Mes: juliol de 2020

UOB acusa el conseller March de vendre fum amb les ràtios

 

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa el conseller d’Educació, Martí March, de vendre fum quan ha afirmat en roda de premsa que el proper curs “les ràtios continuaran baixant” perquè “hi ha més professorat”. Exigim que la Conselleria publiqui una comparativa de ràtios de grup per comprovar fins a quin punt es produirà la suposada baixada, i advertim que afegir un mestre de suport dins una mateixa aula redueix encara més l’espai interpersonal.

La realitat a la qual ens enfrontam el curs vinent és que els mestres de Música, Anglès, Educació física, Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge s’han reconvertit en mestres tutor, als instituts s’ha augmentat l’horari d’atenció directa als alumnes, amb la consegüent pèrdua de qualitat educativa i sobrecàrrega de feina, i no s’han creat espais per desdoblar grups i garantir la distància de seguretat.

Educació ha practicat sempre l’opacitat amb les dades de ràtios per grup d’alumnes, fins al punt que UOB ha hagut de recórrer a la Direcció General de Transparència per aconseguir-les. Segons dades de matrícula de finals de novembre, més de la meitat dels grups d’infantil superaven el màxim de 20 alumnes promès per la Conselleria i 425 grups de primària tenien més 25 alumnes.

Palma, 30 de juliol de 2020

 

dbalears.cat:

Susana Puchalt: “La saturació d’alumnes a les aules afavorirà el contagi per covid-19”

Publicat a AraBalears

La saturació d’alumnes a les aules afavorirà el contagi per covid-19

SUSANA PUCHALT


MEMBRE DE L’ASSEMBLEA DOCENT DE L’IES INCA

24/07/2020 19:00

Un grup de professors d’ensenyament secundari de Balears estam molt preocupats per la irresponsabilitat i negligència de la Conselleria d’Educació davant la deficient planificació del curs 2021-2020. Les mesures sanitàries per fer front al covid-19 queden recollides en el Protocol d’actuació, publicat el passat 7 de juliol al BOIB. Entre altres mesures, es recomana una distància de seguretat entre els alumnes de metre i mig o 2,25 m2. Això, però, no implica una reducció de ràtio per grup, de manera que el nombre d’estudiants per aula dependrà dels recursos i dels espais que tingui cada centre educatiu.

A l’hora d’elaborar el seu propi pla de contingència, davant la manca d’infraestructures, molts centres s’han vist obligats a crear grups classe de fins a 30 persones. Tenint en compte que una aula ordinària de Secundaria té uns 40-50 m2, la mesura a aplicar més important per prevenir contagis, que és evitar les aglomeracions, es converteix en un fet impossible.

Sens dubte, amb aquest panorama tan perillós, el contagi a les aules està garantit. Així doncs, havent tingut prop de mig any per planificar el curs 2020-2021, inevitablement la Conselleria aboca el seu personal al contagi. Les famílies, que ja s’han vist obligades a fer bastants sacrificis, desconeixen a hores d’ara l’escenari dantesc que espera als seus fills.

De moment, amb vista al curs vinent, el Govern balear ha anunciat que es limitarà a contractar 458 docents nous per a l’escola pública i privada. Aquesta xifra és ridícula en comparació amb els 8.258 que incorporarà la Generalitat de Catalunya per reduir les ràtios. Al País Valencià, en canvi, a falta de pressupostos, s’ha optat per aplicar un sistema de dies alterns de classe presencial combinada amb sessions telemàtiques (mig grup queda a casa estudiant telemàticament mentre l’altre mig grup fa classe al centre). Els docents de les Balears estam indignats perquè, davant la crisi sanitària i social més greu que hem viscut mai, la Conselleria d’Educació ens abandona a la nostra sort i fa cas omís de la necessitat de fixar ràtios racionals per poder lluitar contra la propagació de la malaltia. Solucions: doblers, habilitació d’espais alternatius, el que sigui, excepte obviar les seves responsabilitats, que sembla que és el modus operandi habitual del conseller March i els seus acòlits.

Paradoxalment, a les empreses privades se’ls obliga a aplicar mesures de protecció sanitària per als seus treballadors. A l’Administració pública balear, però, sembla que li importi ben poc la salut del seu personal. Per tot això, exigim que la Conselleria rectifiqui i adopti mesures sanitàries més efectives per a un curs que es preveu novament anormal.

