Mes: març de 2017

Plenari del Consell Escolar de Mallorca

Foto: Plenari de 28 de setembre del CEM

Ahir va tenir lloc el plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) amb aquest ordre del dia.

Entre altres coses es recordà l’incompliment de la Conselleria de remetre amb temps suficient el mapa escolar perquè el CEM el pogués informar, tal com és preceptiu. Des de la Conselleria han proposat la creació d’una comissió paritària Direcció General de Planificació – CEM per evitar que torni a passar.

Se sotmeté a votació quina haurà de ser la postura del president del CEM a la votació del Pacte per les Illes que es durà a terme al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears, amb els següents resultats:

Vots a favor del SÍ: 22

Vots a favor del NO: 6 (STEI i representant del CIM per Podemos)

Vots en blanc: 1 (UOB).

Des d’UOB vam demanar l’adquisició del domini .cat per a la web del CEM. Es va aprovar per assentiment.

Reclamam el cicle de grau superior d’Ebenisteria a Eivissa

COMUNICAT DE PREMSA

Des d’UOB Ensenyament ens sumam a les reivindicacions dels docents de l’Escola d’Art d’Eivissa i hem registrat una reclamació a la Conselleria perquè el proper curs 2017-2018 s’hi autoritzi la creació del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ebenisteria.

Consideram que les respostes que fins ara ha donat la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per oposar-se aquests estudis no són consistents, atès que a Eivissa sempre hi ha hagut matrícula d’alumnat suficient per impartir aquests estudis i la manca de desplegament autonòmic del currículum no ha estat obstacle per a d’altres cicles.

Pel que fa a la recomanació de la Direcció General de sol·licitar, a canvi, un altre cicle de grau mitjà de la família professional d’Ebenisteria, l’únic cicle que hi ha, “Reproduccions Artístiques en Fusta”, tampoc no té desenvolupat el currículum autonòmic i són testimonials, per no dir inexistents, les empreses on els alumnes puguin fer les pràctiques en empresa.

Els estudis d’Ebenisteria s’imparteixen a l’Escola d’Art d’Eivissa des dels anys 40 del segle XX, estan plenament consolidats i integrats a l’illa, participen en el programa Erasmus des del curs 2008-09 i el centre rep alumnes estrangers que realitzen pràctiques formatives de l’especialitat en diferents tallers i empreses.

Palma, 31 de març de 2017

Interins, important!

 • El darrer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 31 de març i 3 d’abril.
 • Els interins NO DISPONIBLES que vulgueu estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins el dia 3 d’abril per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent. 
 • Per raons d’actualització de l’estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 4 d’abril fins el dia 12 d’abril, ambdós inclosos. 
 • El primer tràmit de substitucions del 3r trimestre tindrà lloc entre els dies 19 i 21 d’abril. Hi podran participar tots els aspirants disponibles -tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 4 d’abril-.

Enllaç al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ:

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

Continua la ignomínia de les exempcions de català. Informe mesa sectorial

El passat dilluns 27 de març va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar l’esborrany d’Ordre que estableix tres disposicions sobre el català:

 • els requisits de titulacions d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les.
 • les condicions de l’exempció de català.
 • les funcions i composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

EXEMPCIONS DE CATALÀ

L’exempció del català per a determinats alumnes, una mesura ratificada per la LOE (PSOE) i la LOMCE (PP) que atempta contra la dignitat de la nostra llengua, i que no s’aplica a la llengua espanyola, per exemple, ens va dur a no donar la nostra conformitat a l’esborrany.

Tot i així, en previsió que no s’acceptàs la nostra petició d’eliminar les exempcions, vam presentar tres esmenes que foren acceptades:

1. Article 8, allà on diu:

 • 2. En el cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.

Vam demanar que se substituís “l’exempció s’ha de sol·licitar” per “es podrà sol·licitar“.

2. Article 12, allà on diu:

 • 4. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) d’aquesta Ordre i mentre subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa.

Vam demanar que se substituís “s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa” per “a l’inici de cada cicle i etapa educativa“.

3. Article 13, allà on diu:

 • 5. L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.

