Mes: juny de 2018

Ha costat! La transparència comença a arribar a un tema fosc com el dels alliberats

La insistència d’UOB a aclarir els alliberats que tenen adjudicats els sindicats d’educació pública ha començat a donar fruits, si bé encara queden molts de punts foscs. Avui la Conselleria ha duit a la mesa sectorial un esborrany d’Acord de govern per atorgar 20 alliberaments compensatoris, figura que forma part de l’Acord de Govern de 2006 retallat pel PP de J.R. Bauzá, i que es reparteix proporcionalment segons els resultats electorals.

Els representants d’UOB ens hem abstingut de donar el vist-i-plau a l’esborrany, perquè consideram que les places docents que es puguin crear han de servir prioritàriament per tornar a les 18 hores a secundària, garantir les hores de reducció als majors de 55 anys, reduir ràtios, etc. Un cop cobertes aquestes prioritats no renunciam a recuperar les retallades de drets sindicals perpetrades per Bauzá.

Paral·lelament la Conselleria ha creat un grup de treball per avançar en la recuperació de drets sociolaborals, que funcionarà durant el proper curs amb possibilitat de ser prorrogat, i que suposa l’adjudicació de dos alliberats i mig a cada sindicat.

Segons ha comunicat Personal docent a la mesa, aquestes mesures, sumades a altres com la representativitat a la CAIB, suposen que els sindicats disposaran el proper curs d’aquests alliberaments:

 • STEI: 19
 • Alternativa: 13
 • UOB: 10
 • ANPE: 11
 • CCOO: 13
 • UGT: 13
 • CSIF: 1

Com que no ha quedat clar com han calculat aquestes xifres hem fet constar en acta i al registre que volem que ens ho expliquin amb pèls i senyals, i hem insistit una vegada més que volem saber quants alliberats tenen actualment STEI, ANPE, CCOO i UGT. Com ja hem dit per activa i per passiva, nosaltres sabem des de març de 2015 que ens en toquen 3,21 alliberats.

Recordem que aquesta darrera pregunta la feim a Conselleria des d’octubre de 2015 i que ens han contestat repetidament amb cançons, s’ha formulat com a pregunta parlamentària d’el PI, ha donat lloc a respostes falses i contradictòries del conseller Martí March i ens ha obligat a recórrer a la Direcció General de Transparència i fins i tot a la Comissió de Reclamacions de la Conselleria de Presidència. Encara no n’hem tret l’aigua clara i no amollarem el mac fins haver-ho aconseguit!

Madrid deixarà 49 centres sense auxiliar de conversa

El límit de 300 auxiliars de conversa a les Balears imposat pel Ministerio de Educación, que es manté des de 2016, deixarà 49 centres sense aquest suport pedagògic el proper curs, si ens atenem a les sol·licituds presentades. Podeu veure AQUÍ xifres de centres afectats per les limitacions en anys anteriors.

Des d’UOB reclamam una vegada més que es posi fi a aquestes retallades i es doti tots els centres que demanin el suport.

Vegeu al BOIB els crèdits pressupostaris màxims per al curs 2018-2019:

Els interins amb 5,5 mesos només cobraran una indemnització d’una mensualitat

 

Ahir es va publicar al BOIB la llei que inclou el cobrament de l’estiu dels interins que han fet cinc mesos i mig de feina. Pagaran una indemnització corresponent a una mensualitat, de forma que es confirma que no es cobrarà l’estiu complet ni computarà a efectes d’experiència, tal com ja vam advertir.

Això suposa un nou incompliment de l’Acord marc, per altra banda rebutjat pels docents en referèndum per raquític i insuficient, que diu:

Any 2018:

 • Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.

La llei ho explica amb aquests termes:

 • “4. A partir del curs 2017-2018, els funcionaris docents interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar, tenen dret a una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin d’acord amb el que preveuen les lletres b) i c) de l’apartat 3 d’aquesta disposició.”

Pel que fa als apartats b) i c) esmentats, fan referència al cessament de les substitucions a 30 de juny i al cobrament proporcional de les vacances:

 • “b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.”
 • “c) Si es tracta de substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent interí, quan aquest es reincorpora a la jornada completa i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.”

Segons ha dit Personal docent a la mesa d’avui dematí, el pagament es farà d’ofici el mes de juliol.

BOIB (vegeu Article 2 apartat 5.4):

Funció Pública ara diu que durà el Fons social docent a la Mesa general

Després de les entrevistes d’ahir d’UOB amb el director de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez, i la directora general de Personal Docent, la Conselleria d’Educació ens va informar que Funció Pública traslladarà finalment a la Mesa general de negociació la modificació del Fons social docent.

Segons ens va dir el sr. Jiménez, no li constava haver rebut cap petició oficial d’Educació i tal vegada “s’havia perdut”. Des d’Educació, en canvi, ens diuen que després de la mesa sectorial de febrer es va comunicar oficialment la proposta de modificació, tal com havien acordat amb Funció Pública. La qüestió és que UOB ha hagut d’intervenir per desencallar mínimament el procés.

