Etiqueta: Coronavirus (COVID)

Fins al darrer alè! Resum MSE 22/12/21: Modificació Oposicions 2022, Permís Covid i Pla integral d’FP.

Avui, dimecres dia 22 de desembre, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació. Ha comptat amb la participació, entre d’altres, de la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i del Director General de Formació Professional, Antoni Baos.

L’ordre del dia de la reunió ha estat el següent:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 280, de 11 de setembre de 2020, i núm. 286, de 13 de novembre de 2020.
 2. Mesures d’actuació Pla Integral de Formació Professional 2022-25
 3. Proposta de modificació de la convocatòria d’oposicions a cossos docents per a l’any 2022
 4. Proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern permís COVID
 5. Proposta de resolució de convocatòria d’interins per al curs 2022-2023
 6. Torn obert de paraula

Mesures d’actuació Pla Integral de Formació Professional 2022-25

UOB ha demanat al director general l’ajornament d’aquest punt de l’ordre del dia. Consideram que analitzar i fer aportacions a un pla quadriennal quan se’ns ha fet arribar l’esborrany fa només 48 hores és, com a poc, tenir poc respecte per la formació professional i pels docents que hi treballen.

Així mateix, hem fet saber al Sr. Baos què això de plans integrals, plans reactiva, plans de llengües estrangeres, aules d’emprenedoria, centres d’innovació, etc etc pot estar molt bé, però què el que necessita la Formació Professional és començar pel dia a dia dels docents que estan dins les aules i tallers.

En aquest sentit, li hem recordat que fa un any que estam pendents de solucions pel professorat tècnic, tant els que tenen titulació universitària com els que no, uns perquè s’han d’integrar en el grup A1 i els altres perquè queden en un “limbo” que ningú aclareix com acabarà, també li hem recordat que som la única comunitat que no disposa d’un miserable currículum propi i què, per tant, ens regim pels currículums de Ceuta i Melilla (es veu que el teixit productiu deu ser semblant al nostre), aquest fet, per exemple, fa que no disposem de desdoblaments en els mòduls pràctics ni que poguem adequar els currículums a les necessitats productives; o que no diu res quan des de Planificació li pispen les hores assignades a quota als coordinadors Erasmus d’FP o suquen els professors d’fp fent-los compensar hores lectives.
Tot això sense parlar d’infraestructures, recursos, reconeixement de la fp, podríem seguir hores posant de manifest les mancances d’aquests ensenyament, per la qual cosa, finalment, i trobant que “això li ve gros” hem demanat al Sr. Baos la seva dimissió.


Proposta de modificació de la convocatòria d’oposicions a cossos docents per a l’any 2022: modificació de les condicions de les proves i menys places.

La proposta de modificació de la convocatòria d’oposicions que se’ns ha presentat a la mesa d’avui farà que les oposicions del 2022 es regeixin pel redactat original del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. D’aquesta manera, deixaran d’aplicar-se les disposicions transitòries que va introduir el Reial decret 84/2018 i que han afectat els processos selectius de 2018, 2019 i 2020 (ajornats a 2021). 

El retorn a l’aplicació del Reial decret 276/2007 en el seu redactat original introdueix els següents canvis respecte a les oposicions de 2018, 2019 i 2020 (ajornades a 2021):


1. Reducció del número de bolles a escollir en el desenvolupament del tema. Es redueix una bolla en tots els trams, per la qual cosa quedarà de la següent manera:

 • En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha d’escollir entre 2 temes (en comptes de 3).
 • En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’ha d’escollir entre 3 temes (en comptes de 4).
 • En les especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha d’escollir entre 4 temes (en comptes de 5).

2. Canvis en el pes de la fase d’oposició i la fase de concurs. 

El redactat original del Reial decret 276/2007 estableix:

Per tal d’obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu cada comissió de selecció ha de ponderar en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició (en comptes d’un 60%) i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs (en comptes d’un 40%). La puntuació global esmentada ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d’oposició i concurs un cop realitzada la ponderació. 

 

3. Canvis en la puntuació de l’experiència docent a la fase de concurs 

El redactat original del Reial decret 276/2007 estableix la següent baremació per a l’experiència docent prèvia:  

El màxim de puntuació per aquest concepte serà de 5 punts (en comptes de 7). Tots els apartats i subapartats han patit modificacions:

Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics s’obtindrà 1 punt (en comptes de 0,7).

Per cada mes d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics s’obtindran 0,0833 punts (en comptes de 0,0583).

Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l’aspirant, en centres públics s’obtindran 0,5 punts (en comptes de 0,35).

Per cada mes d’experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l’aspirant, en centres públics s’obtindran 0,0416 punts (en comptes de 0,0292).

Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres s’obtindran 0,5 punts (en comptes de 0,15).

Per cada mes d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres s’obtindran 0,0416 punts (en comptes de 0,0125).

Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres s’obtindran 0,25 punts (en comptes de 0,1).

Per cada mes d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres s’obtindran 0,0208 punts (en comptes de 0,0083).

Als efectes d’aquest apartat només es té en compte un màxim de cinc anys (en comptes de deu), cada un dels quals només ha de ser valorat en un sol dels subapartats anteriors.

A la següent infografia podeu veure els principals canvis, explicats anteriorment

Finalment, la Conselleria només convocarà 796 places quees repartiran per cossos, especialitats i illes de la següent manera (podeu veure-ho AQUÍ). Aquestes 796 places corresponen als romanents de les taxes de reposició de 2018, 2019 i 2020 que mancaven per convocar. Des de Conselleria han confirmat que finalment no sumaran les 384 places corresponents a la taxa de reposició de 2021 a les oposicions de 2022.

D’aquesta manera, les 384 places corresponents a la taxa de reposició de 2021 que teòricament s’havien de sumar a les oposicions de 2022 Conselleria les reservarà per proveir-les d’acord amb el que dicti la modificació del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. La modificació del Reial Decret 276/2007 regularà dues coses:

a) Com es proveiran les places corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització (tot apunta que serà mitjançant un concurs de mèrits).

b) Com seran les oposicions a partir del 2023. Aquestes noves oposicions afectaran a les places provinents de les taxes de reposició.

Tot i que encara estam en el terreny de l’especulació i dels esborranys, alguns mitjans de comunicació ja s’han fet ressò de cap on poden anar els tirs. Podeu veure-ho AQUÍ i AQUÍ

Proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern permís COVID

S’ha prorrogat el permís COVID no retribuït per al 100% o 50% de la jornada en cas que els fills dels docents hagin de guardar quarantena o estiguin a l’espera del resultat de proves PCR. Des d’UOB Ensenyament hem seguit exigint que aquest permís sigui retribuït. Per això hem instat a la Directora General de Personal Docent a que es posi en contacte amb el Govern de les Illes Balears per veure si seria possible aprofitar el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024, amb un pressupost de 157.778.544 € per obtenir els recursos necessaris perquè els docents puguin gaudir d’un permís retribuït.

Les meses de negociació estan en perill d’extinció: MSE d’inici del curs 2021-2022

 

Avui, divendres 3 de setembre, s’ha reunit la MSE amb l’únic punt a l’ordre del dia d’informar sobre l’inici del curs 2021-2022.

El Sr. Martí March ha començat la seva intervenció a la Mesa fent la reflexió que el curs 20-21 ha estat “un èxit a nivell col.lectiu”; la conclusió és que l’escola a les Illes Balears no ha tancat i que es fa un reconeixement a la feina feta per part de tota la comunitat educativa. Ha insistit que no ens ho fa saber com un element de triomfalisme, tot i que ens sembla una encetada de la campanya electoral molt profitosa.

La vaccinació és, segons el Conseller, respecte del curs passat, la gran diferència que fa que Sanitat hagi decidit passar la distància de seguretat a 1,2 metres dins les aules i que els alumnes vaccinats amb pauta completa no hagin de guardar quarentena. Ens ha insistit en la importància que tenen la ventilació i la neteja i també a nivell econòmic ha elogiat els esforços de la Conselleria pels 1200 professors que han fet substitucions i pels ajuts de menjador del passat curs.

A continuació ha seguit parlant dels 25 docents que faran substitucions ràpides i, canviant de tema, que a partir de setembre o octubre i independentment del que digui el decret respecte els interins elaborat pel Ministerio d’Iceta, ens convocarà a una mesa per parlar d’oposicions.

Ha acabat demanant la màxima col·laboració al nostre col·lectiu.

Intervenció d’UOB Ensenyament:

 • Mesures sanitàries: UOB Ensenyament ha apuntat que a educació infantil i primària es treballa amb el col·lectiu no vacunat i que, a partir dels 12 anys, els contactes estrets vacunats amb pauta completa no hauran de fer quarentena. UOB Ensenyament ha demanat si, a l’hora d’implantar aquesta darrera mesura s’ha tingut en compte que, en el cas dels individus que han rebut la pauta completa que han estat contacte estret, poden contagiar la malaltia durant els primers vuit o nou dies. El conseller Martí March s’ha remès a les prescripcions que arriben des de Sanitat.
 • Ràtios i quotes: després de la publicació dels Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat informat (no negociat) en MSE dia 14 de juny, UOB Ensenyament ha tornat a reivindicar la reducció tant de les ràtios com de la càrrega lectiva. Hem recordat que, d’acord amb els criteris no negociats, es desdoblaran els grups quan el número d’alumnes sigui superior a 25 a Primària, a 32 a Secundària, i a 38 a Batxillerat. Des d’UOB Ensenyament s’ha tornat a demanar que els desdoblaments es produeixin quan el número d’alumnes sigui superior a 18 a Infantil, a 23 a Primària, a 25 a Secundària, a 30 a Batxillerat, i que s’adapti a cada cicle formatiu. Quant a les quotes, hem recordat que actualment són de 25 períodes lectius a Primària i que a Secundària s’han calculat a partir de 19. Des d’UOB Ensenyament s’ha tornat a demanar que, en el cas de Primària sigui de 23 períodes lectius i a Secundària de 18. També hem tornat a reivindicar que al professorat que tingui més de 180 alumnes, se li apliqui una reducció d’un període lectiu, així com l’aplicació de reducció horària al professorat interí major de 55 anys. De nou, el conseller Martí March ha admès que el problema d’origen que impossibilita una millora completament necessària tant en les ràtios com en les quotes és la manca de finançament autonòmic.
 • LEIB: li hem recordat al senyor conseller que en la presentació de la LEIB feta en la MSE reunida dia 4 de febrer, es va comprometre a convocar una MSE abans que la LEIB entrés en el seu tràmit parlamentari, així com a crear un grup de treball per tractar aquells aspectes sociolaborals que pugui incloure la LEIB. Des d’UOB Ensenyament li hem assenyalat que no s’ha complert amb cap dels dos compromisos. Aquesta situació es va repetir a la reunió al Consolat de Mar amb la presidenta Francina Armengol i el conseller Martí March de dia 3 de juny, on aquest darrer es va comprometre a convocar cada un dels sindicats a tres bandes: la Conselleria, un representat de cada un dels tres partits de govern, i el sindicat de torn, per tal que poguéssim presentar esmenes a l’Avantprojecte de la LEIB. En aquest cas, tampoc s’ha complert amb aquest compromís. Finalment, dia 13 de juliol es va tornar a reunir la MSE per tractar (una altra vegada) i de manera generalista la LEIB. Des d’UOB vàrem recordar les esmenes aportades pel que fa a la llengua catalana i la necessitat de la laicitat de l’escola pública. A dia d’avui, no sabem res dels aspectes sociolaborals que regularà la LEIB.
 • ROC: hem recordat que a dia d’avui segueix estant pendent la MSE per tractar el ROC. El director general de planificació i centres ens ha dit que ens convocaran més endavant.
 • Temporalitat interins: hem recordat que dia 6 de juliol, vàrem entrar a registre una petició formal de convocatòria d’una MSE perquè la Conselleria exposàs quines eren les seves intencions pel que fa a l’aplicació del Pla Iceta per al sector de l’ensenyament públic docent no universitari de les Illes Balears. A dia d’avui, encara no hem rebut resposta i demanam informació oficial per part de l’administració per a saber a què ens hem d’atendre i deixar d’anar a remolc de les informacions que van apareixent en premsa.
 • Segon acord marc: dilluns dia 8 de febrer de 2021 se’ns va presentar en MSE un esborrany molt generalista i sense cap concreció d’un suposat segon acord marc biennal 21-23. Des de llavors hi ha hagut un silenci absolut al respecte. Hem demanat en quin punt està aquesta qüestió.Quan ens posam a fer-hi feina? Definir la carrera professional no pot esperar més i cal recordar que pel maig de 2023 hi haurà eleccions autonòmiques. UOB Ensenyament està a disposició per treballar en aquest tema.
 • Currículums autonòmics: respecte d’aquesta qüestió, s’ha demanat en quina fase es troba la redacció del currículum bàsic del currículum LOMLOE (part estatal)? Quan s’iniciarà la concreció curricular per part de les autonomies? Quines vies de participació té pensades la Conselleria per tal que els companys que estan en actiu i que són els que dia a dia estan a l’aula, hi puguin participar? D’acord amb el que ha ens ha dit el director general de planificació i centres, Antoni Morante, no s’ha complert amb el calendari per la part estatal i només han rebut alguns esborranys parcials, el que ha endarrerit la tasca per part de Conselleria. Com a tard, aquesta tasca hauria d’estar tancada a finals d’any, per tal de poder implantar el decret per via urgent de cara al curs 2022-2023.

Trobam que és essencial que es recuperi la presencialitat a les Meses Sectorials, i així li hem fet saber al Conseller, però encara trobam més important que el que s’ha de tractar a les Meses s’informi amb un mínim de temps per a poder-ho gestionar i sobretot que les Meses Sectorials deixin de ser pures meses informatives i recuperin el seu propòsit original: que s’arribi a un consens en moltes de les decisions que es prenen i que no es faci de manera unilateral.

Una passa més cap al Pla d’Igualtat

Avui, dilluns 28 de juny, s’ha reunit la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent per tractar els següents punts:

Aprovació del procediment sobre malalties professionals

 • S’ha aprovat el darrer procediment corresponent a la notificació i investigació de malalties professionals.

