Mes: agost de 2018

INTERINS: Informació sobre aprovats sense plaça a les oposicions

A la mesa sectorial d’avui dematí la directora general de Personal Docent ha desmentit que el conseller Martí March vulgui comptar les oposicions com a mèrit al barem d’interins. Segons ha dit, el que va dir als aprovats sense plaça a la reunió d’ahir és que ho proposin als sindicats i vagi a mesa.

Recordam que l’Assemblea de Docents interins de 10 de març de 2016 va acordar donar suport a la valoració de les oposicions com a mèrit:

“En relació a la vinculació de les oposicions
al procés d’interinitat, durant el torn de paraula es manifesten
distints dubtes i opinions:

 • el greuge que pot suposar per a les persones que no han pogut optar a oposicions perquè no n’hi ha de la seva especialitat;
 • en cas que es considerin com a mèrit,
  hauria de ser dins el bloc de formació o d’experiència? Es planteja
  opció d’incloure-ho dins formació, per compensar puntuacions.

La postura general manifestada és que les oposicions s’han de considerar com a mèrit.”

Des d’UOB reclamam que la Conselleria faci una oferta al respecte a fi que pugui ser estudiada i tractada en mesa sectorial.

OPOSICIONS: Regulació de la fase de pràctiques

Avui ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar l’esborrany de resolució de la fase de pràctiques, que podeu veure AQUÍ. Al final d’aquesta nota trobareu els esborranys dels annexos.

Personal Docent ha destacat les novetats de la Guia docent, el full de dictamen de valoració, el portafoli i les instruccions sobre la formació. Informam sobre els diferents apartats:

1) GUIA DOCENT

 • Es preveu que estigui disponible l’octubre. Hem demanat que se’ns faci arribar un exemplar i s’ha acceptat.

2) ACTIVITATS FASE DE PRÀCTIQUES

 • La Guia docent d’Inspecció indicarà les tasques que haurà de fer l’aspirant.
 • La formació serà en general de la modalitat de formació en centres. Si excepcionalment el centre
  no té cap programa, l’aspirant la podrà fer a un altre centre o al CEP. La formació en centres tanca a 15 de maig.

3) TUTORIES

 • Hem demanat que no es destinin hores
  complementàries d’altres tasques a la tutoria del funcionari en pràctiques, i
  que es contractin més docents si fa falta.
 • També
  hem demanat que en el cas dels caps de departament que es veuen
  obligats a ocupar més d’un càrrec es pugui adjudicar la tutoria del
  funcionari en pràctiques a un membre del departament. Han contestat que
  es pot fer si ho decideix la comissió de valoració.
 • Totes les tutories són individuals. Només es pot donar el cas de tutoritzar més d’un aspirant per causes sobrevingudes, per exemple per baixa del tutor.

4) INCIDÈNCIES

 • Segons han dit, les incidències del curs passat van ser totes de no aptes per no complir els cinc mesos.

5) AVALUACIÓ

 • S’afegirà “si s’escau” per
  als criteris del dictamen de valoració que no té perquè fer necessàriament el docent, per exemple
  la detecció d’assetjament escolar en cas que no n’hi hagi.
 • En el cas del bloc 5 del dictamen d’Orientació, amb dos ítems, en principi haurà de bastar superar-ne un encara que això no suposi el mínim del 75%, tot i que ho han d’acabar de comprovar.

Pel que fa a la resolució de nomenament de funcionaris en pràctiques, Personal docent ha dit que es publicarà al BOIB quan hagin rebut totes les documentacions dels aspirants. La resolució de la regulació de la fase de pràctiques es publicarà el més aviat possible.

En el torn obert de paraules hem recordat els casos d’indefensió per les respostes vagues, genèriques i inconcretes a les reclamacions, com vam denunciar en el seu moment, i hem demanat que en prenguin nota perquè no es repeteixin per tercera vegada aquests vicis i errors a les properes oposicions. Personal docent ha contestat que considera correcta l’actuació dels tribunals. En resposta a una pregunta nostra, han dit que s’han presentat 16 recursos d’alçada.

No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu més aclariments.

DOCUMENTS:

 1. Esborrany de resolució
 2. Annex 2: FULL DICTAMEN VALORACIÓ COMPETÈNCIA DOCENT
 3. Annex 3: FULL DICTAMEN VALORACIÓ COMPETÈNCIA DOCENT ESPECIALITAT ORIENTACIÓ EDUCATIVA
 4. Annex 4: ORIENTACIONS REALITZACIÓ PORTAFOLI
 5. Annex 5: FULL RELACIÓ FINAL DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE CENTRES DELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

Convocatòria de plaça al CentMat mitjançant comissió de serveis

Avui s’ha aprovat en mesa sectorial extraordinària l’esborrany de Resolució de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent de mestre al Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic. El procediment d’adjudicació serà el concurs públic de mèrits.

– El procediment de concurs constarà de dues fases:

 • Valoració de mèrits al·legats
 • Valoració del projecte presentat sobre l’organització i gestió del CentMat i realització d’entrevista als aspirants

– El projecte ha d’incloure almenys tres apartats:

 • Organització del CentMat
 • Anàlisi de les funcions que s’han de desenvolupar al CentMat
 • Programació d’un dia de feina al CentMat

– La Comissió de Valoració estarà integrada per:

 • Cap de Servei d’Innovació Educativa o persona delegada
 • Cap de Servei d’Educació Primària o persona delegada
 • Inspector
 • Funcionari de carrera del Servei d’Innovació Educativa
 • Una persona de cada sindicat amb representació a la JPDNU

–  El termini de presentació de sol·licituds, projecte i documentació justificativa és del 13 d’agost al 10 de setembre.

AQUÍ trobareu l’esborrany de resolució que ens van trametre des de la Direcció General de Personal Docent.  És previst que es publiqui, amb petites modificacions formals, al BOIB el 6 d’agost.

El CentMat es va crear el 2008 amb una dotació de dues places assignades en comissió de serveis directa. A partir de 2012 es deixaren d’adjudicar les comissions. En aquesta legislatura s’ha recuperat una plaça de secundària en comissió directa, que es mantén. Per al curs 2018-19 es crea aquesta segona plaça de primària per primera vegada adjudicada mitjançant concurs de mèrits.