Mes: juny de 2017

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de
matrícula pel curs vinent i reivindica  que l’accés a la informació del
nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb
fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del
Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada
per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES
 Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les
xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l’accés a
la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada
centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la
realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a
infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació
ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda
institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als
responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a
infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les
Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social
d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de
més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per
aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per
arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en
l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del
Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a
percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot
esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de
creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i
avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència
per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment
presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i
demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement
d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les
conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta
manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada
amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges,
situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui
disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals,
basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a
conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través
dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en
evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se
superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre
la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i
si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per
la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la
convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni
exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per
als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i
Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots
els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb
l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea
considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té
efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears.

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com ‘kleenex’

COMUNICAT DE PREMSA


Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que el canvi dels
requisits per accedir a places d’interins de professor tècnic de FP
tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara
han prestat serveis a plena satisfacció de l’Administració.

Els
nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual,
imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica
superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents
afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10
anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no
se n’han convocat durant més de 15 anys, o bé s’han exhaurit les quatre
convocatòries a què tenien dret, i ara se’ls exigeix de cop i volta
obtenir un títol universitari fora de l’horari laboral. Cap altra
comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant
.

Es
dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d’un recurs
contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de
l’Ajuntament d’Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb
una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va
declarar nul l’accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès
que l’Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó
perquè les bases de la convocatòria no n’explicaven els motius
. És a
dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria
següent la motivació, que és senzillament la manca d’aspirants amb
titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant
el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i
sense cap fonament pedagògic.L’ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d’interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses
amb el requisit d’acreditar una determinada experiència docent. En
alguns casos s’hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o
totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s’exigeix als tècnics especialistes interins no s’aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats
per normativa estatal, també per manca d’aspirants amb aquest requisit
(a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins
d’aquestes especialitats). Tampoc no s’aplica a les convocatòries
extraordinàries d’especialistes, a les quals la Conselleria ha de
recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no
s’exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou
exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem
encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern
actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a
les institucions.Reclamam que es reconegui la capacitat professional d’aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que
es modifiquin les properes convocatòries de forma que se’ls permeti
continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i
amb uns requisits raonables
.

Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.

Diari de Balears:  

Última Hora:

La Junta de Personal no demanarà la retirada de l’article 19 dels PGE

Ahir dimecres va tenir lloc un plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari.

Des d’UOB, i en compliment de l’acord assembleari de dia 2 de juny, hi vam presentar una  proposta de resolució on reclamàvem la retirada de l’article 19 del projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2017 (Proposta 1), o bé la seva no aplicació als sectors d’Educació i Sanitat per la seva condició de serveis públics essencials (Proposta 2, en cas de no aprovar-se la Proposta 1).

Recordem que l’article 19 continua fixant en el seu primer apartat el límit de la taxa de reposició del 100%, cosa que impossibilitaria, de prorrogar-se en futurs pressuposts, la convocatòria d’oposicions massives per arribar al 8% de taxa d’interinitat en tres anys tal com s’ha compromès el Govern espanyol. El límit dels tres anys de contractació del segon apartat s’ha suprimit de l’esborrany arran d’una “correcció d’errades” publicada al butlletí del Senat, sens dubte fruit de la mobilització en contra de la mesura.

La votació de la nostra proposta de resolució va donar els següents resultats:

Proposta 1:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 23 NO (resta de sindicats)
 • 1 abstenció.

Proposta 2:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 20 NO
 • 4 abstencions.

Les dues propostes per tant van quedar desestimades. Ara queda per veure la redacció final dels pressuposts, que es preveu per a finals de juny o primers de juliol.

A la mateixa sessió del plenari s’aprovà una resolució de crítica al Pacte per l’Educació (vegeu esborrany), que s’aprovà amb el nostre vot en contra perquè vam considerar que cada sindicat ja havia tingut l’oportunitat de manifestar públicament la seva postura al respecte, i una altra de reclamació d’inversió en Educació (vegeu esborrany) que s’aprovà per unanimitat. Informarem dels textos definitius quan la Junta els faci públics.

També s’acordà demanar una mesa sectorial per tractar les reivindicacions dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica, que es veuen perjudicats pels criteris de quota, normativa d’itineràncies, etc. Des d’UOB vam fer arribar a la Junta els documents amb aquestes reivindicacions i vam fer constar en acta que compten amb el nostre suport.

Els docents tampoc no som gihadistes

Des de UOB Ensenyament donam total suport a l’Escola de Música Ireneu Segarra i denunciam que els mateixos diaris espanyols d’ultradreta que qualifiquen de proetarra el fet de xerrar en mallorquí i de “pederastia emocional” l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola i a les proves d’accés a la universitat, siguin els mateixos que hagin posat el professorat d’aquesta escola en mans de la policia espanyola pel simple fet d’haver representat “Mar i Cel” d’Àngel Guimerà, una obra clàssica de la tragèdia romàntica del segle XIX.

Una vegada més, afirmam, com ja se va demostrar durant l’etapa insensata del govern Bauzá, que la criminalització i el menyspreu de la tasca gratificant i pacient dels nostres docents està condemnada al més gros dels ridículs i, per tant, al fracàs.

Àngel Guimerà i Jorge 1845-1923

Tornem-hi amb les “excedències trimestrals”!

Com que la Conselleria continua donant instruccions verbals de reincorporar-se a principis de trimestre a les excedències per raons de guarda legal, hem presentat un altre requeriment perquè se’ns informi de quina normativa apliquen i, en cas que aquesta no existeixi, que es deixi de donar instruccions errònies als docents afectats.

Mentrestant, vos recomanam que demaneu la instrucció per escrit, signada i amb indicació de la normativa en què es basen.