Vam demanar la modificació de la primera frase amb l’afegit següent: “L’exempció de l’avaluació de la
llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència obligatòria a les classes
en el període d’escolarització obligatòria.”

Per altra banda l’exempció passa de tres a dos anys i s’elimina per als centres estrangers establerts a les Illes.

TITULACIONS

 • La novetat és que la competència per expedir titulacions de capacitació de català per als docents, i el catàleg d’equivalències, torna a la Conselleria d’Educació.
 • Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura) conserva la competència de les certificacions de coneixement del català (nivells B, C, etc.), a través de ILLENC (abans IEB), de la Conselleria de Cultura, que també s’encarrega de les proves (heu de clicar-hi la pestanya CATALÀ, que vos durà al Portal de Llengua Catalana).
 • La capacitat formativa també retorna a la UIB, que l’organitzarà conjuntament amb la Direcció General de Formació del Professorat. 
 • Els mestres que fan 1r i 2n d’ESO, AL, PT i FPB, que fins ara havien de tenir les dues capacitacions (CCIP i CCS) a partir d’ara en tindran prou amb el CCIP, que també servirà per a educació infantil.
 • La transitòria de dos anys per als mestres de 0-3 anys per obtenir el CCI es perllonga 5 anys més (afecta un col·lectiu molt reduït de docents propers a la jubilació).
 • Els tres mòduls del CCI són de 15 hores cadascun i es cursen tots.
 • Els certificats de coneixement de català de l’EOI es poden presentar directament al Portal del Personal.
 • Els cursos d’actualització de català quedaran regulats al Pla Quadriennal de Formació. Es pretén que en quatre anys tothom hagi pogut fer l’actualització gramatical.
 • El màster en pedagogia habilita per al CCS si s’han fet els mòduls corresponents del seminari de capacitació de català, i en tot cas necessiten el C1.

COMISSIÓ TÈCNICA

 • Les competències en homologació de certificats de coneixement de català passen a ILLENC.
 • Les equivalències de titulacions de capacitació obtingudes a altres comunitats autònomes les tramitaran DINAMICAT i la comissió d’assessorament del Servei de Formació del Professorat.
 • Segons van dir a la mesa, es preveu que el País Valencià recuperi el certificat de capacitació seguint el model organitzatiu de les Balears i hi hagi reciprocitat.

CATALÀ ALS CENTRES

El Servei de Formació del Professorat va anunciar un programa de dinamització del català als centres per al curs 17-18, que es durà a terme mitjançant reunions amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística a totes les illes.

L’informe de diagnòstic del català als centres que havia de fer Inspecció està acabat i passat Pasqua hi haurà una reunió de Formació del Professorat amb Inspecció. Segons van dir el document té els següents apartats:

 • Estudi dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació real. Verificació del compliment del Decret de mínims i del Decret de llengües estrangeres.
 • Verificació d’aportació de titulacions necessàries per impartir català i en català a centres concertats.
 • Centres sense comissió de normalització lingüística.

A preguntes nostres, els representants de l’Administració van dir que l’informe d’Inspecció sobre matèries impartides en català serà un estudi real i no un simple buidatge del Gestib.

Ja no queda cap docent en actiu dels funcionaris de carrera que no van fer el reciclatge de català d’ençà del decret de mínims de 1997.

Causes d’exclusió dels tribunals d’oposicions

La conselleria ha informat del que es consideraran causes d’exclusió dels docents que siguin designats per formar part dels tribunals d’oposicions.

Així, s’exclourà de formar part dels tribunals el professorat que:

 •  actualment no presta serveis efectius a cap centre docent
 • actualment es troba en situació de baixa maternal o tengui un fill menor de 18 mesos a data de 23/6/17
 • es troba de baixa per malaltia i a data de 15/5/17 dugui més de tres mesos de baixa continuada
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació d’alliberat sindical
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació de comissió de serveis a l’estranger
 • a 15/5/17 es trobi proposat per jubilació per incapacitat
 • a 15/5/17 hagi sol·licitat i tengui acceptada la jubilació amb efectes d’1/9/17
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de 3 anys o d’una persona major
 • ocupi un càrrec de director, cap d’estudis o secretari durant el curs 2016-17, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrec per poder conformar els tribunals
 • en el 3r trimestre tengui reducció d’un terç o de mitja jornada
 • es trobi en situació d’abstenció, és a dir, que segons l’article 23 de la Llei 40/2015 pugui:
 1. tenir interès personal en l’afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat
 2. tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d’afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats
 3. tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior
 4. tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc

Per a llegir directament el full amb aquestes causes entregat per la Conselleria, clicau AQUÍ.