UOB recorre contra l’impagament del complement de tutoria

Circular 202/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha presentat recurs d’alçada a la Conselleria d’Educació per l’impagament del complement de tutoria als interins substituts, que no el cobren
fins i tot si el titular té una excedència i tampoc no el cobra.

Educació va contestar a un primer recurs d’UOB que “tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement“.
Tot i així, una campanya de reclamacions individuals no va bastar
perquè la Conselleria complís les seves pròpies paraules. Davant això,
hem donat suport jurídic al recurs d’alçada d’un treballador a qui
Personal Docent li ha denegat el complement per escrit.

Les normatives autonòmica i estatal sobre remuneració de la tutoria no fan distincions entre funcionaris interins i de carrera, mentre que
la legislació europea (Directiva 1999/70/CE) consagra el principi d’igualtat i no discriminació entre
l’ocupació temporal i la indefinida. En general, la jurisprudència estableix que no hi pot haver discriminació de drets entre interins i funcionaris de carrera sense la regulació corresponent.

UOB va iniciar aquesta reivindicació el novembre de 2018 i no aturarà fins que es faci justícia.

Palma, 27 de juliol de 2020

dbalears.cat:

UH, 28.7.2020

Interins: selecció de places estiu 2020

INDICACIONS PER AL TRÀMIT DE SELECCIÓ DE PLACES

 • El tràmit d’estiu per a optar a l’adjudicació d’una plaça d’interí estarà obert des del 24/7/20 a les 10.00 fins al 29/7/20 a les 9.59 h
 • Podeu accedir al tràmit clicant AQUÍ o AQUÍ. Recordau que s’hi pot accedir usant els següents sistemes d’identificació personal: @Clave, DNI electrònic o usuari i contrasenya (aquests darrers, els mateixos que per accedir al Gestib o al Portal del Personal)
 • Estan obligats a realitzar-lo tots els interins admesos a la borsa del curs 20-21 i també els exclosos per català en aquesta mateixa borsa.
 • Els interins admesos a la borsa o exclosos per català que no realitzin aquest tràmit de selecció de places quedaran com a no disponibles (és a dir, no se’ls podrà adjudicar cap plaça) com a mínim durant el primer trimestre del curs 20-21. Per poder tornar a estar disponibles a partir del segon trimestre, els interessats hauran de declarar-se disponibles abans del 10/12/20. 
 • En aquest procés s’ofereixen les places vacants, si bé també s’hi poden oferir substitucions d’una durada prevista de tot el curs escolar. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places que s’ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2020-2021 i que consten com a disponibles el dia en què s’obri el termini de sol·licitud de places.
 • Un cop iniciat el tràmit, se us presentarà una llista amb totes les places que cadascú pot ocupar en funció de les seves titulacions i opcions o creuetes de jornada, illa, etc. indicades en el tràmit per formar part de la borsa i dels perfils que hàgiu seleccionat a l’inici del tràmit actual. Aquestes places, s’hauran d’anar seleccionant i situant per ordre de preferència de l’interí.
 • Les places que posen “Base específica 9 (Resolució DGPD 19/12/2019) – Inserció automàtica Perfil 500“, es refereixen a les places de discapacitats.
 • L’ordre de preferència en la selecció serà respectat, a més de la puntuació individual definitiva, a l’hora de l’adjudicació a cada interí. En ordenar les places, es poden alternar cossos, funcions, illes, tipus de jornada.
 • Si un interí no selecciona totes les places a què pugui optar, la Conselleria li afegirà d’ofici les places no seleccionades per ordre ascendent de codi de plaça.
 • En aquest tràmit no es poden modificar illes,tipus de jornades, funcions o qualsevol opció indicada en el moment en què us apuntàreu a la borsa.
 • Un cop ordenades totes les places per ordre de preferència, s’han de passar totes les pantalles del tràmit fins a finalitzar-lo, i comprovar sempre al final que la vostra sol·licitud compta amb un número de registre, no de pre-registre.
 • El tràmit es pot realitzar tantes vegades com es vulgui i només serà vàlid el darrer tràmit realitzat, finalitzat i registrat.
 • Recordau també que sovint, i sobretot als primers dies o als matins, el tràmit sol col·lapsar-se i quedar penjat per la gran quantitat d’interins que intenten fer-lo alhora. En aquests casos, tornau-ho a intentar en un altre moment.
 • I sobretot, tranquil·litat en la realització del tràmit i sort en les adjudicacions!

