Relacionats amb la maternitat/paternitat

Permís per naixement per a la mare biològica / Permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, l’adopció, la guarda amb finalitat d’adopció o l’acolliment/ Permís per adopció, guarda amb finalitat d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- Sí, és molt important que ho comuniquis al Servei de Prevenció de Riscs Laborals. Pots mirar el procediment a seguir en aquest enllaç.

R- La funcionària docent embarassada té dret a absentar-se del lloc de treball per realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part pel temps indispensable per dur-los a terme. També té aquest dret el funcionari que sigui cònjuge o parella estable d’una dona embarassada que hagi de realitzar aquests exàmens i tècniques.

R- Qualsevol dona gestant a la setmana 37 pot demanar el “permís per dona gestant”  que es sol·licita mitjançant el GESTIB a la DGP Docent. En cas d’embarassos múltiples es pot demanar a la setmana 35.

R- Si estàs en situació de gestació i tens problemes per continuar amb la teva activitat laboral habitual per mor d’una condició clínica pròpia (tenc nàusees, ciàtica o és un embaràs de risc…), hauràs de tramitar una baixa mèdica amb el teu metge.

Per altra banda, quan comuniquis el teu estat de gestació al Servei de Prevenció, aquest valorarà si pots dur a terme les tasques amb normalitat, has de prendre alguna mesura addicional (no fer sortides que impliquin caminades amb l’alumnat, no agafar pesos importants, o evitar l’ús d’un producte químic…) o, atès que el lloc de feina no es pot adaptar, és necessari que et teu metge tramiti la baixa mèdica. Per això, és molt important que, just conèixer el teu estat de gestació , ho comuniquis al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la DGPDocen amb el tràmit pertinent.

El Servei de Prevenció ja no tramita cap tipus de baixa mèdica.

R- A partir del dia de naixement (no hi ha un temps legal màxim per fer-ho, però entenem que no hauria de superar els 10 dies) s’ha de sol·licitar el corresponent permís per naixement o adopció/acolliment (segons el cas) a la Direcció General de Personal Docent mitjançant el Gestib.

R- Depèn de la situació administrativa del o la sol·licitant:

  • En el cas del funcionariat de carrera i en pràctiques (*), la prestació es tramita de forma automàtica, per la qual cosa no cal fer cap tràmit addicional.
  • En el cas dels i les interines, la prestació s’ha de sol·licitar expressament a la Seguretat Social, presencialment o de forma telemàtica. També hi ha la possibilitat que ho tramiti una gestoria.

(*) Atès que el permís i, en conseqüència, la prestació es pot demanar de forma fraccionada, es podria donar el cas que el primer/s fraccionament/s s’hagi/n demanat sent interí/na i els següents ja essent funcionari/ària en pràctiques. En aquest cas, pel fet d’haver sol·licitat el/s primer/s fraccionament a la SS, els següents també s’haurien de tramitar amb aquest organisme, i no es faria automàticament, tot i ser funcionari/ària en pràctiques.
A més, tot i que no un tema de permisos, recorda que tots els treballadors i funcionaris a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret que tenguin fills menors de devuit anys, tenen dret a una ajuda econòmica del Fons Social. Aquesta ajuda es percebrà mensualment fins que els fills compleixin devuit anys, inclòs el mes íntegre del seu compliment. Actualment l’ajuda és de 38,57€.

R- Sempre que hi hagi una baixa mèdica cal anar a cercar l’alta amb efectes en data just anterior al dia del part o inici del gaudi del permís per dona gestant, atès que cal tancar la situació mèdica a tots els programes de gestió.

R- Corresponen 16 setmanes (ampliables si es compleix alguna de les situacions previstes al punt 2.b). Són setmanes naturals, és a dir, si el teu fill/a neix un dimarts, es compta una setmana fent de dimarts a dimarts.

R- S’ha de sol·licitar pel GESTIB amb un permís diferent del de les 16 setmanes. Les possibilitats són:

  • “Ampliació permís per cada fill anterior major de 2 anys i menor de 4 en el moment del part, adopció o acolliment”: Pertoca una setmana addicional.
  • “Ampliació permís per cada fill anterior menor de 2 anys en el moment del part, adopció o acolliment”: Pertoquen dues setmanes addicionals, una per a cadascun dels progenitors
  • “Ampliació permís per discapacitat del menor i/o per cada fill a partir del segon”. Pertoquen dues setmanes addicionals. Aquest també es pot sol·licitar en cas de part múltiple.