Per altra part, els membres dels tribunals seran designats per sorteig entre els funcionaris de carrera del cossos corresponents i l’especialitat reconeguda, en servei actiu en centre docents o serveis educatius de l’illa on hagi d’actuar el tribunal.

Es preveu que el sorteig de la lletra per elegir tribunals es realitzi el dia 5/4/17 a les 10.00 a la Direcció General de Personal Docent.

A més, es nomenarà també un suplent per a cada membre de tribunal designat.

Per a més informació sobre la formació, funcions i qualsevol altre aspecte relatiu als tribunals, vegeu la base 5a de l’Annex 1 de la convocatòria d’oposicions, la qual podeu trobar al següent enllaç on la Conselleria hi penja tot el relatiu a la convocatòria.

Comissions de serveis a Camps d’Aprenentatge: esborrany de la convocatòria per al curs 2017-18

A la MSE del 27/3/17 es revisà l’esborrany del que serà la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis places de docents en camps d’aprenentatge.

Podeu consultar aquest esborrany clicant AQUÍ.

La novetat d’aquesta convocatòria rau en el fet que, fins ara, les places de docents a camps d’aprenentatge es digitaven, és a dir, que no s’ocupaven per concurs de trasllats, ni per comissions d’interins ni per adjudicacions d’interins tot i no comptar amb cap titular de plantilla orgànica.

Així, segons el Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, entre el 2017 i el 2018 quedarien adjudicades totes les places respectant la intenció d’assegurar les activitats programades i millorant la continuïtat de cada camp.

Actualment existeixen set camps d’aprenentatge en la majoria dels quals hi ha dos docents; d’aquestes places, doncs, enguany se’n convocarien sis als següents camps:

 • Es Palmer, a Campos
 • Orient / Binifaldó, a Bunyola
 • Son Ferriol, a Palma
 • Far de Cavalleria, a Es Mercadal
 • Sa Cala, a Sant Joan de Labritja
 • Formentera, a Sant Francesc

De tots ells i del d’Es Pinaret (l’únic camp del que no es traurà cap plaça) en podeu veure més informació a la web sobre els Camps d’Aprenentatge de la D.G. d’Innovació.

Per participar en aquest concurs de mèrits serà requisit dur un mínim de cinc anys com a funcionari de carrera i el mateix temps d’experiència docent directa a més de tenir destinació definitiva, a més de la certificació negativa del Registre de Delictes Sexuals.

Per a poder optar a una plaça, serà necessari també presentar un projecte de treball sobre l’organització i gestió del camp al qual s’opti. En total, cada aspirant podrà sol·licitar un màxim de dues places.

El termini de presentació de sol·licituds durarà quinze dies naturals a partir de l’endemà que es publiqui la convocatòria al Boib, fet que es preveu en els propers dies. No s’habilitarà cap tràmit telemàtic i totes les sol·licituds s’hauran de presentar a mà.

El procediment del concurs constarà de dues fases,

 • Valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista

ambdues avaluades per una Comissió de valoració.

El projecte haurà d’incloure, almenys, tres apartats:

 • Organització general del camp que sol·licita
 • Anàlisi de les funcions que s’han de desenvolupar en el camp
 • Programació d’un dia de treball al camp amb alumnat.

Aquestes comissions de servei tendran una durada de tres cursos escolars i tendran caràcter irrenunciable.

En cas que no es cobreixi la totalitat de les places convocades, la D.G. de Personal Docent anirà nomenant funcionaris per a què les ocupin per períodes prorrogables d’un any en règim de comissió de serveis.

