Mes: novembre de 2019

Oposicions 2020: Aportacions d’UOB a la mesa sectorial

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar de les plantilles 2019-2020, l’Oferta pública d’ocupació i l’anàlisi del Concurs-oposició 2019 i propostes de millora per al 2020.

PLANTILLES 2019-2020

 • Segons ha dit Personal docent, s’han creat 1.500 places que estaran disponibles l’any que ve: 640 de secundària, 170 de FP, 99 de Règim especial i la resta de primària.
 • A secundària no han assolit el 90% que s’havien proposat per a 2019 i han quedat al voltant del 85%. A primària es consolida el 93% de la plantilla. Queden unes 700 places per al concurs de trasllats.
 • Recordam que UOB no va aprovar els criteris de plantilla per al proper curs, podeu veure els motius AQUÍ.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

 • S’ha tractat la Proposta d’acord de Govern d’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019, que podeu veure AQUÍ.
 • L’oferta pública d’ocupació és la suma de les 253 noves vacants per jubilacions, trasllats, etc. (taxa de reposició) més les 307 places que han anat quedant desertes corresponents al procés d’estabilització. Per arribar a les 1.144 places de la convocatòria d’oposicions, recorren a la part que quedava pendent de les 2.915 places que podien oferir en total per al període 2018-2020.
 • UOB no ha aprovat aquesta oferta pública d’ocupació perquè queda limitada al 100% de la taxa de reposició imposat per Madrid, que ha obligat a fer oposicions massives aquests tres anys.

OPOSICIONS 2020

Encara no hi havia esborrany de convocatòria. Completarem les següents reclamacions i aportacions, que hem anat recollint d’ençà de les oposicions d’enguany, amb les esmenes que pertoquin a l’esborrany de la Resolució de convocatòria del concurs oposició 2020, quan ens sigui facilitat.

ESPECIALITATS CONVOCADES

1) ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL. Reclamam que es convoquin places a Menorca i Eivissa. En aquestes illes es convoquen places de Processos Comercials i els tribunals podrien assumir també Organització i Gestió Comercial. A Eivissa s’imparteix OGE des de 2003 i no hi ha cap funcionari de carrera.

2) INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA. Reclamam que es convoqui l’especialitat pel torn d’accés, amb un nombre proporcional i adequat.

REQUISITS

3) REQUISIT LLENGUA CATALANA. Reclamam que la convocatòria especifiqui als requisits que per al coneixement de la llengua catalana s’aplicarà l’Ordre de 21 de febrer de 2013, que consta a la normativa de l’annex 1, i no només segons el que determina l’article segon del Decret 115/2001.

4) PROVA DE LLENGUA CATALANA. Reclamam que es modifiqui el Decret 115/2001, que va eliminar la possibilitat de la prova prèvia de coneixement de llengua catalana des del gener de 2004, mentre que Catalunya i País Valencià la mantenen. Hem presentat petició al registre.

TRIBUNALS

5) MATERNITAT I EMBARÀS. Reclamam que l’Administració doni unes pautes clares als tribunals per tal de garantir que les dones que estan properes a parir, alleten o tenen previst el part durant els dies de les proves no siguin discriminades. No es pot deixar a la lliure decisió de cada tribunal si s’adapta el calendari o no.

En algun cas s’ha dit a l’aspirant que no es podia presentar, va haver d’intervenir Inspecció educativa, li van exigir certificat mèdic per delegar la presentació de la programació, etc.

6) SORTEIG DE MEMBRES DE TRIBUNAL. Rebutjam el sorteig a partir de lletres d’inici dels llinatges. Per exemple, davant un llinatge que comenci per E, un llinatge que comenci per M té un 8/27 (30%) de probabilitats de sortir (lletres de la F a la M), mentre que el llinatge que comença per E en té 19/27 (70%)

7) PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els tribunals i comissions de selecció publiquin amb prou antelació els criteris específics. Per exemple els d’Informàtica varen sortir el vespre de dia 20, quan el procés selectiu comença dia 22.

8) UNIFICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que es comprovi que tots els tribunals d’una mateixa especialitat apliquen els mateixos criteris específics. En algun cas es va felicitar l’aspirant per la bona redacció i expressió el 2018 i el 2019 va ser un dels motius al·legats per suspendre la prova.

9) CONCRECIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els criteris es concretin i no siguin tan genèrics i interpretables. En algun cas, l’aspirant ha aplicat canvis a la seva prova el 2019 a partir de les indicacions que va rebre el 2018 i li ha jugat en contra. Igualment, l’especificació dels criteris s’ha de donar a conèixer abans de començar la prova i no només durant la revisió.

Recordam que una de les funcions de la comissió de selecció és «Determinar i homogeneïtzar els criteris d’actuació dels tribunals.»

10) DESPLAÇAMENT DES D’ALTRES ILLES. Sol·licitam que s’indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d’altres illes quan convoquen per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d’antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d’avió.

Igualment, insistim en la descentralització de les proves. Els aspirants d’especialitats que fan les proves pràctiques durant més d’un dia o han d’aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen perjudicats respecte als residents a Mallorca.

11) FULLS AUTOCOPIATIUS. Reclamam que s’especifiqui a les bases de la convocatòria que la primera prova (A i B) es farà en fulls autocopiatius. A especialitats com Tecnologia no s’ha respectat.

12) HORA DE LLIURAMENT. Reclamam que no quedi indicada l’hora de lliurament de la prova, que pot influir en la qualificació.

13) GUIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA. Reclamam que s’especifiqui a la convocatòria que el guió és podrà dur fet a la presentació.

14) LLIURAMENT DE LA PROGRAMACIÓ. Reclamam:

 • Que el lliurament es faci dins un marge horari indicat pel tribunal
 • Que si es manté l’ordre de les proves, la programació didàctica es lliuri en haver aprovat la primera part.

15) PRESIDÈNCIES CONSECUTIVES. Reclamam que es limiti el nombre de vegades que una persona repeteixi de manera consecutiva com a president de tribunal d’una mateixa especialitat. En alguna especialitat una persona ha ocupat la presidència d’un tribunal a les dues darreres convocatòries i podria tornar a repetir.

INFORME OPOSICIONS 2019 CONSELLERIA

 • Podeu veure l’informe AQUÍ.

16) RECLAMACIONS. Hem demanat si és correcte el baix nombre de reclamacions qdel cos de professors tècnics de FP (0591). La resposta és que només han comptat les reclamacions que han arribat directament a la Direcció General de Personal Docent, no totes les que s’han dirigit als tribunals.

17) RECURSOS. En algun cas es va presentar recurs d’alçada a mitjan juliol i a d’avui no tenen resposta. Ens han dit que encara són en mans del servei jurídic.

PROVES

18) INICI PROVES. Demanam si seria possible començar les proves a partir del 22 de juny com a molt prest, tenint en compte que els tutors tenen molta feina entrat el juny, especialment els de primària, i acaben cansats mentalment i físicament.

BAREMACIÓ

19) ERRADA. Advertim que al full de baremació a signar per l’aspirant indicava a la data l’any «2017», mentre que a la signatura del president indicava «20__».

FASE DE PRÀCTIQUES

20) FORMACIÓ. Tal com la base tercera de l’annex 1 especifica què s’ha de fer en els casos excepcionals en què l’aspirant no pot començar l’1 de setembre els cinc mesos d’activitat docent, la base sisena, que regula la formació, també ho hauria d’especificar. La base sisena especifica què fer si el centre no té formació en centres o intercentres, però no diu què s’ha de fer si en té i l’aspirant comença més tard de l’1 de setembre.

21) FULL D’AUTOAVALUACIÓ. Reclamam que el full d’autoavaluació de les pràctiques inclogui model específic per a PT i AL, tal com per als orientadors. El que hi ha no s’adapta a l’autoavaluació que han de fer, mentre que al dictamen específic sí que hi consten les especialitats de PT i AL.

