Categoria: Meses sectorials

MSE (Mesa Sectorial Estival). Currículums i Instruccions FP: tard i malament, però amb esperances de millora

Dimecres passat, 10 de juliol de 2024, es va reprendre la Mesa Sectorial d’Educació de caràcter extraordinari que havia començat divendres 28 de juny de 2024, i que es va haver d’ajornar en no haver presentat l’Administració la documentació que ha d’acompanyar la convocatòria de cada Mesa Sectorial en temps i forma. La Mesa va ser presidida pel director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso, i va comptar amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Formació professional i Ordenació educativa, Sra. Maria Isabel Salas Sánchez.

Una de les claus de volta de la Mesa va ser la revisió dels currículums de totes les etapes educatives no universitàries. Aquesta revisió fou un compromís adquirit pel mateix conseller Vera, que en teoria “s’havia d’estudiar i desenvolupar en profunditat al llarg de tot el curs”. Això ens ho digueren el mes de setembre… i s’hi posen ara, a misses dites. La Conselleria d’Educació i Universitats continua demostrant, un cop i un altre, la seva incapacitat per planificar res, ni respectar cap calendari seriós. Sempre igual: amb pressa, a correcuita, malament, que és el resultat inevitable de no fer res, i voler-ho arreglar al final amb un esprint propi d’atletes desentrenats.

Bé, UOB Ensenyament no es rendeix, i sí que compleix la seva part. Igual que férem fa dos anys, quan s’havien de promulgar els currículums de la nostra terra, a partir dels estatals, UOB Ensenyament emprengué una tasca titànica i, dins el termini i en la forma escaient, entregà a la Conselleria un extens document d’esmenes, algunes de caire tècnic i d’altres, potser les més importants, de caire conceptual i filosòfic. Amb independència del fet que els grups de treball per revisar les matèries curriculars ni tan sols s’han consituït encara -per això aquest ha estat un dels temes tractats a la Mesa d’avui-, ni una de les esmenes que enviàrem per escrit ha estat recollida a l’articulat principal dels esborranys que ens ha remès la Conselleria per estudiar i debatre a la Mesa d’avui.

Això sí, a cada etapa educativa, l’Administració vol incorporar, com a gran novetat, l’àrea de religió catòlica. Fidel a la seva tradició de laïcitat, UOB s’oposa a aquesta introducció; i en tot cas, si s’ha de parlar de religió a classe, proposam un ensenyament global i neutre del fet religiós al món, sense fer cap mena de proselitisme en favor de cap religió concreta.

Òbviament, UOB no ha tornat a repetir el llistat complet de les seves propostes de millora curricular (això no hauria estat ni pràctic ni possible al context d’una Mesa de negociació), però sí que ha defensat tres conceptes clau que, en la nostra opinió, són irrenunciables, tant per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, com per dignificar la funció docent:

 1. El canvi de paradigma avaluador i, en general, del procés d’ensenyament-aprenentatge
 • La LOMLOE no només planteja un disseny educatiu i curricular equivocat i nociu per a tota la comunitat docent. És que, a més, està tècnicament molt mal feta. Això vol dir que es poden aprofitar totes les seves ambigüitats i escletxes per, sense transgredir la seva lletra, minvar el mal que fa. Només fa falta voluntat política i una mica d’imaginació. Clar i català: després d’una lectura acurada de la Llei orgànica, UOB ha conclòs que enlloc està prescrit que el referent directe de l’avaluació hagin de ser els criteris d’avaluació, abstractes, complexes, sovint estúpids, i sempre impossibles d’avaluar en sentit estricte. Ara bé, allò que la Llei diu, realment, és que s’han d’assolir les competències, tant les clau com les especifiques: aquest ha de ser el referent avaluatiu. I és la mateixa LOMLOE qui estableix, en definir el concepte de competència específica, un vincle directe entre aquestes i els sabers bàsics que, a diferència dels criteris d’avaluació, sí que són clars, objectivables i fàcilment avaluables com a eines per a concretar el grau d’assoliment de les competències.
 • Cal afegir, a més, que el procediment avaluador condiciona tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. Si els docents tornàssim a avaluar sabers bàsics, això implicaria tornar a ensenyar-los. És a dir, tornar a fer classe de veritat, la nostra funció, de la qual instàncies polítiques que tenen poc o res a veure amb la realitat de les aules, ens volen privar. Volem tornar a ensenyar coses útils als joves!
 • La resposta de la directora general Salas no ha estat del tot negativa. De fet, ha mostrat un viu interès per la nostra proposta i, amb seny, ha assenyalat que la qüestió roman viva i no exempta de polèmica, i que el seu objectiu és trobar un equilibri raonable entre les diferents postures, així com una connexió comprensible i aplicable entre els criteris d’avaluació i els sabers bàsics. No ens ha “comprat” la proposta en la seva integritat, però sí que l’ha considerat de manera ben seriosa, i UOB vol ser justa i posar en valor aquesta nova actitud.
 1. La supressió de les programacions d’aula
 • És una reivindicació històrica, d’altra banda recollida al punt 33 de l’Acord Marc, la reducció de la càrrega burocràtica dels docents. Després d’una lectura acurada tant de la LOMLOE com de la part estatal dels currículums de les diferents etapes, UOB Ensenyament no ha trobat ni una sola referència a l’expressió “programació d’aula” ni tampoc a la necessitat de què les situacions d’aprenentatge es despleguin en programacions d’aula. Per això UOB proposa tornar a confiar en cada docent, assumint que aquests poden o no posar per escrit la seva programació d’aula, perquè a molts els basta tenir-la al cap. Això aplica també a docents substituts, que han de respectar les línies generals marcades pel currículum i per la PGA, però sense renunciar a la seva autonomia docent, cosa que passaria si es vessin encotillats per una programació d’aula heretada d’un altre professional. De fet, a la pràctica, i contra els arguments habituals, les programacions d’aula no s’usen per ajudar la funció docent, sinó com a instrument coercitiu dels equips directius i inspectors per forçar docents que no tenen en ordre la seva programació d’aula (la immensa majoria) a obeir instruccions que, massa sovint, tenen caràcter arbitrari.
 • La directora general Salas ha simpatitzat manco amb aquesta segona proposta, no tant pel seu argumentari, que no ha rebutjat del tot, com pel problema que planteja la manca d’una eina objectivable en cas de recurs d’alçada. UOB també té resposta per això: tornar a les programacions didàctiques tradicionals, que sempre havien estat una eina útil en cas de recurs d’alçada. L’Administració no s’ha pronunciat sobre si el contraargument d’UOB li agrada o no.
 1. La redefinició del concepte de Situació d’Aprenentatge (SA)
  • A UOB Ensenyament els conceptes ens importen més que les paraules, però sabem que les paraules signifiquen coses, i que el seu ús no sempre és innocent.
  • Per això, hem expressat la nostra preocupació pel canvi de nomenclatura de les antigues unitats didàctiques a les noves situacions d’aprenentatge: no és un problema nominalista, sinó de contingut. En efecte, les SA conceben el procés d’ensenyament-aprenentatge com a un simple viatge de descobriment de l’alumnat, on la funció docent queda desdibuixada, ambigua i poc definida i valorada. A UOB exigim recuperar el concepte de transmissió educativa a l’aula: és el docent qui ha de transmetre coneixements als seus alumnes, com a condició prèvia per a què aquests alumnes, un cop hagin après coses, sàpiguen què fer, amb allò que han après; és a dir, per a què desenvolupin competències. Però cap alumne podrà saber fer si abans no sap quelcom. I és el docent qui ha de dissenyar què, com i quan s’ha de fer a l’aula. En aquest sentit, UOB reivindica l’autonomia de la funció docent per davant l’autonomia de centre. Perquè som els docents aquells qui sabem com fer classe; fer classe és la nostra funció central, i la nostra classe l’hem de dissenyar nosaltres mateixos, i no uns suposats “experts” que no han trepitjat un aula en sa vida.
  • Un cop més, la directora general Salas s’ha mostrat intrigada pel nostre plantejament, i ha respost explicant que una primera passa és la nova consideració de l’estructura de les situacions d’aprenentatge definida al currículum com a orientativa, no prescriptiva. A UOB, n’estam parcialment d’acord: és una primera passa, necessària, però no suficient, a parer nostro.

La intervenció d’UOB ha tengut una conseqüència inesperada: la directora general d’Ordenació ens ha pregat que li reenviem la bateria de propostes que UOB ja havia enviat en temps i forma. Això vol dir tres coses:

 1. Que, fins ara, no s’havien dignat ni a mirar-s’ho.
 2. Que l’Administració no sap ni on trobar els documents que ella mateixa demana que se li entreguin per determinats canals.
 3. Que ara sí que es miraran les nostres propostes.

Tot plegat, ens inspira una mescla d’orgull (perquè es valora la nostra opinió), esperança (perquè no tot està perdut, i les coses encara podrien millorar), compassió (perquè aquesta gent està molt desorientada) i preocupació  (perquè els mecanismes interns de l’Administració no van ni amb rodes).

Volem, també, transmetre-us informació relativa als grups de treball que es crearan per redefinir els currículums d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat:

 • Estan oberts a tots els docents que vulguin participar-hi, tot i que la notificació via GestIb només s’ha fet arribar als docents que durant aquest curs han impartit docència directa a alumnes (que tanmateix, són la majoria).
 • La tasca tendrà quatre eixos bàsics:
 1. Concreció i seqüenciació dels sabers bàsics.
 2. Concreció i seqüenciació dels criteris d’avaluació.
 3. Connexió, si escau, dels sabers bàsics amb els criteris d’avaluació.
 4. Adaptació dels currículums als continguts i necessitats propis de les Illes Balears.
 • A més dels coordinadors (que seran designats nominalment per l’Administració), els grups de treball estaran formats per tres docents cada un.
 • Els docents seran seleccionats entre funcionaris de carrera amb la titulació adient i, sobretot, amb l’experiència docent a l’àrea / matèria en qüestió.
 • També serà important la representativitat geogràfica dels docents: que representin cada una de les quatre illes i, al context de Mallorca, que representin tant Palma com la Part Forana.
 • Hi haurà d’haver docents representants de l’escola concertada.
 • La tasca es desenvoluparà fora de l’horari de treball, estarà pagada d’acord amb l’Ordre de 2003 que tracta la qüestió, i haurà d’estar acabada dia 29 de novembre de 2024.
 • La tasca és estrictament voluntària: tot docent que hi vulgui participar, ha d’emplenar el formulari que li haurà arribat via GestIb abans de dia 20 de juliol de 2024.

Pel que fa als grups de treball per als nous currículums de Formació professional, les condicions són les ja descrites més amunt i, a més:

 • Preferentment, els candidats hauran hagut d’haver impartit docència a la família professional el currículum de la qual vulguin treballar.

Pel que fa la nova ordenació de la Formació professional, UOB ha començat per expressar la seva preocupació pel fet constatat que alguns funcionaris de carrera que acaban d’obtenir destinació definitiva estan essent pressionats per determinats equips directius per a impartir docència en una llengua estrangera si estan acreditats lingüísticament per fer-ho. UOB considera això com a inacceptable per aquestes raons:

 1. Un funcionari de carrera té com a requisit d’ingrés el coneixement de les dues llengües oficials a les Illes Balears, no el de cap llengua estrangera, per molt acreditat que estigui.
 2. Un funcionari de carrera amb destinació definitiva ha concursat a una plaça lingüísticament marcada com a vernacle. Això inclou la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i prou. Seria, per tant, molt discutible que se’l pogués forçar a fer classe en castellà, amb independència del que digui el Projecte lingüístic de Centre o el mateix Pla Pilot de lliure elecció de llengua. Però el que queda fora de discussió és que se’l pugui forçar a fer classe en una llengua no oficial a les Illes Balears.
 3. Forçar un docent a fer classe en una llengua estrangera representa tal càrrega de treball i pressió mental / intel·lectual, que fer-ho entraria a l’àmbit dels riscos laborals, en comprometre la salut mental del docent.

Davant la nostra argumentació, l’Administració s’ha mostrat teba: han promès que ho estudiaran amb deteniment.

Quant a les Instruccions de funcionament de la nova FP, val a dir que va ser UOB Ensenyament qui, en primera instància, va exigir que es negociessin al si de la Mesa Sectorial d’Educació (MSE). Front la negativa de l’Administració a negociar un document amb qüestions cabdals en matèria de drets sociolaborals del col·lectiu afectat, argumentant la necessitat de publicar aquestes instruccions per qüestions organitzatives a nivell de centre, una representació majoritària de la MSE, en virtud de l’article 8 del Reglament que regula la MSE, va sol·licitar la inclusió d’aquest punt a la següent sessió ordinària, o bé la convocatòria d’una sessió extraordinària amb aquest únic punt, el que esdevingués abans i en un terme igual o inferior a les 48 hores següents al registre d’entrada de la sol·licitud. Si bé és cert que aquests condicionants no es varen complir -ni en temps ni en forma-, finalment, s’ha pogut negociar. Esperem que aquesta «nova» Conselleria li vagi agafant la pràctica a això de governar i, en el futur immediat, sigui més seriosa amb la normativa i els procediments de funcionament. Des d’UOB Ensenyament li desitjam sort i encerts, sabem que ho assoliran.

