Mes: juliol de 2019

UOB condemna l’atac ultraespanyolista a l’escola de Lloseta

 

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament condemna l’atac ultraespanyolista, nazi i feixista que ha tengut lloc al Col·legi Es Puig de Lloseta, una conseqüència més de l’odi contra la llengua catalana que han sembrat el rei d’Espanya i els partits del trifatxito’, PP, Ciudadanos i Vox, amb el discurs del ‘a por ellos’ .

Exigim que les forces de seguretat investiguin els fets i que els culpables de les destrosses no quedin impunes, com estam cansats de veure en els casos d’agressions i vandalisme perpetrats per l’ultraespanyolisme, que sempre ha tingut en el punt de mira els mestres i la comunitat educativa.

Palma, 31 de juliol de 2019

Novetats en els tràmits de selecció de places dels opositors i interins

La Conselleria no claudica en l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places!

Enguany hi ha novetats importants a tenir en compte:

1. L’accés de manera anònima es farà mitjançant codi que s’enviarà al correu electrònic personal i que caducarà a les 23:59h del mateix dia en que s’hagi sol·licitat. És molt important, sobretot pels opositors amb plaça, que si heu canviat de correu electrònic informeu el més aviat possible a la Direcció general de personal docent (basta enviar un e-mail a Secundària o Primària) adjuntant la nova adreça electrònica i fotòcopia del vostre DNI personal.

2. Els interins tendreu l’opció d’introduir o llevar perfils significatius abans de començar a ordenar les places. Si marcau un perfil significatiu aleshores estau obligats a seleccionar totes les places disponibles amb aquell perfil. Si no ho feis se us marcaran d’ofici.

3. Per als interins hi ha dos aspectes a tenir en compte quant a perfils significatius:

-Perfils que teniu per títol: sempre els veureu (tant si teniu places disponibles o no amb aquest perfil).

-Perfils no associats a títol: només els veureu si teniu places disponibles per poder marcar.

4. Quan ordeneu les places, les que surtin de color negre no les podreu seleccionar. Es deu a que prèviament no heu marcat el seu perfil significatiu.

5. Clicant sobre el nom de cada centre podreu veure la seva fitxa on hi apareixen els perfils no significatius. Recordau que les places amb única i exclusivament perfils no significatius s’han de seleccionar.

6. Tant els opositors com els interins que deixeu places sense marcar, aquestes se us afegiran d’ofici seguint el següent criteri: s’ordenaran de menor a major numeració del codi que tenguin assignat.

7. Hi haurà la possibilitat de recuperar el tràmit si no el finalitzau al moment.

8. El resultat de les adjudicacions enguany no es penjarà en pdf, hi haurà una sèrie de filtres disponibles en línia per a poder fer les pertinents consultes (nom de la persona, nom del centre…).

Per acabar volem insistir que des d’UOB ens seguim oposant fermament a l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places, un retrocés en drets del treballador que de cap manera consideram que estigui justificat i que ben segur perjudicarà a més d’un!

A la fi es penjaran les actes de les meses sectorials

Aquest dijous, 25 de juliol s’ha duit a terme la Mesa Sectorial extraordinària amb dos punts a l’ordre del dia.

Publicació de les actes de la Mesa Sectorial

– A la fi s’acorda la publicació de les actes de les meses sectorials un cop aprovades, fruit de la llarga i persistent reivindicació d’UOB. És previst que estiguin a disposició pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

– Aquesta mesura de transparència ha estat promoguda per UOB Ensenyament en considerar que tot tipus d’informació, posicionament o acord  manifestat en una reunió de la MSE ha de poder arribar de forma oficial i sense filtre a tots els docents que s’hi veuen representats.


 

Pròrroga de la resolució de tutorització per al curs 2019-20

– Es prorroga la resolució de tutorització d’interins per al curs 2019-20 per als qui han fet feina 30 dies seguits en un mateix centre públic de les illes Balears. Per al curs 20-21 s’ha de redactar una resolució  tenint el compte la tasca que faci el grup de treball i passant després per Mesa Tècnica i Mesa Sectorial.

