Mes: febrer de 2020

L’increment del 2% ara queda pendent d’una mesa general

  

Segons va dir Personal docent a la mesa sectorial d’ahir, l’increment del 2% aprovat pel Consejo de ministros el 21 de gener, que en principi s’havia de veure reflectit a la nòmina de febrer o de març, ara queda pendent d’una mesa general de funció pública. L’increment ja es cobra a comunitats autònomes com Catalunya o Galícia. Vos tindrem informats.

NO a les retallades de les assignacions als centres!

A la mesa sectorial de dimarts passat, 25 de febrer, sobre romanents i gestió econòmica dels centres, Unió Obrera Balear va reclamar el retorn a la situació anterior: reversió de les retallades a les assignacions d’enguany i control econòmic dels centres per part dels claustres i consells escolars. Exigim també un augment de les assignacions de l’Administració que faci innecessàries les aportacions de les famílies.

Segons va informar la Secretaria general, Hisenda obliga Educació a reduir els romanents dels centres a un total de 12M € en quatre anys. Enguany la retallada inicial de 1,8M € ha quedat en 1,4M € després de la rectificació de la Conselleria.

UOB va recordar que l’anterior Pacte de progrés va arribar a invertir en Educació el 22,42% del pressupost
total autonòmic l’any 2011, mentre que els 1.033 milions d’euros d’enguany
representen només el 17,6%. Aquesta manca de inversió, juntament amb l’espoli fiscal del 14,20% del PIB a què estan sotmeses les Balears per part de l’Estat espanyol, reconegut pel Ministerio de Hacienda, fa que Andalusia, per exemple, pugui destinar 8.575 euros per alumne, quan a les Balears són només 5.979 euros.

Tal com es va anunciar a la mesa sectorial, la Secretaria general ha convocat els sindicats a una reunió sobre gestió econòmica dels centres públics el 5 de març a les 16 hores, on es tractarà aquesta nova proposta de mesures sobre romanents.

Atenció interins majors de 55 anys: reduccions horàries!

A la mesa sectorial d’avui dematí Personal Docent ha dit que amb les adjudicacions dels interins es comunicarà als centres la data de
naixement, a fi que els equips directius reservin les hores de reducció als majors de
55 anys quan facin els horaris, tal com Unió Obrera Balear va reclamar l’octubre passat.

Tot i així recomanam que els afectats vos poseu en contacte amb la direcció del centre quan vos donin la plaça, per assegurar-vos que ho tindran en compte i presentar-hi la sol·licitud de reducció horària a la qual
teniu dret. Si sorgeix qualque problema no dubteu a avisar-nos.

UOB Ensenyament reclama diàleg davant la creació del nou CIFP a Es Castell

Dimecres, 19 de febrer va tenir lloc la primera reunió que la Conselleria d’Educació Universitat i Recerca fa amb els sindicats representats a la JPDnU de Menorca. 

UOB Ensenyament va fer arribar a la directora general de Personal Docent, Rafalea Sánchez:

 • El malestar del professorat i de la comunitat educativa en general, la qual vol ser part implicada per decidir i vetllar perquè el nou Centre Integrat de Formació Professional es faci de la millor manera possible. L’exigència és que s’iniciï un autèntic diàleg amb tots els sectors afectats per tal de no descartar de manera unilateral cap opció sobre la ubicació del nou centre. En aquest sentit UOB ha demanat per escrit al delegat territorial d’Ensenyamet, Joan Marqués, una relació de fets i arguments per escrit per tal de poder estudiar les opcions i facilitar-les als docents per tenir més informació a l’hora de decidir.
 • L’exigència, ja formulada el curs anterior, que aquestes reunions tinguin consideració de mesa sectorial en un futur, que la negociació no es faci exclusivament des de Mallorca com fins ara, de manera que l’illa de Menorca entri a l’escenari de les negocacions. 
 • La demanda de reconeixement dels caps de departament unipersonals, en reducció horària, retribucions i reconeixement al portal del personal, aplicant el criteri d’igual feina i gual sou.

Segons va anunciar la directora General, Rafaela Sánchez, la intenció d’organitzar aquestes reunions és, d’una banda conèixer l’opinió de tothom tractant els assumptes propis de cada illa i, de l’altra, estudiar la possibilitat de desplaçar meses sectorials fora de Mallorca.

A la reunió, que va tenir un caràcter principalment informatiu, es tractaren diferents punts d’interès per als docents que detallem a continuació:

OPOSICIONS 2020

Les novetats més destacables són les que s’exposaren al resum de la mesa sectorial de 4 de febrer que podeu consultar AQUÍ. A la reunió d’ahir es remarcà: 

 • La programació didàctica s’entregarà per via telemàtica però només l’hauran d’entregar aquelles persones que superen la primera fase de la prova.
 • El sorteig dels vocals dels tribunal es farà de forma numèrica. Abans del sorteig es publicarà una llista única amb totes les persones tribunables i el número assignat.

Des d’UOB Ensenyament continuarem demanant:

 • Un canvi al model actual d’oposicions prioritzant la part didàctica i pedagògica de la prova. A més, exigírem que si es continua en aquest model, es canvien els percentatges que s’assignen a cada part de la fase d’oposició i es doni més pes a la defensa de la programació i unitat didàctica.
 • La publicació dels criteris d‘actuació dels tribunals amb una antelació suficient i, que si fora possible es determine una data a la convocatòria. Reclamarem que aquestos criteris siguen el més homogenis possibles segons especialitats.
 • La creació del màxim possible de tribunals a l’illa per evitar desplaçaments a Mallorca així com que les persones que s’han de desplaçar puguen tenir més temps.


INTERINS


Les principals novetats són les que es recullen al resum de la mesa sectorial de 13/12/19 que podeu consultar AQUÍ. A la reunió d’ahir es destacà:

 • Els cursos vinents es continuarà convocant la borsa d’interins seguint l’actual model. Tant l’experiència com la formació permanent es valorarà fins al 31 d’agost de l’any en curs.
 • Als interins que es troben en procés de tutorització sí que se’ls modificarà la situació a final de curs. El mateix criteri s’aplicarà a les titulacions de Màster del professorat i català, que tenen un termini més ampli.
 • És prevista la creació d’un procés d’urgència en el qua s’agilitzarà l’adjudicació de places de difícil cobertura.

Des d’UOB Ensenyament, continuarem reivindicant el malestar docent en l’obligatorietat de seleccionar totes les places al procés d’adjudicacions d’estiu. És una mesura que perjudica la conciliació familiar entre d’altres. També vam exigir que es torni a la forma anterior de llibertat d’elecció.

A més a més vam destacar que el procés de tutorització actual, de 30 dies, hauria de permetre que aquests foren acumulatius en diversos centres i no al mateix. 


COMISSIONS DE SERVEI


Properament es preveu que surti la normativa referent a les comissions de servei 2020-21, en la qual no s’anunciaren canvis respecte de l’anterior.


SUBSTITUCIONS I PERMISOS 


No hi ha canvis a la vista.

Des d’UOB continuem demanant que: 

 • Els docents interins puguen gaudir de dies d’assumptes propis sense retribució tal com hi tenen dret els funcionaris de carrera
 • Les sol·licituds de reducció de jornada no estiguen condicionades a cap motiu i per tant les podrien sol·licitar tant funcionaris de carrera com interins.

El Consell Escolar de Mallorca aprova la moció d’UOB a favor de l’ensenyament en català

El passat dijous, 20 de febrer, el plenari del Consell de Mallorca va aprovar la moció d’Unió Obrera Balear a favor de l’ensenyament en català, per 19 vots a favor i 2 en contra.

Recordem que la moció es va aprovar al Consell Escolar de les Illes Balears el 2 de desembre passat amb 23 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions, i que hem sol·licitat igualment la seva tramitació als Consells Escolars d’Eivissa, Formentera i Menorca. També durem la proposta al Consell Escolar de Palma, en procés de renovació i on UOB hi tindrà representació.

La moció aprovada al plenari del CEM va quedar redactada en els següents termes:

Martí March i Cerdà
Conseller d’Educació, Universitat i Recerca
C/ del Ter, 16
07009 Palma


Benvolgut sr.,


El Consell Escolar de Mallorca, reunint en sessió plenària dia 20 de febrer de 2020,
constata:

 • Que l’alumnat d’ensenyament primari finalitza els estudis sense un coneixement suficient de la llengua catalana, tal com ho demostra l’Avaluació de Diagnòstic de 6è d’Educació Primària 2017-2018 de l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), segons la qual el 45,3% dels alumnes tenen un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català.
 • Que segons dades de l’Universitat de les Illes Balears, només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s’han de fet en català, és a dir, 1,5 punts menys que l’any passat i 5,1 menys que el 2014.
 • Que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquestes dades, que indiquen un clar retrocés de la llengua pròpia de Mallorca a l’ensenyament obligatori i post-obligatori, acorda per (majoria absoluta) instar a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a prendre les següents mesures:

 • Primer: Fer un diagnòstic de la realitat de l’ensenyament en català a les aules.
 • Segon: Verificar el compliment en els centres educatius del Decret 92/1997, de 4 d e juliol, que regula l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
 • Tercer: Establir actuacions específiques per preparar els docents per a l’ensenyament en català amb l’alumnat no catalanoparlant, tant dins la formació universitària dirigida a l’ensenyament com en la formació permanent.
 • Quart: Promoure i incentivar la matrícula al grau de Filologia Catalana i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes.
 • Cinquè: Recuperar el Servei d’Ensenyament del català.
 • i Sisè: Fer campanyes de promoció d’us de la llengua catalana a la societat en general.

