • 2) Cobrament de l’estiu dels interins. Estat de la qüestió i debat sobre mesures de pressió a emprendre.
 • 3) Torn obert de paraula.

Dia: Divendres 2 de juny, a les 17 hores
Lloc: Edifici del CEP de Palma

Limitació d’interinitats a tres anys: preguntes i respostes

(VEGEU AL FINAL CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA OBERTA D’UOB)

– QUÈ DIU L’ARTICLE 19 DEL PROJECTE DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT SOBRE LA LIMITACIÓ DELS TRES ANYS?

L’article 19 del projecte de PGE diu a l’apartat Dos que els contractes temporals i els nomenaments d’interins no es poden fer encadenant tres anys successius:

Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento. (…)

– QUÈ DIU L'”AUTOESMENA” DEL PP?

Encara que el PP ha volgut llevar ferro i ha dit que els docents no es veuran afectats per la limitació dels tres anys, el fet és que la famosa “autoesmena” (pàg. 4116) que ha presentat a l’article 19 ho deixa tot pràcticament igual. Només afegeix una frase al segon paràgraf que no afecta els interins i que destacam en negreta:

Dos. (…)
La duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio, o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.

-QUAN ES PREVEU QUE S’APROVIN DEFINITIVAMENT ELS PGE?

Entre el 3 i el 10 de juliol. Vegeu AQUÍ el que vam publicar sobre possible calendari de tramitació d’esmenes.

– QUÈ DIU LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU SOBRE INTERINS?

La sentència favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 14 de setembre de 2016 sobre el cas “de Diego Porras” diu que s’ha de tractar igual els treballadors temporals i indefinits pel que fa a la indemnització per extinció de contracte. L’origen de la sentència és una demanda d’Ana de Diego Porras, treballadora interina del Ministerio de Defensa.

– QUINES CONSEQÜÈNCIES POT TENIR LA SENTÈNCIA?

L’Estat espanyol es podria veure obligat a aplicar la sentència en cas de futures demandes. És possible que acabi generant la normativa de contractes corresponent, però de moment encara es treballa la via judicial. Cal tenir present que el TSJ de Galícia ha plantejat preguntes al TJUE per aclarir aspectes de la sentència, i que segons alguns mitjans el TJUE fins i tot s’estaria replantejant la doctrina que es pot derivar de la sentència.

Pel que fa als interins docents, un tribunal d’Astúries ha desestimat fa poc el primer contenciós administratiu que s’ha presentat a l’Estat espanyol arran de la sentència europea. Sembla ser que presentaran recurs. 

– EN QUINS CASOS ELS TREBALLADORS TEMPORALS PASSEN A INDEFINITS?

Segons l’Estatut del treballador (Article 15.1.a), i des del RD de 17 de juny de 2010, si els contractes temporals duren més de tres anys passen a ser “fixos” (dins l’Administració pública tindrien la consideració d’indefinits no fixos, és a dir sense plaça en propietat). Pel que fa a l’Administració això ja s’aplica al personal laboral. Si finalment els interins passen a tenir la consideració de contractats per temps indefinit, també podran cobrar indemnització per extinció de contracte en cas de més de tres anys de serveis consecutius. Es discuteix si 12 dies per any, com els treballadors temporals, o 20 dies com els fixos. 

– QUÈ HA FET FINS ARA UOB DAVANT TOT AIXÒ?

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA OBERTA D’UOB

UOB Ensenyament convoca assemblea oberta amb el següent ordre del dia:

 1. Limitació dels tres anys. Explicació del que s’ha fet fins ara i
  darreres notícies. Debat i presa de decisions sobre mesures a emprendre.
 2. Cobrament de l’estiu dels interins. Estat de la qüestió i debat sobre mesures de pressió a emprendre.
 3. Torn obert de paraula.

Dia: Divendres 2 de juny, a les 17 hores

Lloc: Edifici del CEP de Palma

Reclamam que es regulin les tasques dels professors de guàrdia

Foto: carteling.com

Quan estam de guàrdia sovint ens trobam que ens comanen tasques pròpies dels conserges, com vigilar la porta d’entrada del centre o fins i tot substituir el conserge de nocturn quan disposa de la mitja hora de descans. A les Balears la manca de normativa sobre atribucions dels professors de guàrdia dóna lloc a aquest tipus de situacions.

Si repassam la normativa, el ROF (2004) diu (les negretes son nostres): 

 • “101. Los Profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin Profesor por cualquier circunstancia orientarán sus actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del instituto. Finalizado su período de guardia, el Profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los Profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido.” 

Pel que fa a la LOE, l’article 91 que regula amb caràcter general les funcions del professorat, n’indica, entre d’altres, les següents:

 • (…) “g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.(…)
 • i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
 • j) La participación en la actividad general del centro.” (…)

I l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic diu (article 73):

 • 2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

La normativa de la Conselleria no aclareix res més al respecte. Comunitats autònomes com Andalusia, Canàries o Galícia, en canvi, sí que ho tenen establert. Per exemple, l’Ordre de 20/08/2010 de la Conselleria d’Educació d’Andalusia, que regula l’organització i funcionament dels IES, diu:

Artículo 18. Profesorado de guardia.