El pas per la Mesa general no entrava dins el pla, atès que Educació havia dit que Funció Pública elaboraria l’esborrany del nou Decret a partir de les propostes aprovades a la Mesa sectorial. El sr. Jiménez, en canvi, sosté que la redacció del text no correspon al seu departament sinó a Educació. Des d’UOB exigim que s’acabi aquest vodevil i que el Govern compleixi allò acordat a la mesa de negociació.

Caldrà vigilar que la convocatòria d’aquesta Mesa no es converteixi en una nova maniobra dilatòria i ja hem demanat a Funció Pública que ens informin de la data prevista. Quan tingui lloc, per altra banda, veurem si els sindicats majoritaris que hi participen mantenen l’acord unànime de la Mesa sectorial d’Educació o s’avenen a rebaixes i retallades.

Educació i alguns sindicats empren el nombre d’alliberats com a moneda de canvi

 

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, acusa la Conselleria d’Educació
d’ocultar el nombre d’alliberats que ha concedit a cada sindicat
, fet
del qual es dedueix un tracte de favor i explica la docilitat de
determinades forces sindicals
, per exemple, a l’hora de signar un acord
marc rebutjat pels docents en referèndum o negar l’existència de
ràtios il·legals.

A UOB sabem des de març de
2015 que ens corresponen exactament 3,21 alliberats, arran de les
eleccions sindicals de desembre de 2014 i en aplicació de la legislació
vigent, perquè ho demanàrem a l’anterior Administració educativa. En
canvi encara esperam que la Conselleria ens digui quants alliberats ha
concedit als sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT, pregunta que vam fer per primera vegada

l’octubre de 2015.

Davant el silenci de la
Conselleria ens vam adreçar a Funció Pública,
que l’abril de 2016 ens va contestar que és Educació qui disposa de la
informació. També es va formular la pregunta al Parlament el desembre de
2016 gràcies al grup
parlamentari del Pi, que va originar una resposta
contradictòria del conseller d’Educació
. Martí March va
afirmar en escrit oficial que el nombre d’alliberats equival al nombre
de
representants a la junta de personal, cosa que és falsa segons la
legislació, i només va citar els alliberats demanats per UOB i
Alternativa. El
Pi va demanar que s’ampliàs aquesta informació a la resta de sindicats i
el conseller encara no ha contestat
.

El maig
de 2017, en canvi, el conseller March es va desdir de la resposta
parlamentària
amb una resolució on afirmava que els alliberats depenen
dels crèdits horaris obtinguts a les eleccions sindicals i hi va afegir altres
factors, com el pes estatal i la representació a altres sectors, però
sense concretar, una vegada més, quants alliberats ha concedit a STEI,
ANPE, CCOO i UGT.

Davant la manca de
fonament legal d’aquesta darrera resposta hem hagut de recórrer a la
Direcció General de Transparència i fins i tot, davant la persistència
en l’ocultació de dades, a la Comissió per a la resolució de
reclamacions
de la Conselleria de Presidència, la darrera vegada el passat mes de març.

Després
d’una opacitat reiterada que ja dura gairebé tres anys, continuam exigint
que se’ns contesti la darrera reclamació presentada respecte als
alliberats concedits actualment de forma efectiva. Mentre no arribi la resposta i
no es demostri el contrari, consideram que les sospites de favoritisme,
prevaricació i malversació continuaran plenament fonamentades.
Pel que fa a UOB, no volem cap favor de l’Administració perquè qui cerca o admet favors
perd la independència
.

Palma, 21 de juny de 2016

Continua sense aclarir-se la resolució ‘fantasma’ dels criteris de quota

 

A la mesa de dilluns UOB va demanar explicacions sobre la resolució dels criteris de quota per al proper curs, que encara no s’ha publicat al BOIB, tal com hem denunciat públicament.

El representants de Planificació, Antonio Morante i Jaume March, van contestar que no totes les resolucions es publiquen al BOIB i que algunes queden com a documents a la web de la Conselleria. El que no van saber explicar es perquè les resolucions que només han d’anar a la web NO diuen que es publicaran al BOIB i en canvi la dels criteris de quota , i amb indicació expressa que un cop publicada es podrà recórrer en el termini d’un mes:

Continuam esperant la resposta del conseller Martí March, a qui vam dirigir la pregunta que vam presentar al registre.

El Departament de Planificació va repartir els auxiliars administratius als CEIP

Misteri aclarit: en resposta a la pregunta d’UOB, el cap del Departament de Planificació, Jaume March, va dir a la mesa sectorial de dilluns que és ell qui ha repartit els 30 auxiliars administratius als CEIP, la llista dels quals va ser filtrada a un sindicat, tal com vam denunciar fa uns dies. Pel que fa als criteris que va aplicar, va dir que són els que apareixen a la nota de premsa de la Conselleria.