– UOB Ensenyament ha defensat:

 • La declaració d’aptes en el procés de tutorització per a aquells que hagin complert fins al darrer dia lectiu del curs escolar almenys trenta dies, consecutius o no, de treball efectiu en un o diferents centres públics, seguint l’acord d’assemblea de març de 2019.
 • Donar prioritat a aquelles activitats d’inserció que representin un vertader pla d’acollida i un acompanyament al docent novell.

– També hem recordat la demanda a la DG de Personal Docent (Reunió del Grup de Treball de Tutorització de 15/4/19) de realitzar un estudi comparatiu entre els diferents sistemes de tutorització d’arreu de l’estat espanyol per tal de poder-lo analitzar i debatre. Es preveu que la propera reunió del grup es faci a finals de setembre o principis d’octubre.

Podeu consultar AQUÍ l’esborrany de la resolució.

UOB reclama que la quota docent s’adjudiqui per grups d’alumnes també a FP

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, ha reclamat a Educació que computi els estudis de formació professional per unitats/grups a l’hora d’adjudicar la quota docent, tal com a la resta d’ensenyaments, i que es revisi tota la normativa vigent en aquest sentit.

En la normativa actual, en referència als estudis de formació professional, i, sobretot, pel que fa a adjudicació de quotes docents, no existeix un criteri uniforme a l’hora de computar el nombre de grups de cicles formatius, ja que sovint s’utilitza el nombre de famílies professionals existents en un determinat centre i, en d’altres, el nombre de cicles formatius.

Això produeix greuges comparatius a l’hora d’adjudicar recursos a determinats centres que, amb el mateix nombre d’unitats, hi tenen o no dret depenent de si aquestes unitats pertanyen a una o a més famílies professionals, o a un o més cicles formatius. Això es fa especialment palès en la normativa sobre tipologia de centres i en l’assignació de determinats càrrecs i coordinacions en els criteris d’assignació de quotes. En tota la resta d’ensenyaments (infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat) la base de tots els càlculs que utilitza aquesta Conselleria sempre és unitats/grups.

Hem traslladat la reclamació a les Direccions generals de Planificació i de Formació Professional.

OPOSICIONS 2019 Aspirants seleccionats: preguntes freqüents

– Quan es trien les places?

 • Segons la convocatòria d’adjudicació de destinacions provisionals, per als funcionaris docents en pràctiques “el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores. 
 • El 2017 i 2018 es van triar dies abans de la publicació al BOIB de la llista d’aspirants seleccionats. L’any passat la llista va sortir al BOIB de 2 d’agost (Resolució
  de 27 de juliol) i les places s’havien de demanar del 27 al 30. El 2017 la llista va sortir el 29 de juliol i
  triaven places del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.

– Com es fa per triar-les?

– Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?

No, segons ens va informar Provisió educativa és un model d’instància
estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d’instància per al procediment d’ingrés (torn lliure).

 • ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari
  interí
  docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar
  les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han
  d’emplenar els annexos
  que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF), que es publicaran a la pàgina de Personal Docent.

– On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?

Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n’expedeixen, per exemple per al permís de
conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a
l’apartat 9.2.1.d:

 • “Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar
  afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb
  l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als
  quals ha estat seleccionat.” 

Segons ens va comunicar la Conselleria:

 • “Pot fer aquest certificat qualsevol
  metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser
  posterior o pròxima a la data del Boib”
  .

El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el
certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden
aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

– Quan s’han de presentar els documents?

En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la
resolució amb la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu:

 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
 • 9.1. Termini
 • En el termini de 10 dies hàbils
  comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de
  la directora general de Personal Docent que aprova la llista
  d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la
  base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la
  Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que
  assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els
  documents que determina la base següent.
   

– Es poden presentar a una oficina de correus?

 

-La documentació la pot presentar qualsevol persona, per exemple un familiar?

 • Sí, segons ens va contestar l’any passat la Conselleria.

S’ha de presentar algun document acreditatiu de l’exempció del
títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat
9.2.1.c)?

 • Segons ens va respondre Provisió, per al cos de mestres no s’ha de presentar res per a aquest apartat.

– Com es presenta el certificat de delictes sexuals?

 • Si dins el procés d’autobarem no s’ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s’ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

– On es troba el PDF editable de l’annex 9 (declaració jurada de no haver estat separats del servei de l’administració pública)?

Convocatòria oposicions (25 de febrer de 2019) AQUÍ.

