Mes: juny de 2016

Els docents de la permanent del Consell Escolar, nomenats sense respectar la representativitat

Els

dos nous sindicats educatius podrem tenir veu i vot al Consell Escolar de les Illes Balears, després de devuit mesos
d’estar-ne exclosos, des que l’horabaixa d’aquest 27 de juny es
constituís el nou CEIB, que torna a la composició anterior a la retallada
de 2012. Si per una banda podem dir que per fi s’ha fet justícia, per altra hem de lamentar que l’elecció dels representants dels docents a la comissió permanent es va fer sense respectar la representativitat sorgida de les eleccions sindicals de 2014. Ho explicam:

El CEIB treballa a partir de tres òrgans col·legiats: la comissió permanent, tres comissions específiques i el plenari. La
comissió permanent debat, elabora i eleva els informes al plenari del CEIB. És, per tant, l’òrgan on es prenen les
decisions importants, que després es ratifiquen al plenari.

D’un total de deu representants del
professorat que són membres del CEIB, dos poden formar part de la
comissió permanent com a titulars amb veu i vot, i dos més queden com a
suplents per si un dels titulars es dóna de baixa temporal o permanent.

En
un recés del plenari de 27 de juny, cada col·lectiu representat al CEIB
hagué de votar els seus membres per a la comissió permanent, de manera
precipitada i sense temps per debatre o reflexionar sobre les diferents
propostes presentades.

D’entrada es presentaren dues propostes:

– la de l’STEI, que incloïa un titular i dos suplents d’aquest sindicat més un titular de UGT.

– la
nostra, consistent en aplicar el criteri objectiu de la
representativitat, de tal manera que els dos sindicats majoritaris a
l’ensenyament públic tenguessin un titular cada un. Els suplents podien ser un per
al sindicat majoritari de la concertada i l’altre a consensuar.

Aquest segon criteri va comptar amb el suport inicial d’Alternativa, UOB, ANPE, USO i FSIE. CCOO
no es pronuncià, UGT només estava interessat en un repartiment que li
garantís un titular, cosa impossible respectant la representativitat, i
STEI es negà a acceptar una proposta en què el segon titular fos per a
la segona força sindical de l’educació pública.

L’STEI també
s’oposà a les propostes d’ajornar la votació o de votar prèviament si es
volia aplicar el criteri de proporcionalitat.

Davant la manca de temps per dur a terme un debat en profunditat, es passà a votar la darrera proposta de l’STEI:

  • 1r titular: G. Caldentey (STEI)
  • 2n titular: M. Alarcón (UGT) 
  • 1r suplent: M. A. Santos (Alternativa)
  • 2n suplent: J. Gual (USO, Concertada)

El resultat de la votació fou el següent:

  • a favor: 8 (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO, UGT, USO)
  • abstenció: 1 (FSIE)
  • en contra 1 (UOB)

En conclusió, no podem dir que aquesta nova etapa del CEIB comenci bé pel que fa a la representació dels docents, des del moment que la composició de la permanent
no respon a la voluntat democràtica de les urnes.

Nota del blog del Consell Escolar:

CONSTITUCIÓ DEL CEIB

L’acord marc, paper banyat!

Circular 41/2016

Quan es compleixen nou mesos de l’acord marc, signat pels sindicats STEI, CCOO i ANPE, no només s’ha demostrat la seva magror, motiu pel qual fou rebutjat pel 69,5% dels docents, sinó que cada dia que passa és objecte d’incompliment per part de la Conselleria. Fem-ne un repàs:

1) «Ràtios màximes de 20 alumnes a 4t d’EI»

La Conselleria ha descobert de cop i volta que no hi ha aules a bastament per desdoblar grups i força centres i famílies a decidir entre ràtios elevades o renunciar a biblioteques, aules de música, etc. El text ja es curava en salut prometent al mateix temps que «Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització.»

2) «Negociació dels currículums LOMCE»

Els currículums LOMCE s’havien de fer «a través d’un procés participatiu a més de passar i ser negociats en la Mesa Sectorial d’Educació i el Consell Escolar». A l’hora de la veritat han estat redactats per la Conselleria, s’han desestimat les al·legacions amb respostes de dues retxes i no s’han negociat en Mesa Sectorial.