El 4 d’abril ja vam demanar a Personal Docent quina normativa aplicaven tant per als permisos de reducció horària com per a les excedències, i només ens van contestar pel que fa als permisos remetent-se a l'”Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l’acord de Mesa Sectorial d’Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent.” Aquest Acord estableix les reduccions horàries per trimestres però no ho aplica a les excedències.

Instam a requerir a Funció Pública l’inici immediat de la revisió del Fons Social

Funció Pública continua ajornant la revisió del decret 128/2002! Van rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, ja fa mig any, i de llavors ençà només sabem que el grup de treball que es va crear devers l’abril, amb manca total d’informació pública, per cert, i que s’havia de reunir cada quinze dies, no s’ha tornat a convocar. A la comissió de divendres passat, 16 de juny, els representants des d’UOB vam instar la Conselleria a requerir a Funció Pública l’inici immediat de la revisió.

Per altra banda es van aprovar deu bestretes
ordinàries, set extraordinàries, una ajuda per a l’atenció de la
discapacitat, 33 ajudes per als fills menors de 18 anys (4 denegades perquè ja la cobraven) i 60 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (18 denegades). Es van denegar quatre ajudes per despeses d’assistència sanitària per estar cobertes per MUFACE.

Els representants de l’Administració aconsellen que els ajuts es demanin amb temps, perquè la majoria arriben l’abril, moltes vegades amb manca de documentació, i endarrereixen tot el procés.

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat.

El plenari del CEIB ratifica la ignomínia de l’exempció del català

El dimecres 13/6/17, el CEIB es reuní en el que fou el darrer plenari d’aquest curs i, entre altres, es treballaren els següents punts a l’ordre del dia:

REVISIÓ DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS

 • S’aprovà el procediment a seguir per a la revisió de la Llei de Consells Escolars per a la qual disposarem de tres mesos per a presentar propostes.
 • Les propostes seran estudiades per la Comissió Permanent que serà l’encarregada d’elaborar la proposta de modificació abans de remetre-la al Ple per a què s’hi presentin esmenes, es debati i, finalment, s’aprovi si s’escau.
 • Aquesta Llei inclou la regulació general del CEIB, dels Consells Escolars Insulars i dels Consells Escolars Municipals.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEIB

 • El procés de revisió del reglament del CEIB s’inicià el setembre del 2016 i ha suposat un camí del qual no n’hem sortit satisfets per diferents aspectes com ara la manca d’informació sobre els debats interns de la Comissió Permanent que no ens ha permès saber encara perquè de les propostes presentades per UOB no se n’ha incorporada cap quan totes elles anaven encaminades a millorar la participació dels diferents col·lectius que integren el CEIB per a fer-la més democràtica i plural.
 • La revisió del reglament fou aprovada amb el vot en contra d’UOB

ORDRE DE FITXERS DE LA CONSELLERIA DE SALUT

 • S’aprovà per unanimitat l’Informe 3/2017 sobre el Projecte d’ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d’alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
 • Aquest esborrany d’ordre havia de passar pel CEIB perquè els fitxers de la Conselleria de Salut inclouen dades que afecten el sistema educatiu com són els alumnes diagnosticats d’obesitat o les persones que estan o han estat exposades (alumnes, professors…) als efectes de l’amiant que encara queda per eliminar d’un mínim de 30 centres educatius.

ORDRE FOLC

 • El que coneixem com a Ordre FOLC és aquella que estableix els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, regula les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i determina les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • UOB feu constar el seu vot particular contra l’informe 4/2017 tal com ja havíem fet en Mesa Sectorial respecte de l’esborrany d’ordre pel rebuig que ens suposa l’existència de la possibilitat d’exempció del català, fet que entenem com un atac a la dignitat lingüística i cultural de les Illes Balears.

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU

 • Una de les tasques prescriptives del CEIB és l’elaboració d’un informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
 • En aquest plenari s’aprovà l’informe sobre el curs 2013-14. El president del CEIB informà que ja tenen les dades recollides per a la realització de l’informe del curs 2014-15 i que han iniciat també l’elaboració del del curs 2015-16.

MEMÒRIA DEL CEIB 2016

 • En el darrer punt de l’ordre del dia, s’aprovà també la memòria del CEIB corresponent al 2016.

Altes temperatures: les recomanacions de la Conselleria, o insuficients o inviables

34 graus avui dematí a les 8,30 hores a un CEIP de Palma

Ahir la Direcció General de Planificació va enviar als directors dels centres unes “Recomanacions sobre l’exposició a altes temperatures en centres educatius” que podeu consultar AQUÍ (també al final d’aquesta nota).

Deixant de banda les recomanacions que són de pur sentit comú, ens demanam si el director general de Planificació és conscient que les aules dels centres estan ocupades gairebé sempre al 100% i per tant no és viable la “redistribució de l’ocupació de les aules”, o que a totes les aules fa pràcticament la mateixa calor, o que molts centres no tenen persianes per tancar. També trobam a faltar la possibilitat de reduir l’horari lectiu en cas de temperatures extremes, com s’ha fet a altres CCAA, i consideram del tot insuficient que només es permeti “reorganitzar horaris” prèvia conformitat d’Inspecció Educativa.

Tot plegat confirma que ni els centres de les Balears estan preparats per funcionar amb aquestes temperatures ni hi ha una inversió suficient per posar-hi remei.

31 graus ahir a un IES de Palma

32 graus ahir a un altre IES de Palma (11,30h)

32 graus (que pujaren més tard a 33) a un CEIP de Palma.

Vos recordam que hem difós uns MODELS DE DENÚNCIA per cobrir-nos l’esquena en cas d’incidències.

RECOMANACIONS DE LA CONSELLERIA: