Mes: abril de 2016

La conselleria anuncia accions de normalització lingüística

Aquest dijous 28/4/16 es reuní en primera sessió de treball la nova Mesa Tècnica per a la normalització lingüística en els centres educatius, amb representació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent, la Direcció General de Política lingüística, la Direcció General de Personal Docent i dels sindicats educatius.

La impressió general amb què en sortírem és que l’Administració vol començar a fer algunes passes però trobàrem a faltar concreció de temporització i de recursos.

A la MSE del 10/4/16, la Conselleria ja destacà tres vies d’actuació:

– La creació d’una Comissió d’experts amb la finalitat que proposin un possible model lingüístic escolar per a les Illes Balears, a partir de la situació actual i que serveixi de guia per a la posterior negociació d’aquest model en MSE

– Un projecte de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

– La creació d’una Mesa Tècnica per tal de fer un seguiment de les accions normalitzadores que ha de dur a terme l’Administració, de presentar noves propostes per part dels sindicats i, posteriorment, consensuar el model lingüístic escolar.

A l’ordre del dia de la MTE d’ahir s’anunciaven els següents punts:

1- Composició de la Comissió d’experts

2- Primeres accions de la Conselleria

3- Calendari

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

La Conselleria presentà els noms del experts que han de formar la Comissió d’Experts per a l’elaboració del model lingüístic, que han estat seleccionats a partir de les propostes de diferents sindicats i de l’Administració mateixa; així, la Comissió queda integrada per: Antoni quintana, Bàrbara Sastre, Bartomeu Canyelles, Bartomeu Quetglas, Bernat Sureda, Joan Melià, Margalida Coll, Maria Juan, Miquel Sbert i Nicolau Dols (aquest darrer proposat per UOB Ensenyament)

Segons la directora general de Formació Professional i Formació Permanent, Maria F. Alorda, s’ha indicat als membres de la Comissió que la seva tasca serà assessorar l’Administració i la Mesa Tècnica sobre la situació lingüística actual de l’ensenyament a les Illes i recomanar un model cap a on encaminar-se. Segons la Conselleria, el model lingüístic escolar hauria de quedar establert com a molt a mitjan legislatura.

En aquest punt, UOB tornà a demanar que s’ajorni la publicació del Decret de Llengües Estrangeres (DLE) fins que no quedi definit el model lingüístic i que, a més, s’elabori i es publiqui un nou decret que superi el Decret de Mínims i estableixi l’ensenyament 100% en català (manco en les matèries d’altres llengües o en les no lingüístiques impartides en llengua estrangera).

LÍNIES DE TREBALL DE LA CONSELLERIA

La Conselleria aportà també un document que enumera les línies d’acció en què ha començat a treballar i les que no s’iniciaran fins al curs que ve o més endavant, llistat que queda obert a les propostes que l’Administració pugui rebre tant de la Comissió d’experts com de la MTE però tot en conjunt, una vegada més, condicionat per la disponibilitat pressupostària.

Aquestes línies de treball, que podeu consultar més àmpliament aquí , són:

 1. Guia d’elaboració de Projectes Lingüístics de Centre (PLC)
 2. Línia de formació del professorat als centres
 3. Recuperació de les Comissions de Normalització Lingüística (CNL)
 4. Creació de la Mesa Tècnica (MTE)
 5. Col·laboració amb l’IEC
 6. Commemoració Any Ramon Llull
 7. Recuperació de material didàctic
 8. Recuperació de competències en funcions lingüístiques pròpies de la Conselleria d’Educació
 9. Jornades per a coordinadors de CNL
 10. Aconseguir un Servei de Normalització Lingüística
 11. Revisió del Pla d’Acollida Lingüística i Cultural (PALIC)
 12. Previsió d’elaboració d’un pla pilot de becaris dinamitzadors lingüístics als centres
 13. Recuperar els enllaços amb els serveis de català del Principat i el País Valencià.

Sobre aquests punts, UOB demanà, entre altres aspectes:

– que els criteris de plantilla i quota prevegin desdoblaments de català a tots els nivells d’ESO, fet que venim reivindicant durant tot el curs i que també presentàrem com a al·legació als currículums Lomce

–  que els CEPs ofereixin formació permanent sobre normativa linguística del català, sobre metodologies d’ensenyament del català com a llengua materna i com a llengua estrangera (de cara als nouvinguts) i que la formació per a coordinadors de CNL sigui oberta a tot el professorat.

– que les instruccions de principi de curs 2016-17 recullin les indicacions necessàries per a la recuperació de les CNL i per al retorn a les tres hores de reducció per al coordinador de CNL. Sobre aquest darrer aspecte, la Conselleria digué que no és la seva idea cedir aquestes tres hores sinó que la Direcció General de Planificació preveu donar una quota d’hores al centre perquè aquest les distribueixi segons les seves prioritats internes.