3) «Minimització dels efectes de la LOMCE sobre determinades matèries»

Ben al contrari, la implantació a les Balears de sis hores de lliure disposició a ESO perjudica les matèries artístiques i no es preveu la dotació de mitges jornades de Música i Dibuix, com es va fer el curs 15-16 per pal·liar l’escabetxina. Les optatives d’ESO i els itineraris artístics de Batxillerat també queden molt tocats.

4) «Negociació de la reducció de tres hores lectives dels majors 55 anys»

L’acord marc deia que la Conselleria negociaria les tres hores en Mesa Sectorial, però als criteris que s’han imposat sense negociar a Primària es perd una hora lectiva de reducció i passen a tenir-ne dues lectives i una complementària, i a Secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

5) «Paga de Nadal efectiva el curs 2015-2016»

L’acord deia que el 50% pendent de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s’havia de fer efectiu “el curs 2015-2016”. Després la Conselleria ho deixà per a “2016” en una mesa sectorial, i ara el BOIB ha anunciat que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Pel que fa a la «Percepció el 2016 de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal», continuen els descomptes per malaltia com en els pitjors temps del PP i no s’han convocades les Meses General i Sectorial corresponents, i quant a la «Creació el 2016 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu», les úniques notícies que tenim és que està pendent d’aprovació pressupostària.

Allò que la Conselleria sí que ha complit com un rellotge ha estat l’«Increment de la plantilla i convocatòria d’oposicions d’Inspectors», mentre continua la incògnita sobre les especialitats i nombre de places de les oposicions de docents per a 2017. De les mesures professionals i econòmiques anunciades s’ha aconseguit que els sexennis es comencin a cobrar per setembre i poca cosa més.

Un balanç pobríssim, tant per manca de finançament com per decisions polítiques, que deixa la comunitat educativa de les Balears sota mínims i ens obliga a no baixar la guàrdia. Ni tan sols la paralització i derogació de la LOMCE, que l’acord marc preveia en cas d’un canvi de govern a l’Estat espanyol, no té traces de convertir-se en realitat sinó més aviat el contrari. Davant aquest horitzó, la reivindicació d’una educació de qualitat i en català continua essent imprescindible.

Palma, 28 de juny de 2016

Plataforma CREA: No, no estem satisfets. La lluita continua!

COMUNICAT DE PREMSA

PLATAFORMA CREA (Plataforma de coordinació entre els docents de Música, Art Dramàtic, Plàstica i Disseny) 

NO, NO ESTEM SATISFETS. LA LLUITA CONTINUA!

El cicle de mobilització social que hem viscut en l’àmbit de l’educació s’ha intentat tancar amb el canvi de Govern. Des dels governs entrants que han canviat el mapa polític dels nostres pobles, ciutats i illes, se’ns ha fet arribar el missatge que el conflicte havia acabat, que ara es tractava de convertir la legislatura en la recuperació de les retallades de l’anterior Govern, un discurs que dista molt de la realitat. Durant els dArrers mesos hem hagut de veure com les passes per a pal·liar els efectes de la LOMCE pel que fa a les assignatures artístiques son mínimes. El col·lectiu de docents d’educació artística ens hem trobat que les nostres àrees s’han anat reduint de forma progressiva amb l’aplicació de la LOMCE; una llei estatal que té el rebuig de la major part de les formacions parlamentàries i el compromís d’aquestes en derogar-la però que encara ens fan empassar.

Tanmateix sembla que als dirigents de la Conselleria no els interessa l’art. És fàcil omplir-se la boca amb la paraula cultura però la realitat és que no s’ha fet pràcticament cap esforç per a que l’educació artística aparegui amb normalitat dins dels currículums. En definitiva, els nous currículums LOMCE de les Illes Balears han estat cuinats sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa. Encara no sabem els noms de les persones que han dissenyat aquests currículums estantissos que confirmen la mort de l’educació artística.