– Com es tria l’assistència mèdica a MUFACE?

 • Segons ens informen de Conselleria:
 1. Es donen d’alta els funcionaris en pràctiques, amb efectes 1 de setembre 2019
 2. Personal Docent envia el fitxer a Muface. I Muface envia una carta a cada funcionari amb les instruccions que ha de seguir per triar assistència mèdica.

ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

o al telèfon 971 179552, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).

UOB demana a Planificació amb quina base legal se’ns fa fitxar

Unió Obrera Balear ha demanat formalment a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se’ns fa fitxar als centres.

El «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», a l’article «10. Registro de jornada», modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors afiegint-hi un nou apartat 9 on s’hi indica que «La empresa garantizará el registro diario de jornada (…)». Els treballadors funcionaris docents, emperò, no es regeixen per l’Estatut dels Treballadors sinó per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per altra banda, la Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d’Estat
de Funció Pública sobre jornada i horaris (i anteriorment a la
Resolució de 28 de
desembre de 2012), que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l’article 1.2 que les normes de la Resolució no s’aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia

A l’escrit hem recordat que els docents realitzam tasques fora del centre que superen de llarg les 7,5 hores setmanals que tenim assignades a aquest efecte, que no se’ns reconeixen ni remuneren ni quedaran registrades amb les noves instruccions, i hem tornat a reclamar que es rectifiquin les instruccions de forma que no se’ns obligui a fitxar a l’entrada i sortida del centre, atès que és una mesura injusta i innecessària.

Estiu dels interins: consenten que ens atupin i després ens venen la mercromina

COMUNICAT

Davant la notícia publicada avui a la premsa, segons la qual un sindicat “tramita recursos contra el cessament d’interins a 30 de juny”, recordam que UOB Ensenyament ofereix als docents un model de reclamació des del gener passat, que a finals de juny i principis de juliol vam presentar escrits de reclamació contra aquests cessaments improcedents, i que el passat 5 de juliol vam publicar la nota informativa “INTERINS Cobrament de l’estiu: preguntes freqüents“.

Recordam també que UOB Ensenyament votà en contra del fals cobrament de l’estiu en forma de la indemnització actual a la Mesa Sectorial d’Ensenyament de 10 de juliol de 2018. Si aleshores el sindicat que ara fa públic que “tramita recursos” ens hagués fet costat, la Conselleria s’hauria trobat amb l’oposició de més de la meitat del vot ponderat de la part social.

La reclamació que vam presentar a la Conselleria d’Educació exigeix que cessi a 31 d’agost els interins que fan substitucions de tot el curs. Actualment la Conselleria cessa els interins substituts com a màxim a 30 de juny, a diferència dels interins que cobreixen vacants sense titular, cosa que repercuteix al salari, cotització i mèrits per experiència laboral i vulnera el principi d’igual feina, igual remuneració, establert a la Directiva 1999/10/CE de la Unió Europea.

Si bé el curs passat la Conselleria va estendre a 31 d’agost els contractes dels interins que havien fet cinc mesos i mig de feina, o fins a la reincorporació del titular, en aplicació de la llei de pressuposts per a 2018, enguany cessa els substituts a 30 de juny basant-se en la llei “òmnibus” 6/2018. Aquesta mateixa llei, emperò, diu que les substitucions de tot el curs han de tenir el mateix tractament que les vacants, i així s’estableix també a la normativa d’adjudicació de places pel que fa als cessaments.

L’actuació de la Conselleria suposa una reculada dels drets laborals i ens retorna a les retallades de 2012. Cal recordar que la contractació dels interins els mesos de juliol i agost era una de les reivindicacions de la vaga indefinida de l’Assemblea de Docents, que va contribuir a la derrota del PP de José Ramón Bauzá i el canvi de Govern.

UOB també reclama que es modifiqui la llei 6/2018 de forma que si el
titular de la plaça es reincorpora passat el 30 de juny, se cessi el substitut a la data de la reincorporació i no abans. Ens reservam el dret a recórrer als tribunals si les nostres reclamacions no són ateses.

Palma, 13 de juliol de 2019

“Quatre mites sobre els docents”

Pel seu interès, vos recomanam aquest article publicat a novakdjokovicfoundation.org, la web de la fundació creada pel tennista Novak Djokovic per impulsar l’ensenyament al seu país (Sèrbia).