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia.

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo.

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo.

Això ha possibilitat que s’interposin contenciosos administratius per haver obligat els professors a fer de conserges:

En conclusió, reclamam que es regulin aquestes tasques per evitar abusos i confusions.
De moment, en tot cas, sembla indubtable que les funcions dels
conserges no són funcions o tasques pròpies de la nostra condició
professional i en principi no les hauríem de fer.

ATENCIÓ! La Conselleria NO pot exigir que les excedències per cura de fills menors de 3 anys siguin per trimestres

La Conselleria no pot obligar a fer el reingrés de l’excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys a l’inici de cada trimestre escolar.

Com hem explicat en aquest blog, davant les instruccions verbals que fins ara es donen als interessats vam demanar a la Conselleria en quina normativa es basen per aplicar
aquest criteri, i ens han remès a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l’acord de Mesa Sectorial d’Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent:

Revisat aquest Acord de Govern, no especifica que les excedències hagin de ser trimestrals. Per tant no ens poden exigir que reingressem a principi de trimestre.

En canvi l’Acord sí que estableix per trimestres la reducció de jornada per raons de guarda legal  (Apartat 2.1.b):

 • b) Les
  reduccions s’hauran de demanar a l’administració escolar per
  trimestres escolars
  . S’entendrà que
  el darrer trimestre del curs escolar acabarà dia 31 de juliol a
  efectes de computar les reduccions.

Recordem també que la web de Personal Docent aclareix que: 

 • «b) Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la
  data d’inici de cada trimestre escolar, excepte que s’acrediti que la
  causa que dóna dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.»

Aquest criteri no s’aplica al personal laboral que imparteix docència als conservatoris, per exemple, cosa que suposa una discriminació flagrant.

Continuam esperant les dades sobre el català als centres educatius

Les dades sobre la presència del català als centres educatius, que la Conselleria d’Educació i Universitat va traslladar
al Parlament de les Illes Balears l’1 de maig segons va informar el diari Última Hora, “són provisionals” i “estan en procés de comprovació per part del Departament d’Inspecció Educativa”. Això és el que ens ha contestat la Direcció General de FP a la pregunta que vam fer arran de la publicació de la notícia.

La resposta també diu que quan el procés estigui acabat se’ns informarà en una mesa tècnica sobre el català que tenen prevista per al mes de juny.

Recordem que la darrera informació de què disposàvem era que l’informe d’Inspecció, que s’esperava pel febrer, encara no estava llest el mes de març.

Per altra banda continuam esperant resposta a les preguntes que tenim presentades a Planificació des del 13 de març sobre les àrees que s’han de fer en català, segons el Decret de Mínims, i que alguns centres farien en anglès. Aquestes dades han de constar al Gestib i concretament hem demanat:

 1. Relació de centres que han sol·licitat a l’Administració fer en
  llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i
  18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua
  estrangera.
 2. Quantitat total de grups d’alumnes afectats per aquesta mesura.
 3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
 4. Percentatge que suposen aquests grups d’alumnes sobre el total de grups d’alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.

El curs passat ja vam haver d’esperar cinc mesos i la resposta va ser “zero“.

Com ja vam dir, pel que fa al compliment de la meitat del còmput
horari en català
haurem de veure què en diu el futur informe d’Inspecció.

Comencen les inspeccions per ràtios abusives

Delegats d’UOB Ensenyament han actuat aquesta setmana d’observadors a les inspeccions realitzades al CEIP Son Basca de Sa Pobla i al CEIP S’Hort des Fassers d’Alcúdia. La visita va córrer a càrrec d’una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L’objectiu era de dur a terme l’avaluació psicosocial dels docents respecte al un requeriment de la DG d’Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l’Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics.

 CEIP Son Basca

La tècnica  del SPRL i la directora explicaren als delegats sindicals com es desenvoluparia l’actuació, que es va iniciar a les 11 h. en ple funcionament del centre. La visita va constar d’una primera part d’observació directa i una segona de recollida de dades a través d’un qüestionari.

Observació 

– La tècnica i els delegats sindicals visitaren totes les aules dels grups que constaven a la denúncia:

 • 2 aules de 1r de Primària amb 30 alumnes cada una
 • 2 aules de 2n de Primària amb 28 i 29 alumnes
 • 1 aula de 4t de Primària amb 29 alumnes 

– La representant del SPRL va poder fer directament preguntes a les docents sobre mesures de suport, desdoblaments, nombre d’alumnes, etc.

– També en alguns casos va prendre mides de la separació dels pupitres, de les aules i es va interessar pels espais per desar les motxilles.

Recollida de dades 

– Reunió a la biblioteca amb tots els docents implicats, uns 13,  en els grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport). 