Informació sobre la situació del Servei de Prevenció

 • S’ha informat des del Servei de Prevenció que s’han incorporat dos tècnics més a l’equip de la delegació de Palma. A dia d’avui hi ha tres persones contractades com a tècniques en prevenció de riscos laborals i s’està a l’espera d’una quarta incorporació.
 • S’està planificant el pla de visites pel curs 21-22 per a l’avaluació de riscos a tots els centres. Un membre de cada un dels sindicats amb representació a la mesa sectorial podrà participar d’aquestes visites.
 • S’està elaborant el redactat de les prescripcions tècniques pel futur nou local corresponent a la delegació del Servei de Prevenció a Manacor. Aquest local estarà format per una persona d’administració, un/a tècnic/a, una d’infermeria i una de medicina.
  Des d’UOB Ensenyament i d’altres sindicats, hem tornat a reclamar delegacions a Menorca i les illes Pitiüses amb locals propis, fet completament necessari pel correcte funcionament del Servei de Prevenció a aquestes illes.

 • Finalment, s’ha informat que s’incorporarà una persona ajudant al logopeda del Servei de Prevenció el proper mes de setembre i a mitja jornada. La funció d’aquesta persona serà impartir formació sobre educació de la veu als docents dels centres educatius que així ho requereixin.

Informació sobre la situació dels vulnerables al SARS-COV-2

 • S’ha que informat els docents considerats vulnerables a la COVID 19 i que es troben per aquest curs 20-21 en situació d’incapacitat temporal, dia 30 de juny, s’emetrà la seva alta laboral atès que finalitza el període de màxima presencialitat.
 • En cas que alguna d’aquestes persones, per motius organitzatius del centre, hagués d’anar al centre durant el mes de juliol per programacions, recuperacions (FP), entrevistes amb alumnes, etc., es mantindria la incapacitat temporal (IT) mentre així ho justifiqui la direcció del centre, amb un escrit dirigit al correu electrònic prevencio@dgpdocen.caib.es, assenyalant els dies que hagi de fer activitat presencial.
 • Des del Servei de Prevenció es valorarà el personal vulnerable al SARS CoV-2 segons l’establert a l’annexe V del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, que ha estat actualitzat recentment (dimarts 22 de juny de 2021).

  Si voleu accedir al Tràmit d’avaluació de la vulnerabilitat al SARS-COV-2, punxau aquí. Les reavaluacions es realitzaran durant el mes d’agost.

Torn obert de paraula

 • Al torn obert de paraula UOB Ensenyament ha recordat que durant el mes de maig va enviar una sol·licitud via instància a la Conselleria d’Educació i Formació Professional demanant la implantació d’un Pla d’Igualtat (podeu llegir la notícia aquí). Després de les darreres notícies sobre un presumpte cas d’assetjament sexual a una companya de l’IES Madina Mayurqa pareix que aquest tema s’ha posat en solfa i que altres sindicats s’hi han sumat a aquesta demanda que, per una altra banda, sembla inconcebible que s’hagi de fer a aquestes alçades.

  UOB Ensenyament ha remarcat que, com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”. Sols tenim unes bases de 2019 per a la seva elaboració, que no ha prosperat.

  No és suficient en aprovar fa uns mesos un procediment del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d’assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització.

  Si comparem dins de la CAIB, podem veure com en el 2012 el personal de serveis generals de Balears ja tenia aprovat el seu 1r Pla d’Igualtat, al 2016 el 2n i aquest any ja van pel III Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals).

  Necessitem amb urgència el Pla d’Igualtat, perquè tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. I això tampoc s’està fent, per tant:

  Reclamam un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

 • Per part de la Direcció General de Personal Docent i del Servei de Prevenció de Riscos se’ns ha informat que prenen nota i que traçaran el full de ruta per tal de dur aquesta elaboració i implantació del Pla d’Igualtat. Des d’UOB Ensenyament se’ls ha informat que per aquest camí ens hi trobaran i que col·laborarem en tot el que sigui necessari per fer una tasca imperativa i d’extrema urgència.

Fal·làcia de Govern: falten docents per vaccinar

Comunicat de premsa

Des d’UOB Ensenyament volem denunciar públicament que fa dos mesos que reclamam que el personal docent dels Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA) i dels Ensenyaments de Règim Especial, com per exemple els de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), siguin vaccinats dins el grup del col·lectiu docent. Durant tot aquest temps no hem deixat de reclamar la seva vaccinació i seguim sense resposta.

Des de principis de març hem reclamat, per mitjà d’instàncies a Salut i Educació, la necessitat que aquests col·lectius siguin vaccinats i ara encara, dos mesos més tard, no hem rebut resposta. Durant aquest període, a més a més, hem seguit reiterant la nostra demanda en diferents Meses de negociació i publicacions, fins el punt de traslladar al Parlament, dia 13 d’abril, en pregunta parlamentària des dels grups de l’oposició, la mateixa demanda amb el resultat de rebre el compromís de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que es vaccinarien amb el seu col·lectiu. Aquest compromís però, a hores d’ara, segueix sense fer-se efectiu.

Demanam al Govern Balear que esmeni el greuge comparatiu i, de la mateixa manera que ja s’ha vaccinant el col·lectiu de professorat d’EOI i CEPA d’Eivissa i Formentera, s’estengui al professorat dels CEPA i dels Ensenyaments de Règim Especial de Mallorca i Menorca pels motius que ja fa mesos que reiteram: treballen amb gent de totes les edats, amb persones vulnerables i, a més a més, n’hi ha que hauran de formar part el juny dels tribunals d’oposició.

A diverses reunions amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, com la MSE d’oposicions i la que es va produir amb la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent del passat dilluns 17 de maig, on hem fet aquesta demanda de manera bel·ligerant, se’ns ha apuntat que aquesta qüestió depèn de Salut i Consum i que ells ja els han traslladat els llistats del personal dels CEPA (no així els dels Ensenyaments de Règim Especial). Des d’UOB Ensenyament exigim enèrgicament que la Conselleria d’Educació i Formació Professional defensi els drets i vetlli per la seguretat de les seves persones treballadores i pressioni a la Conselleria de Salut i Consum. Per tot això, no recularem en la nostra demanda de què s’integrin immediatament dins el Pla de vaccinació contra la COVID-19 el col·lectiu docent dels CEPA, EOI i de la resta d’Ensenyaments de Régim Especial.

Palma, 19 de maig de 2021

UOB insisteix que el pressupost per Educació és insuficient

 

Ahir horabaixa va tenir lloc la sessió telemàtica del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la intervenció del conseller Martí March per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior (2020).

El conseller va començar la seva intervenció explicant que aquest pressupost estava condicionat per la Covid-19, passant a detallar seguidament els diferents capítols i anunciant que la Conselleria d’Educació havia executat tot el pressupost. En alguns capítols s’ha incrementat el pressupost per despeses relacionades amb la Covid (personal, ensenyament concertat, aules prefabricades, neteja…) i en altres s’ha gastat menys del que hi havia pressupostat degut a la pandèmia (transport, menjador, oposicions, edificis, formació…).

Sense tenir en compte aquest pressupost, que s’ha vist incrementat pel fons Covid i per fons propis, UOB ha insistit al conseller que el pressupost per Educació és insuficient perquè seguim estant per davall de la mitjana de l’Estat espanyol. Aquest curs, malgrat les dificultats viscudes als centres, els desdoblaments dels grups han permès treballar amb unes ràtios ideals en molts casos, fet que el professorat valora de forma molt positiva, per la qual cosa UOB reclama a Martí March que es prengui seriosament en consideració la importància de les ràtios.

Aprofitant l’assistència del Secretari general, Tomeu Barceló, férem la consulta sobre la vaccinació del docents que no han estat citats a dia d’avui. Des de la Secretaria general s’ha enviat un missatge a través del Gestib en el qual s’informa que les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a secretarigeneral@sgtedu.caib.es on han d’incloure les dades següents: nom i llinatges, centre, data de naixement, categoria professional o cos, telèfon de contacte i el número del DNI o NIE. Es comprovarà si a la Conselleria de Salut tenen les seves dades. En cas afirmatiu no rebran resposta i tothom serà citat quan es reprengui la vaccinació.

Així mateix, UOB va demanar al conseller si ens podia avançar informació sobre l’escenari previst per al curs 21-22. Va deixar clar que no seria un curs totalment normal: seguirem amb les mascaretes, la ventilació dels espais i els protocols de neteja. El tema de les distàncies s’ha de posar damunt la taula i, sobretot, es vol aconseguir la presencialitat completa a secundària. La idea és tenir-ho tot enllestit el mes de juliol.

El president del CEIB, Pere Carrió, va convidar el conseller a una altra reunió el proper mes de maig, per explicar amb més detall les previsions de cara a l’organització del proper curs.

Ni una passa enrera en la defensa del professorat dels CEPA i dels ensenyaments de règim especial

Ahir dijous 25 de març es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

A part de tractar els temes prevists de la reunió trimestral, es va afegir el de la vaccinació:

 • Es va aprovar la memòria d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2020 elaborada per l’empresa Previs.
 • Planificació d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2021 elaborada per l’empresa Previs: en aquest punt, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments sobre la vigilància de la salut del personal treballador. Concretament, sobre l’assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut i sobre els resultats de la vigilància de la salut. En aquest darrer punt es va informar que la comunicació dels resultats es farà bé per escrit via informe d’examen de salut, o bé per mig d’una aplicació on el personal treballador es podrà descarregar l’informe.
 • Es varen aprovar la planificació de l’activitat preventiva 2021, els procediments ja revisats a reunions anteriors (comunicacions de riscos, avaluació de riscos laborals, treballadora gestant, conflictes interpersonals, notificació i investigació d’incidents i accidents, vigilància de la salut, control i lliurament d’EPI), així com el procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. Pel que fa als procediments, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments. En primer terme, en el procediment sobre treballadores gestants es va aclarir que no hi ha conflicte entre les definicions del procediment i la normativa actual a propòsit dels permisos i baixes per risc de les treballadores gestants de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Com fins ara, es seguirà realitzant una avaluació de cada cas des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Respecte al procediment per a la vigilància obligatòria de la salut, en els casos que hi hagi una negativa per part del docent a fer-se la vigilància de la salut, es reunirà d’urgència la Comissió Paritària de PRL, previ informe complementari d’Inspecció Educativa, i es seguirà el protocol previst a tal efecte.
 • Es varen elevar a la Comissió Paritària les conclusions del grup de treball sobre l’obligatorietat dels exàmens de salut, que es va reunir el passat 8 de febrer (el podeu llegir AQUÍ).
 • A part dels membres habituals de la comissió paritària, es va comptar amb la presència de la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, Antònia Galmés i es va informar dels següents punts:
  • Dimecres dia 24 d’abril es va reprendre la campanya de vaccinació amb el vaccí Astra Zeneca (AZ).
  • Es va aprovar la vaccinació amb AZ fins a 65 anys i els primers a vacunar-se seran els qui tenen entre 60 i 65 anys simultàniament amb els que van quedar aturats. Donada aquesta circumstància, es revisaran els llistats del professorat que està al biaix d’edat 55-65.
  • Durant els propers dies es treballarà en un llistat de persones opositores i membres dels diferents tribunals de les properes oposicions que tinguin cita per rebre la segona dosi del vaccí els dies previs de la primera prova per avançar-la o retardar-la.
  • Hi ha la previsió que augmenti la provisió de vaccins durant els propers mesos i la vaccinació per grups d’edat.
  • La partida econòmica per assegurar 60 mascaretes FFP2 per docent està apunt d’ingressar-se als centres educatius. L’ús d’aquestes mascaretes no és obligatori, tot i que Conselleria ho recomana.
  • La resta d’EPI va arribar durant el dia d’ahir, dijous 25 de març, als centres del terme municipal de Calvià; entre ahir i avui divendres 26 de març a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho faran dilluns 29 de març a la resta de centres de l’illa de Mallorca.

UOB Ensenyament va recordar que el passat dia 8 de març va sol·licitar, via instància, a la Conselleria de Salut i Consum, a la Conselleria d’Educació i Formació Professional i a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent la informació concreta pel que respecta als CEPA i ensenyaments de règim especial i que encara no s’havia rebut resposta. UOB Ensenyament va expressar el seu desacord i va exigir que es corregeixi aquest greuge comparatiu del tot inacceptable. Per altra banda dia 10 de març UOB Ensenyament va difondre una circular explicant-ho tot plegat (la podeu llegir AQUÍ). Una vegada més, l’administració s’escuda darrera el mantra que l’estat espanyol dóna prioritat als estudis obligatoris, quan a altres comunitats autònomes el professorat d’estudis no obligatoris ja ha estat vaccinat. La directora general va mostrar un tarannà col·laboratiu i va dir que recollirien la informació necessària i treballarien per donar resposta a aquesta discriminació negativa flagrant. Els agents socials que formam part de la Comissió Paritària, avui matí hem rebut una comunicació on Conselleria, amb les referències normatives de l’estratègia estatal que va facilitar la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, dóna prioritat al personal docent de l’ensenyament d’infants i adolescents. UOB Ensenyament, a l’espera de rebre resposta formal de la reivindicació feta el passat 8 de març, seguirà defensant la correcció de la discriminació inacceptable del professorat d’estudis de règim especial durant aquesta campanya de vaccinació. No donarem cap passa enrera!

Campanya de vaccinació

Avui matí s’ha reunit la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals amb l’únic punt a l’ordre del dia d’informar sobre la campanya de vaccinació contra la Covid19 al personal docent i no docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

S’ha informat que després de la reunió mantinguda la setmana passada entre la consellera de Salut i Consum, el conseller d’Educació i Formació Professional  i les diferents direccions generals, es varen establir els criteris d’etapa i edat de la campanya de vaccinació.

Des d’UOB s’ha demanat com es gestionarà en general la gent que no es vulgui vaccinar en primera instància i sí ho vulgui fer més endavant. També s’ha demanat com es farà en el cas particular del personal alliberat sindical que es vulgui vaccinar després dels companys que estan a les aules. La resposta per part de Conselleria ha estat que s’està fent un registre de vaccinació de les persones citades i que en els casos que no es vaccinin en primera instància, se’ls tornarà a citar més endavant, sense concretar si serà després del grup 6 i abans del grup 7, o després d’aquest darrer grup i, en tal cas, no han especificat quan. Igualment UOB ha remarcat que la reunió hagués estat més útil si s’hagués produït abans de l’inici de la campanya de vaccinació.