Atès que la decisió de dotar o no un centre en concret afecta la qualitat de feina dels centres, continuam exigint que aquest assumpte es tracti en mesa sectorial. No pot ser que Planificació faci i desfaci sense consultar els representants dels treballadors.

UOB diu NO a les instruccions i horaris del proper curs

 

A la mesa de dilluns passat, 18 de juny, UOB no va aprovar els esborranys d’instruccions sobre horaris, que Planificació té intenció que serveixin per uns quants cursos, i d’instruccions d’inici de curs d’infantil i primària i de secundària, entre altres motius perquè:

 • la reducció de 3 hores lectives per als majors de 55 anys queda en funció de la disponibilitat del centre. Tot i que els representants de Planificació ho neguen, fins el curs 2009-2010, aquest inclòs, les instruccions deien: “Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva“, sense introduir el requisit de la disponibilitat del centre.
 • en el cas dels interins majors de 55 no es garanteix a bastament la compensació d’hores. Es deixa en mans de les direccions dels centres i “si per raons d’organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral“. Si vos trobau amb zero lectives de reducció, no dubteu a reclamar 3 CHL!
 • s’impedeix abonar el segon càrrec als docents que es veuen obligats a fer de tutors i caps de departament.
 • no s’indemnitzarà el quilometratge als docents que comparteixen 2
  centres el mateix dia si un és el matí i l’altre l’horabaixa.

Des de Planificació van tornar a dir que les quotes a secundària es calcularan a 19 hores perquè calcular-les a 18 implicaria contractar més de 300 docents nous. Braços executors, per tant, d’un pressupost educatiu raquític i de l’incompliment de compromisos adquirits!

A més a més, pel que fa a les instruccions d’inici de curs UOB va reclamar:

 • Que Inspecció no sobrecarregui els docents amb més feina amb els “documents d’autoavaluació” prevists per al curs 19-20, que apareixen a les instruccions dins l’apartat “1.1 Avaluació de la funció directiva”. Que primer davallin ràtios i després ja en parlarem d’autoavaluar-nos!
 • Que es mantingui el batxillerat nocturn dins el punt referent al canvi de matrícula, modalitat o itinerari.
 • Que es recuperin les reduccions d’hores lectives i indemnitzacions per quilometratge que hi havia abans de les retallades per als docents que comparteixen centres.
 • Que la Conselleria enviï als centres una circular recordant que s’ha de fer arribar la informació sindical als membres del claustre, donada la parcialitat o passivitat amb què actuen alguns equips directius.

De la resta de sindicats quatre van votar a favor dels esborranys i un es va abstenir.

Interins sense Portal del Personal: s’obrirà termini per entrar a registre la vostra formació permanent

A la Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) d’ahir dematí es revisà l’esborrany de la resolució que ha de convocar
un termini extraordinari per a què els interins S que no disposen de
Portal del Personal puguin presentar a registre la seva formació
permanent
.

Els principals punts de la resolució són:

 • Podran presentar formació els interins admesos a les borses del curs 18-19 i que no disposin de Portal del Personal.
 • Es podrà presentar la formació permanent realitzada des del dia
  en què l’interessat obtingué les titulacions universitàries necessàries
  per a impartir la docència
  , és a dir, el títol del Màster de formació pedagògica i didàctica o el Grau de Magisteri o equivalents, i fins al 30/5/18.
 • A més de la formació que es vulgui registrar, també s’hauran d’entregar les titulacions universitàries presentades per formar part de les borses.
 • El termini per a presentar les sol·licituds es preveu que s’obri la darrera setmana de juny i es tanqui el 16 de juliol.
 • Les sol·licituds s’han de presentar amb el model oficial de sol·licitud.
 • La formació que es presenti, haurà d’adequar-se a la normativa vigent sobre formació permanent i que la Conselleria tendrà penjada AQUÍ.
 • Només es demanarà activitat de transferència (o treball) si els cursos s’inclouen dins la modalitat d’itinerari autoformatiu.
  En aquest cas, encara que l’interessat no realitzàs l’activitat de
  transferència quan feu el curs, la pot realitzar ara i entregar-la
  juntament amb el certificat del curs.
 • Tota la formació registrada mitjançant aquesta convocatòria no computarà per al curs 18-19 sinó que es preveu que ho faci per al curs 19-20.
 • La DG d’FP i Formació del Professorat estudia de quina manera els
  interessats podran saber quina formació se’ls ha reconegut de la
  presentada en aquesta convocatòria.
 • Els interins que sí disposen de Portal del Personal no poden presentar formació en aquesta convocatòria.
  Sí que podran fer-ho en qualsevol moment del curs o un cop s’obri la
  convocatòria de borses per al curs 2019-20, moment en què podrà
  presentar-ne qualsevol interessat en apuntar-s’hi.