Quant a les principals novetats, així com qüestions i reivindicacions plantejades per part dUOB Ensenyament, de les Instruccions sobre l’organització i el funcionament dels cicles formatius i dels cursos d’especialització de formació professional a les Illes Balears, són les següents:

 • Projecte intermodular:
  És un mòdul professional que es realitzarà al segon curs i que s’inclou en tots els cicles formatius amb l’objectiu d’integrar les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. Aquesta integració es concretarà en un projecte o activitat que contempli les variables organitzatives i tecnològiques relacionades amb el títol, a més d’integrar altres coneixements relacionats amb la qualitat, seguretat, medi ambient, sostenibilitat, digitalització i cultura emprenedora.
 • Formació conjunta amb altres mòduls professionals:
  Haurà la possibilitat d’agrupar mòduls del mateix cicle formatiu, en el benentès que llur avaluacions siguin per separat.
  El mòdul de Digitalització aplicada als sectors productius es podrà agrupar amb un altre mòdul del mateix curs.
  Aquestes agrupacions s’hauran d’establir damunt l’horari. S’haurà de reflectir a les programacions dels mòduls corresponents. S’haurà de mantenir aquesta organització al llarg de tot el curs.
 • Càrrega horària setmanal:
  Els equips directius poden establir una càrrega horària setmanal diferent de la determinada als apèndixs que determinen les càrregues horàries dels cicles formatius de graus bàsic, mitjà i superior així com les seves seqüenciacions temporals, en funció de l’organització de la Formació en Empresa o Organisme Equiparat, considerant el moment, la durada i els mòduls professionals afectats. En qualsevol cas, s’ha de respectar la càrrega horària anual establerta per a cada mòdul, així com les limitacions establertes a les Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors.
  A la ronda d’intervencions, UOB Ensenyament va manifestar que, com en el cas de moltes altres qüestions dependents dels diferents òrgans de decisió, aquesta no es pot deixar en mans, únicament, de l’equip directiu. UOB Ensenyament reivindica una nova redacció d’aquest apartat en virtud de la qual es deixi aquesta qüestió en mans dels departaments didàctics o del claustre.
 • Formació en empresa o organisme equiparat en règim general:
  Apareix la figura del tutor dual i com que es preveu una càrrega de feina elevadíssima UOB Ensenyament exigeix que es donin les hores lectives suficients per a desenvolupar totes les tasques d’organització i coordinació. Per més informació podeu consultar les pàgines vint-i-nou i trenta dels Criteris confecció quota. Qüestions més destacables:
  • Els centres hauran de tenir un tutor FEMPO per cada grup.
  • El tutor dual serà l’equivalent al coordinador de pràctiques.
  • Segons els criteris de quota 24/25, hi ha quatre períodes per la tutoria FEMPO en règim general. Haurà discrecionalitat a l’hora de distribuir aquests períodes entre primer i segon curs. A la seva intervenció, UOB Ensenyament va destacat que, atès que s’hauran d’implantar grans canvis, aquestes hores són insuficients als Graus Bàsic, Mitjà i Superior, tant general com intensiu. És imperatiu fer molta pedagogia i coordinació en empresa.

Per al curs 2024-2025 la formació en empresa o organisme equiparat al primer curs de tots els graus D, serà d’un mínim de 100 hores, preferentment acumulades durant el tercer trimestre, sempre que les circumstàncies del sector en què s’ha de realitzar la formació ho possibilitin. UOB Ensenyament va demanar que s’especifiqui el significat d’aquest fragment, ja que es preveuen dificultats per trobar empreses en determinats sectors i, per tant, poder realitzar aquest primer període de formació. 

Tots els centres hauran d’augmentar el nombre d’empreses que acullin alumnes perquè es necessitaran empreses per a l’alumnat de 1r, que es regirà amb el nou sistema d’FP, i empreses per a l’alumnat de 2n, que encara es regirà amb el sistema antic. Hi ha alguna previsió per pal·liar aquestes dificultats?
La resposta per part de l’Administració fou que s’han fixat el mínim d’aquestes cent hores ja que aquest ve marcat per la Llei del Nova FP. El fragment s’ha inclòs perquè, els centres que tinguin la possibilitat i ho considerin positiu a nivell pedagògic i organitzatiu, puguin augmentar aquestes cent hores.
Per una altra banda, es preveu que les empreses col·laboradores siguin les mateixis que fins ara, amb la diferència que hi aniran més alumnes. UOB Ensenyament va reivindicar la necessitat d’implantació de mesures a nivell governamental per tal aquestes col·laboracions resultin més atractives per les empreses. Està molt bé i és necessari que el discurs vagi en la línia de la dignificació de la Formació Professional, però aquesta no serà possible si no es prenen mesures valentes com aquesta.

De manera excepcional, es podrà oferir o autoritzar la realització de la formació en empresa o organisme equiparat en centres de l’Administració, en institucions públiques o privades. UOB Ensenyament demana màxima flexibilitat i corresponsabilitat de l’Administració en aquest sentit. Tal com hem dit abans, es preveuen dificultats per trobar i augmentar el nombre d’empreses que acullin alumnat per formar-lo.

 • Requisits:
  Un dels requisits és disposar del número d’afiliació a la seguretat social. En cas que, d’acord amb la normativa laboral, l’alumne no pugui disposar d’aquest número, podrà fer la formació en empresa o organisme equiparat sense estar donat d’alta a la SS. Aquesta part de les instruccions fa referència a l’alumnat indocumentat. Aquest alumnat tindrà una assegurança de la qual es farà càrrec l’Administració.
 • Formació en empresa a una illa diferent a la d’origen o fora de la comunitat autònoma:
  S’estableix que l’alumnat pot fer la formació en una illa diferent a la del seu centre educatiu, o fora de les Illes Balears, sempre que hi hagi un centre educatiu col·laborador.
  Qüestions plantejades per part d’UOB Ensenyament:
  Es preveuen mecanismes per compensar les despeses en aquests casos? A càrrec de qui aniran les del tutor dual?

  La resposta per de Conselleria va ser que el tutor pot fer totes les tasques de seguiment de manera telemàtica. Qui ha estat a la trixera, sap perfectament que el contacte directe amb aquest alumnat, i més en un període tan important com és el de la formació a l’empresa, és fonamental. La resposta de Conselleria va ser que aquests casos seran residuals, però que prenien nota…
 • Assignació de l’alumnat a la formació en empresa o organisme equiparat en règim general:
  Serà l’equip docent el que assigni els alumnes a les empreses amb la col·laboració dels tutors d’empresa o organisme equiparat, valorant les preferències dels alumnes i de les empreses. A més, es tindrà en compte el rendiment, l’assistència a les activitats lectives en el centre de formació professional, la seva capacitat per al treball en equip, la presa de decisions i la capacitat per a la innovació i la creativitat dels alumnes.
 • Funcions del tutor dual del centre, dels tutors de l’empresa o organisme equiparat i de l’equip directiu:
  UOB Ensenyament va tornar a reiterar que la forma de realitzar pràctiques en empresa canvia prou respecte del que les empreses estan acostumades. Donat les poques hores de què disposen els tutors duals per atendre totes les seves funcions, es fa necessari que Conselleria imparteixi algun tipus de formació a les empreses informant dels canvis i explicant les novetats derivades de la nova Llei d’FP. Que la dignificació de la Formació Professional trascendeixi els discursos, també passa per no seguir ofegant el col·lectiu docent. Això només s’assolirà amb mesures com, per exemple, augmentar les hores de tutoria dual.
 • Anul·lació d’ofici de la matrícula:
  L’alumnat menor de 16 anys que no assisteixen regularment o no s’ha incorporat als estudis, no està regulat. S’entén que seran casos excepcionals de Grau Bàsic i, per tant, es regeirà pels protocols d’absentisme d’Educació Secundària. UOB Ensenyament va demanar que la referència normativa consti en aquestes instruccions. L’Administració es va comprometre a fer la modificació.
 • Promoció en el Grau Bàsic:
  Promocionarà a segon curs, l’alumnat que hagi superat tots els àmbits. També promocionarà si compleix les següents condicions:
  • Els mòduls professionals pendents no superen el 20% de l’horari setmanal.
  • Ha superat com a mínim un dels àmbits no professionals.
 • Convocatòries:
  Les proves d’avaluació corresponents a la segona convocatòria anual dels mòduls de segon curs diferents dels de Formació en Centres de Treball (FCT), han de tenir lloc en els dies lectius compresos entre l’1 de maig i el 30 de juny. Així i tot, els centres poden avaluar els alumnes en segona convocatòria abans de l’1 de maig si l’equip directiu considera que això contribueix al desenvolupament del seu procés d’aprenentatge. Han d’haver passat un mínim de quinze dies naturals entre la primera i la segona convocatòria.

Palma, 12 de juliol de 2024

SEGONA EMPENTA D’UOB CAP A L’ACORD MARC

Dijous passat, dia 4 de juliol de 2024, a les 10:00, es reprengué la primera reunió (que havia hagut de ser ajornada dia 20 de juny per la mala planificació horària de la Conselleria, un incident que ja ha esdevingut norma), amb la presència, entre d’altres, del director general de Personal Docent i centres concertats, Sr. Ismael Alonso. L’objectiu ahir era acabar: al primer assalt fórem arribats fins al punt 15, i ahir arribàrem fins al darrer, el 36.

Abans d’entrar en detalls, una mala notícia per al col·lectiu docent: tot i que l’Administració s’omple la boca amb la insistència de la seva voluntat de complir l’Acord Marc, una constant és que els tècnics de la Conselleria fan sempre una interpretació restrictiva, si no directament capciosa, del text de l’Acord, cosa que els permet rebaixar les expectatives de determinats punts o, encara pitjor, donar per resolts punts que, simplement, no hi estan. En resum, volen aigualir l’Acord Marc per retallar-nos drets als quals se n’havien compromès. Contra això, la part social, i concretament UOB Ensenyament, desmuntà un per un els arguments, sovint inversemblants, que els tècnics usaven per negar evidències, i apel·là al principi de bona fe, explicitat al mateix text de l’Acord Marc, i tot adreçant-se més a la part política que no a la part tècnica de l’Administració. La resposta fou ambigua i amb la boca petita, del tipus “tenim la voluntat política de fer el millor per als treballadors, però sense comprometre les necessitats del servei”… Per favor, que ens contin alguna cosa que no sapiguem!

Feta la valoració general, anem a la part analítica d’aquest resum (no us parlarem dels punts que ja estan resolts, o que s’han de tractar a un horitzó llunyà: UOB va per feina, com sempre):

El punt 16 és el de la revisió del fons social. Una qüestió que no depèn directament de la Conselleria d’Educació, que el que ha de fer, és discutir a Mesa Sectorial una proposta per elevar-la a la Mesa de l’Empleat Públic. Aquesta tasca ja hauria d’estar feta, i s’iniciarà l’octubre del 2024.

El punt 17 és dels que cou, en tractar el problema de l’habitatge a Eivissa-Formentera. La promesa del conseller Vera a principi de curs fou doble: una solució provisional per al curs vinent, d’una banda, i una solució estructural per a cursos vinents. Cap de les dues promeses s’ha materialitzat: la primera resultà en un intent de conveni que no tirà endavant, i una millora salarial per als afectats que apedaça, però no resol el problema de fons. La segona passaria per una seriosa i reflexionada acció interinstitucional que replantejàs de manera profunda la política d’habitatge a les Illes Balears, i implicàs tots els actors, tant polítics com socials. UOB demanà si el conseller ha emprès aquesta tasca institucional, que és la que mana el punt 17 de l’Acord Marc. Ens digueren que sí… per què serà que no ens ho acabam de creure?

El punt 18 és el primer exemple d’interpretació capciosa i manca de bona fe: segons els tècnics de la Conselleria, la qüestió està resolta… tot i que, contràriament al text de l’Acord Marc, aquí i ara només els funcionaris de carrera poden gaudir del permís per reducció voluntària de jornada per tal de fer només mitja jornada. Però l’Acord Marc explicita que aquest dret s’ha d’estendre a tot el personal docent. Idò bé, segons els tècnics de la Conselleria, el punt està resolt perquè un funcionari interí sempre pot renunciar a la seva plaça per agafar-ne una a mitja jornada! Una fal·làcia que UOB ni accepta ni acceptarà. Afegeixen que, si universalitzassin el dret, es veuria compromès el servei, sobretot a determinades places de determinades illes. UOB no accepta ni acceptarà incompliments d’aquesta casta, el punt 18 no està resolt!