Altres punts tractats:

 • Els docents que són majors de 55 anys seran citats a mesura que es disposi de vaccins ARN missatger.
 • A les persones que ja tinguin anticossos només se’ls hi administrarà una dosi.
 • Els docents que estan de baixa per incapacitat temporal seran igualment vaccinats.
 • En el moment de donar la cita, s’acordarà el lloc de vaccinació, independentment de la destinació del docent.
 • La segona dosi s’administrarà amb 10/12 setmanes de diferència respecte a de la primera.
 • La cita per la segona dosi es dona el mateix dia que s’administra la primera.
 • Recomanació de Sanitat: prendre 1g de paracetamol 6 hores abans i després de la vaccinació com a mesura profilàctica contra possibles efectes secundaris.
 • A l’illa de Mallorca, 7.000 docents han estat citats per la vaccinació.

Per altra banda, dia 10 de febrer UOB va denunciar que Conselleria tornava a arribar tard en el repartiment d’EPI als centres educatius (AQUÍ). Aquest repartiment, inicialment previst per a finals del mes de gener, es va ajornar a finals del mes passat. A la reunió d’avui s’ha tornat a demanar per la situació d’aquest tema i s’ha informat del següent:

 • A partir de divendres 5 de març es repartirà una partida econòmica als centres educatius per la compra de mascaretes FFP2.
 • Hi ha la previsió de que el repartiment directe de la resta d’EPI es produeixi al voltant de dia 15 de març, sense poder-ho assegurar.

Des d’UOB:

 • Ens congratulam que, tot i que tard, es materialitzi la reivindicació que hem fet des de principi de curs de subministrament de mascaretes FFP2.
 • En cas que es produeixi el repartiment de la resta d’EPI dins el nou termini indicat, el material pel segon trimestre arribarà a 15 dies de la finalització d’aquest.

Tornam a lamentar que Conselleria segueixi arribant tard i malament amb els subministrament. A dia d’avui, el personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i la resta d’EPI. Com ha fet des de l’inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.

Conselleria torna a arribar tard amb el subministrament d’EPI als centres

 

A les dues darreres reunions de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (18/12/2020 i 15/01/2021) la Conselleria d’educació va informar que:

 • a finals del mes de gener es rebria l’aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre,
 • aquest lliurament inclouria bates, mascaretes amb pantalla, i mascaretes quirúrgiques i FFP2, i
 • com a novetat, arribaria directament a cada centre.

Davant les denúncies que ens han anat arribant al llarg de la setmana passada de què els EPI segueixen sense arribar al professorat, UOB s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que ha informat que, amb l’argument que hi ha hagut un elevat nombre d’empreses que s’han presentat a la licitació pel subministrament, els EPI no arribaran als centres fins a finals del mes febrer.

Conselleria segueix arribant tard i malament amb els subministrament. El personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i resta d’EPI. Com ha fet des de l’inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.

UOB reclama seguretat i dignitat davant un retorn gèlid a les aules

El passat divendres dia 15 de gener va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent convocada amb l’únic punt a l’ordre: les consideracions de ventilació i temperatura als centres educatius per al curs 2020-2021, en el marc de la pandèmia per COVID-19.

UOB va recordar que va denunciar la situació de temperatures extremes des de l’inici de les classes, el divendres 8 de gener, es va lamentar de la falta de diligència de la Conselleria d’Educació i va exigir que es fessin propostes efectives en defensa de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

ANTECEDENTS

A l’anterior reunió de la comissió paritària, UOB va demanar com es podia conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes sense incomplir el RD 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i que marca la temperatura mínima en 17 graus. La resposta que vàrem rebre a aquesta pregunta per part de la cap de serveis de centres educatius va ser que, a l’espera de la nova regulació, ens regim per les pautes del dia 15 d’octubre i que s’ha comprovat que amb les portes obertes i l’obertura de finestres cada 15 minuts n’hi havia prou.

El dilluns 11 de gener Conselleria va actualitzar la secció de COVID amb guies de ventilació i com combatre el fred, donant recomanacions com ara col·locar ventiladors a les finestres orientats cap a l’exterior per forçar l’extracció d’aire.

A la reunió del passat divendres 15 de gener UOB va demanar que, si tenint en compte el que ha passat des del passat divendres 08/01 dins les aules, volien canviar o matisar la resposta rebuda  a la reunió anterior, fet que no es va produir.