Quatre mites sobre els docents

Per , 4 de març de 2015

Hi ha molts mites sobre els professors. En aquest text intentarem desmuntar-ne alguns.

L’ensenyament és una feina difícil. A jutjar per la manera en què parlen algunes persones, és una meravella que els nens aprenguin alguna cosa. Si
escolteu el que diuen algunes persones, inclosos els polítics i els
mitjans de comunicació, sembla que els professors reben
consells tot el temps, juntament amb llistes de coses que
haurien de fer (però que aparentment no fan) per garantir el progrés dels
alumnes
. Ah, i per descomptat, acaben la feina a les 3.30 i tenen massa vacances! Per això deuen haver triat aquesta professió!

La realitat és molt més complexa i en aquest article tractaré de desacreditar alguns d’aquests mites sobre els professors. Tot
i que no tots els docents són solidaris, compromesos i
apassionats, la majoria fa aquesta feina per millorar les coses.
Si estiguessin motivats pels doblers, haurien triat
un dels molts altres llocs de treball amb menys hores i una remuneració
molt més gran.

Els mestres estan motivats per veure el
progrés dels nens, per com se’ls encén la bombeta després de comprendre
un concepte complicat, i de sentir les coses imprevisibles i, de vegades (!) meravelloses que diuen
. Pot ser una feina de màxims, d’ alts i baixos,
però mai no és avorrida i sempre és dinàmica. Sens dubte no és un
servei de mainadera i, tot i que potser alguns pensin que els
mestres només juguen o pinten tot el dia, cal saber com
utilitzar diverses activitats i tècniques per garantir el
desenvolupament acadèmic i social dels nens.

Recordeu
que els professors també són éssers humans, i com tots els altres,
cometen errors a causa de problemes personals que els poden
distreure. Els bons mestres sempre
reflexionen sobre la seva feina, i cerquen de manera constant com millorar la pràctica per utilitzar millor els recursos
disponibles i proposar noves idees per a aquell nen especialment motivat.


Mite nº 1: acaben la jornada a les 3.30 i després tots aquests dies de festa: no deu ser tan dur.

L’ensenyament
és una professió dura, i la major part del treball dur es fa fora de
les hores en què el vostre fill és a classe
. Segons una enquesta del govern encarregada l’any passat, un professor treballa de mitjana més de 50 hores setmanals.
Això sembla ser una estimació conservadora, ja que molts professors que
conec sovint treballen fins a 60 hores a la setmana. Hi ha molta feina
en la planificació, recursos, marcatge i avaluació dels nens; no només
per proporcionar-los una experiència d’aprenentatge divertida i
atractiva, sinó també per assegurar-se que les experiències
d’aprenentatge siguin adequades i adaptades tant per donar-los suport
com per a desafiar-les. Com que són criatures imprevisibles, els
nens poden desbaratar els millors plans i cal flexibilitat a l’hora de planificar
i avaluar la tasca docent per respondre a les necessitats canviants dels estudiants. 

Mite 2: jornades de formació? Només una excusa per a un dia lliure!  

(NOTA: com podeu veure, a la Gran Bretanya la formació es fa en horari laboral).

Els professors ja han tingut la seva formació, no? Què poden necessitar amb un altre dia de formació? De
fet, en fer enquestes, els professors emfatitzen constantment la
importància del desenvolupament i la progressió
professional durant tota la vida.
Els inspira, els actualitza i els dóna
l’oportunitat de desenvolupar noves tècniques pedagògiques.
Atès
que els professors solen dedicar gran part del temps als nens com
a única dedicació, les oportunitats de desenvolupament professional
permeten la col·laboració amb els companys i l’intercanvi de
coneixement.
L’Institut d’Educació de
Londres reivindica que invertir en els professors és crucial
“si es tracta de millorar els resultats educatius dels joves”.
Sí, és així, els vostres fills es beneficien del desenvolupament professional continuat del seu professor.