El punt 19 és un altre cavall de batalla: un cop més, l’Administració el dona per resolt, quan el fet és que no tots els docents majors de 55 anys poden demanar i gaudir en les mateixes condicions de la reducció horària per causa de la seva edat. Per això s’afegí aquest punt a l’Acord Marc. Per a l’Administració, les mesures organitzatives són les que són, no poden canviar-se, i el punt està resolt gràcies a la reducció a 18 hores lectives. Si volen, poden dir que la Terra és plana i ocupa el centre de l’univers, però encara serà mentida: el punt 19 no està resolt.

Els punts 21 (any sabàtic), 22 (millores tutoria) i 23 (catàleg de malalties professionals) són altres tres punts que ha haurien d’estar resolts. L’Administració s’ha compromès a començar a treballar-los a partir de l’octubre de 2024.

El punt 25 torna a mostrar-nos una Administració que actua de mala fe: el punt hauria d’estar ja resolt, no hi està, i tornen als arguments capciosos. D’una banda, hi ha la qüestió dels dies de permís retribuïts, que un tècnic va gosar dir que estava resolt… perquè els dies no lectius de Nadal, Pasqua i juliol són, de fet, dies no vacacionals de permís retribuït. Un argument tan groller que el mateix director general de Personal Docent va tallar dient que volia estudiar la qüestió, tot comparant-la amb la normativa d’altres comunitats autònomes… però sense pressa. Que no s’estressin, no. Més greu i urgent és la qüestió dels permisos no retribuïts per a tot el personal docent, no només per a funcionaris de carrera. Malauradament, l’Administració no sembla tenir cap pressa en resoldre la qüestió, i diu “voler estudiar-ho”. No ho han d’estudiar, el que han de fer és complir allò que s’ha signat. La perversió de l’Acord Marc continua.

Pel que fa al punt 26, el retorn a les 35 hores setmanals a partir del curs 2024-25, UOB va explicar per què pot i s’ha de fer, d’acord amb la disposició final cinquena de la Llei 6/2023 de 16 de març. Aquest argument UOB l’havia presentat a Mesa Sectorial de dia 4 de juny de 2024, i el Sr. Alonso es va comprometre a estudiar la qüestió i donar una resposta urgent en reunir-se la Comissió de seguiment de l’Acord Marc. UOB exigí la resposta. I la resposta fou… que no hi ha resposta… perquè no han tengut temps d’estudiar-ho (un mes per a una qüestió de compliment urgent)! I més encara: amenacen amb la reducció a 35 hores setmanals, però sense reduir cap hora de presència als centres, ni lectiva ni complementària, és a dir, estirant com a un xiclet les famoses 7 hores i mitja que serveixen per justificar-ho tot, només que ara, serien 5. La part social, i UOB la primera, no ho consentirà. Però és important que vegeu quin és el tarannà de l’Administració, ara com ara.

D’altra banda, el mateix punt fa també referència a l’elaboració d’una normativa de desconnexió digital. Segons els tècnics de la Conselleria, la normativa ja està feta. Un cop més, hem de discrepar: la normativa resta pendent d’elaboració, discussió, negociació i aprovació.

El punt 29, referit a les acreditacions digitals docents, progressa lentament. UOB insistí, sobretot, en la necessitat de definir l’acreditació via prova específica per als nivells B, un capítol encara pendent.

El punt 30 és el de l’escàndol, perquè tracta la necessitat d’un pla de xoc per potenciar l’ús de la llengua catalana a un context d’emergència lingüística. La Conselleria digué tres coses sobre aquesta qüestió:

 • Que s’han augmentat a la quota les hores de PALIC (això és veritat).
 • Que esperen que la part social proposi una bateria de mesures: això vol dir que ells no pensen ni plantejar-s’ho!
 • Que el Pla Pilot de lliure elecció de llengua també està pensat per protegir la llengua catalana. Per cortesia institucional, no farem comentaris.

Companys, la llengua catalana està en perill a ca nostra. UOB, fidel a la seva tradició històrica, mourà tot el seu múscul per a protegir la nostra llengua i la nostra cultura.

El punt 31, referit a l’elaboració d’un protocol d’agressions contra els docents, s’ha estat treballant durant tot el curs al bell sí de la Comissió paritària, i està molt a prop de donar fruits saborosos.

El punt 33 és cabdal, perquè es refereix al pla de simplificació burocràtica, respecte del qual UOB ja ha fet propostes ben clares, sobre les que insistirà quan arribi el moment de negociar-lo definitivament. El pla hauria d’estar ja fet, però, com massa coses, segueix “en procés”. Vetllarem perquè el dit procés no s’eternitzi.

El punt 34 és el dedicat al desplegament i seguiment de la LOMLOE, i està directament relacionat amb la revisió dels currículums i la seva corresponent Mesa Sectorial de negociació que, us recordam, està convocada per al pròxim dimecres 10 de juliol, i sobre la qual us mantendrem informats pels nostres canals habituals. També us recordam que UOB envià un complet document d’aportacions en data 14 de juny.

Pel que fa al Pla d’Infraestructures, corresponent al Punt 35 de l’Acord Marc, se’ns informà que el conseller Vera ha completat la visita a tots els centres educatius de les Illes Balears dependents de la seva Conselleria, i que a partir d’aquest coneixement sobre el terreny, vol negociar un pla estratègic, a 8-10 anys vista, consensuat amb la major quantitat possible d’agents socials i polítics. UOB demanà, en tot cas, quan es constituirà la  subcomissió de seguiment específica que preveu l’Acord Marc. La resposta fou que la subcomissió es constituirà en presentar-se el Pla d’Infraestructures.

I per acabar, el punt 36 tracta una qüestió cabdal des del punt de vista d’UOB, a un context de canvi climàtic: el Pla de climatització de centres. El director general Alonso reconegué el problema, parlà de la manca de recursos, feu referència al Pla Pilot de climatització, amb vuit centres en estudi, i contextualitzà el problema al punt anterior, el del Pla d’Infraestructures. Dit això, UOB exposà dos problemes que, segons nosaltres, són urgents: tot i assumint que un Pla d’aquesta mena duu el seu temps, el problema de les altes temperatures a les aules ja és aquí i exigeix respostes aquí i ara, no a un futur més o manco remot. Per això vam parlar de dues coses ben concretes:

 1. El calendari escolar actual és irracional, incompatible amb la realitat climàtica, i posa en perill la salut de docents i alumnat a determinats mesos de l’any, sobretot a les primeres i darreres setmanes del curs escolar. A la reunió del calendari escolar 2024-25, UOB plantejà la qüestió, i la resposta de l’Administració fou, a parer nostre, inacceptable: el problema es resoldrà gràcies al Pla de Climatització. Quan UOB contraargumentà tot indicant que el Pla no està ni començat, la resposta fou bastant cínica: que el Pla sí que està en marxa, gràcies als vuit centres inclosos al Pla Pilot. Això és impresentable. Afortunadament, el director general es mostrà d’acord en aquest darrer extrem i demanà disculpes, però no oferí cap solució al problema del calendari escolar.
 2. La legislació laboral ordinària estableix unes temperatures màximes i mínimes per damunt o per sota de les quals no es pot treballar. Aquestes temperatures sovint se superen a les aules. UOB demanà directament al director general Alonso si un docent pot o no aturar la classe en aquest cas, i la resposta fou que només la pot aturar en cas de risc greu i imminent, cosa molt difícil de determinar, i que necessita en tot cas la confirmació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Docents, un impossible tècnic, un raonament circular del director general que ens condemna a treballar en condicions infrahumanes alhora que posam en perill la salut dels nostres alumnes.

Per concloure, volem informar-vos que, d’ara endavant, la Conselleria només tractarà, a les reunions de seguiment de l’Acord Marc del curs vinent, aquells punts que estan no resolts. I aquí vendrà la primera discrepància: que, tal com us hem explicat, hi ha massa punts que segons l’Administració estan resolts, però nosaltres sabem que no hi estan. La lluita continua.

Palma, 08 de juliol de 2024

Passa un altre dia a les Termòpiles

Ahir, 4 de juliol de 2024, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb la presència del director general de Personal Docent i Centres Concertats, senyor Ismael Alonso i el Cap de Departament de Personal Docent, senyor Albert Flores, per continuar amb la negociació encetada a la Mesa Sectorial de dia 26 de juny.

Tal com era d’esperar, l’Administració va mantenir la seva intenció de renegociar el nombre d’alliberats de què cada sindicat signant de l’acord marc disposa (recordem que actualment són els mateixos tots: 5.5) canviant el criteri d’equitat per un proporcional als resultats electorals.

Les postures mostrades per les diferents forces sindicals varen ser les mateixes que a la darrera reunió. Per la seva banda, UOB Ensenyament va tornar a fer notar que aquests alliberats són els únics que no es calculen proporcionalment a les eleccions i que, per tant, eliminar-los suposa un greuge per a les forces sindicals més petites, les quals tendran la responsabilitat de treballar en la negociació i desenvolupament de l’acord marc igual que les forces majoritàries, que ho podran fer amb més efectius.

Finalment, i amb el calendari jugant a favor, les forces sindicals perjudicades varen aconseguir que l’statu quo es perllongui per al curs vinent, evitant així la pèrdua de crèdit sindical. Tanmateix, l’Administració ja va avançar que, durant el curs següent, s’haurà de renegociar aquest crèdit. UOB Ensenyament va denunciar que això era canviar les regles de joc un cop començat el partit, però ni l’Administració ni les forces sindicals majors ho interpreten així.

UOB Ensenyament valora positivament que les forces sindicals minoritàries mantinguin la quota sindical per al curs que ve, tot i que preveu que no serà possible mantenir-la, com creu just i com estava signat, fins al final de la legislatura. En qualsevol cas, UOB Ensenyament farà tot el possible per defensar els seus interessos i aguantar les envestides dels més poderosos, i mantendrà sota vigilància els camins secrets que cerqui l’Administració —o qualsevol altre— per perjudicar-la. 

Palma, 5 de juliol de 2024

David aguanta el primer assalt contra Goliat

Ahir, 26 de juny de 2024, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb la presència, entre d’altres, del director general de Personal Docent i Centres Concertats, senyor Ismael Alonso; la Coordinadora de procediments, senyora Concepció Ferrer; el Cap de Departament de Personal Docent, senyor Albert Flores i el Cap de Serveis Jurídics, senyor Luís Riera, amb l’ordre del dia següent: 

1. Proposta de Resolució de concessió d’un crèdit horari en favor d’organitzacions sindicals presents en les Juntes de Personal Docent no Universitari per al seguiment de l’aplicació de l’Acord de 27 de febrer de 2023 de mesures sociolaborals i de millores educatives.

2. Proposta de Resolució de constitució de les borses de crèdit horari de les organitzacions sindicals i per a la tramitació de les sol·licituds dels alliberaments sindicals.

La novetat d’aquesta Mesa era el nou mètode de càlcul per al crèdit horari en favor de les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial referents a l’adjudicació d’hores destinades a cobrir la tasca extra que suposa el desenvolupament de les negociacions de l’Acord Marc signat el febrer de 2023. Fins ara, i com pareix lògic, aquestes hores es distribuïen de forma equitativa entre els diferents sindicats, atès que la preparació i gestió de l’Acord Marc els hi suposa a tots una feina similar. 

No obstant això, pareix que l’Administració no està satisfeta amb aquest repartiment equitatiu i pretén alterar l’acord signat per un mètode proporcional al resultat dels darrers comicis que beneficia els sindicats majoritaris i perjudica els que tenen menys representació. Davant el rebuig frontal dels tres sindicats més petits presents a la Mesa, la força sindical major va proposar un sistema mixt d’atribució d’hores: mantenir una part equitativa i una part proporcional. UOB Ensenyament va protestar aclarint que la majoria d’hores ja es reparteixen en virtut dels resultats electorals, i que les úniques hores de crèdit sindical adjudicades amb criteri equitatiu són les vinculades al seguiment de l’Acord Marc: alterar aquest sistema tendria com a única conseqüència una Mesa menys plural on els poderosos serien encara més poderosos i els petits seríem encara més petits. UOB Ensenyament també va insistir que aquest repartiment d’hores és igual per a tots els sindicats perquè tots els sindicats han de poder fer el seguiment i negociar l’Acord Marc en les mateixes condicions i força.

Per altra banda, l’Administració va proposar cedir 280 hores de crèdit d’hores a sindicats no signants de l’Acord Marc per fer el seguiment del mateix Acord Marc. Com va fer veure UOB Ensenyament, això no té cap sentit i va rebutjar la proposta, igual que la majoria de les forces sindicals presents a la Mesa. A l’Acord Marc s’estipula específicament que la Comissió de Seguiment la formaran els sindicats signants de l’acord, per tant, la proposta de Conselleria està, a parer d’UOB Ensenyament, fora de tota lògica.