-que Inspecció Educativa (IE) vetlli especialment pel compliment del PLC i de la programació de la CNL, a més de realitzar reunions periòdiques de seguiment i avaluació amb la CNL

que el PALIC es reactivi ja en el curs 2016-17 com a línia prioritària d’actuació, tal com ja demanàrem també en les al·legacions als currículums Lomce. Segons l’Administració, la revisió del PALIC és un dels punts que queden sense temporització.

Pel que fa a la col·laboració amb l’IEC, de moment es limitaria a presentar la nova Acadèmia Oberta de l’IEC, portal web que permetrà al professorat de primària i secundària resoldre dubtes lingüístics.

UOB demanà que aquesta col·laboració vagi més enllà d’una presentació i permeti organitzar activitats de formació permanent al llarg de tot el curs.

La presentació de l’Acadèmia Oberta de l’IEC tancarà les jornades que ha de convocar la Conselleria a Mallorca (30/5/16), Eivissa (31/5/16) i Menorca (7/6/16) per presentar la guia d’elaboració de PLC i la catalogació del material didàctic.

Us mantindrem informats.

Si us interessa, també podeu veure la nota de premsa de la Conselleria sobre la MTE d’ahir i la presentació dels noms dels experts que han de formar la Comissió.

Suspeses temporalment les proves LOMCE de Primària

Bona notícia però no ens basta l’ajornament, volem la suspensió definitiva i la derogació de la LOMCE!

La resolució publicada al BOIB ordena:

“Suspendre temporalment l’aplicació de les proves convocades per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 47, de 14 d’abril de 2016) als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en espera del resultat de la tramitació al Congrés dels Diputats de la proposició legislativa per suspendre el calendari d’implantació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), o, si no es tramita aquesta proposició legislativa, fins que la Conferència Sectorial d’Educació acordi la manera de dur a terme les proves en les condicions que requereix la seva aplicació, a fi de garantir els objectius i els efectes prevists en la convocatòria.”

Comissions de serveis 2016-2017: sol·licituds del 9 al 16 de maig

Vegeu instruccions (annex 1), model de sol·licitud (annex 2) documentació a presentar (annex 3) al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10481/579345/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Podeu descarregar AQUÍ el model de sol·licitud.

Places de directors i d’assessors del CEP en comissió de serveis

Comissions de serveis directors CEP:

 Comissions de serveis assessors CEP:

Sol·licituds: quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de les resolucions al BOIB (26 d’abril de 2016).

Nota de premsa de la Conselleria:


La Conselleria d’Educació i Universitat convoca places de directors i d’assessors de formació permanent en comissió de serveis

Darrera actualització: 27/04/2016 

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de
publicar al BOIB dues convocatòries per cobrir 19 places entre
directors i assessors dels centres de professorat de les Illes Balears. 
En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que
corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Totes són
places en règim de comissió de serveis per als cinc centres de
professorat (CEP) de les Illes Balears, mitjançant un concurs públic de
mèrits.

Es reparteixen de la següent manera:

Assessories

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Formentera

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.

Directors

Les 3 places de directors convocades corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.

La convocatoria contempla que el procediment de selecció constarà de
dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits
al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran
de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal.
Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el
perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit
al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de
les places de directors.

La presentació de la sol·licitud i la documentació justificativa s’ha
d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de
l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (26 d’abril
de 2016).

La Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis
de juliol.

Llista definitiva de directors que consoliden complement

 

S’ha fet pública la llista de directors que consoliden el complement.
La podeu consultar al següent enllaç (el
darrer Annex 1):

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2504408&coduo=38&lang=ca 

Com ja sabeu des d’UOB ens oposam a aquesta mena d’incentius per
exercir tasques directives. Es dóna el cas que entre els beneficiaris hi ha quatre càrrecs de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Comissions de serveis 2016-17: informam sobre la mesa sectorial

El passat divendres 22/4/16, la Conselleria dugué a Mesa el primer esborrany de la propera convocatòria de sol·licituds i adjudicacions de comissions de servei per al curs 2016-17, que presenta poques diferències amb els dels anys passats.

La principal novetat és l’augment de les CAUSES QUE PERMETEN DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS:

1) Les causes derivades de motius personals no presenten canvis i són:

– per motius greus de la salut pròpia.

– per atendre un familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%.

– per conciliació de vida laboral i familiar si:

 •  a 1/9/16 es té un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys
 •  durant els dos primers anys d’adopció o acollida
 •  per embaràs amb part previst abans del 31/1/17

– per motius personals excepcionals. 