Mite 3: els que poden, ho fan; els que no poden, ensenyen

El meu cor es trenca cada vegada que sento això. L’ensenyament
és un art real, que té com a objectiu que els estudiants, que no sempre cooperen, adquireixin les habilitats i
coneixements necessaris per assolir el seu potencial
. No n’hi ha
prou amb ser un expert en un tema per poder-lo ensenyar bé. Sí, els
docents han de tenir una bona comprensió de la matèria, però és molt
més important que siguin apassionats, inspiradors i que vagin més enllà de
demostrar els seus coneixements d’experts als alumnes. Han
de transmetre les habilitats i els coneixements necessaris perquè els nens
aprenguin per si mateixos. No han d’exhibir tot el que saben, sinó que se centren
en el progrés dels seus estudiants. Desenvolupen la propera generació de
líders, innovadors i professors. Pel que jo sé, el que en sap, ensenya.


Mite nº 4: els professors són responsables de tota l’educació del nen.

He
sentit pares que es lamenten de l’educació del fill moltes vegades; per manca de coneixements generals, perquè no se saben fermar les sabates, perquè no saben
què diuen les notícies, etc. Cada adult que passa el temps amb un nen està involucrat en la seva educació
i, tot i que els professors passen una gran part del dia amb els
nens, només comparteixen amb ells la jornada escolar, que ja està
més que sobrecarregada. Els pares poden donar un suport valuós al que fan a
l’aula, proporcionant-los oportunitats d’aprenentatge a casa
. Això
podria ser tan senzill com mesurar els ingredients d’un pastís, per reforçar les seves habilitats de numeració, o ajudar-los a confiar en fermar-se els cordons de manera independent i ràpida, per tal de maximitzar
el temps d’aprenentatge a l’escola. Igual que el proverbi africà, realment es necessita un poble per criar un fill. Els adults d’una comunitat han de treballar junts i tots ells són responsables del seu futur.


Podeu desmuntar altres mites sobre l’ensenyament? Ens encantaria escoltar-ne alguns.

***

INTERINS Cobrament de l’estiu: preguntes freqüents

Davant els dubtes i preguntes que ens arriben sobre aquesta qüestió, arran del canvi d’actuació de la Conselleria respecte a l’any passat, aquí teniu un recull de preguntes i respostes:

1) Enguany, a quins interins cessa la Conselleria a 31 d’agost?

– Els que cobreixen vacants (places sense titular) de tot el curs o sobrevingudes abans del 15 de gener (article 2.5.3.a de la llei 6/2018).

2) I què passa amb les substitucions del tot el curs?

– Enguany la Conselleria cessa tots els contractes de substitucions com a màxim a 30 de juny, tot i que article 2.5.3.a de la llei 6/2018 diu (les negretes són nostres):

tindran el mateix tractament que l’ocupació de llocs de feina vacants els casos següents:

1r. Les substitucions previstes per a tot el curs escolar, sempre que el titular de la plaça o aquell que l’ocupi provisionalment no s’hagi incorporat en arribar el 31 d’agost.

(…)

 • UOB ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
 • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

3) A quina data cessa enguany la Conselleria les substitucions de 5’5 mesos o més, si el titular es reincorpora passat el 30 de juny?

– Com a màxim el 30 de juny (l’apartat b de l’article 2.5.3, en contradicció amb l’apartat a, diu que l’interí cessa: “b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.“)

 • UOB també ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
 • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

4) En què consisteix la indemnització que la Conselleria concedeix en aquests casos?

– Si s’han fet substitucions de 5,5 mesos, es té dret a “una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin (…)” (article 2.5.4 de la la llei 6/2018, de 22 de juny). No s’ha de demanar, es concedeix d’ofici.

– No puntua per a la cotització, experiència al barem, atur, etc., com ja vam denunciar des d’UOB.

5) Com ha respost la Conselleria a les reclamacions d’extensió de contracte de substitucions corresponents a l’estiu passat?

– Pel que sabem, ha estès el contracte de l’interí substitut a la data de reincorporació del titular, encara que es produís dins el mes de juliol.

6) Quina normativa s’aplicava per a l’estiu de 2018?

– La disposició final vuitena de la Llei de pressuposts per a 2018, que deia que amb cinc mesos i mig, i contracte en vigor a 1 de juny, s’havia d’estendre el contracte a 31 d’agost o a la data de reincorporació del titular:

 • “(…) a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional.

Per tant, el tractament ha empitjorat respecte a l’any passat.

7) Què van suposar les retallades de Bauzà?