Hem reclamat una vegada més que s’indiqui als tribunals que aprovin tothom que s’ho mereixi i no passin el sedàs a la primera prova perquè quedin tants aspirants com places, de manera que sigui un veritable concurs oposició. Aquesta i altres reclamacions, com les proves no eliminatòries, la negociació dels criteris d’exclusió dels tribunals, dret a llegir en veu alta la prova davant el tribunal, etc. es reprendran a la propera mesa, on s’aportarà l’esborrany de les bases.

Altres aportacions a tenir en compte han estat incorporar el full autocopiatiu també a la prova pràctica, publicar enunciats i respostes correctes després de les proves, com es fa a altres comunitats autònomes, o presentar la programació per via telemàtica.

Tant la totalitat dels sindicats com la Conselleria estan en contra d’aquest model d’oposicions obsolet, imposat pel Govern espanyol i que entre altres injustícies perjudica els interins amb més anys d’experiència. Recordam que UOB reclama un model propi d’oposicions que prioritzi l’aptitud didàctica, i competències plenes en Educació per poder acordar aquest model sense interferències de Madrid.

UOB denuncia les condicions laborals dels docents coordinadors TIC

Circular 160/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Segons una enquesta d’Unió Obrera Balear, el 67% dels docents
coordinadors informàtics (coordinadors TIC) es veuen obligats a assumir més tasques de
les que els corresponen
. Si bé la seva funció és organitzar
i coordinar l’ús didàctic dels equipaments, les necessitats del centre fan que també s’ocupin del manteniment dels ordinadors, cablejat,
miniordinadors dels alumnes, telefonia i megafonia, del muntatge i
trasllats de les pissarres electròniques i de la gestió de
plataformes informàtiques, que implica hores extra
setmanals no reconegudes. La feina dels coordinadors ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats.

El 74,5% dels enquestats opina que ha
de fer tasques per a les quals no se’ls ha preparat, mentre que el 88,3%
s’ha d’enfrontar sovint a situacions estressants
, com l’excés de feina
(87%), accions delicades que poden afectar el funcionament del centre (53%), les relacions amb els companys (31%)
o l’entorn físic de treball (17%). En el 69% dels casos tota la feina recau en una sola persona.

Pel que fa a la
formació el 57% no ha tingut ocasió de fer el curs bàsic de coordinació
TIC
, que és l’únic que ofereix la conselleria i no prepara de forma suficient, i el 48% considera que la
seva especialitat docent no és prou compatible amb les competències que
se li assignen.

La coordinació TIC no està remunerada,
a diferència d’altres funcions, i el 62% considera que no
té hores de reducció lectives suficients per dur endavant la feina.

Tot i que la Conselleria
ha contractat una empresa per al manteniment
dels equips, el servei s’ha demostrat insuficient i el 46% del centres
encara recorre a una empresa externa. La despesa addicional en
manteniment o compra d’equipament suposa més de 1000€ anuals en el 36%
dels casos, i en altres se superen els 2000 € i 5000 €. Per
fer front a aquesta despesa el 52% de centres recorren al finançament de tercers, les AMIPA
en la meitat de casos
.

Han contestat l’enquesta 94 docents coordinadors TIC sobre un total d’uns 300.

Unió
Obrera Balear reclama
un mínim d’hores lectives per als coordinadors en
funció del nombre d’alumnes i equipaments; l’assignació d’un segon
coordinador per als centres mitjans i grossos; coordinadors de zona per
al
manteniment dels centres de primària; una oferta formativa més àmplia;
l’actualització de competències i el cobrament d’un complement
específic. Pel que fa als equipaments dels centres, reclamam la renovació de
les dotacions obsoletes i partides extra per a manteniment i
nous equips, a fi de no haver de recórrer a les AMIPA.