Finalment, i davant la pressió exercida per UOB Ensenyament i les altres forces sindicals perjudicades per la violació de l’acord signat l’any passat, l’Administració va suspendre la sessió que, previsiblement, es reprendrà la setmana que ve. UOB Ensenyament no és optimista de cara a com acabarà aquesta qüestió, però sí que pot garantir una cosa: amb més o menys alliberats, farà tota la força que sigui capaç per defensar i millorar les condicions sociolaborals dels docents.

Palma, 27 de juny de 2024

MSE: Canvis substancials en els processos de tutorització i d’adjudicacions

Mesa Sectorial d’Educació

Avui, divendres 7 de juny de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi han assistit, entre d’altres, el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso Sánchez; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert J. Flores Clemente; el cap de servei de Secundària, el Sr, Marco Alarcón; i la coordinadora de procediments, Sra. Concepció Ferrer. L’ordre del dia de la reunió era el següent:

 1. Proposta de resolució per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2024-2025.
 2. Proposta de resolució per la qual es convoca el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents curs 2024-2025.
 3. Torn obert de paraula.
 1. Procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2024-2025.

Quant al procediment de tutorització dels funcionaris interins docents, la principal novetat per al curs 2024-2025 ha estat que el personal docent que pot ser declarat apte en el procés de tutorització 2023-2024 és, a part del que hagi prestat serveis trenta dies consecutius al mateix centre, el que ho hagi fet seixanta dies no consecutius a un o més centres. UOB Ensenyament ha demanat que siguin trenta dies acumulables en períodes mínims de quinze dies, i que puguin ser en més d’un centre. La Conselleria d’Educació no ha acceptat la nostra proposta.

Una de les altres novetats, és que aquells aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat un coneixement adequat de llengua catalana o pel fet de no haver acreditat la formació pedagògica i didàctica una vegada entreguin la documentació pertinent, quedaran tutoritzats pel curs vinent. Recordem que a les resolucions passades havien d’esperar dos cursos. 

Quant a la burocràcia que es genera durant el procés de tutorització hi ha la següent novetat: els centres hauran de tramitar informe només en els casos que aquests siguin desfavorables.

Per una altra banda, UOB Ensenyament ha tornat a fer la reivindicació històrica que aquells aspirants que han superat la fase d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents passin automàticament a ser tutoritzats. La Conselleria tampoc ens ho ha acceptat perquè esmenten que una persona que ha passat el procés selectiu no demostra l’actitud dins l’aula i, per això, és necessari que passin el procés de tutorització. 

 1. Procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents per al curs 2024-2025.

Quant al procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents per al curs 2024-2025, els punts més destacables són els següents:

Canvis més importants:

 • S’obrirà un tràmit per canviar illes i jornades, i llevar funcions, previst del dia 15 al dia 20 de juliol.
 • Hi haurà l’obligació d’ordenar les places per preferència al procediment ordinari, però també, dins aquest mateix tràmit s’hauran d’ordenar les places per ordre de preferència perquè si estàs disponible i no has triat totes les places, l’Administració t’atorgarà una plaça d’ofici. 
 • En el tràmit extraordinari setmanal (conjuntament amb l’ordinari)  es pot marcar que en el cas que t’adjudiquin una plaça al tràmit extraordinari puguis renunciar. Automàticament, s’empra la primera renúncia i ja no se’n podrà fer cap altre durant tot el curs escolar. Si es torna a renunciar, s’exclourà al docent interí de les llistes dos anys. La contrapartida és que es podrà participar en els tràmits urgents i, de facto, tornar a entrar a les llistes de disponibles. Si no participes en el tràmit ordinari/extraordinari s’entén que renuncies i, per tant, es perd el comodí de renunciar. UOB Ensenyament valora positivament aquest canvi.

Ordre d’adjudicacions proposat per l’Administració:

 1. Camps d’aprenentatge, CEP, Sindicats, ATD i SES
 2. Equips directius (Col·lectius 1,2,3).
 3. Suprimits i desplaçats (en aquest ordre).
 4. Comissions de Serveis (CS) per raons de servei als centres (en l’ordre de la Resolució de CS)
 5. Funcionaris en expectativa del 2022 i reingressats.
 6. CS Canvi d’illa (Col·lectiu 1)
 7. CS Motius personals (Col·lectius 1 i 2) 
 8. Expectativa 2023
 9. Suprimits, desplaçats (sense requisit de català)
 10. Expectativa i reingressats sense català.
 11. Funcionaris en pràctiques 2024.
 12. CS canvi d’illa (Col·lectiu 3) 
 13. CS motius personals (Col·lectiu 3)
 14. CS docents d’altres CCAA
 15. Interins amb Vacant 3 anys.

Què ha demanat UOB quant a l’ordre proposat?

Que a petició, via assembleària, de l’afiliació d’UOB Ensenyament, els docents en expectativa siguin els primers adjudicats, sense diferenciar segons l’any d’accés al cos. Aquest col·lectiu no pot al·legar cap motiu per desplaçar-se i ha de romandre, sense possibilitat de mobilitat, a la plaça adjudicada. 

Per altra banda, UOB Ensenyament ha tornat a denunciar el fet que la conciliació familiar hagi quedat en un segon pla en les comissions de serveis. És inacceptable que les dificultats de Conselleria per cobrir determinades places vagin per davant del dret a la conciliació familiar.

Demandes fetes per UOB:

 • Que els interins que hagin treballat més de 5’5 mesos cobrin el mes d’agost. UOB Ensenyament continua sense acceptar aquesta retallada de drets als funcionaris interins docents, així com l’argument que aquesta es justifiqui per l’aplicació de normativa estatal. Com tampoc accepta l’argumentari pressupostari, atès que la taxa d’interinitat ha baixat d’un percentil superior al 30%, a un altre per sota del 8%. En tot cas, UOB Ensenyament continua demanant que Conselleria trobi el viarany per retornar el dret al cobrament de l’estiu per part dels companys i companyes interines, companys que UOB Ensenyament ha recordat a l’Administració també són treballadors -i no de segona- d’aquesta Conselleria. La Conselleria ens ha dit que aquest fet és inviable, que no ho canviaran.
 • Que els funcionaris en pràctiques que han aprovat oposicions a una illa diferent de la que estan exercint com a interins aquest curs, no hagin de prendre possessió dia 1 de setembre i després retornar a la plaça d’aquest curs per acabar les tasques pendents. Ens han dit que ve marcat per la Resolució de les proves selectives i que no ho poden modificar.
 • UOB Ensenyament ha demanat que els funcionaris interins que ocupen una plaça sense els requisits de català o de formació pedagògica puguin acreditar-los fins al 31 de juliol i no només fins al 30 de juny, atès que les titulacions en molts casos s’expedeixen a partir de juliol. La Conselleria ens ha contestat que aquest fet es modificarà perquè han fet un conveni amb la UIB i els títols de FOLC s’inseriran d’ofici dins el portal de cada docent, i, de facto, no acabaran el contracte a 30 de juny.
 • UOB Ensenyament també ha demanat que durant el mes d’agost s’obri un tràmit pels interins per canviar opcions d’illes, jornades i funcions. Ens ho han acceptat però només poden canviar illes, jornades i eliminar funcions, no afegir. Les dates previstes del tràmit són del 15 al 20 de juliol. 

Altres novetats quant als funcionaris interins docents

 • El procediment extraordinari setmanal (de participació obligatòria per a les funcions i opcions seleccionades en fer la sol·licitud) es farà telemàticament, igual que la resta, deixant de fer-se de forma telefònica o per correu. Es farà en el mateix tràmit ordinari i sortirà l’adjudicació el mateix dilluns.
 • El procediment extraordinari serà el procediment habitual per cobrir places que no s’han pogut cobrir per l’ordinari. No obstant això, si la Conselleria d’Educació i Universitats ho considera oportú, passarà directament del procediment ordinari a l’urgent.

Quins canvis ha demanat UOB Ensenyament?

 • Que es pugui renunciar de manera justificada a una de les places adjudicades en un procediment ordinari o extraordinari en qualsevol moment del curs (no només els mesos de setembre, gener i abril, com estableix la convocatòria) i pels motius a) a f) de la base 14a de la convocatòria d’interins, tal com s’havia fet fins a aquest curs 2023-2024. L’esborrany presentat no inclou les causes e i f (renúncia sense necessitat d’al·legar cap motiu, una única vegada al llarg del curs pel procediment extraordinari). El que Conselleria ha acceptat és que en el cas que t’adjudiquin una plaça al tràmit extraordinari puguin renunciar. Automàticament, s’empra la primera renúncia i ja no se’n podrà fer cap altre durant tot el curs escolar. És a dir, els docents podran renunciar justificadament una vegada per curs escolar.
 • Es farà una segona adjudicació als sol·licitants de comissions de serveis a finals d’agost o principis de setembre? UOB Ensenyament va demanar a la seva afiliació si volia que defenséssim a Mesa el famós “concursillo”. Els resultats van ser favorables però la Conselleria no ho veu viable.

Calendari dels pròxims tràmits i esdeveniments:

Tràmit de renúncia de les vacants de tres anys10 – 14 de juny
Publicació de les llistes definitives de CS17 – 21 de juny
Tràmit d’esmena de requisits per les places vacants de tres anys27 de juny – 02 de juliol
Tutorització01 – 05 de juliol
Publicació de les llistes definitives d’aspirants a funcionaris interins docents12 de juliol
Tràmit de canvi d’opcions (illes i jornades) i supressió de funcions15 – 20 de juliol
Publicació de les llistes definitives d’aspirants a funcionaris interins docents amb la baremació definitiva25 – 26 de juliol
Tràmit d’esmena dels requisits de coneixements de català i d’aptitud pedagògica i didàctica31 de juliol
Tràmit per incorporar les opcions d’àmbit a les opcions dels funcionaris interins docents31 juliol – 28 d’agost
Tràmit d’estiu de canvi de disponibilitat26 – 30 d’agost
Tràmit previ de presa de possessióA partir del 26 d’agost
Primer tràmit ordinari de substitucions29 d’agost – 02 de setembre
Primer tràmit urgent03 – 05 de setembre

3. Torn obert de paraula

UOB Ensenyament ha plantejat una sèrie de qüestions generals i d’altres específiques quant a l’Acord Marc, i en aquest ordre:

QÜESTIONS GENERALS

 1. Coordinació cicle Primària – UOB Ensenyament demana el reconeixement com a càrrec i que, per tant, suposi una gratificació econòmica, així com a efectes de baremació. A la sessió ordinària de la MSE del dia vint-i-quatre de maig de dos mil vint-i-quatre. UOB Ensenyament ho va demanar i se’l va emplaçar a futures negociacions. És a dir, a efectes pràctics, i tal com ha passat en infinitat d’ocasions amb aquesta Administració, no va rebre resposta. La Conselleria no ens ha donat resposta.
 2. Jubilació parcial – UOB Ensenyament ha plantejat que la jubilació de la escola concertada es pot sol·licitar de manera parcial, mentre la pública no pot fer-ho, el que crea un greuge comparatiu envers la concertada. Demanam que els docents de la pública també puguin. A la sessió ordinària de la MSE del dia vint-i-cinc de maig de dos mil vint-i-quatre UOB Ensenyament ho va demanar i se’l va respondre que contravé normativa estatal. Tot i que no està regulat a la normativa estatal (Estatut Empleat Públic) i, per tant, existeix un cert grau de llibertat jurídica, UOB Ensenyament demana que la qüestió s’elevi al proper Consell Interterritorial d’Educació. UOB Ensenyament reivindica que els docents de l’educació pública també puguin optar a l’opció de la jubilació parcial. La Conselleria no ens ha donat resposta.