MÉS INFORMACIONS ÚTILS

CALENDARI

 • 10/8/20. Llista definitiva d’interins admesos i exclosos.
 • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • Entre el 10 i l’11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l’estiu.

PRESA DE POSSESSIÓ

 • Un cop publicades les llistes definitives d’adjudicacions i abans de l’1/9/20, tots els interins a qui se’ls hagi adjudicat una plaça han de realitzar el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió, que s’activarà al Portal del docent interí.
 • Els interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals ara se’ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior, després d’haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre al nou centre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n’hi ha, en el seu centre del curs 19-20.
 • Per als interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals se’ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenen la plaça al curs 19-20, s’entén com a causa justificada per a no incorporar-se al nou centre el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n’hi ha, al centre del curs 19-20.
 • La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s’ha fet abans, s’han de produir no més tard del 7 de setembre. L’interí ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme
 • Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l’adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.

  ALTRES

  No són 2,25 m2 per persona com diu Educació, són 3,15!

  Tal com ens fa saber el company Toni Borràs, no són 2,25m2 per persona els necessaris per garantir la distància de seguretat, com diu Educació, sinó 3,15: 

  1’5m2: és l’àrea mínima d’espai útil  (RD 132/2020) de que ha de disposar cada alumne dins l’aula. Exemple: dins d’una dependència de 30m2 d’espai útil no hi podem posar més de 20 alumnes per molt que la ràtio marqui 25.


  2’25m2: És l’àrea calculada erròniament per la Conselleria. Aquesta
  àrea no garanteix la distància interpersonal. Està mal calculada ja
  que senzillament s’han imaginat un quadrat de 1’5m de costat i no han
  tengut present el volum que ocupen les persones, considerat que aquestes
  només són punts a l’espai: 1’5mx1’5m=2,25m2  (vegeu gràfic annex “Espai 2’25m2”):

  Espai 2’25m2

  3’15m2: La normativa COVID-19 parla d’espai interpersonal, és a dir l‘espai lliure que hi ha d’haver d’una persona a l’altre.
  Llavors, l’única forma correcta de calcular aquesta àrea és la que es
  mostra al gràfic annex que sí contempla les dimensions del cos d’una
  persona mitjana (vegeu gràfic annex “Espai 3’15m2”).


  Espai 3’15m2


  Espai útil:
  Superfície total de la dependència menys el recorregut de la porta,
  estanteries, espai del mestre (taula, cadira i calaixos, … aprox. 7m2)

  Cosa que hem comunicat a la Conselleria perquè en prenguin nota, atès que UOB continua exigint que es prioritzi la distància de seguretat, tal com ha anunciat que farà la UIB per exemple, amb la inversió en espais i docents que faci falta.

  UOB en desacord amb la resolució del CEMe sobre la FP i nous centres integrats a Menorca

  Dia 15 de juliol es va celebrar el darrer Plenari del curs 19-20. Es va celebrar per tal de ratificar la resolució sobre la FP a Menorca i els nous centres integrats que ja s’havia publicat a la web del Consell Escolar després del darrer Plenari. Com que va rebre diverses esmenes per part d’alguns consellers, va ser necessari convocar un darrer Plenari per tal de consensuar el redactat definitiu.

  Des de UOB volem destacar la importància de dotar dels mitjans necessaris els Plenaris perquè l’acta i les diferents resolucions que es van prenent estiguin a l’abast de tothom i siguin realment consensuades, ja que aquesta resolució es va publicar sense que hagués rebut el vist i plau del Plenari. Va quedar clar que és important que existeixi un marge de revisió i rectificació abans que es publiqui una resolució.