Palma, 20 de febrer de 2020
Joan Ramon Xamena
President del Consell Escolar de Mallorca

March i Morante ara volen imposar el marcatge a través dels directors

Circular 166/2020

La resolució del conseller Martí March de dia 19 de desembre de 2019 en què va modificar les instruccions sobre l’Horari general del centre per al curs 2019-20 a conseqüència de l’oposició que va iniciar UOB i que després fou compartida per la totalitat dels sindicats amb representació a la Junta de Personal, va obrir un nou escenari en el qual cada centre escolar de les Balears s’ha convertit en un camp de batalla. Després de crear un problema allà no existia, March i Morante, en comptes de reconèixer que havien ficat la pota imposant el marcatge pel GESTIB sense haver-lo consensuat ni parlat amb ningú i no desistir de les intencions, van passar la patata calenta als directors. Val la pena reproduir literalment la modificació esmentada:

On diu:

«Els professors i el personal d’administració i serveis han de registrar l’entrada i sortida del centre mitjançant el Gestib».

Ha de dir:

«Els directors han d’establir el control de l’horari de permanència al centre del professorat, tal com disposa la Instrucció 4/2017 de 20 de setembre de la Directora General de Personal Docent.

Aquest control horari es podrà realitzar amb l’eina de gestió de marcatge GestIB, que a Conselleria d’Educació, Uinversitat i Recerca ha posat a disposició dels centres, o amb un sistema alternatiu que, ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.»

A partir d’aquí s’ha generat una situació caòtica i s’ha accentuat el malestar i la desmotivació entre els docents. De dia 19 de desembre ençà, tenint en compte l’actuació dels directors, podem distingir tres grups:

1) Un grup de directors que se sent vinculat als claustres i que entén que l’existència d’un bon ambient de col·laboració i la motivació són imprescindibles per al rendiment dels docents i, en conseqüència, també de l’alumnat, per iniciativa pròpia han traslladat la decisió als claustres mitjançant una votació.

2) El grup directors d’Adesma i d’Adipma, que tot i ésser docents com tots nosaltres, s’han constituït com una casta elitista que vol menjar apart, i que fort i no et moguis per comoditat i interès propi imposen el fitxatge pel Gestib amb amenaces, mitges veritats i mentides dient que ha de ser així per ordres de la Conselleria i d’Inspecció. A dir veritat, la iniciativa d’imposar el fitxatge és idea d’Adesma i d’Antonio Morante, que quan va ésser director fou un dels principals impulsors i ara n’és el braç executor dins la Conselleria. La persistència dels directors d’Adesma d’Adipma per poder decidir i comandar en un centre públic com si fos un centre privat o concertat s’ha convertit en un dels principals factors de desestabilització, de desmotivació i de divisió interna en els centres.

I 3) Després hi ha un tercer grup de directors de mig figa i mig raïm, que es dediquen a fer l’anguila, a mirar d’on bufa el vent i a canviar de discurs segons la persona que tenen al davant.

Per donar una idea del que vivim als centres, avui explicarem el que ha passat a l’IES Inca.

Claustre extraordinari 22 de gener: La directora, Catalina M. Verd, va donar per fet que el marcatge era obligatori i va dur a votació el sistema que s’havia d’emprar. Davant aquest abús, dels 66 assistents al claustre, 25 es van negar a votar. Resultat:

 • Vots a favor del marcatge GESTIB: 10
 • Vots a favor sistema José Merino: 14
 • Vots en blanc: 6
 • Vots nuls: 7

Amb aquest resultat a la mà, la directora Verd l’endemà del claustre va enviar un escrit a tots els docents que, entre d’altres coses, deia:

«aquest matí he consultat a la inspectora, Catalina Moner Mora, si és viable només marcar d’entrada i us en trasllado la informació:

1. És obligatori marcar l’entrada i la sortida per tal de poder controlar l’assistència i puntualitat del professorat de les hores lectives i complementàries.
2. La manca de marcatge és interpretada com una absència, que s’ha de justificar aportant la justificació pertinent. En cas de no justificar, la directora té l’obligatorietat de comunicar-ho a inspecció educativa.