L’Administració apuntà també la voluntat de publicar una Ordre que reguli els camps d’aprenentatge.

Us pot interessar també veure la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre la convocatòria.

UOB fa costat al professorat de l’IES Santa Margalida i denuncia la nova campanya de linxament contra els mestres

A
pesar de tot el que s’ha arribat a dir i a publicar, no va ésser ni
una xerrada, ni una lliçó ni tampoc una conferència i molt manco
encara un sermó d’adoctrinament. A primer d’ESO de l’IES SANTA
MARGALIDA hi ha una assignatura optativa de dues hores setmanals,
COMUNICACIÓ I LLENGUATGE, en la qual els alumnes planifiquen i
elaboraren la revista del centre, EL MIRALL. En un principi els
alumnes sembla que van decidir demanar una entrevista a un alt càrrec
del govern però davant la manca de concreció per problemes
d’agenda, aleshores l’alumnat, entre el qual hi ha un parent de
Valtònyc, com així va revelar el director del centre, Joan Miquel
Font, va optar per triar un personatge d’actualitat com el raper
mallorquí que és i ha estat notícia –agradi, o no– a molts de
mitjans, dins i fora de Mallorca. Com és habitual els joves van
preparar les preguntes per grups i l’entrevista se va fer dilluns
passat dins de la biblioteca del centre. L’entrevista, doncs, està
gravada i ara està pendent de passar per escrit, corregir-la i
publicar-la. En periodisme, tant si parlam d’un diari de gran
difusió, d’una cadena de TV o d’una simple i humil revista escolar,
etc.; l’actualitat mana i un bon periodista és el que és capaç de
percebre quins temes interessen a la gent. Dit això, en periodisme
també hi ha altres regles com que el demanar no fa preu i allò de
“vós demanau que jo contestaré el que consideri oportú”.

És
evident que l’extrema dreta persisteix en la tasca de criminalitzar
els mestres i l’escola però tothom ha de saber que la revista EL
MIRALL de l’IES Santa Margalida l’any 2014, en plena vaga indefinida
dels mestres i d’un gran sector de pares i d’alumnes en contra el
govern Bauzá per mor del TIL, la llei de símbols, les retallades,
la LOMCE…, aleshores l’alumnat va decidir entrevistar qui aleshores
era la consellera d’Educació pel PP, Juana M. Camps, més coneguda
de llavors ençà per Na Trepitja. Per tant, aleshores com ara, els
alumnes van decidir qui volien entrevistar i el contingut de les
preguntes que, per descomptat, corresponen al que s’espera del jovent
de la seva edat i del nivell escolar que estudien.

Ha
de quedar ben clar, idò, que ni el 2014 el professorat va
teledirigir l’entrevista a la consellera Camps com tampoc ara ho ha
fet en el cas del cantant raper, Valtònyc. Per motius diversos,
Camps el 2014 i Valtònyc el 2017 han estat motiu d’actualitat i
d’aquí ve l’interès d’entrevistar-los per part dels alumnes. De
revistes escolars, a Balears i fora de Balears, n’hi ha un fotimer.
Algunes en format digital, d’altres impreses en paper, unes a més
mitjans i d’altres amb poc recursos; però totes elles amb infinitat
d’entrevistes a personatges famosos (esportistes, polítics,
cantants…) o anònims (padrins, veïnats, personatges populars…).

Des
d’UOB ensenyament, reclamam al conseller Martí March dues coses:

1.-
Que ordeni a Inspecció que s’apressi a concloure l’informe sobre els
fets que ha demanat i que no torni a passar el que va succeir en el
cas del CEIP de Son Roca que l’informe va arribar tres setmanes tard
quan el procés de linxament i de criminalització dels docents havia
assolit nivells estratosfèrics.

I
2.- Que no se deixi arrossegar ni contagiar pel clima d’histèria i
de linxament que l’extrema dreta intenta crear i perpetuar en contra
dels docents.