2) S’introdueix com a novetat el motiu de participar en la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-17 

3) Per motius de servei.

A la convocatòria anterior, en aquest apartat només s’hi contemplava el següent motiu:

 • per participar en projectes educatius de centre o programes específics.

Segons l’esborrany, enguany s’hi afegiran:

 • per ocupar places d’educació infantil de 0 a 3 anys
 • per ocupar places en aules UECCO
 • per ocupar places d’AD en el mateix centre
 • per ocupar places de suport educatiu en EOEP i EAP
 • per tasques de coordinació
 • per ocupar places d’FPB o FP dual
 • per ocupar places relacionades amb nous estudis implantats a un centre. 

4) Continua igual el motiu de formar part d’un equip directiu.

REQUISITS

Es mantenen els mateixos requisits per poder demanar una comissió de servei:

 • acreditar els coneixements de català.
 • haver sol·licitad plaça en el concurs de trasllats a la localitat o localitats on s’ubiquen els centres als quals es demana la comissió. 

TERMINIS

Si es confirma el calendari previst, les sol·licituds s’hauran de presentar del 9 al 16 de maig, ambdós inclosos. Per a tramitar-les, un cop realitzat el tràmit telemàtic, s’haurà d’imprimir la sol·licitud per entregar-la, juntament amb la documentació acreditativa, al registre de la Conselleria.

Després d’haver revisat les sol·licituds, la Conselleria publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses o no. A partir de l’endemà d’aquesta publicació, s’obrirà un termini de cinc dies naturals per a reclamacions després del qual es publicarà la llista definitiva.

Les places s’adjudicaran de forma automàtica al juliol dins el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2016-17 seguint l’ordre següent:

 • 1r: places per formar part d’equips directius
 • 2n: places per participar en la implantació de plans de millora
 • 3r: places sol·licitades per raons de servei
 • 4t: places sol·licitades per motius personals.

Us continuarem informant.

L’assemblea de docents recorda el compromís del govern de destinar a educació entorn del 30% de les millores de finançament

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Aquest compromís ‘in extremis’ va permetre suspendre la vaga prevista per al passat 15 de desembre de 2015

Amb motiu de la informació publicada dia 21 d’abril als mitjans de
comunicació segons la qual el govern de l’estat ha doblat el límit de
dèficit permès a les comunitats autònomes i ha passat del 0,3 al 0,7
–això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100
milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016–,
l’Assemblea de Docents recorda al Govern el compromís adquirit pels
partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) amb l’Assemblea, dilluns
dia 14 de desembre de 2015.

L’AD recorda que aquell dilluns a l’assemblea general
celebrada a l’IES Sineu, els docents van votar suspendre la vaga
prevista per a dimarts 15 gràcies a un acord aconseguit en el darrer
minut i que estableix ben clar el compromís assumit pel Govern:

 

“El Govern
adquireix el compromís que les millores de finançament i l’ampliació
dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016,
reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caire social i
millora de l’economia productiva. En concret, la política educativa serà
prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls que ja rebran a partir
de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.

 

En el cas que
es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la distribució
del que s’assigni a la Conselleria d’Educació, un percentatge a
l’entorn d’un 30%, es negociarà en el si de la mesa sectorial d’Educació
on hi estan representats els sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE,
Afedeco, FECCOO i FETE-UGT. Al mateix temps es mantindran reunions amb
els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents”.

 

En el mateix document que reflecteix l’acord al qual
van arribar el Govern i l’Assemblea de Docents dia 14 de desembre de
2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d’actuació a
l’hora d’aplicar aquest increment pressupostari que ara cal estimar en
uns 30 milions d’€. Aquestes línies prioritàries són:

 

1.- La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.

2.- L’increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació.

3.- La millora de les infraestructures educatives.

I 4.- L’avanç a 2016 d’alguna de les mesures de
recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes
als anys 2017 o 2018 segons l’Acord Marc signat dia 30 de setembre de
2015 per STEI-i, CCOO i ANPE.

 

L’Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen
suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran l’acord subscrit amb l’Assemblea i
roman a l’espera que el conseller d’Educació convoqui els representants
de l’Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del
pressupost.

FAPA: “Què feim amb les revàlides?”

Reproduït de la web de FAPA Mallorca:

20 abril 2016

QUÈ FEIM AMB LES REVÀLIDES? 

Ahir, dimarts 19 d’abril, a pocs dies de les dates previstes per a
les proves individualitzades LOMCE, més conegudes per les revàlides, la
Conselleria d’Educació ens va convocar en el marc d’una ronda de
reunions mantingudes amb bona part de la comunitat educativa per
explicar alguns detalls sobre aquestes proves.