Podeu consultar les possibles conseqüències de no marcar / justificar al calentet.
Me resulta molt desagradable que qualque company d’aquest claustre patís aquestes conseqüències. I vull deixar ben clar que no és res personal, només compliré amb les meves funcions i responsabilitats.»

Claustre extraordinari 20 de febrer: Després del rebombori que van provocar aquestes paraules, la directora Verd es va veure obligada a convocar un nou claustre extraordinari, aquesta vegada amb dos punts a l’ordre del dia. Primer: marcatge Sí o No. I segon, en el cas que guanyàs el Sí, quin tipus de marcatge.

 • Vots a favor del marcatge: 14
 • Vots en contra del marcatge: 48
 • Vots en blanc: 1

Acabam d’exposar una petita mostra de quina és la situació actual en bastants centres educatius de les Balears. Guardant les distàncies, el desgavell provocat per Martí March i Antonio Morante ens remeten al govern infaust de José Ramon Bauzá, Rafel Bosch, Guillem Estarellas… amb el TIL durant la legislatura de 2011-15. Primer van voler imposar-lo a la valenta amb el «ordeno y mando». Quan es van topar amb una resistència inesperada, van optar per imposar el TIL per l’article 20, és a dir, el TIL s’havia de fer igualment però qui havia de decidir com fer-ho eren els directors, la CCP, els claustres, els departaments, etc. D’una manera maquiavèl·lica i sibil·lina van convertir cada centre en un camp de batalla i van anar a provocar la divisió i l’enfrontament entre els docents.

Aleshores, entre els directors també hi va haver tres grups: uns, vinculats als claustres i a les assemblees de centre, van dimitir per solidaritat i dignitat professional; cap director d’Adesma va dimitir, es van aferrar a la cadira, en Morante, per exemple, i tret d’algunes honroses excepcions, es presentaven com a simples funcionaris neutrals que complien ordres; la resta es van dedicar a nedar i a guardar la roba i assumiren un doble i triple discurs segons qui tenien davant.

L’any 2013, davant el parany de la imposició del TIL d’una «forma voluntària», dolcet dolcet, centre per centre, a través de l’article 20, l’Assemblea de Docents no va caure en el parany i es va plantar amb un NO rotund al TIL, amb o sense article 20. Aleshores com a ara, no prestar-se a seguir el joc de dividir el col·lectiu docent és de vital importància. Per tant, ens reafirmam en NO FITXEM! Un cop derrotada la imposició del marcatge per part de March i Morante ara hem d’aturar la imposició exercida pels directors, peti qui peti i sigui i qui sigui. Més encara, abans que no sigui massa tard, cal aturar els peus al grupet escalador, elitista i corporativista de directors d’ADESMA!

UOB acusa ‘Vox’ d’utilitzar alumnes com a “joventuts hitlerianes”

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa el partit d’extrema dreta ‘Vox’ d’utilitzar alumnes per delatar els docents que estimulen el pensament crític i democràtic, tal com els nazis encoratjaven les joventuts hitlerianes a delatar els mestres, veïns i familiars que no combregaven amb el feixisme.

Segons hem pogut veure a la premsa, els mitjans dirigits per Jiménez Losantos, l’individu que va amenaçar Alemanya amb posar bombes a les cerveseries i tractar com a ostatges els alemanys residents a Mallorca, han difós un àudio enregistrat dins una aula de l’IES Emili Darder, on es debatia sobre els drets fonamentals i la ideologia de ‘Vox’, i han acusat la professora de Valors Ètics de “sectarisme contra Vox i els homes”.

Recordem que la matèria de Valors Ètics té com a objectiu la transmissió dels principis democràtics i la defensa dels drets humans, i que fins i tot la LOMCE, la llei educativa imposada pel PP
encara vigent, estableix al preàmbul, per la Recomanació del Consell
d’Europa sobre l’Educació
per a la Ciutadania Democràtica, que “l’educació per a la ciutadania
democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i
justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la
llibertat, el pluralisme, els drets humans” i que “un dels principis en
els que s’inspira el Sistema Educatiu Espanyol és la transmissió i
posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la
responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la
tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia.”

Des del moment que la ideologia de ‘Vox’ es caracteritza per la xenofòbia, el masclisme, l’atac a l’autogovern i el menyspreu per la llengua i la cultura de les Balears, no només és lògic, sinó imprescindible, que s’analitzi i es debati dins l’assignatura de Valors Ètics. En el cas de l’IES Emili Darder, a més a més, la tasca de la docent honora el nom del centre, dedicat al batle de Palma que va ser afusellat pels feixistes espanyols el 24 de febrer de 1937.