Anem per parts:

A Secundària només serà obligatori cursar, durant el primer curs, tres hores setmanals de Música i Educació Plàstica. Després, l’alumnat podrà continuar els seus estudis de 2n, 3r i 4t de l’ESO sense tornar a estudiar aquestes dues matèries. En la majoria de les Comunitats Autònomes, s’han destinat més hores obligatòries a aquestes assignatures. El fet que només sigui obligatori cursar-les durant el 1r curs, impedeix que aquestes disciplines tenguin continuïtat durant l’etapa educativa. Un altre aspecte preocupant és que, de cara al proper curs, no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música que la Conselleria va treure l’agost passat per compensar les retallades, ni tampoc matèries plenament consolidades com Imatge i Expressió, Taller d’Artesania i Taller de Teatre. També cal destacar que a PMAR desapareix Música.

En quant al Batxillerat d’Arts, els alumnes podran finalitzar aquests estudis sense haver cursat Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Història de la Música i la Dansa, etc., però sí havent cursat l’optativa de Religió, que no té relació alguna amb les arts. Es dinamiten els itineraris artístics en un caixó desastre que d’Arts en té ben poc. El passat 10 de juny, la Conselleria informà que “els centres que ja imparteixen el Batxillerat Artístic continuaran impartint-lo.

En el cas de l’IES Josep Maria Llompart se suprimeix un grup, degut a que es creen dos grups nous (mig a Calvià, mig a Llucmajor i un a Marratxí)”. Ens sorprèn que no informi també de les retallades que ens arriben d’altres centres. A l’IES Antoni Maura, el Departament d’Educació Plàstica durant el curs 2015-2016 no ha pogut impartir diverses matèries que ja estaven consolidades: Taller de Gravat i Taller de Pintura. El proper curs deixarà d’ofertar Taller de  Fotografia. A tot això i després d’haver reduït a mig grup el 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, la Conselleria es planteja dur a la pràctica, de cara al proper curs, una reducció idèntica en el 1r de Batxillerat de la mateixa modalitat.

El Departament d’Educació Plàstica i Visual, el claustre, l’alumnat i els pares de l’IES Berenguer d’Anoia

també han manifestat preocupació i malestar perquè la Conselleria té previst reduir mig grup de 2n del Batxillerat d’Arts, un Batxillerat que, en aquest centre, té més de quinze anys d’història. D’altra banda, si s’arriba als 50 alumnes matriculats, no es suprimirà mig grup més de 1r. A més, es planteja la possibilitat de mesclar els alumnes de distintes modalitats.

A l’IES Mossèn Alcover actualment tenen dos grups però es vol suprimir mig grup de 1r de Batxillerat d’Arts a l’espera del nombre d’alumnes matriculats. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de mesclar mig grup amb altres batxillerats.

Als ensenyaments de Règim Especial, la Plataforma CREA va obtenir el compromís del conseller per dotar una plaça de coordinador d’ensenyaments artístics, les seves funcions eren elaborar un mapa dels recursos en educació artística que permetés planificar i racionalitzar l’oferta educativa al territori, coordinar els estudis entre els diferents centres, els diferents nivells i els seus entorns; promocionar els estudis i impulsar la  formació permanent del professorat i la innovació.

I què fa la Conselleria? Pel que fa als ensenyaments de Règim Especial, la Conselleria va posar la plaça i li va designar una persona, però no s’acompleixen les funcions acordades. En quant a Secundària mira cap a un altre costat sense donar resposta alguna a les demandes del professorat, ja que és des d’on pot  estalviar-se més doblers i personal. Al Batxillerat d’Arts, s’amaguen les xifres reals rere la previsió del nombre d’alumnes matriculats i la creació de dos nous grups. Recordem que hi ha instituts que tenen dificultats per arribar al nombre de matrícules que se’ls exigeix per evitar suprimir més grups. En definitiva, incompliments de compromisos, excuses i medalles per intentar amagar una retallada històrica de les arts.

Des de la Plataforma CREA observem i denunciem amb absoluta perplexitat la indiferència i fredor, per part d’aquest Govern, cap a les arts. Reclamem fets envers de postureig, no és moment de penjar-se medalles sinó de complir les promeses. Si l’objectiu de l’Administració és seguir retallant i convertir les arts en ensenyaments purament residuals, no en serem còmplices.