R- Sí, tot i que les 6 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda a partir del dia del naixement o resolució judicial (inclòs). Les 10 restants es poden interrompre, sempre que es compleixin els requisits establerts al punt 2.c) de les instruccions que regulen aquests permisos.

  • Gaudir, una vegada exhaurida la totalitat del permís per naixement continuo o ininterromput i sempre que sigui dins l’any des del naixement, de tants dies com hagi durat l’hospitalització del prematur, amb un màxim de 13 setmanes addicionals. Has de sol·lcitar el permís “Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part.”
  • Exercir, passades les 6 primeres setmanes de gaudi obligatori del permís per naixement, el dret a absentar-te de la feina durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Hauràs de sol·licitar el “Permís de fins a 2 hores d’absència diàries durant la jornada per naixement de fills prematurs o que hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part”.

Sí, però has de tenir present que només estem oficialment de vacances el mes d’agost i, per tant, si et coincideixen les 6 primeres setmanes amb les vacances de Nadal, Setmana Santa o el juliol no podràs recuperar-les. Per recuperar les setmanes de l’agost s’ha de sol·licitar, mitjançant el GESTIB, “Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi del permís per naixement de la mare biològica/del progenitor diferent de la mare biològica/per adopció o acolliment”.

R- El Tribunal Suprem espanyol ha rebutjat que el progenitor d’una família monoparental tingui dret a un doble permís pel naixement i la cura d’un fill: les setze setmanes que li corresponen per llei, d’una banda, i les setmanes que en les famílies de dos progenitors correspondrien al segon, de l’altra.

R- En general, la prestació econòmica per naixement i cura de menor, com disposa l’article 179.1 de la Llei General de la Seguretat Social, consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora (que és la base de cotització per contingències comunes) corresponent als dos mesos previs al naixement/adopció. 

No obstant l’anterior, si el/la docent ha començat a treballar el mes anterior al del naixement/adopció, per al càlcul de la base reguladora es prendrà la base de cotització per contingències comunes corresponent al mes immediatament anterior al naixement/adopció.

R- Sí, es deixen de consumir dies de la prestació d’atur, però has de notificar-ho al SEPE.  Important: quan s’acaba la prestació per ma(pa)ternitat hi ha 15 dies per comunicar a l’oficina de prestacions aquesta finalització i que es torni a activar la prestació per atur.

R- Sí, els dies de permís per naixement o adopció d’un fill compten a efectes de triennis i sexennis. També per a la convocatòria d’interins i el concurs de trasllats.

R- Sí, aquesta ha estat una de les aportacions que UOB ha aconseguit incloure en l’Acord Marc 2023 (concretament és la número 20). No es poden gaudir a temps parcial les sis setmanes obligatòries de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant, però sí les 10 restants. Vegeu altres indicacions d’aquesta modalitat de gaudi a les instruccions d’aquest permís (lletra d).

R- La Seguretat Social et continuarà pagant la prestació fins a arribar a les 16 setmanes.

R- Sí, res ho impedeix mentre acabis de gaudir de la totalitat del permís abans que l’infant compleixi un any.

R- És un permís que poden gaudir els progenitors (ambdós), adoptants o acollidors. Té una durada no superior a vuit setmanes, les quals es poden gaudir per setmanes completes de manera ininterrompuda o discontínua i en règim de jornada completa o jornada parcial, sempre que el menor no hagi arribat a l’edat de 8 anys. 

De moment, aquest permís no és retribuït. No obstant això, la transposició de la Directiva europea de conciliació 2019/1158 ha estat parcial fins al moment, per la qual cosa haurem d’estar pendents del límit establert en agost de 2024 per a la transposició general (que inclogui la retribució).

R- Sí, el personal funcionari té dret a absentar-se del lloc de treball per sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida durant el temps necessari per realitzar-les i efectuar el repòs corresponent, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques es duguin a terme dins la jornada de treball. 

No, una vegada formalitzat no pot ser objecte de canvi. 

Sí, passades les 6 primeres setmanes de permís.