La nostra opinió de rebuig cap a les proves és de tots
coneguda, igual que les nostres raons, perquè són les que ja exposàvem
l’any passat per a les proves de tercer
i seran les mateixes,
si no hi posam remei, per quan ens vulguin imposar les proves de 4rt
d’ESO el proper curs. Amb l’afegit que enguany les proves de 6è tenen un
perill extraordinari perquè d’elles s’emetran informes des de l’IAQSE
que es podrien fer servir per segregar els alumnes, si més no a l’hora
de formar els grups dins els instituts.

A la reunió, el DG de Planificació i el màxim responsable de l’IAQSE
ens varen explicar amb detall les característiques de les proves i
vàrem constatar una vegada més que es tracta d’unes proves que no
aporten un valor afegit a l’avaluació pròpia dels centres, inclús vàrem
confirmar els perills d’un ús inadequat dels resultats de les proves
i que malgrat el que diu la llei les famílies no rebrem els resultats.

Al marge d’aquestes qüestions, la percepció que ens vàrem dur de la reunió va ser d’INCERTESA ABSOLUTA,
potser per la manca de responsabilitat del govern de l’estat, potser
per la indecisió d’un govern autonòmic que no ha volgut posicionar-se de
forma més contundent o potser perquè la normativa resulta tan
contradictòria que ens manté en un estat de desinformació insostenible.

I per si els arguments no fossin prou, avui mateix des d’Eivissa, el Conseller d’Educació argumentava a la Cadena SER en contra de les proves,
explicant que no comparteix els principis que les ordenen i que
probablement no serviran per res, ara bé, com administració diu que no
té més remei que complir amb la normativa.

Davant aquesta situació, les famílies que també hem de complir amb les lleis, sí tenim una altra opció.
Hem de decidir si consentim que FACIN EXPERIMENTS amb els nostres
fills, si quedam impassibles malgrat les conseqüències directes d’unes
proves que els poden perjudicar, o si decidim assumir la nostra
responsabilitat de protegir els infants i exercir el nostre dret a NO
AUTORITZAR que els facin aquestes proves
, tenint en compte que amb aquesta decisió no perjudicam a terceres persones.

Per a tranquil·litat de tots i a diferència de l’any passat, el DG de Planificació va dir que es respectaria la decisió de les famílies
i que si no autoritzam a fer les proves no es pressionaria a ningú. Va
afegir que aquests infants podrien assistir normalment al centre perquè
des de la Conselleria no se’ls perseguiria per a l’execució de la prova.

Per tot això, en coherència amb el nostre missatge de ANTILOMCE, els
arguments del curs passat contra les proves i els nous arguments contra
les proves d’enguany, DES DE FAPA Mallorca us animam a que NO AUTORITZEU les proves sobre els infants i per això posam a l’abast els documents d’OPOSICIÓ (per qui teniu fills a 3er i 6è) i el full de DISCREPÀNCIA
(per a qualsevol família) que haurieu de fer arribar als tutors/es dels
infants o a la direcció del centre. De totes formes, qualsevol document
on expresseu la vostra voluntat per no fer les proves PER ESCRIT seria
suficient.

A més, a la nostra assemblea de divendres passat, ens varem posar a disposició de les APIMA associades per fer Xerrades als centres amb l’objectiu de compartir tota la INFORMACIÓ que tenim sobre aquestes proves.

FAPA MALLORCA

Demà inauguram local

Demà divendres inaugurarem el local que finalment ens ha cedit la Conselleria. És el resultat d’un llarg procés que s’inicià el gener de 2015, quan el sol·licitàrem formalment d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica de llibertat sindical, i que ens ha obligat a insistir de forma persistent davant diverses instàncies de l’Administració. Fins i tot, com recordareu, ens vam haver d’instal·lar un dematí a les dependències de la Conselleria per denunciar l’incompliment de la llei.

Les nostres oficines són a So’n Malferit, a l’edifici del Centre
d’Edició i Distribució que hi ha devora el Centre de Professors de Palma
(carrer G. Marañon, 3). La comunitat educativa està convidada al petit acte que hi tindrà lloc a partir de les 18h. Vos hi esperam!

Revisió de la normativa del Fons Social

Tal com s’acordà a la comissió d’adjudicacions d’ajudes del Fons Social, avui hem sol·licitat en mesa sectorial la creació d’un grup de treball per actualitzar i revisar la normativa i per presentar una proposta d’equiparació amb les ajudes que reben els treballadors de Sanitat i serveis generals.

La directora general de Personal Docent ha recollit la proposta i s’ha compromès a fer la convocatòria corresponent.