– Lliurament d’un exemplar del formulari als delegats sindicals

– La tècnica va donar  unes orientacions  i informacions  generals:

 • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
 • Caràcter anònim 
 • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
 • Oportunitat de fer constar altres observacions 
 • Disponibilitat d’adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

                  971176060

                  serveideprevencio@dgfun.caib.es

                  Camí de Jesús, 40 Palma 

– El mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

– Alguns docents, privadament, varen tenir ocasió de fer observacions concretes a la tècnica.

CEIP S’Hort  des Fasssers

El director va rebre la tècnica del SPRL i els delegats sindicals a les 14 h. quan ja havien finalitzat les classes. L’actuació també es va dividir en dues parts.

Recollida de dades

– Reunió amb tots els docents implicats, uns 25, en els grups que tenen ràtios il·legals que consten en la denúncia

 • 1 grup de 5è d’Infantil amb 28 alumnes
 • 1 grup de 1r de Primària amb 28 alumnes
 • 2 grups de 2n de Primària amb 30 i 29 alumne
 • 2 grups de 3r de Primària amb 30 i 29 alumnes
 • 1 grup de 4t de Primària amb 30 alumnes

– Es donaren  les dades d’altres grups també amb ràtios sobrepassades:

 • 1 altre grup de de 5è d’Infantil amb 28
 • 1 altre grup de 2n de Primària amb 29

– La tècnica va fer les mateixes observacions generals que a l’escola anterior.

– Els mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

 Un cop acabada la reunió el director ens va expressar que pensava que el tema de les ràtios no era prioritari, tot i ser el CEIP S’Hort des Fassers un dels de la zona que tenen les aules més saturades. A més ens va insistir en el convenciment que la denúncia presentada per l’Assemblea de docents no contribuiria a solucionar aquesta problemàtica.

Observació

– La tècnica, el director i els  delegats sindicals visitaren  algunes aules, buides, de grups amb ràtios il·legals. No va ser possible poder demanar directament als docents sobre desdoblaments, suports, etc. Varen ser:

 • 1 aula de 1r de Primària
 • 1 aula d’Infantil de 3 anys
 • 1 aula de 4t de Primària

– Es visitaren a continuació  espais comuns: menjador, sala polivalent, etc.

– La representant del SPRL va fer preguntes al director sobre on es penjaven les motxilles, dins o fora de l’aula, al passadís, sobre quants alumnes hi havia a cada una, sobre els suports i desdoblaments i va prendre qualque mida.

Queden pendents les elaboracions dels informes.

A hores d’ara ja estan programades les inspeccions a 10 dels 11 centres restants. N’hi ha de previstes fins al 5 de juny de 2017.

AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l’avaluació psicosocial.

Riscos Laborals regula la vigilància de salut no voluntària

A la reunió d’ahir de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), es va aprovar el “Procediment G-04 bis” que determina com fer la vigilància de salut “quan segons el parer de l’òrgan de personal sigui imprescindible realitzar el reconeixement mèdic per a verificar si l’estat de salut d’un treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a la resta dels treballadors o per a altres ciutadans relacionats amb l’Administració.” Vegeu apartat 2 de l’esborrany.

El mateix apartat especifica: “En cap cas aquest procediment pot constituir un instrument per a un control dispositiu de la salut dels treballadors ni tampoc una facultat per verificar la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels empleats.”

Aquest procediment extraordinari, que ha vingut motivat pels casos que s’han produït a Personal docent, serà d’aplicació a tots els sectors de l’Administració i segons han dit els responsables de Prevenció ja s’ha vingut posant en pràctica.

El procediment requereix un informe previ dels representants dels treballadors, preceptiu però no vinculant, i consisteix en les fases següents (reproduïm de l’esborrany):

 • a) Negativa del treballador o treballadora a acudir voluntàriament al Servei de Prevenció per efectuar la vigilància de la salut una vegada constatats els fets que poden constituir un perill per al treballador o treballadora, la resta de treballadors i treballadores o terceres persones relacionades amb l’Administració.
 • b) L’òrgan de personal tramet informe al SPRL en relació amb les situacions excepcionals que concorren per a obrir el procediment de vigilància de la salut obligatòria.
 • c) L’òrgan de personal sol·licita informe dels representants dels treballadors convocats mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut adient o la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals.
 • d) L’òrgan de personal convoca el treballador a realitzar la vigilància de la salut al SPRL que el citarà oportunament.
 • e) La negativa a comparèixer pot donar lloc a mesures disciplinàries.

A petició dels sindicats, si el treballador es nega a realitzar la vigilància després de ser convocat per l’òrgan de personal (apartat d) es traslladaria el cas novament a la Comissió Paritària o al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. L’itinerari d’actuació, que podeu veure a la darrera pàgina, serà esmenat en conseqüència, així com el penúltim bloc que per error només fa referència a la Conselleria d’Educació. Un cop disposem de la versió aprovada del procediment el penjarem al nostre blog.

No cal dir que des d’UOB estarem vigilants davant l’aplicació d’aquest procediment extraordinari i de les mesures disciplinàries que se’n poguessin derivar.