Palma, 24 de juny de 2016

Assemblea de Docents: Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a
què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur
de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres,
plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de
resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels
docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que
es puguin produir en el futur, s’aprovarien, com s’ha fet sempre en
assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:

Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a
mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats
detallats per centres s’enviaran a totes les assemblees per a què puguin
esmenar qualsevol error que s’hagi pogut produir en el procés. El
període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les
23 hores. L’endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les
valoracions de la coordinadora.

La conselleria continuarà homologant cursets dels sindicals

La Conselleria ha
convocat una mesa sectorial extraordinària el 5 de juliol per tractar
l’esborrany d’ordre d’homologació de formació permanent.

L’esborrany fa referència a un proper Decret que regularà la formació
permanent i que al seu article 19 manté l’homologació dels cursets
organitzats pels sindicats.

Des d’UOB continuam pensant que
la formació ha d’anar a càrrec de l’Administració i ens oposarem un cop
més a aquesta homologació, que consideram innecessària, pot dur a males
pràctiques i ha ocasionat escàndols de malversació de fons.

Jaume Sastre: “Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política”

Reproduït de dbalears.cat:

Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política 

Jaume Sastre | 21 juny 2016

Un fotimer d’analistes
polítics coincideixen a afirmar que la “marea verda” va ésser decisiva a
l’hora d’enviar l’any passat Bauzá i el PP a l’oposició i propiciar un
canvi de govern. El malestar que existeix per les sales de professors
amb el govern actual (PSOE i MÉS que compten amb el suport extern de
PODEMOS) és innegable. Aquest descontentament està provocat per la manca
de valentia política l’hora de fer front a dos temes vitals: la LOMCE i
les retallades econòmiques.

Pel que fa a la LOMCE, el govern Armengol personalitzat en el
conseller d’Educació, Martí March, acovardit per les pressions de les
grans editorials madrilenyes, no va voler signar el decret llei que li
demanava l’Assemblea de Docents i que reduïa al mínim els efectes de la
LOMCE.

I pel que fa a les retallades, aquest mateix govern, que es
caracteritza per defugir plantar cara a l’espoli fiscal, no ha volgut
agafar el bou per les banyes i lluitar d’una manera desacomplexada
contra fets inqüestionables que clamen al cel:

Extremadura (1.086.645 habitants): pressupost de 2016: 5.197,4
milions d’€. Destina a Educació 938,5 milions (5,9% més que el 2015),
863,7 euros per habitant.

Illes Balears (1.106.753 habitants):
pressupost de 2016: 4.241 milions d’€. Destina a Educació 817,21 milions
(5,36 % més que el 2016), 738,4 euros per habitant; és a dir, 125,3
euros menys que Extremadura.

El 2015 Extremadura va invertir
1.063.651.992 euros en Educació, mentre que el pressupost a les Balears
va ser de 800.597.499 euros.

Per descomptat, cal felicitar-se pels doblers que Extremadura
inverteix en Educació; ara bé, el que és indignant és que Balears on
patim un espoli fiscal crònic de 3500 milions d’euros anuals tinguem un
pressupost misèrrim que ens condemna, per només citar dos exemples, a
haver de tenir en aquests moments centenars d’alumnes en barracons o
aules prefabricades, o 48 centres de Primària amb ràtios il.legals.

Assemblea de Docents: Campanya ràtios il·legals

 

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les
previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem
quedat estorats quan anuncien que s’estan complint els acords i que la
mitjana de ràtios és adequada… A nosaltres ens ha arrbat informació
del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals
pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes
per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la
Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest
fet, ja va ser denunciat per l’Assemblea de Docents amb una entrada al
registre demanant que es planificàs l’increment de grups per al curs que
ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d’iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S’HA DE DESDOBLAR PER LLEI.
Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha
fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada
centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model
editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria.
Aquest model el pot presentar l’equip directiu, les apimas… Si
presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de
comunicació de l’AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el
mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que
es ‘legalitzin’. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna
problemàtica de ràtios, s’han cercat maneres d’arribar a consensos amb
la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en
‘vermell’ del mapa, ja n’hi ha un en ‘verd’. Curiosament, el centre
havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que
hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el
màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es
poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp
d’una companya de l’Assemblea que s’encarregarà de recollir les dades.
Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 


Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

El Govern pagarà 22 dels 91 dies pendents de l’extra de Nadal de 2012

 

Circular 40/2016

Nou incompliment de l’Acord
marc! Si aquest deia que el 50% pendent de cobrar de la paga de
Nadal, és a dir 91 dies, s’havia de fer efectiu “el curs
2015-2016”, que
després
quedà com “el
2016”
a una
mesa sectorial, ara el BOIB anuncia que
seran
22 i no 91 els dies que ens abonaran
,
sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Segons
publica el BOIB
de 17 de juny, el Govern ha acordat “
Fixar
la quantia de la recuperació de la paga extraordinària i
l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012, per al
personal que presta servei als ens integrants del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la
part corresponent a
vint-i-dos
die
s
de la gratificació extraordinària amb motiu de les festes de Nadal
o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, i de
tots els conceptes retributius que formen part d’aquesta paga
d’acord amb els convenis col·lectius aplicables.

(el subratllat és nostre).

L’acord
de la Mesa General d’empleats públics de 28 d’octubre de 2015,
emperò, signat pels sindicats CCOO, STEI, UGT, CSI-F i FSES, diu que
A
partir de l’exercici de 2016,
es
farà efectiu el pagament de 91 dies pendents

de percebre respecte de la paga extraordinària i l’addicional, o
equivalent, del mes de desembre de 2012, d’acord amb la
calendarització que es faci a les meses sectorials respectives.

(1). Pel que fa a Educació, el mateix document especifica que s’ha
de respectar l’acord
marc
, que deia que el 50% pendent de cobrar, és a dir aquests 91
dies, s’havia de fer efectiu “el curs 2015-2016” (2).

Posteriorment,
a la mesa
sectorial de 20 de novembre de 2015
, que UOB
abandonà
perquè s’hi negociaven punts de la taula
reivindicativa amb la vaga indefinida convocada, la Conselleria
afirmà que “
L’Acord
Marc d’Educació estableix que el 2016
“,
i no el curs 2015-2016, “
es
recuperava el 50% de la paga extra de 2012
“.

Per
ara, idò, ni 91 dies ni dins el curs 15-16. Només 22 dies que ara
queda per veure quan es faran efectius.

(1) Acord de la Mesa General d’empleats públics de 28 d’octubre de 2015:

(2) Acord marc per a la paga de Nadal de 2012:

La Conselleria diu que vigilarà que els professors de religió no facin altres matèries

A la reunió amb els directors de 7 de juny, els representants de Personal Docent van dir que vigilaran que els professors de religió no facin hores d’altres matèries, com ha estat passant fins ara i com hem denunciat fa poc a la darrera circular, ni tampoc complementàries. Hauria estat d’agrair que aquest anunci també s’hagués fet en mesa sectorial. En qualsevol cas continuarem vigilants per comprovar que no es tornin a donar aquestes irregularitats.

Els psicopedagogs d’Orientació no podran impartir psicologia

Segons hem pogut saber, a la reunió de 7 de juny amb els directors els representants de la Conselleria van anunciar que els psicopedagogs no poden fer classe de psicologia a Batxillerat, que correspon al
departament de filosofia.

És a dir que, amb vuit anys de retard, aplicaran el Reial Decret d’Atribucions Docents (“Real Decreto 1834/2008,
de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación
para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria,
el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de
enseñanza secundaria”):

La “Disposición adicional cuarta. Especialidad de «Psicología y
pedagogía» diu que “Los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza
secundaria y catedráticos de enseñanza secundaria de la especialidad
«Psicología y pedagogía» quedan adscritos a la especialidad «Orientación
educativa» que la sustituye.”.

I a l’Annex IV on hi ha la taula
“Asignación de materias del Bachillerato a las especialidades docentes
de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores
de enseñanza secundaria” la matèria “Psicologia” apareix assignada al
professorat de l’especialitat “Filosofia”.