Palma, 27 de novembre de 2019

Acord d’UOB-Ensenyament i SIDIB per afavorir la participació sindical democràtica

COMUNICAT DE PREMSA

Després que la participació democràtica fos obstaculitzada a les eleccions sindicals d’educació de desembre de 2018, amb el resultat que algunes organitzacions sindicals no s’hi van poder presentar arran de la impugnació presentada per Alternativa, CCOO i UGT, la sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear i el Sindicat d’Interins docents de les Illes Balears (SIDIB) han signat un acord amb la finalitat d’afavorir la difusió del màxim de veus diverses del col·lectiu docent.

A partir d’aquest acord UOB traslladarà a les meses sectorials les propostes que els facin arribar els representants del SIDIB, sense que això impliqui que les comparteixi, i demanarà que constin en acta. L’acord serà objecte de valoració i de revisió periòdicament.

Palma, 26 de novembre de 2019

Es constitueix el nou Consell Escolar de les Illes Balears

Divendres passat, 22 de novembre es va dur a terme sessió plenària del  del Consell Escolar de les Illes Balears.

Inici

Es parlà sobretot del proper plenari, 2/12/19, en què es presentarà el projecte de pressupost d’educació 2020 i l’Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears.

Constitució

– Es formalitzà la presa de possessió dels nous consellers. Dia 15 d’octubre s’havia publicat al BOIB el cessament de tots els càrrecs del CEIB anterior i el nomenament dels nous. Es lliuraren les credencials als 38 consellers que hi havien estat nomenants http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11062/627466/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r

– Quedaren en funcions presidència i vicepresidència. Aquests càrrecs s’hauran de triar democràticament dins el CEIB.

– UOB Ensenyament té una representant corresponent al grup A, professorat.

– Alguns grups de representants tenen encara llocs per cobrir, com el de col.legis professionals vinculats a l’educació, el d’alumnes i el de personalitats de reconegut prestigi.

Comissió Permanent

– Ha d’estar formada per 11 membres, segons el reglament actual.

– Durant la sessió es feren reunions per grups i cada un va triar els representants. En el nostre cas havíem de decidir 2 titulars i 2 suplents, que varen ser:

 • Titular 1 STEI
 • Suplent 1 STEI
 • Titular 2 ANPE
 • Titular 2 FEUSO

– Votàrem no a aquesta proposta perquè no garanteix la representativitat del màxim d’entitats.Comissions de treball

Cada organització manifestà de quines comissions volia fer part. Se suposava que una organització amb un representant just aspirava a una, però les demanàrem totes per ordre de prioritat:

1. Finançament de l’ensenyament i recursos humans

2. Planificació, construcció i equipaments

3. Ordenació i innovació del sistema educatiu

Torn obert de paraula

– El tema estel.lar del torn obert de paraula va ser l’oposició al marcatge, ja que consellers de diferents grups mostraren el rebuig cap a aquesta mesura de control dels docents.

– UOB Ensenyament es refermà en el posicionament sobre el fitxar:

 • El marcatge és innecessari, injust i atempta contra la dignitat professional dels docents,
 • Exigència de retirada de la mesura i tornada a la situació anterior
 • Crida a la insubmissió

– Es llançà la idea que el CEIB aprovàs una resolució en contra del marcatge demanant-ne la supressió. El president afirmà que si es presenta la proposta, s’estudiarà.

– Es recordà que al proper plenari es durà una proposta de resolució presentada per UOB instant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a prendre mesures a favor de la llengua catalana en l’àmbit educatiu.

Interins substituts: reclamem el complement de tutoria!

Circular 159/2019

Com hem denunciat reiteradament, els interins que fan substitucions no cobren el complement de tutoria, fins i tot quan el titular es troba en excedència i tampoc el cobra. Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007,
que regula i ordena el pagament del complement per a la funció
tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i
que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES,
la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a
la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre
l’ocupació temporal i la indefinida.

Doncs bé, segons la resolució de la Conselleria en resposta al nostre recurs d’alçada,

 • perceben aquest complement (…) tots els funcionaris, siguin de carrera o interins, que, per a cada curs escolar, figurin en les relacions nominals facilitades pels directors dels centres com a persones proposades per a exercici la funció de tutor, i siguin nomenats per la Direcció General de Personal Docent com a tutors. Així es pot afirmar que tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement.

Atès que la clau per cobrar el complement és que els interins consteu com a tutors al GESTIB i sigueu nomenats per Personal Docent, els interins substituts podeu fer el següent:

 1. Comprovau que figurau al GESTIB com a tutors, consultant-ho al director del centre. Si no hi constau com a tals, ho heu de reclamar al director. Presentau la reclamació per escrit si és necessari.
 2. Un cop heu verificat que apareixeu com a tutors al GESTIB, presentau reclamació per escrit a la Conselleria perquè faci efectiu el nomenament i vos pagui el complement.

Si ens escriviu a ensenyament@uob.cat vos facilitarem models de reclamació.


UOB, per altra banda, continuarà reclamant que s’actualitzi el complement de tutoria, que des de setembre de 2007 pràcticament no ha pujat de 30 euros, i el cobrament del complement de tutoria complet per als interins contractats a mitja jornada.

Marcatge horari: els directors no poden prohibir al claustre que es manifesti!

Recordam que els directors no poden impedir que el claustre es manifesti sobre el marcatge horari! Així ho demostren tots els casos de claustres que han aprovat textos al respecte sense cap problema, i a més a més:

– L’article 25.1 del ROC de secundària (i l’article correlatiu del de primària) estableix que:

 • 1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final.

Aquesta disposició estableix un deure de convocatòria de Claustre quan ho sol.liciti un terç dels seus membres, amb l’única condició que s’indiquin els temes a incloure a l’ordre del dia, sense que prevegi que el director pugui denegar la seva convocatòria si es compleixen aquests requisits.

També cal tenir en compte que l’art. 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

En conseqüència, totes les normes i qüestions que es puguin plantejar sempre s’han d’interpretar a la llum d’aquest principi, fent la interpretació més oberta i favorable a la participació dels diferents agents de la comunitat educativa, en aquest cas el professorat, en la presa de decisions, o com a mínim en el fet que puguin esser escoltats en tots aquells aspectes que puguin afectar l’organització, govern i funcionament dels centres.

Per si això no fos suficient, si acudim a l’art. 129 de la LOE, que enumera les competències del Claustre, trobam que, entre d’altres, té les següents:

 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

Veim per tant que la pròpia LOE, en línia amb el principi general abans esmentat, atorga una competència molt genèrica i àmplia al Claustre de professors en ordre a opinar i informar sobre el funcionament general del centre i la seva organització, conceptes que s’enuncien de forma prou àmplia com per entendre que poden opinar sobre qualsevol aspecte que afecti el seu funcionament, inclòs el sistema de control de l’assistència del professorat, que sense cap dubte és un aspecte organitzatiu i de funcionament.

Finalment podem indicar que l’art. 27 del ROC de Secundària (i el seu correlatiu 26 de Primària), estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de: b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

Resulta obvi que la negativa d’un director de convocar un claustre que ha estat sol.licitat conforme estableix l’esmentat art. 27 del ROC, 26 a Primària, amb el pretext que opinar sobre el sistema de control de l’assistència del professorat al centre no és competència del claustre, o convocar-lo i no permetre que es dugui a terme la votació sol·licitada, no tan sols és fer-ne una interpretació molt restrictiva sinó directament il·legal per tal que vulnera el principi general de participació del professorat en un aspecte de funcionament i organitzatiu en el qual té tot el dret a opinar i a esser escoltat i el seu propi deure de fomentar i possibilitar la participació.

Concurs de trasllats 2019-2020: valoració de publicacions

Avui dematí s’ha reunit a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

Enguany s’hi han incorporat les publicacions en format digital.