  UOB vam estar d’acord amb la majoria de les esmenes rectificades però ens vam oposar a matisar el paper de Conselleria a la següent qüestió: 

  “Des del CEME valoram les diferents propostes plantejades en base a la seva ubicació. Malgrat tot, el debat s’ha fet tard i malament, i condiciona la mirada del CEME a una decisió ja presa”

  Per això ens vam oposar a que no sortís a la resolució definitiva (la podeu veure aquí http://www.cemenorca.org/contingut.aspx?idpub=10014) en la qual s’omet aquest paràgraf. De la mateixa manera vam votar en contra  que es tragués de la resolució el text final:

  “Finalment, des del CEME apel·lam a la importància que hauria d’haver tingut la participació de la comunitat educativa en la decisió de la Conselleria. El CEME creu que el debat s’hauria d’haver fet abans i condiciona tot el que s’està parlant actualment. Hauria agradat més la participació a temps, que pogués tenir incidència enla presa de decisions, i no participar únicament en la possibilitat d’ajudar a organitzar el mapa escolar de l’FP de Menorca. ”

  Per això no podem estar d’acord amb les matisacions d’aquesta resolució definitiva perquè ha fet desaparèixer de manera radical la crítica a com ha actuat Conselleria, consideram que es vol fer un rentat de cara a l’opinió pública de tot el procés. Trobam a faltar l’autonomia en la decisió del municipi des Castell, l’estudi dels usos dels quarters com a centre de primària o secundària. Si bé s’ha aconseguit que, en quant a la planificació de la FP es rectifiqui de manera parcial reconsiderant l’espai de Bintaufa, seguirem lluitant perquè la comunitat educativa tengui el paper que li correspon!

  Per altra banda, seguint amb les passes cap a la necessària planificació de la FP, es va esmentar que el seguiment de l’informe d’educació a Menorca es centrarà sobretot en l’estudi de les necessitats i mancances dels joves i adults que volen estudiar FP a Menorca.

  També es va presentar el programa del Consell Insular “Jocs Esportius Escolars”. Es tracta d’unes trobades organitzades per l’entitat on els fiets i fietes de 8 a 12 anys podran fer trobades no competitives i heterogènies, una passa cap a l’educació en valors dels esports de lleure, on es troba a faltar el futbol, que ha estat l’únic esport que ha rebutjat la seva participació.

  Finalment, va intervenir Magda Humbert, representant de les escoles d’adults per parlar de la controvèrsia que ha suscitat la implantació de l’ESPA semipresencial el nou curs, del qual UOB ja s’ha fet ressò mostrant el seu rebuig. Es va acordar que el mes de febrer, davant els primers resultats, el delegat d’educació retria comptes del funcionament d’aquests estudis que perden moltes hores de presencialitat i que. També es va mencionar un nou cicle de FP, d’Integració Social, que s’implantarà el proper curs al Cap de Llevant.

  Vegeu també:

  Menorca, 24.7.2020

   Publicació de places vacants prevista per a demà migdia

   Personal docent ha dit a la mesa sectorial que demà a les 13h publicaran les places vacants per al proper curs. Avui tenen previst parlar amb els centres per decidir les places a treure. La intenció és que el 24 de juliol hi hagi el màxim de places publicades per oferir als interins, però no podran sortir totes el juliol perquè els instituts encara matriculen, les proves de setembre poden afectar les dades de matrícula, es poden generar vacants pels dictàmens de riscos laborals al personal de risc, etc.

   Les avaluacions del personal de risc, a Comissió de riscos laborals

   Segons ha anunciat avui la Direcció general de Personal docent, les avaluacions del personal de risc per al proper curs es tractaran el proper 10 d’agost a la comissió paritària de Prevenció de riscos laborals. La intenció és avaluar tot el personal de risc abans de començar el curs.

   Prèviament, el 29 de juliol, Personal docent i el Servei de prevenció es reuniran amb la Direcció general de Salut.

   Vos mantindrem informats.

   UOB acusa Martí March d’abocar els centres a la propagació de la pandèmia

   Circular 201/2020

   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa el conseller d’Educació, Martí March, d’abocar els centres a la propagació de la pandèmia amb els criteris del Fons COVID-19 que s’han tractat avui a la mesa sectorial. La proposta de quota docent addicional no ha canviat ni una coma i ha estat rebutjada per UOB i la majoria de la representació sindical.