– L’article 18 del decret llei 5/2012 ,“Extensió dels nomenaments de personal funcionari interí docent”, deia que tots els interins cessaven a 30 de juny:

 • A partir del curs 2012-2013 els nomenaments de personal funcionari interí docent s’han d’estendre des de la data en què s’iniciï el servei fins a la data en què es reincorpori el titular del lloc ocupat o aquell que l’ocupi provisionalment i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.

Per tant, els interins substituts tornen a ser tractats com en temps d’en Bauzà.8) Quina normativa s’aplicava abans de les retallades de Bauzà?

– Per un acord estatal de 10 de març de 1994 (BOMEC de 28 de març de 1994), s’abonaven les vacances de juliol i agost a les substitucions de més de 5 mesos i mig i les vacants. S’abonaven les vacances corresponents a 22 dies hàbils si el nomenament era per al curs complet, o dels dies que corresponien proporcionalment.

Per acabar, recordam que la TAULA REIVINDICATIVA de la vaga indefinida convocada per l’Assemblea de Docents reclamava al punt 8 la “Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost“.

LLUITA PELS TEUS DRETS!
AFILIAT A UOB ENSENYAMENT

UOB rebutja l’obligació de fitxar als centres educatius

Dilluns passat es va dur a terme la Mesa Sectorial extraordinària on es van discutir els esborranys de les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius per al curs 2019-20, que compartírem AQUÍ. Les instruccions dels CEPA encara no estan fetes.

UOB, després de consultar els afiliats amb un resultat contundent, ha rebutjat la instrucció referent a l’obligatorietat de fitxar a l’entrada i la sortida dels centres, per injusta (continuaran sense ser reconegudes les hores extra que feim a casa preparant i corregint exàmens, preparant material de classe, fent formació fora de l’horari laboral i de pagament, forçats per la manca d’oferta de l’administració, etc., etc.) i innecessària (si no som al centre o arribam tard es nota tot d’una hagis fitxat o no, perquè els alumnes queden sense professor). De fet, si els docents complíssim estrictament el nostre horari oficial, i deixàssim de fer totes les hores extra no reconegudes que feim a casa, col·lapsaríem el sistema educatiu.

La resta de sindicats no es va pronunciar en contra d’implantar la mesura, que per cert no s’aplica als catedràtics de la UIB com el sr. Martí March.

També ens hem oposat a les instruccions perquè fan referència als criteris de quota prorrogats, que consoliden ràtios il·legals i ja vam rebutjar, i als horaris, que no van passar per mesa i no garanteixen les reduccions als majors de 55, ni els 18 períodes a secundària, ni redueixen la càrrega lectiva a infantil i primària, etc.

A més de la nostra oposició a fitxar als centres, des d’UOB vam fer les següents intervencions:

 • Vam tornar reclamar l’eliminació de la instrucció segons la qual en cas d’exercir els càrrecs de tutor i de cap de departament només es cobri un dels complements específics, com ja havíem fet oficialment.
 • Vam demanar explicacions sobre els “processos interns d’avaluació” que Inspecció aplicarà i sobre els quals “assessorarà els professors”. Consideram que cada centre ja s’avalua prou amb les reunions de departament, d’equips docents, de claustre i amb les memòries de fi de curs perquè se’ns sobrecarregui amb més paperassa.
 • També ens hem queixat perquè vam rebre els primers esborranys dijous i els darrers el divendres a les 12,23 hores, sense
  l’antelació necessària per analitzar-los i prendre decisions sense presses, una manera de procedir habitual d’Educació que incompleix la llei i que ja vam denunciar en el seu moment.
 • Insistírem en la demanda d’enviar instruccions específiques als centres educatius recordant la importància de fer una ràpida comunicació dels cessament dels interins substituts per tal que puguin estar disponibles per al primer tràmit següent.
 • Reclamàrem que als centres de secundària que tenen horari de matí i horabaixa, els horaris dels professors de cap manera incloguin els dos torns si no és que el docent ho vol.
 • Exigírem que figuri explícitament a les instruccions que totes les coordinacions obligatòries dels centres de secundària hauran de tenir assignada un mínim d’una hora setmanal. En el cas de la de normalització lingüística, de dues hores setmanals o més.
 • Recordàrem la nostra oposició que les proves extraordinàries de 2n de batxillerat s’avancin al mes de juny.