Contacte

  PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb allò dispost en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), vos facilitam la següent informació del tractament:

  - Responsable: UNIÓ OBRERA BALEAR, G07851603, c. Eusebi Estada 113 D (baixos), 07004 Palma (Son Oliva), Illes Balears, uob@uob.cat.

  - Finalitats del tractament: mantenir una relació afiliativa, sindical o comercial, així com l'enviament de comunicacions de productes o serveis.

  - Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat, quan s'escaigui.

  - Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per a la finalitat i es conserven tot complint els terminis legals de prescripció.

  - Destinataris de cessions: els necessaris per a la finalitat del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

  - Drets que vos assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.

  Més informació del tractament: https://uob.cat/

  --

  Adreces electròniques

  ensenyament@uob.cat
  ensenyament.eivissa@uob.cat
  ensenyament.menorca@uob.cat

  telèfons de contacte Telèfons

  Mallorca: 971 379 016 | 693 745 906
  Eivissa i Formentera: 644 482 430
  Menorca: 644 837 764

  Adreça postal Mallorca

  📍Carrer del Ter, 27, 1r esq.
  Oficina 12A
  07009 Palma

  Adreça postal Menorca

  📍 Camí de Maó , 26
  07760 Ciutadella

  Xarxes socials