   UOB ha votat en contra perquè els nous docents assignats són totalment insuficients i continua sense plantejar-se l’habilitació d’espais per desdoblar grups i garantir la distància de seguretat. Es proposen únicament 458 docents més, que proporcionalment no són ni la meitat dels que s’han anunciat a altres territoris com Catalunya, i si per una banda Planificació ha dit que no s’aplicarà el 10% extra de matrícula sobre els màxims per grup, de 22 alumnes a infantil, 25 a primària, 30 a ESO i 35 a Batxillerat, no s’ha compromès a aconseguir els espais per crear els nous grups perquè “no poden fer miracles”.

   En resum, es confirma que haurem d’afrontar el proper curs amb els espais de sempre, amb els centres desbordats amb ràtios excessives i fins i tot il·legals, i amb la impossibilitat que les escoles ocupin espais nous dins els edificis, perquè els cursos passats ja han hagut de renunciar a biblioteques, aules de música, informàtica, gimnasos, etc., precisament per reduir ràtios.

   L’escenari inicial presencial, amb les aules estibades, fa preveure l’aparició de rebrots, l’exposició de les famílies al virus i el pas automàtic a l’escenari B o semipresencial, on els docents haurem de fer docència tant presencial com a distància, amb el corresponent augment de la càrrega de feina. UOB ha demanat al conseller March si aquest és el pla ocult de la Conselleria i ens ha contestat que “preveuen els tres escenaris possibles”.

   Per altra banda, no és de rebut que la Conselleria exposi com una victòria l’augment de 458 docents, quan la realitat és que als instituts s’augmenta l’horari de docència directa i a les escoles es converteixen en tutors els mestres de Pedagogia terapèutica, Audició i llenguatge, Música, Educació física i Anglès, amb la desatenció als alumnes amb necessitats especials i la pèrdua de qualitat educativa que això comporta.

   UOB ha fet constar en acta la protesta perquè el conseller March ha presentat unes xifres tancades, anunciades el dia abans als mitjans de comunicació, i ha evitat una vegada més una vertadera negociació en mesa sectorial. Per al conseller, les reunions amb els representants dels treballadors són un simple tràmit que convoca per obligació legal, i acaba aplicant les decisions via fets consumats encara que es trobi amb l’oposició de la part social.

   Palma, 22 de juliol de 2020

    

   Diari de Balears:

    

    UH, 22.7.2020

   UH, 23.7.2020

   UOB considera totalment insuficient la quota docent que proposa Educació

   Circular 200/2020

   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear considera totalment insuficient la quota docent proposada per Educació al document “Proposta criteris distribució quota addicional professorat COVID-19 i altres qüestions per al curs 2020-21“, pels motius següents:

   – Continua sense preveure l’habilitació d’espais per desdoblar grups i respectar la distància de seguretat sanitària.

   – Els mestres de reforç que proposa per als grups d’infantil i primària que superin els 25 alumnes per aula no solucionen el problema de la distància de seguretat. Per altra banda, tots els grups que superin els 25 alumnes a la matrícula de juliol s’han de desdoblar per llei, perquè el 10% extra només es pot permetre legalment en cas de matrícula extraordinària per a alumnes d’incorporació tardana.

   – El mateix es pot dir pel que fa a la proposta de reforçar “amb un professor cada un dels nivells d’ESO que superin la ràtio de 30 alumnes per grup, i de 35 al Batxillerat.”. Per altra banda, no queda clar si s’ofereix un professor per matèria, per grup o per nivell.

   – Si bé preveu que hi pugui haver desdoblaments a “educació infantil, primària, secundària i batxillerat”, només es compromet a pagar la feina de tutor “fins a un màxim del 20%” de les noves tutories, donant per fet que es puguin crear tutories sense dret a ser cobrades.

   Per tot plegat, UOB continuarà exigint en mesa sectorial que s’incrementi la quota docent dels centres i s’habilitin els espais necessaris amb el criteri prioritari i irrenunciable de garantir la distància de seguretat sanitària.

   Palma, 20 de juliol de 2020

    UH, 18.7.2020

    

   Diari de Balears:

    

    AraBalears, 20.7.2020

    

   UH, 21.7.2020

   Daily Bulletin, 21.7.2020