QÜESTIONS ESPECÍFIQUES ACORD MARC: 

Aquestes qüestions s’han de demanar de la següent manera:

 1. A la sessió ordinària de la MSE del dia quatre de juny de dos mil vint-i-quatre, el director general de Personal Docent i Centres Concertats va fer la promesa de convocar la primera Mesa de Seguiment de l’Acord Marc la setmana del 10 de juny de 2024, preferentment dijous 13. La Conselleria ens ha dit que en principi es mantindrà aquesta data.
 1. Punt 11 de l’Acord Marc: Exigència de comptar la quota de Primària a 23 hores el el curs 2024-2025 perquè, si no, les comissions de serveis se’n ressentiran. Si es respecta aquesta quota, implicaria tenir al voltant de 700 places més disponibles a Primària, la qual cosa solucionaria part de la problemàtica actual referent a les comissions de serveis. D’acord amb l’esborrany de les Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per al curs 2024-2025, aquest punt no es complirà el curs 24-25. És inacceptable. Front el nou escenari obert pel plantejament de la Conselleria (23 hores de docència directa ≠ 23 hores de quota), UOB Ensenyament reforça el seu rebuig a la distinció entre hores lectives de docència i no docència directa i insisteix en fer complir la quota a 23 hores. La Conselleria no ens ha donat resposta.
 2. Punt 26 de l’Acord Marc: jornada de 35 hores setmanals per als docents. A la sessió ordinària de la MSE del dia quatre de juny de dos mil vint-i-quatre es va informar que s’està a l’espera de la interpretació que els serveis jurídics de Conselleria fan de la Llei 6/2023 de 16 de març, la qual UOB Ensenyament va posar damunt la taula per argumentar la legitimitat d’aquesta reivindicació i validar aquest punt de l’Acord Marc. Tema a tractar a la primera Mesa de seguiment de l’Acord Marc. La Conselleria no ens ha donat resposta. No hi ha cap novetat i ens convocaran a Mesa.
 3. Punts 3 i 1 de l’Acord Marc: En quin moment, la carrera professional deixarà de ser un complement a compte? Atès que ja s’han publicat els criteris i ítems d’avaluació de la carrera professional. Implicació: actualització del primer tram d’acord amb les lleis de pressupostos generals. La Conselleria no ens ha donat resposta.
 4. Quin és l’estat dels punts de l’Acord Marc que ja haurien d’estar implantats aquest curs 2023-24 i no ha estat així? A UOB Ensenyament li preocupa molt que aquests punts encara no estiguin tractats, mentre d’altres punts no calendaritzats com ara la carrera professional dels inspectors, ja s’han tractat a aquesta Mesa.
  1. Punt 8 b) de l’Acord Marc: Quan es podrà negociar el complement salarial pels funcionaris de carrera docents del cos a extingir de professors tècnics, que hauria d’estar ja damunt la taula?
  2. Punt 18 de l’Acord Marc: Cal una modificació de l’Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 i fer la reducció de jornada per motius particulars extensiva a tot el personal docent, no només als funcionaris de carrera, tal com està recollit a l’Acord Marc. Insistim en el compliment d’aquest punt de l’Acord Marc perquè l’Administració s’hi va comprometre.
  3. Punt 15 Acord Marc: Reiterar calendarització de negociació a MSE de les llicències per estudis. Ja haurien d’estar convocades.
  4. Punt 25 de l’Acord Marc. Assumptes propis (dies sense sou per interins i manca la regulació dels permisos retribuïts per assumptes propis).
  5. Punt 30 de l’Acord Marc: UOB Ensenyament exigeix una calendarització urgent per a la negociació d’aquest punt de l’Acord Marc, així com la supressió de la palesa contradicció existent entre el compliment d’aquest punt i el Pla pilot de lliure elecció de llengua. La Conselleria està treballant amb aquest punt. Dotarà de molts recursos tant personals com materials.

La resposta del director general ha estat que tots els temes de l’Acord Marc seran parlats a la Mesa pertinent, prevista per dia 13 de juny. Us mantindrem informats.

Palma, 7 de juny de 2024

SOS a Educació: autoritarisme i incompliment, la marca de la Conselleria; la lluita amb fruits saborosos, la marca d’UOB Ensenyament

Mesa Sectorial d’Educació 

Ahir, dia 4 de juny de 2024, es va reunir amb caràcter ordinari la Mesa Sectorial d’Educació amb la presència, entre d’altres, del director general de Personal docent i centres concentrats, Ismael Alonso, de la directora general de Formació professional i Ordenació, Maria Isabel Salas, i la directora general de Planificació i Gestió educatives, Catalina Maria Ginart.

En el primer punt de l’ordre del dia es va tractar la Implantació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d’1 d’abril de 2022) i del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2023). Aquest punt era informatiu i, per tant, no es va votar l’aprovació de cap esborrany.

La nova Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional s’implantarà durant el curs 2024-2025. UOB Ensenyament va posar el focus sobre una sèrie de punts que, al seu criteri, són cabdals per al col·lectiu docent.

Aquest curs 23-24 estava prevista la creació de grups de treball per revisar i adaptar els currículums a l’àmbit autonòmic. Per què no s’ha dut a terme? Sabem que el Ministerio acaba de publicar les modificacions dels Reials Decrets que adapten els títols d’FP però, tot i això, nosaltres sí que podríem haver començat a fer part de la nostra feina, almenys, en l’àmbit organitzatiu i de recull d’informació respecte dels canvis que hauríem d’introduir. Després vindran les presses i l’acumulació de tasques a darrera hora, la qual cosa dificultarà una revisió profunda i reflexionada dels currículums, com ja va ocórrer amb els d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. L’Administració respongué que no havia tingut temps de crear abans els grups de treball per mor de la incertesa jurídica generada des de l’Administració central de l’Estat.

Quant a l’adaptació de l’estructura curricular, l’administració indica a la presentació de la Nova Llei de Formació Professional que ha fet durant el curs a les direccions que es consultarà als experts i referents de les diferents famílies professionals. UOB Ensenyament va fer les següents preguntes: Qui són aquests experts i referents? Qui els triarà/designarà?
Es consultarà els docents de les diferents famílies? La Conselleria respongué que no es refereixen a persones externes, sinó a centres que són considerats d’excel·lència en la matèria, com els CNR i els CIFP.

Continuant amb l’adaptació de l’estructura curricular, UOB Ensenyament va plantejar els següents dubtes:

 • Per realitzar la fase de pràctiques l’alumnat haurà de tenir tots els mòduls aprovats o l’EXEMPCIÓ a criteri de l’equip docent. El criteri de l’equip docent es concretarà a les Instruccions de Funcionament que han de sortir? UOB Ensenyament creu que no es pot deixar sense regular aquest aspecte, que hauria d’estar unificat per tots els centres. La Conselleria respongué que això apareixerà a les Instruccions de Funcionament.
 • A més, amb la implantació de la nova Llei d’FP desapareix el concepte d’FCT i s’incorpora el sistema dual que implica un canvi de paradigma  (les pràctiques tal com les coneixíem fins ara es converteixen en Pràctiques Formatives), així, s’hauran de destinar un augment significatiu d’hores a la tasca pedagògica a realitzar a les empreses. Qui serà el responsable d’explicar a les empreses tots aquests canvis? Entenem que el professorat que organitzarà i coordinarà aquestes pràctiques, per tant, això ha de suposar un augment de quota. La Conselleria no ens donà una resposta gaire concreta, només va dir que es preveuen les mateixes hores de quota de 2n a 1r, però com a mínim prengueren nota.

D’altra banda, i donat que els grups de treball encara no existeixen, UOB Ensenyament va exigir que la creació d’aquests grups de treball sigui un procés de concurrència pública, prioritzant la participació del professorat d’FP, i que compti amb l’alliberament d’un nombre de docents suficient dedicat plenament a aquesta tasca. L’Administració respongué que ho tindrà present i analitzaran si tècnicament és possible. Volen implicar tots els agents a un doble nivell: un nucli bàsic de poques persones per engegar la tasca i elaborar les primeres propostes i, a un segon moment, la revisió per part de la resta d’agents.

Una correcta formació dels docents quan hi ha un canvi de llei és clau per la seva implantació. En aquest cas, s’ha iniciat en el mes de juny, quan la seva implantació està calendaritzada pel setembre. La formació als docents arriba tard i malament. Aquesta circumstància tindrà un impacte molt negatiu entre els docents afectats i, de retruc, en l’alumnat. És un procés que, perfectament, es podria haver engegat abans. Arribats a aquest punt, els docents hauran de preparar la programació i material d’una nova matèria en poc més de 15 dies, al setembre.

UOB Ensenyament va aprofitar l’avinentesa per recordar a l’Administració que estam davant d’una reforma que dignificarà la Formació Professional. Que, per una vegada, es passa de les paraules als fets. Estam davant una oportunitat única per donar passes en la millora de la dignitat professional docent, ja que encara no s’ha negociat el punt 8è de l’Acord Marc, la situació del professorat del cos a extingir de professors tècnics de formació professional i l’aproximació de les seves condicions sociolaborals amb el professorat del cos d’ensenyament secundari (el complement salarial dels companys, funcionaris de carrera, del cos A2 que no s’integraren al cos A1 per no tenir titulació superior). UOB Ensenyament va demanar una negociació d’aquest punt per via d’urgència. La Conselleria es va mostrar poc sensible amb aquest col·lectiu, tot argumentant que són poques persones. UOB no comparteix en absolut aquesta manca d’empatia cap a les minories i lluitarà la qüestió en convocar-se la Comissió de Seguiment de l’Acord Marc.

El segon punt de l’ordre del dia fou el més complex, perquè incloïa les instruccions d’inici de curs per als centres de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, les instruccions horàries, i els criteris de quota. No us avorrirem amb la narració exhaustiva de cada tecnicisme esmenat, perquè la llista és massa llarga. En comptes d’això, preferim explicar-vos el bessó de cada qüestió i el perquè del nostre decidit rebuig.

La primera gran decepció són els horaris i les quotes. Com sabeu, un dels grans referents d’UOB Ensenyament per a aquest curs ha estat i continua essent l’acompliment i vigilància estrictes de l’Acord Marc vigent. Idò bé, a la Mesa d’ahir es va confirmar una sospita que teníem des de fa temps: la Conselleria d’Educació no pensava respectar la calendarització de dos punts clau de l’Acord Marc pel que fa als nostres drets laborals com a docents: ni el punt 11, perquè la quota dels mestres no es calcularà amb 23 períodes lectius, ni el punt 26, perquè l’horari setmanal dels docents havia de romandre en 37,5 hores setmanals, i no davallar a les 35 pactades.

Comencem per l’esperança: el retorn a les 35 hores setmanals. La Conselleria, d’entrada, es va limitar a assenyalar que no era legalment possible. Curiosa ignorància de la legislació vigent. Va haver de ser UOB Ensenyament qui recordàs a l’Administració que el retorn a les 35 hores setmanals al curs qui ve no només és un mandat de l’Acord Marc, sinó també una possibilitat oberta per la Llei 6/2023 de 16 de març, que preveu un retorn a les 35 hores prèvia negociació col·lectiva (justament el que férem ahir) i amb la sola condició de la ratificació del Consell de Govern. La intervenció d’UOB Ensenyament donà els seus fruits, i el director general de personal docent, sota la pressió i a demanda d’UOB Ensenyament, es comprometé a convocar la Mesa de seguiment de l’Acord Marc amb caràcter urgent (la propera setmana) per, després d’haver estudiat l’esmentada Llei, tractar la qüestió, entre d’altres. Una Mesa de seguiment que fa molt de temps que ja s’hauria d’haver convocat, perquè són molts els punts de l’Acord Marc que ja haurien d’estar resolts, o en vies de resolució, i no hi estan.

Pel que fa al càlcul de la quota a 25 hores -i no a 23-, en contrast amb el càlcul de la quota a 18 hores que sí es farà a secundària, la Conselleria usa un vell argument que, al nostre parer, no és més que un tecnicisme fal·laç: s’aferra a la lletra, i no a l’esperit, del punt 11 de l’Acord Marc, per dir que el punt 11 parla d’hores de docència directa, i no d’hores lectives en general. Per això consideren que calcular la quota a 25 hores lectives és suficient per donar per complert el punt 11 de l’Acord Marc.

Front aquesta actitud, UOB tornà a mostrar el seu rebuig frontal a la distinció artificiosa entre hores lectives de docència i de no docència directa, rebuig que ja va manifestar en negociar l’Acord Marc, i que vam signar amb el benentès que mai no acceptaríem aquesta distinció conceptual que no és més que una excusa per augmentar artificialment la càrrega de treball del personal docent.

Els responsables polítics de la Conselleria asseguren que el seu objectiu estratègic és millorar la quota d’infantil i primària, prèvia negociació i en  tenir disponibilitat pressupostària, però a nosaltres això no ens serveix. Tenen milions d’euros per atacar la llengua catalana, però no els tenen per complir les seves obligacions. Els acords firmats s’han de complir dins el termini i en la forma escaient, i en el seu esperit integral, sense subterfugis legals; qualsevol altre escenari és inacceptable. És molt difícil expressar amb simples paraules la nostra ràbia i indignació.

I la cosa no acaba aquí: aquestes instruccions són les mateixes del curs passat, amb tots els seus defectes, inclosa la xacra dels marcatges horaris. I més encara: les instruccions d’organització de centres continuen responent a un nou ROC que té el rebuig de totes les forces sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació (també d’UOB Ensenyament). Aquest ROC té tres problemes greus:

 1. La seva gènesi no és resultat d’un procés de negociació honest entre l’Administració i la part social, sinó d’un esperit estrictament autocràtic.
 1. El ROC vigent reflecteix un esperit malaltissament obsessiu per controlar el personal docent i per donar massa marge d’arbitrarietat i discrecionalitat als equips directius. La concepció de la funció directiva que reflecteix aquest ROC no és la de UOB Ensenyament, que, sabedora de la importància de la funció directiva, creu, emperò, que aquesta ha d’estar sempre sotmesa a l’Imperi de la Llei.

Per tots aquests motius, UOB Ensenyament demanà la negociació d’un nou ROC que tingui per objectiu regular de forma clara i equànime la vida i les institucions dels centres, i no fuetejar i explotar docents.

Pel que fa a la quota, i a banda de la mala notícia del càlcul de la quota d’infantil i primària a 25 hores, a UOB Ensenyament volem ser justos i reconèixer que s’ha fet un esforç real per incrementar de manera notable els recursos de suport i orientació. 

La Mesa era massa llarga com per ser operativa, i era simplement impossible, a més d’exposar l’argumentari general, plantejar cada esmena a unes instruccions horàries que, tanmateix, la Conselleria no tenia cap voluntat de canviar.

Tot i així, UOB recordà algunes qüestions irrenunciables, com ara el problema del marcatge horari, l’especial protecció als drets dels majors de 55 anys, als docents a mitja jornada, i la necessitat de retornar a la voluntarietat pel que fa les activitats complementàries.

D’altra banda, la directora general de Formació professional i Ordenació, Sra. Salas, aprofità per donar algunes informacions respecte la modificació dels currículums:

 • Treball de Recerca de Batxillerat (TRB):
  • A criteri de cada centre, el curs qui ve el TRB podria cursar-se íntegrament al primer curs. Si es fa a segon curs, l’avaluació del TRB no quedarà tancada al primer trimestre.
  • A partir del curs 2025-26, el TRB tindrà la consideració de matèria optativa, no de matèria comuna.
 • El disseny de les Situacions d’Aprenentatge descrit al currículum deixarà de tenir caràcter prescriptiu per esdevenir orientatiu.
 • Els alumnes amb la matèria de Música i Dansa convalidades pel Conservatori ja no hauran de pagar taxa ni matrícula a l’IEDIB.
 • S’està estudiant l’ampliació de les hores de matemàtiques, perquè es constata que no basten.
 • S’està treballant en la clarificació tant dels criteris d’avaluació com dels sabers bàsics.

Palma, 05 de juny de 2024

Preocupació per part d’UOB Ensenyament enfront de la deriva de la MSE

Mesa Sectorial d’Educació 

Avui, divendres 24 de maig de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi han assistit, entre d’altres, el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso Sánchez; el director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sr. Sebastián Massanet Massanet; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert J. Flores Clemente; el cap de departament de gestió de Personal Docent, Sr. Miquel Font Rosselló; el cap de servei de Provisió Educativa, Sr. Víctor García Serra; i el cap de servei de Formació Permanent del Professorat, Sr. Rafel Maura Reus. L’ordre del dia de la reunió era el següent:

 1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors.
 2. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).
 3. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).
 4. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de director del centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).
 5. Proposta d’instrucció sobre la gestió d’absències i permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents que participa en els procediments selectius convocats per Resolució de 26 de març de 2024.
 6. Proposta de modificació de la Resolució de dia 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins en centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2024-2025.
 7. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat.
 8. Torn obert de paraula.

A la ronda inicial d’intervencions, UOB Ensenyament ha expressat el seu malestar per la deriva de la Mesa Sectorial d’Educació (MSE). Ha fet referència a reunions anteriors concretes, posant el focus en la reunió en sessió ordinària del passat vuit de maig de dos mil vint-i-quatre, en la qual es va tractar el punt sobre el Pla Quadriennal de Formació Permanent 2024-2028, i en la que es va instar a les organitzacions sindicals amb representació a la MSE a enviar les esmenes via correu electrònic. UOB Ensenyament ha denunciat que aquesta circumstància no només desvirtua l’esperit de la MSE, sinó que, a més, no li consta la recepció de les esmenes. Per descomptat, desconeix les consideracions de l’Administració quant a aquestes esmenes.

El cap de servei de Formació Permanent del Professorat, Rafel Maura, ha explicat que s’enviarà un esborrany amb les esmenes rebudes al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i que, no abans d’aquest tràmit, es contestarà a les esmenes enviades per part de tots els agents socials. 

Val a dir que el CEIB és un òrgan consultiu del qual UOB Ensenyament forma part. No és habitual que es contesti a les esmenes dels agents socials de la MSE després que aquestes passin pel CEIB. Davant aquesta circumstància, UOB Ensenyament ha demanat si aquesta serà una nova forma d’actuar. UOB Ensenyament no ha rebut resposta per part de cap dels representants de l’Administració en el moment de formular aquesta pregunta. El fet que l’Administració no contesti preguntes dels agents socials en el si de la MSE, ha esdevingut, malauradament, en normalitat.

Segons l’ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors.
  S’enviaran les esmenes i es tornaran a passar per MSE les actes que no s’han aprovat.
 2. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, dos llocs de feina docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).

UOB Ensenyament ha exposat que és habitual que s’ofereixi als sindicats formar part de la Comissió de Valoració. També ha demanat què passaria si quedàs alguna plaça vacant i si es valora obrir un nou termini en cas que no es cobreixin les places. Així mateix, ha sol·licitat que es modifiquin els terminis de sol·licitud perquè estaven desfasats, atès que estava previst que es negociassin abans.

L’Administració ha contestat que és una novetat d’aquest curs que els sindicats formin part de les Comissió de Valoració d’algunes Comissions de Servei i que aquestes tan concretes les resol la Direcció General . El fet de tenir una convocatòria que dibuixa tot el procés, dona garanties de transparència; l’Administració ha confirmat que es podran demanar dubtes a posteriori.

Si una plaça queda deserta s’oferirà als processos ordinaris d’adjudicacions i, depenent de com quedi, valoraran obrir un nou termini.

La sol·licitud es podrà realitzar del 29 maig al 12 juny, ambdós inclosos.

 1. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l’organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).

UOB Ensenyament ha realitzat les mateixes peticions que al punt anterior i ha obtingut de l’administració les mateixes respostes.

 1. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de director del centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).

D’acord amb l’esborrany: «En cas d’empat en la puntuació final entre dos o més sol·licitants, s’han d’aplicar els criteris de desempat successius següents:

– Major puntuació en la segona fase.

– Major puntuació en l’apartat 2 del barem de mèrits»

UOB Ensenyament, atès que, a diferència del primer, el segon criteri de desempat és objectiu, ha demanat la permuta d’ambdós criteris. 

UOB Ensenyament ha votat en contra pels motius ja exposats públicament quant a la supressió del CFIRDE. La votació en contra ha estat unànime.

 1. Proposta d’instrucció sobre la gestió d’absències i permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents que participa en els procediments selectius convocats per Resolució de 26 de març de 2024.

UOB Ensenyament ha aconseguit que es doni lliure dia 21 de juny als aspirants que han de desplaçar-se a una altra illa per dur a terme la prova, després de demanar-ho amb insistència a la MSE de dia 26 de març. UOB Ensenyament valora positivament que l’Administració hagi atès aquesta demanda per facilitar l’organització a tots aquells companys que s’examinen o que han de formar part de tribunals a una altra illa. 

L’administració ha informat que els aspirants que s’hagin de desplaçar d’illa també tendran lliures el dia anterior i el posterior als que estiguin convocats pel tribunal.

 1. Proposta de modificació de la Resolució de dia 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins en centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2024-2025.

En aquesta proposta d’inclusió d’un nou perfil de psicòleg educatiu, UOB Ensenyament té el parer, i així ho ha exposat,  que  hauria de ser competència de Sanitat i  també ha demanat que el perfil pugui atendre, a més d’alumnes, a docents i personal laboral dels centres.

L’Administració ha manifestat que és més competència del servei de prevenció i que la confidencialitat es veu compromesa. UOB Ensenyament ha respost que el servei de riscos de Conselleria és un servei punter que compta amb la figura del psicòleg. Aquest, és un recurs amb el qual no compten molts de SPRL de l’estat però que resulta insuficient. El fet que la figura del psicòleg educatiu fes d’enllaç amb la psicòloga del SPRL, li facilitaria molt la tasca de prevenció.

L’Administració s’ha compromès a continuar treballant en aquest sentit i que les funcions de la figura del psicòleg escolar es trobin a les instruccions d’inici de curs.

UOB Ensenyament considera que hauria estat positiu comptar amb l’assistència de la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa en aquesta Mesa, i encara que valora positivament l’ampliació del termini de canvi de disponibilitat dels funcionaris interins docents, continua tenint dubtes —referents a les funcions dels psicòlegs educatius (que es podrien superposar amb les d’Orientació Educativa, Pedagogia Terapèutica, Suport, etc.), així com al procediment de contractació— i per aquest motiu s’ha abstingut a la votació.

 1. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat.

UOB Ensenyament ha demanat el mateix canvi en els criteris de desempat que en el punt 4 (CS de direcció del CFIRDE).

L’Administració també n’ha pres nota i ha informat que les places que surtin a Comissions de Serveis ho aniran fent a poc a poc per facilitar la logística.

UOB Ensenyament ha votat favorablement a aquesta proposta.

 1. Torn obert de paraula
  UOB Ensenyament ha començat la seva intervenció, i per una qüestió de responsabilitat que se suposa compartida, exigint que el torn obert de paraula sigui efectiu: l’Administració ha de respondre cada una de les qüestions que es plantegen perquè, si no, el torn obert de paraula es buida de contingut. Malauradament, això és el que va passar a la darrera reunió en sessió ordinària —el qual implica l’obligació reglamentària d’incloure el punt del Torn obert de paraula per part de l’Administració— de la MSE, el dia vuit de maig de dos mil vint-i-quatre, amb l’argument —o excusa— que hi havia convocada una Mesa Sectorial de Centres Concertats. UOB Ensenyament ha recordat que és responsabilitat de l’Administració calendaritzar les Meses a horaris racionals i que permetin el ple desenvolupament de cada Mesa. Aquesta circumstància no era la primera vegada que es donava i, precisament, es va demanar en el Torn obert de paraula de la citada reunió. Paradoxalment, llavors, UOB Ensenyament no va rebre resposta.
  Dit això, i com a la darrera reunió, UOB Ensenyament ha comunicat que, atès que no havia rebut resposta a cap de les qüestions plantejades a la citada reunió, s’ha vist obligat a tornar-les a plantejar. UOB Ensenyament ha diferenciat entre qüestions de caràcter general de les específiques emmarcades en el compromís de compliment dels punts de l’Acord Marc que s’han de negociar durant el curs 2023-2024 i són d’aplicació a partir del curs 2024-2025:
  1. UOB Ensenyament ha reivindicat que, com ja passa a les Conselleries d’Educació d’altres comunitats autònomes del regne d’Espanya, l’excedència per cura de fills i familiars dependents no hagi de ser per trimestres. En la mateixa línia, que es modifiquin les instruccions que estableix el procediment general de les excedències per a l’excedència per cura de fills menors perquè es deixi de condicionar el seu gaudi a un determinat període. UOB Ensenyament, a més de demanar-ho a la darrera reunió de la MSE, va registrar una instància el passat vint-i-cinc d’abril de dos mil vint-i-quatre. UOB Ensenyament, davant la falta de resposta per aquestes dues vies, ha demanat una via alternativa perquè aquestes qüestions siguin contestades. UOB Ensenyament no ha rebut resposta.
  2. UOB Ensenyament ha demanat el reconeixement com a càrrec de la Coordinació de cicle de Primària i que, per tant, suposi una gratificació econòmica i també a efectes de baremació —com ara al procés del Concurs de trasllats. UOB Ensenyament ja ho va demanar a la darrera reunió de la MSE i no va rebre resposta. En aquesta ocasió, l’Administració ha contestat que s’emmarcarà en futures negociacions. Per tant, el resultat ha estat versemblant al de la darrera reunió.
  3. UOB Ensenyament ha deixat palès que la jubilació de l’escola concertada es pot sol·licitar de manera parcial, mentre que a la pública no es pot fer, el que crea un greuge comparatiu envers la concertada. Demanam que els docents de centres públics també puguin demanar la jubilació parcial. UOB Ensenyament ja ho va demanar a la darrera reunió de la MSE, així com a la del passat vint-i-quatre de gener de dos mil vint-i-quatre i, en ambdós casos, no va rebre resposta.
   L’Administració ha contestat que, a causa de l’actual regulació estatal, no es pot oferir als treballadors públics la jubilació parcial. També ha contemplat la possibilitat que hi pugui haver canvis en aquest sentit en un futur no molt llunyà.

Quant a les qüestions específiques de l’Acord Marc, UOB Ensenyament ha demanat l’estat de la qüestió dels punts de l’Acord Marc que haurien d’estar tractats aquest curs 23/24 i no ha estat així (punts 1, 3, 8b, 11, 15, 18, 25 i 30).Igual que a la reunió del passat vuit de maig de dos mil vint-i-quatre, l’Administració s’ha compromès ha convocar a la MSE pròximament per treballar aquests punts més urgents de l’Acord Marc. UOB Ensenyament romandrà vigilant.

Palma, 24 de maig de 2024

L’enfortiment del nou Pla Quadriennal difumina la continuació del CFIRDE i el mercadeig de cursos d’entitats col·laboradores amb Conselleria

Mesa Sectorial d’Educació 

Avui, dimecres 8 de maig de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi han assistit el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; la directora general de Planificació i Centres, Sra. Catalina M. Ginart; el director general. de Formació Permanent, Sr. Rafel Maura; i el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores, entre altres assistents. L’ordre del dia de la reunió era el que segueix:

 1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors
 2. Aportacions al nou esborrany del Projecte de Decret d’admissió d’alumnes als centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 30/2023, de 22 de maig i el Text Consolidat del Decret 23/2020 de 31 de juliol
 3. Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028
 4. Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent
 5. Torn obert de paraula

Segons l’Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors

UOB Ensenyament ha demanat formalment ajornar el punt per la propera Mesa Sectorial d’Educació, ja que la documentació va arribar 19 hores abans de l’inici i no dins les preceptives 48 hores. L’Administració ha acceptat la petició i aquest punt es tractarà a la propera Mesa Sectorial d’Educació. 

2. Aportacions al nou esborrany del Projecte de Decret d’admissió d’alumnes als centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 30/2023, de 22 de maig i el Text Consolidat del Decret 23/2020 de 31 de juliol

A l’inici d’aquest punt de l’ODD, se’ns ha informat que el Decret d’Escolarització està en procés d’elaboració i que hi ha un termini establert (fins el 17 de maig) per enviar les esmenes adients, abans de presentar-lo davant els representants del CEIB on es durà a terme l’aprovació d’aquest Decret. L’esborrany presentat no conté gairebé novetats a nivell de contingut, però sí d’estructura (annexos per la baremació), per tal d’unificar tots els procediments administratius. Per aquesta raó, els representants sindicals únicament han fet aportacions de qüestions generals, de les quals UOB Ensenyament destaca les següents:

 • Passar de criteri complementari a criteri prioritari certes situacions que UOB Ensenyament considera de caire important (concurrència d’una malaltia crònica o una discapacitat en l’alumne o familiars i alumnat NEE).  L’Administració ha contestat que ja havien proposat aquestes modificacions al Decret per incloure aquest tipus de casuística com a criteri prioritari, però per normativa estatal (LOMLOE) no els hi ha estat possible. Per tant, Conselleria ha rebutjat la proposta en base a aquest argument. 
 • Eliminar del criteri complementari el tenir puntuació per ser fill d’un antic alumne del centre, al·legant que representa un fet el·litista i segregador, a més que no comporta una necessitat sinó un desig dels progenitors. L’Administració ha contestat que aquest punt no s’eliminarà i s’ha justificat afirmant que s’ha potenciat el reagrupament familiar, augmentant la puntuació de germans al centre perquè aquest punt només sigui un afegit. UOB Ensenyament no accepta les excuses de Conselleria i demana que es suprimeixi el punt d’antic alumne. 
 • Relacionat amb el tema d’escolarització, UOB Ensenyament ha tornat a posar damunt la taula el punt 13 de l’Acord Marc, reducció de manera progressiva de ràtios fins el 2027. Conselleria ha contestat que treballen en un Pla d’infraestructures a deu anys vista, però que tenen una gran dificultat burocràtica per crear nous centres públics amb rapidesa i facilitar la reducció d’aquestes ràtios. 

3. Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028

En aquest punt de l’ODD, l’Administració ha presentat mitjançant una presentació digital el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028. La intenció de Conselleria és desenvolupar els punts forts i enfortir els punts febles de l’anterior pla. Aquest Pla Quadriennal també ha de passar per Consell Escolar i els sindicats tenim fins dimecres, dia 15, per presentar les nostres aportacions

UOB Ensenyament ha valorat l’esforç dut a terme amb la preparació i presentació d’aquest projecte, ja que hi ha una notable millora referent les línies estratègiques, modalitats, programes d’observació i aprenentatge i grup de treball en xarxa.

Com a punts a destacar, s’ha modificat la participació mínima requerida a un 60% del claustre enlloc del 80% vigent pels cursos de formació en centre i intercentres. Per altra banda, aquesta formació es durà a terme amb l’acompanyament del docent mentor, que serà la persona encarregada de supervisar el correcte desenvolupament de les diferents activitats.

UOB Ensenyament: 

 • Ha reclamat que es tinguin en compte als sindicats a l’hora d’elaborar i analitzar els resultats de qualsevol pla de formació que afecta als treballadors docents. La Conselleria ha reconegut l’errada i ha pres nota per properes ocasions.
 • Ha demanat una altra vegada la supressió del CFIRDE. La Conselleria ha afirmat que no eliminarà el CFIRDE però que inclourà les seves formacions a través de les línies de formació dels CEP
 • S’ha mostrat preocupat per la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) a diferents nivells, a més, de l’ús d’altres tecnologies emergents. Per aquesta raó, UOB Ensenyament ha remarcat que aquesta formació ha d’anar en la mateixa línia que la desconnexió digital. L’Administració ha contestat que el valor afegit el dóna el docent i no l’eina (IA, chromebook, etc.).
 • Ha demanat que la formació dels docents sigui gratuïta i pugui desenvolupar-se en horari lectiu. La Conselleria ha respost que la formació s’ha de desenvolupar en horari laboral i no lectiu (dins les 7,5h setmanals fora del centre).
 • UOB Ensenyament va tornar a reivindicar les formacions específiques per especialitats. La resposta de la Conselleria va ser citar la línia estratègica 5 del Pla Quadriennal, la qual estableix que s’ha de “formar el professorat en temes específics atenent al seu rol i/o especialitat”. En qualsevol cas, UOB Ensenyament romandrà vigilant en aquest sentit atès que és un dels punts establerts a l’Acord Marc (punt 28).
 • Ha reiterat que totes les entitats que poden organitzar activitats de formació permanent del professorat, s’haurien de sotmetre a un veritable procés d’auditoria. No s’hauria de mercadejar amb la formació dels docents, ja que aquesta és responsabilitat de l’Administració pública. L’Administració ha contestat que el fet de tenir entitats col·laboradores no implica mercadeig. 

4. Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent

En aquest punt —que era informatiu— l’Administració ens ha comunicat que en tots els procediments oficials (concurs de trasllats, interins, oposicions…) s’inclourà informació específica referent a l’acreditació digital. Des de l’Estat s’han donat instruccions de què l’acreditació digital ha de ser, com a mínim, un mèrit, però recomana que s’estipuli com a requisit. A més, ens han comunicat que a dia d’avui hi ha 6.456 docents que ja tenen acreditació digital; que l’IBSTEAM, a través del seu web, posa a l’abast dels docents un correu per a incidències i una guia tutorial de com fer el tràmit per assolir l’acreditació dels nivells A1, A2 i B1; que la setmana que ve s’obrirà el tràmit per acreditar el nivell B1 a través d’evidències i observació dins l’aula. A més, l’Administració ha informat que l’acreditació digital de tots aquells procediments que estan en procés d’acreditació (coordinadors TIC, participació/formadors en projectes etwinning, IEDIB, etc) l’Administració el realitzarà d’ofici.

5. Torn obert de paraula

Al torn obert de paraula UOB Ensenyament ha plantejat una sèrie de qüestions generals, i d’altres específiques quant a l’Acord Marc, i que es detallen a continuació:

 • QÜESTIONS GENERALS:

UOB Ensenyament ha demanat a l’Administració que enviï els esborranys de Mesa amb la convocatòria o amb prou temps per poder-ne fer un anàlisi exhaustiu.

Excedència per cura de fills i familiars dependents no per trimestres. Que es modifiquin les instruccions que estableix el procediment general de les excedències per a l’excedència per cura de fills menors perquè es deixi de condicionar el seu gaudi a un determinat període. 

Coordinació cicle Primària – reconeixement com a càrrec i que, per tant, suposi una gratificació econòmica i també a efectes de baremació.

De totes aquestes qüestions, Conselleria no ha donat resposta, simplement ha anotat les nostres peticions.

 • QÜESTIONS ESPECÍFIQUES ACORD MARC

UOB Ensenyament ha demanat l’estat de la qüestió dels punts de l’Acord Marc que haurien d’estar implantats aquest curs 23/24 i no ha estat així (punts 1, 3, 8b, 11, 15, 18, 25 i 30). L’Administració ha respost que convocarà una Mesa de seguiment per tractar tots els punts de l‘Acord Marc.

Abans d’acabar la Mesa, Conselleria ens ha informat que està treballant amb les Meses Sectorials d’adjudicacions i tutorització. A més, a final de mes es durà a terme una Mesa Tècnica a Formentera per tractar places de difícil cobertura, perillositat, etc.

Palma, 8 de maig de 2024

Rebuig i lluita: Pla Pilot de Llengua i les comissions de serveis

Avui, dijous 4 d’abril de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi han assistit, entre d’altres, el Conseller d’Educació i Universitats, Sr. Antoni Vera; el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores i el cap de servei de Secundària, Sr. Marco Alarcón.

La Mesa va ser posposada per parlar de dos punts ben importants:

 • Pla Pilot Voluntari de Llengua

El conseller Vera ha explicat de forma minsa, com ja és habitual, els pilars bàsics del Pla Pilot Voluntari de Llengua: autonomia de centre, voluntariat i respecte absolut a la normativa lingüística. Per altra banda, és un pla que està pensat per 3 anys i està previst dur a terme  una avaluació al principi i una altra al final. Els centres que s’hi vulguin adherir hauran de modificar el PEC i haurà de tenir el vistiplau d’Inspecció Educativa. Finalment, l’Administració ha explicat que per poder adherir-se al pla els centres hauran de comptar amb, com a mínim, un 20% de l’alumnat matriculat a cada nivell i etapa i que l’únic requisit de caire lingüístic serà que el 50% de les matèries s’hauran d’impartir en català.
UOB Ensenyament ha iniciat la seva intervenció recalcant que la defensa del català és un dels pilars bàsics del sindicat i que, en conseqüència, rebutja aquest pla pilot en la seva totalitat i n’exigeix la retirada immediata. Seguidament, UOB Ensenyament ha denunciat que el pla pilot és un xantatge de l’Administració, atès que s’ofereixen recursos econòmics per aquells centres que s’hi adhereixin, i ha posat de manifest la contradicció que suposa que el pla pretengui “garantir la competència comunicativa plena i equivalent en les dues llengües oficials en acabar els ensenyaments obligatoris”: si això només s’ha de garantir als centres on s’apliqui el pla pilot, és discriminatori; si s’ha de garantir a tots els centres educatius, el pla pilot és inútil. Així mateix, des de UOB Ensenyament hem demanat que es concretin els requisits de participació quant a infraestructures, així com les mesures organitzatives i metodològiques que hauran de complir els centres que vulguin adherir-se al pla.

L’Administració ha vengut a bé a eliminar dels fonaments de dret l’article 27.3 de la Constitució Espanyola referent al dret de les famílies a què els seus fills rebin una educació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions. Per altra banda, les explicacions del conseller han estat, com era previsible, insatisfactòries: ha reiterat la voluntarietat, la importància de l’autonomia de centre i el respecte a la legislació vigent. Davant això, UOB Ensenyament ha reiterat la seva postura amb fermesa i ha recordat a l’Administració la seva obligació legal no només de defensar sinó també de promocionar el català, la llengua pròpia de les Illes Balears. 

 • Proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025

UOB Ensenyament ha començat la seva intervenció recordant el punt 11 de l’Acord Marc: Assoliment en el curs 2024-2025 de les 23 h de docència directa dels mestres d’educació infantil i primària. Si ens assegurem d’aquest compliment, hi haurà un augment d’uns 700 mestres i, per tant, ajudaria, no només a millorar la qualitat de l’educació, sinó també al fet que els docents en expectativa i els sol·licitants de Comissions de Serveis puguin ocupar una plaça a la seva illa de residència, evitant així desplaçaments entre illes. 

Les demandes, algunes d’històriques, fetes per part d’UOB Ensenyament, en aquest procés de negociació de les comissions de serveis amb meses tècniques anteriors, han estat:

 • Eliminar l’obligatorietat de concursar al Concurs de Trasllats per poder participar en les Comissions de Serveis. UOB Ensenyament demana que els docents puguin adherir-se a una CS sense obligatorietat d’haver participat en el CT per determinades causes familiars. La Conselleria d’Educació només accepta comissionar sense haver concursat per causes sobrevingudes degudament acreditades i per formar part d’equips directius o per projectes.
 • Que els docents que han obtingut la seva primera destinació definitiva el curs 2023-24 o 2024-25 (col·lectiu 2) puguin demanar comissió de servei a una illa diferent de la qual van superar el procediment selectiu. En aquest mateix sentit, que els funcionaris del col·lectiu 3 no hagin d’estar dos anys a poder demanar comissió a una altra comunitat autònoma. 
 • Reclamar que les distàncies entre el domicili habitual del docent i els centres als quals es demana la destinació de CS sigui la mateixa per a totes les illes i no hi hagi diferències quilomètriques entre les illes. Ens han dit que igualaran les distàncies per a totes les illes a 20 km.
 • Poder demanar una Comissió de Serveis per reagrupament familiar per tots els funcionaris de carrera que poden comissionar. UOB Ensenyament no entén com un docent d’una altra CA ho pot fer, i els de les illes, no. Aquesta premissa no l’accepten.
 • Que tots els docents, de qualsevol col·lectiu, puguin canviar de centre per poder formar part d’un equip directiu, amb independència de què suposi un canvi d’illa. 
 • Que els docents del col·lectiu 3, complint les distàncies quilomètriques establertes, puguin demanar comissió de servei dintre de la mateixa illa per motius de conciliació familiar. Ens han dit que ho estudiaran però ho veuen poc probable.

Quant a l’ordre d’adjudicació, hem insistit en:

 • Baixar el motiu de “places a altres illes” (causa 3) a després dels motius de conciliació, per a tots els col·lectius. En cap cas podem admetre que les dificultats de Conselleria per cobrir determinades places passin per davant de les necessitats de conciliació familiar dels docents (causa 4).
 • El fet que els projectes de coordinació (punt 4. c i e) també s’adjudiquin una vegada adjudicades les causes de conciliació.

Ens han dit que no canviaran l’ordre d’adjudicació i que el fet d’ocupar places a altres illes farà que hi hagi moviment a les illes petites i, de facto, es creïn places a Mallorca. Sí, emperò, que modificaran la prelació del motiu de projectes de coordinació (punt 4.c i e) però sense saber quin ordre.

Per altra banda, hem demanat explicacions sobre la causa 1.e i és que no entenem per què haver format part d’un equip directiu, sense continuar fent-ho, ha de ser motiu de comissió de servei. UOB Ensenyament ho considera un privilegi. La resposta de Conselleria ha estat que es contempla a l’Ordre 5/2024.

Finalment, remarcar la fita aconseguida per UOB Ensenyament quant als criteris de desempat del col·lectiu 3 (estabilitzats per concurs de mèrits i opositors de 2023). En un primer esborrany, el primer criteri era l’antiguitat com a funcionari de carrera, criteri que deixava en total desavantatge als opositors, atès que aquests han hagut de fer un any de pràctiques i, en conseqüència, el seu any d’ingrés és el 2023, quan el dels estabilitzats per mèrits és el 2022. És per aquest motiu, que vam proposar crear un nou col·lectiu per diferenciar aquests dos procediments d’accés. Tot i que el plantejament no va ser acceptat, sí que s’ha canviat l’ordre dels criteris de desempat i la nota del procediment selectiu (ponderada, per tots, sobre 10) en serà el primer.

També, ens han dit que afegiran les places d’orientació (PROA+), places de substitució exprés,

 • Torn obert de paraula

En el torn obert de paraules UOB Ensenyament ha aprofitat per fer diverses demandes però volem destacar:

 1. Quan es publicaran el llistat definitiu del Concurs de Trasllats? Ens han dit que es preveuen de cara a la setmana del 15 d’abril.
 2. Hem exigit que es compti la quota d’Infantil i de Primària a 23 hores el curs 24/25.
 3. Quan es podrà negociar el complement salarial pels funcionaris de carrera docents del cos a extingir de professors tècnics, que hauria d’estar ja damunt la taula? Ens convocaran d’aquí a poc temps a Mesa.
 4. Demanam la reducció de jornada per motius particulars extensiva a tot el personal docent, no només als funcionaris de carrera, tal com està recollit a l’Acord Marc, així com dies sense sou per interins i manca la regulació dels permisos retribuïts per assumptes propis.
 5. Reiteram la calendarització de negociació a MSE de les llicències per estudis. Ens convocaran a Mesa pròximament.

Palma, 4 d’abril de 2024

Reunió faraònica de la Mesa Sectorial d’Educació

Ahir, dimarts 26 de març de 2024, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió ordinària. Per part de l’Administració hi varen assistir, entre d’altres, el Conseller d’Educació i Universitats, Sr. Antoni Vera; el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Sra. Neus Riera; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores; el cap de departament d’Inspecció Educativa, Gabriel Timoner; i el cap de servei de Secundària, Sr. Marco Alarcón.

Segons l’Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió de dia 24/01/2024

Es va aprovar l’acta de la sessió de dia 24/01/2024 on, entre d’altres, s’havia negociat la resolució que regula la convocatòria per formar part de la borsa de funcionaris interins docents pel curs 2024-2025.

2. Proposta de resolució per a la convocatòria d’oposicions 2024

UOB Ensenyament va començar la seva intervenció demanant com es distribuirien els tribunals. És important que cada aspirant pugui presentar-se a l’illa on desitgi obtenir la plaça i no hagi de desplaçar-se. La Conselleria va contestar que dependrà del nombre de docents que concursin a l’oposició. UOB Ensenyament va remarcar que si no proposaven tribunals a cada illa doncs que donassin un dia lliure abans de les proves per cobrir el desplaçament (sent conscients que aquests ítems es negocien a una altra Mesa). 

 Les demandes d’UOB Ensenyament: 

 • En la designació dels presidents UOB Ensenyament demana que es prioritzi un inspector/a en aquells tribunals d’especialitats minoritàries en la qual se sol donar una repetició quasi total dels membres del tribunal, especialment les dels cossos 0594 i 0595. La Conselleria ens va respondre que no disposen d’inspectors suficients per a la cobertura dels tribunals de tots aquests cossos ja que han d’atendre altres casuístiques.
 • Que es publiquin els criteris generals de valoració de la fase d’oposició i els criteris específics de valoració i qualificació de cadascuna de les proves. El conseller ens va dir que ho estudiarien. 
 • Que la prova d’unitat didàctica/situació d’aprenentage i defensa es faci en primer lloc.
 • Que es pugui llegir la part escrita de la primera prova davant el tribunal de forma voluntària. Es van negar rotundament perquè es perd l’anonimat de les proves.
 • Que la resposta a les reclamacions, a petició de qui la interposa, pugui ser presencial i no per escrit. Estudiaran el cas.

Com a novetats d’enguany, quan l’aspirant s’apunti al procés haurà de presentar prèviament tota la documentació necessària: titulació, formació pedagògica i didàctica i acreditar el domini de la llengua catalana d’acord amb els requisits fixats a les bases. Han de demanar-ho perquè la normativa estatal així ho estableix.

Per altra banda, està previst que el termini de presentació de sol·licituds sigui del dia 5 al dia 18 d’abril de 2024, ambdós inclosos. Malgrat s’hagi d’esperar a la publicació de la resolució definitiva pertinent, Conselleria va informar que la primera prova es durà a terme dissabte 22 de juny (part A) i la segona dimarts 25 de juny (part B).

3. Proposta de resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per confeccionar els tribunals d’oposicions

Des d’UOB Ensenyament es va valorar positivament la forma en què es desenvoluparà el sorteig el qual es farà entre les funcionàries i funcionaris docents dels cossos corresponents i l’especialitat reconeguda, i en servei actiu. El procediment que es seguirà per realitzar el sorteig serà ordenar de manera aleatòria els tribunals i assignar un número correlatiu a cada persona. Després es farà l’extracció aleatòria d’un dels números anteriors a partir del qual i per ordre ascendent es nombrarà a tots els vocals de cada cos i especialitat. Cal recordar que aquesta és un demanda històrica d’UOB Ensenyament, ja que el sorteig per lletra no complia el principi d’equitat -les lletres no són equiprobables-.

UOB Ensenyament també valora positivament que s’afegeixi la participació voluntària per formar part dels tribunals. 

Finalment, la data del sorteig serà dia 19 d’abril a la Conselleria d’Educació i Universitats. 

4. Pla Pilot Voluntari de Llengua

Aquest tema no es va tractar a la Mesa a causa del fet que la convocatòria no va venir acompanyada de l’esborrany corresponent, el qual va ser remès menys de les 48 hores abans preceptives pel reglament que regula la MSE. UOB Ensenyament i la resta de la MSE va sol·licitar l’ajornament del punt. L’Administració va atendre la petició. Està previst que es convoqui la continuació de la reunió de la MSE pel dia 04/04/2024 per negociar aquest punt.

5. Proposta de resolució per a la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025

Aquest tema no es va tractar a la Mesa a causa del fet que la convocatòria no va venir acompanyada de l’esborrany corresponent, el qual va ser remès menys de les 48 hores abans preceptives pel reglament que regula la MSE. UOB Ensenyament i la resta de la MSE va sol·licitar l’ajornament del punt. L’Administració va atendre la petició. Està previst que es convoqui la continuació de la reunió de la MSE pel dia 04/04/2024 per negociar aquest punt.

6. Proposta carrera professional dels inspectors d’educació

Des de la primera de les dues Meses tècniques on es va treballar aquest punt, UOB Ensenyament va denunciar que, tècnicament, la carrera no està ben dissenyada, tal com es va plantejar des del principi. UOB Ensenyament lamenta que no s’hagi dissenyat una carrera professional adaptada des del principi a la realitat de la temporalització dels inspectors.

A la segona i darrera Mesa tècnica on es va treballar aquest punt, l’Administració es va fixar l’objectiu d’igualar els trams consolidables de les carreres professionals dels cossos docents i d’inspecció en haver acabat la legislatura -els primers trams són de 600€ en el cas dels docents, i de 900€ en el cas dels inspectors, perquè ambdós conceptes són equiparables-. En aquest sentit, UOB celebraria que en un futur no molt llunyà -s’ha parlat dels dos propers cursos-, s’unifiquin ambdues carreres prenent la d’inspecció com un estadi posterior als equips directius. Aquest compromís és verbal i les paraules se les enduu el vent. UOB Ensenyament farà una valoració positiva quan vegi aquesta equiparació, abans no.

UOB Ensenyament no s’oposa, per principi, a cap millora de les condicions professionals d’una part del col·lectiu docent. Això no obstant, UOB no pot donar suport a una carrera professional tècnicament mal dissenyada i llançada amb una vaga promesa d’equiparació amb la carrera professional docent pel que fa a la part consolidable, però que, de moment, discrimina entre ambdós col·lectius. En conclusió, UOB Ensenyament es va abstenir a la votació de la proposta.

Podeu accedir a l’esborrany de la Proposta d’acord del Consell de Govern que regularà les bases de la carrera professional del cos d’inspectors.

7. Informació relativa a l’increment de la dotació del personal de suport i benestar emocional.

La Conselleria va presentar la següent proposta:

 • Etapa 0-3: Hi haurà un increment de personal de l’EAP (orientadors, PTSC,  mestres en funcions de PT i AL). Serà un increment de 30 docents. Els mateixos equips de l’EAP prioritzaran les figures que necessitin. 
 • Educació Primària: S’incrementarà el nombre d’orientadors. La previsió és:
  • Centres d’una línia: passen de tenir l’orientador de dos a tres dies. 
  • Centres de dues línies: passen a tenir un orientador complet al centre.
  • Centre de tres línies: Es farà una compensació en mestres de suport com els  PT i AL).
 • Educació Secundària: La Conselleria d’Educació i Universitats està formalitzant la intervenció dels psicòlegs als centres per a l’atenció psicològica als adolescents. Els psicòlegs seran l’enllaç amb Salut i així avançar tot el procés.

Per una altra banda, Conselleria va dir que es contractarà la figura de l’ATE a tots els centres públics, de cara al pròxim curs escolar. Així, n’hi haurà un a cada centre educatiu, independentment dels criteris de dotació dels centres (alimentació, esfínters i mobilitats). De fet, la Conselleria ens ha dit que estan redefinint els criteris per a la dotació d’ATE als centres.

8. Torn obert de paraula

A causa del fet que la reunió va començar a les 12:30, el torn obert de paraula també es farà a la reunió de dia 04/04/2024 en la que es tractaran els punts 4 i 5.

No obstant això, UOB Ensenyament va insistir en el fet que la Mesa Sectorial d’Educació (MSE) s’ha de convocar a una hora racional. Li ha recordat al conseller, Sr. Antoni Vera, que a la reunió de la MSE de dia 27 de novembre de 2023 es va comprometre a què, a partir de llavors, es convocarien a les primeres hores del matí, però ja hi tornam a ser. La d’avui s’ha convocat per les 12:30. Això ha suposat que la reunió finalitzi a hores intempestives i que s’hagi d’ajornar a dijous dia 04/04/2024. El conseller ha reconegut que aquesta circumstància és lesiva pel procés de negociació i, com pel novembre, s’ha compromès a què, a partir d’ara, es convocaran a les primeres hores del matí.

Palma, 27 de març de 2024