Ja
per acabar, l’experiència acumulada des de 2011 ençà ens ensenya
als docents que podem esperar qualsevol acusació desproporcionada i
fins i tot monstruosa per part de dirigents del PP (Bauzá, Prohens,
Aguiló…), de C’s (Pericay, Ballester…), d’El Foro de la
Familia, d’El Círculo Balear (Campos), etc.; ara bé, no ens sembla
bé que un personatge com el batle de Santa Margalida, Joan Monjo,
amb una experiència acreditada que sap el dimoni on se colga, digui
segons què sense abans documentar-se mínimament i de parlar amb els
docents, els pares i els alumnes de l’institut del seu poble.

NOTA: Adjuntam enllaç a la revista El Mirall, de l’IES Santa Margalida, amb entrevista a l’exconsellera d’Educació Juana María Camps (2014).


https://issuu.com/iessantamargalida/docs/el_mirall_5

Palma, 29 de març de 2017

OPOSICIONS: instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a la convocatòria

Ahir 28/3/17, es publicà al Boib la resolució que convoca les oposicions per al 2017. El termini per a presentar les sol·licituds per a participar-hi romandrà obert del 29/3/17 al 18/4/17, ambdós inclosos.

Recordau que trobareu tota la informació sobre oposicions publicada per la Conselleria en aquest enllaç.

A continuació us explicam, pantalla a pantalla, les passes que s’han de seguir per realitzar correctament el tràmit telemàtic de sol·licitud. 

PANTALLA 1

És la pantalla d’accés al tràmit, a la qual hi podeu accedir clicant AQUÍ

Hi trobareu tres vies d’accés al tràmit:

 • Amb DNI electrònic o certificat digital reconegut
 • Amb el número d’usuari i contrasenya que usau per accedir al Portal del Personal
 • Anònimament

Si hi accediu anònimament i la conselleria ja té alguna dada vostra, l’aplicació us reconeixerà i se us enviarà un correu electrònic amb un codi que us servirà per a realitzar el tràmit accedint-hi de nou per la via d’usuari i contrasenya. Heu de tenir en compte que aquest codi només és vàlid per al mateix dia en què comenceu el tràmit i us caducarà a les 23.59 hores del dia en qüestió.

PANTALLES 2 i 3

Aquestes dues pantalles només són informatives sobre l’assistent telemàtic; no s’hi ha de fer res, simplement llegir-les i passar a la següent.

PANTALLA 4

És la pantalla de les vostres dades personals.

Si ja us hi apareixen totes, basta revisar-les per si són correctes.

Si ho desitjau, podeu introduir-hi les modificacions que us interessin sempre tenint en compte que només tendran efectes per a la convocatòria d’oposicions, és a dir, que no implicaran canvis en les dades del vostre Portal del Personal.

Si us apareixen camps en blanc perquè la conselleria no disposa de totes les vostres dades (per exemple perquè sou docent de la concertada), haureu d’emplenar tots els camps que faltin.

Aquells aspirants amb nacionalitat estrangera, a l’apartat de “nacionalitat“, haureu de triar “altres” i a continuació seleccionar la vostra.

PANTALLA 5

S’hi indiquen les dades de la convocatòria, és a dir, haureu d’especificar els següents apartats:

 • Illa a la qual us presentau
 • Procediment en què voleu participar (ingrés, adquisició de nova especialitat…)
 • Cos al qual voleu accedir o ingressar
 • Especialitat per a la qual opositau
 • Si estau exempts de pagament de taxes. Per a saber els supòsits en què podeu estar exempts, consultau el punt 3.6.3. de l’Annex 1 de la convocatòria. En cas de poder-vos acollir a aquesta exempció, haureu d’aportar documentació justificativa al registre. En qualsevol cas, la Conselleria recomana que si dubtau de la vostra exempció, faceu el pagament i reclameu després la devolució de l’import en el període de reclamacions.
 • Si teniu reconeguda alguna discapacitat. Si és així se us donarà l’opció que autoritzeu la conselleria a sol·licitar en nom vostre el Dictamen de l’equip multiprofessional competent sempre i quant aquest hagi estat emès per una entitat de les Illes balears. Si no autoritzau la Conselleria a fer les gestions per aconseguir el Dictamen o aquest ha estat emès per una entitat que no sigui el Centre Base de Valoració de la Discapacitat de les I.B., haureu de presentar-lo vosaltres mateixos al registre de la Conselleria en el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions a les llistes provisionals d’admesos. (Per a més informació, vegeu el punt 2.1.3.2. de l’Annex 1 de la convocatòria)

PANTALLA 6

És la pantalla de consignació del títol al·legat per a l’ingrés o accés al cos.