Recordau
que és molt important verificar que aportau tota la documentació
justificativa
. Si la documentació és incompleta o defectuosa es
comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden
admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes
de forma,
però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el
certificat de l’editorial o l’exemplar original, l’esmena que aporti
l’interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui
incorporada al portal del personal de cara al futur.

Oposicions 2019: possibles novetats

A la reunió de divendres passat els representants de l’Administració van dir el següent respecte a les oposicions d’enguany:

 • No preveuen modificar el barem.
 • Estudien incloure incentius per a les places de Formentera. (NOTA: El complement de residència a les Illes Canàries que no siguin Gran Canària i Tenerife pot arribar als 569 €, mentre que a les Balears, a les illes que no siguin Mallorca, varia només entre 55 i 103 €.)
 • Es preveu mesa sectorial sobre oposicions per a 28 de novembre.
 • La mesa sectorial sobre plantilles es preveu per a desembre. Un cop fixades les plantilles anunciaran les places que es convocaran de cada especialitat, segurament a mitjans de desembre. El gener es publicarien al BOIB les plantilles oficials definitives.
 • Descarten incorporar més especialitats a la convocatòria.
 • S’oposen a ampliar els motius de renúncia als tribunals al·legant que això comportaria no poder-se constituir en algunes especialitats. UOB continua reclamant que els motius de renúncia passin per mesa sectorial.
 • Estan disposats a estudiar i negociar el mètode del sorteig per designar els membres dels tribunals perquè sigui més equitatiu.

Continuarem informant si hi ha novetats.

Avantprojecte de Llei educativa de les Illes Balears

Segons va explicar el conseller Martí March a la reunió de divendres passat, la futura Llei educativa de les Illes Balears ha rebut una dotzena d’aportacions dels partits polítics i properament el Govern farà arribar les seves. A finals de novembre es publicarà l’avantprojecte a la web i durant tres mesos es recolliran aportacions de entitats públiques, socials i sindicals. Es preveu traslladar-la al Parlament l’octubre de 2020, el Consell Escolar de les Illes Balears emetrà l’informe preceptiu i se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern, previsiblement el maig o juny de 2021. No caldrà passar pel Consell Consultiu.

El redactat constarà d’uns 160 articles i inclou el model lingüístic. Segons van assegurar els representants de l’Administració, la Llei no atorgarà als directors la potestat de contractar interins a dit.

Pressupost educatiu i nòmines, sota mínims!

Circular 158/2019

A la reunió de divendres passat el conseller Martí March també es va referir al
pressupost educatiu. Es va remetre a la nota de premsa publicada per la Conselleria, que
podeu veure AQUÍ.
Pel que fa a la davallada del pressupost per a infraestructures, de 35 a
31,5 milions, va destacar que han pogut arribar a aquesta quantitat
gràcies als 13 milions de l’ecotaxa. És evident que amb aquests doblers
ens esperen barracons, horaris lectius abusius, ràtios disparades i
il·legals, fons social de tercera, etc., per estona.

Pel
que fa a la pujada d’un 2% dels salaris, acordada l’any passat pels
sindicats estatals i el Govern espanyol, queda per veure si apareixerà
als pressuposts estatals pendents d’aprovar. La Conselleria diu que
tampoc no poden actualitzar els complements de tutoria, cap de
departament, equips directius, etc. mentre no sàpiguen de quins doblers
disposaran.

Recordem que els increments salarials
que hem tornat a percebre des de 2016 només empaten amb prou feines amb l’IPC des de l’any passat, i de cap manera compensen el cost de la
insularitat en habitatge, transport, productes bàsic de consum, etc.:

(1) Ministerio de
Hacienda (2) ine.es (3) Gener-novembre

(4) Previsió Acord 2018
govern espanyol i sindicats estatals.

Recordem també que segons les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, el 14,20% del PIB balear se’n va cap a Madrid via imposts i ja no torna. Amb les dades actuals del PIB, això suposa uns 4.200 milions d’euros anuals!