DEMANDES UOB

Com ja havia fet a les reunions anteriors (Comissió Paritària del 18/12/2020, MSE del passat 04/12/2020, etc.) UOB va remarcar la falta de compromís existent entre el recompte oficial de positius per COVID-19 i els números reals. Aquesta manera de procedir posa en perill a alumnat, professorat i resta de personal de la comunitat educativa i, en darrera instància, a la societat en general. Aquesta opacitat en la transferència d’informació és, senzillament, una temeritat. Conselleria es va remetre a les dades generals proporcionades els dilluns i que no es podien proporcionar les dades centre per centre.

UOB va tornar a demanar per les mascaretes transparents. En aquest sentit, la resposta va ser que hi ha un nou lot de mascaretes transparents per atendre les peticions dels centres que les demanin.

UOB va reivindicar la necessitat que Conselleria subministri purificadors d’aire amb filtres HEPA de forma massiva a tots els centres que així ho sol·licitin com la única manera perquè l’escenari B sigui compatible amb el RD 486/1997.

En resum, a més de tots els arguments exposats al principi, fer classe en aquestes condicions atempta contra la dignitat del professorat. UOB demana més EPI i que es facin proves PCR a la comunitat educativa de forma massiva. La resposta de Conselleria davant d’aquesta situació ha estat insuficient. L’augment en un 50% en les places exprés el passat cap de setmana és una prova més. D’acord amb el que va dir Conselleria, s’han instal·lat purificadors amb filtres HEPA a les aules on no hi ha ventilació.

Finalment, Conselleria especifica el següent:

Davant de la pregunta de si prevalia la normativa COVID-19 o el RD 486/1997, la Directora General de Personal Docent va contestar que la salud. Es va remetre a l’actualització de la secció de COVID-19 publicada el dilluns 11/01 i que l’important és tenir ventilat.

Tant l’energia com la part d’instal·lació, en el cas dels CEIP corre a compte dels ajuntaments, i en el cas dels IES a compte de Conselleria. No obstant això, la Directora General de Personal Docent va dir que els centres que necessitin fons es poden adreçar directament a la Direcció General de Planificació i Centres.

Els centres que no disposin de suficients mesuradors de CO2 o tinguin problemes amb la seva configuració, es poden adreçar a Conselleria i els donaran solució.

Es va informar a la Directora General dels casos d’aules que havien estat a 1ºC. La contestació va ser que la majoria estaven prop dels 17ºC. Que en els casos extrems com els de les aules informades, es posessin en contacte amb Conselleria i que ho solucionarien.

Des d’UOB seguirem lluitant per una escola segura i digna.

UOB reclama que es passi a l’escenari d’ensenyament a distància

Circular 220/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Davant les condicions meteorològiques que fa dies que persisteixen i que segons les previsions s’haurien de perllongar fins a mitjans de la propera setmana no s’entén com la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no s’ha plantejat ajornar la tornada a les aules. Cal recordar que les pròpies mesures dictades conjuntament per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut en la resolució conjunta de dia 10 de novembre estableixen mesures de ventilació per prevenir la incidència de la Covid-19 que són del tot incompatibles amb la situació meteorològica actual.

A banda d’això, cal denunciar que encara hi ha molts centres que no disposen de mesuradors de CO2.

Si a això hi sumam les xifres d’afectació de la Covid-19 que estan completament desbocades, especialment a Mallorca i Eivissa, seguim sense entendre com així el conseller no mou fitxa i aposta per un ajornament en la incorporació a les aules i apostar per un escenari transitori d’ensenyament a distància fins que les xifres i les condicions meteorològiques millorin. Els companys dels claustres i equips directius varen estar treballant en aquest escenari per si s’havia d’implementar en qualque moment al llarg del curs i ara es veueun abocats a passar un fred mai vist dins les aules tot això en un moment de màxim risc epidemiològic.

El govern ha reforçat encara més les restriccions previstes per a la fase 4, el que suposa quasi un confinament “de facto”, però ni una paraula de les escoles. Restriccions al comerç, a la restauració, a les reunions, als contactes socials, suspesos tots tipus d’actes i activitats… però podem anar a escola normalment, a l’escola no passa res si ens reunim molta gent en espais tancats i durant moltes hores!! Què hi diu Martí March? Cap paraula ni fet per defensar els docents als quals suposa que representa? 

Com en moltes d’altres situacions, Martí March torna a demostrar estar molt enfora de la realitat de les aules. Perquè se’n pugui fer una idea, adjuntam una sèrie d’evidències que ens han fet arribar els companys al llarg d’avui dematí amb unes temperatures clarament per sota de les marcades com a legals al R.D. 486/1997, de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Exigim, per tant, que el govern decreti urgentment l’endarreriment de la tornada a les aules com una més de les mesures per a intentar controlar els contagis i fins que la situació sanitària millori i no ens aboqui a un augment de contagis més que previsible entre la comunitat educativa.

Algunes dates dels mesuradors de CO2 no estan configurades, no obstant això totes les fotos han estat fetes al llarg d’avui dematí

Palma, 8 de gener de 2021