Hi apareixeran les titulacions que consten al vostre Portal del Personal.

Si la titulació que voleu al·legar no us apareix en aquesta pantalla, se us dóna la possibilitat d’afegir-la-hi.

Un cop tengueu en pantalla totes les titulacions de les quals disposau, n’haureu de seleccionar només una: la que se us demani com a requisit per accedir al cos i especialitat que desitjau.

El títol universitat en format paper només l’haureu d’entregar si aprovau les oposicions.

PANTALLA 7

És la pantalla de la sol·licitud de participació en sí. Aquí es revisa si compliu els requisits per apuntar-vos i haureu de declarar que teniu:

 • La titulació universitària requerida
 • La formació pedagògica (en cas que sigui obligatori per al cos al que voleu accedir; si dubtau, vegeu l’apartat 2.1.2. de l’Annex 1 de la convocatòria)
 • La titulació de català. Si no la teniu, se us indicarà que així és i l’haureu de presentar al registre.

Si a la pantalla 4 de les dades personals, heu marcat que teniu una nacionalitat estrangera se us indicarà també si teniu la titulació de castellà correcta o no.

PANTALLA 8

Aquesta pantalla es titula “Firma” i l’únic que heu de fer és indicar la localitat i la data i passar a la següent pantalla.

PANTALLA 9

Se us mostra un resum de la documentació a aportar si cal presentar-ne en el vostre cas.

Si heu de presentar documentació al registre, és obligatori acompanyar-la d’una fotocòpia del DNI i del justificant de pagament.

PANTALLA 10

És la pantalla de pagament de taxes i en primer lloc se us indica si heu de pagar o no en funció de si us heu declarat exempts a la pantalla 5.

Per a aquesta convocatòria, l’import de la taxa és de 79,91 euros

Se us oferiran tres formes de pagament:

 • Per targeta bancària
 • Per banca electrònica
 • Presencial

En funció de la forma de pagament que elegiu, se us derivarà a una nova finestra o altra.

Si pagau amb targeta, haureu d’indicar les dades habituals (titular, número…) i clicar a “efectuar pagament“. Un cop us aparegui el missatge que “el pagament s’ha realitzat de forma correcta“, us podreu descarregar el justificant de pagament i a continuació clicar a “continuar amb pas de registrar” per tal de poder passar a la pantalla següent.

En cas que pagueu per targeta o banca electrònica, és important tenir en compte que:

– Si us equivocau o un cop acabat el tràmit el voleu repetir, haureu de tornar a pagar perquè sinó no podreu tornar a arribar a la darrera pantalla. Si us trobau en aquest cas que heu hagut de pagar dos pics, us recordam que segons els punts 4.2 i 4.4. de l’Annex 1 de la convocatòria, tendreu un termini de 10 dies per a sol·licitar que se us retornin les taxes pagades de més.

El pagament per banca electrònica només el podreu realitzar aquells que tengueu el compte a Banca March, BMN, Caixabank o BBVA

Si optau per fer el pagament presencial anant al banc, un cop dins la finestra a la que se us derivi, haureu de descarregar el document model 046 de l’Agència Tributària clicant a “document de pagament” i imprimir-lo per a que us el segelli el banc i després entregar-lo a registre. Si no us descarregau aquest document de pagament, l’assistent telemàtic no us deixarà acabar el tràmit. Per saber a quines entitats bancàries podeu realitzar el pagament, consultau el punt 3.6.2 de l’annex 1 de la convocatòria.

PANTALLA 11

En aquesta penúltima pantalla hi trobareu un resum del vostre tràmit per tal que pugueu comprovar les passes realitzades.