Cal recordar també que, segons el Decret de drets i deures dels alumnes, es considera una falta greu “l’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa.”, i com a tal, implica l’inici d’un procediment sancionador que pot suposar, entre altres mesures, el canvi de centre de l’alumne.

Aquesta afronta de ‘Vox’ se suma a la intenció d’enviar comissaris polítics als centres educatius i a la llista d’amenaces i coaccions que ja ha dirigit contra altres docents. UOB expressa tot el seu suport a la docent de l’IES Emili Darder i es posa a la seva disposició i a la de tots els professionals de l’ensenyament que es vegin perseguits per l’extrema dreta.

Palma, 20 de febrer de 2020

FONTS

Vox pide explicaciones por los audios de una docente en un IES de Palma

Una profesora, a sus alumnos: “Hay un montón de violadores, os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres”

Losantos amenaza a Alemania y le dice que “en Baleares hay 200.000 alemanes rehenes”

Los niños del Führer: “Tú no piensas como yo, pero tus hijos me pertenecen”

UOB reclama la possibilitat de compactar la reducció per guarda legal

Com a ampliació de la reclamació de més modalitats de permisos, que hem presentat fa poc a la Conselleria, UOB reclama també la possibilitat de compactar per jornades senceres consecutives la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada del permís per raó de guarda legal, tal com ja es fa a altres territoris com Catalunya.

També vos informarem si hi ha novetats al respecte.

Educació torna a donar la murga amb les proves IAQSE

Educació torna a tirar endavant les proves IAQSE de 2n d’ESO, que s’hauran de fer entre l’11 i 15 de maig. Com ja vam denunciar el 2017, aquestes proves són inútils i un emprenyament:

 • Són una mostra de desconfiança i de menyspreu envers la professionalitat dels docents, que ja avaluam i qualificam els alumnes al llarg del curs.
 • L’aplicació i correcció de les proves les ha de dur a terme el professorat del centre, que es troba amb aquesta sobrecàrrega inútil de feina també a final de curs.
 • A efectes estadístics, només es tindran en compte les proves de 75 grups classe 50 centres de secundària. Les proves que es fan a la resta de centres afectats no serveixen ni per això.
 • Aquestes proves no tenen cap valor acadèmic, no se contemplen a les programacions, són una tudada d’energia per no-res ja que ni tan sols figuraran a la memòria dels departaments.
 • Són unes proves inútils, que no serveixen per res, que no aporten cap informació que ja no sàpiguen els docents després de tot un curs fent feina colze a colze amb l’alumnat i les famílies. Sembla que no tenen altra motivació que el personal endollat a Conselleria justifiqui un sou i eviti el retorn als centres escolars i al contacte directe amb les aules.
 • A més a més, són unes proves que, pel que fa al diagnòstic sobre el domini de llengües, reprodueixen la mutilació crònica de les quatre habilitats lingüístiques ja que pretenen obtenir una valoració sobre la comprensió oral i escrita, l’expressió escrita però en canvi deixen de banda l’expressió oral.
 • Són també inoportunes perquè arriben en el pitjor moment, la recta final dels mesos maig-juny, que distorsionen la planificació de final de curs ja que alumnat i docents estan immersos en recuperacions, proves de la 3a avaluació i notes finals.
 • Són una mostra més de la instrumentalització dels inspectors educatius com si fossin comissaris polítics, amb la missió de carregar els docents amb més paperassa burocràtica, etc. I tot això, en comptes de dedicar les energies a lluitar per un millor finançament per reduir ràtios, eliminar aules prefabricades, respectar l’autonomia dels claustres i els consells escolars i sobretot, valorar i reconèixer la tasca dels docents que sovint han de treballar en condicions adverses i en un entorn social complex i complicat. Tot això continua igual després de deu anys de proves IAQSE.

Des d’UOB exigim una vegada més la retirada d’aquestes proves i que no es tornin a repetir mai més.

UOB reclama més modalitats de permisos

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha reclamat a Personal docent que inclogui les següents modalitats de permisos:

– Excedència no remunerada per al personal docent interí per motius personals, com ja es gaudeix a altres comunitats autònomes com Múrcia, Aragó o La Rioja.

– Dos dies de lliure disposició remunerats per curs escolar per al personal docent de les Illes Balears, com a Múrcia, Aragó, La Rioja o Madrid, entre altres.

Vos mantindrem informats.