PANTALLA 12

És la darrera passa del tràmit i ja només cal clicar a “registrar sol·licitud

També se us dóna l’opció de guardar el justificant de la sol·licitud.

Un cop registrada, ja haureu acabat el tràmit telemàtic.

A TENIR EN COMPTE SI HEU D’APORTAR DOCUMENTACIÓ I NO HEU PAGAT PRESENCIALMENT

Ja hem dit que en cas d’haver d’aportar documentació al registre, és imprescindible acompanyar-la d’una fotocòpia del DNI i del justificant de pagament.

Aquest justificant de pagament per presentar a registre només serà vàlid si respon al model 046 de l’Agència Tributària, model que ja tendreu si heu fet pagament presencial però que haureu de recuperar si heu pagat amb targeta o banca electrònica; us explicam, doncs, com recuperar aquest justificant:

– Heu d’entrar al vostre Portal del Personal.

Dins l’aparat “Tràmits enviats” hi trobareu la sol·licitud per a apuntar-vos a les oposicions i un justificant de pagament que no respon al model 046 però on hi trobareu totes les dades que necessitareu consultar per a la següent passa, entre elles, un codi localitzador.

– A continuació haureu d’entrar a la web de l’Agència Tributària i, un cop a dins, entrar a l’apartat de “Tributs autonòmics“.

Un cop aquí, haureu de clicar a “Còpia del justificant de pagament” i se us obrirà una finestra on haureu d’emplenar el camps amb les dades que trobareu al justificant del Portal del Personal a què ens referim al paràgraf anterior. Un cop emplenats els camps, clicau a “Acceptar” i a continuació ja podreu imprimir i guardar el justificant de pagament amb el format del model 046

Com sempre, si teniu algun dubte, ens trobareu al nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

L’Assemblea de Docents denuncia la Conselleria a Inspecció de Treball per les ràtios il·legals

Us reproduïm la notícia de l’AD, també podeu llegir-la directament al seu blog clicant sobre el titular.

L’Assemblea de Docents mitjançant UOB i Alternativa denuncia a Inspecció de Treball la Conselleria d’Educació per les ràtios il·legals de 13 centres públics

L’Assemblea de docents denuncia la Conselleria d’Educació i Universitats per incomplir la legislació educativa vigent a les Illes Balears, que regula les condicions laborals del professorat quant a la ràtio alumnes/aula.


Iniciam les denúncies dels centres educatius que pateixen una situació més greu, segons les dades oficials de matricula d’octubre del 2016

L’Assemblea de Docents, mitjançant el requeriment administratiu
presentat pels sindicats UOB i Alternativa, ha formalitzat avui matí una denúncia contra la Conselleria d’Educació per considerar que incompleix la normativa legal vigent sobre ràtios.

En la passada Assemblea general de dia 2 de març vàrem decidir iniciar
les denúncies amb els centres que tenen una situació especialment greu,
per això s’inclouen en el denúncia 13 centres i 65 grups amb més de 27 alumnes a educació infantil i primària.

 Aclarim que la situació dels 13 centres no suposa, ni de molt tots
els casos denunciables. Les dades oficials de matrícula d’octubre del
2016 ens mostren unes xifres escandaloses: 143 de 215 centres d’educació
infantil i primària tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25
alumnes.
En total s’han comptabilitzat 572 grups d’alumnes entre els
3 i els 12 anys. La situació en aquests moments es pot haver agreujat
si tenim en compte que s’han incorporat 2.788 alumnes fora del termini
ordinari de matrícula, segons les dades facilitades per la Conselleria
d’Educació en una nota de premsa de 17 de març. Destacam que les xifres
no inclouen els centres de secundària ni FP ni els centres concertats.

Per què denunciam?

La primera demanda que l’Assemblea de Docents va adreçar al Govern, just
en començar la legislatura, fou que actuàs urgentment sobre les ràtios
excessives i abusives que ja feia massa temps que patíem; en aquell
moment li demanàvem un pla de xoc. No es va produir. Posteriorment, un
cop finalitzat el Real Decret Llei 14/2012 de mesures urgents, conegut
com a «Decret Estarelles» segons el qual es permetia incrementar un 20%
les ràtios, duguérem a terme una campanya de denúncia de ràtios
il·legals i inassumibles i la situació tampoc no es va solucionar.

La resposta del Govern a les nostres demandes ha estat paradoxalment
negar que hi ha ràtios il·legals, quan la informació que ens arriba,
tant dels companys de les assemblees de centre, com de les dades
oficials de matrícula, ens confirmen una realitat diferent: se superen
les xifres legals a molts grups/classe. Ens trobam a meitat de
legislatura i quant a infraestructures educatives el Govern s’ha limitat
a licitar les obres d’un CEIP a Manacor i un IES a Sta. Maria i a
presentar, després de les pressions polítiques dels socis de Govern, un
pla d’infraestructures sense consensuar, que s’allarga fins al 2023 i en
el qual el finançament de les obres depèn de partides que no estan
assegurades.

Arribats en aquest punt, ara denunciam perquè consideram que la
situació és insostenible perquè suposa una càrrega de treball, un esforç
i una responsabilitat per al professorat superior al que li pertoca per
llei,
amb els conseqüents riscs per a la salut física i mental. Actuam amb coherència amb les nostres reivindicacions i continuam
reclamant unes condicions laborals dignes i un model educatiu de
qualitat i inclusiu en el qual aquestes ràtios esdevenen incompatibles
amb l’atenció a la diversitat i dificulten l’aplicació de metodologies
innovadores.
La denúncia inclou un informe del Departament de
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB (setembre de
2012) que acredita que les ràtios augmentades generen frustració i
insatisfacció en el professorat i en dificulten greument la tasca
docent.

Per què són ràtios il·legals?

L’article 87 de la Llei Orgànica d’Educació, permet incrementar un 10%
les ràtios màximes legalment establertes en el cas que sigui necessari
per «atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnat
d’incorporació tardana, bé per necessitats que vinguin motivades per
trasllat de la unitat familiar en període d’escolarització
extraordinària, a causa de la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares,
mares o tutors legals, o a causa de l’inici d’una mesura d’acolliment
familiar de l’alumne». És aquí on la Conselleria fa una interpretació
errònia de la llei, atès que des de principi de curs (i per tant dins el
període d’escolarització ordinària) ja es varen assolir aquestes ràtios
superiors a les màximes permeses. La Conselleria interpreta que una
vegada es dóna l’excepcionalitat, aquesta es cronifica per tota
l’escolarització del grup d’alumnes augmentat. Així, si per exemple un
grup aquest mes de març rep un nou alumne provinent d’una altra població
se n’augmenta la ràtio de 25 a 26 alumnes, així serà un grup que el
curs vinent es mantindrà a 26 alumnes en la mateixa classe. Evidentment
l’esmentat article 87 no permet això, ja que només està previst
l’increment per ATENDRE NECESSITATS IMMEDIATES D’ESCOLARITZACIÓ EN
PERÍODE D’ESCOLARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA (és a dir, una vegada començat
el curs). L’excepcionalitat acaba a final de curs, quan s’han de
planificar les necessitats de personal i de grups per al nou curs tenint
en compte l’increment d’alumnat i respectant les ràtios legalment
establertes.

En tots els grups denunciats per l’Assemblea de docents fins i tot
s’incompliria el 10% d’increment extraordinari que permet el referit
article 87 de la LOE, en el cas que s’hi pogués aplicar (cosa que, com
hem explicat, no seria possible).

 És responsabilitat del Govern posar remei a la problemàtica de la
sobresaturació de les aules. La previsió, la planificació, la creació de
noves infraestructures i l’increment dels pressupostos educatius són
imprescindibles i el Govern du dos anys de retard. No es pot esperar
més, anam arrossegant aquesta situació des que s’iniciaren les
retallades educatives l’any 2011.

Sol·licitam, en aquesta denúncia (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFV21NZkp1NEM3NXc/view?usp=sharing),
la intervenció de la Inspecció de Treball, per tal que, dins les seves
competències i atès que s’estan vulnerant les condicions laborals dels
treballadors docents i se n’està posant en risc la salut, dugui a terme
les actuacions que corresponguin.