Etiqueta: Directors

Selecció de directors. Volem més claustre i el reconeixement de l’emergència lingüística!

Mesa sectorial extraordinària

Ahir dematí va tenir lloc una convocatòria extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació amb un únic punt a l’ordre del dia:
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de XX de gener de 2023 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir (esborrany sotmès a la Mesa Sectorial).

Per part de la Conselleria assistiren a la reunió la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante i la cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra.

Per la part social hi varen assistir tots els sindicats que conformen la Mesa Sectorial d’Educació: STEI, ANPE, UOB Ensenyament, UGT i CCOO.

La normativa que es va tractar és un tipus de resolució recurrent que se sol treure cada curs per preveure com es farà la selecció de directors per aquells centres en els quals els actuals càrrecs acabaran el seu mandat dia 30 de juny de 2023 (els mandats dels nous equips directius s’inicien sempre a 1 de juliol). La relació de centres que tendran vacants en el càrrec de direcció la podeu consultar la relació de centres amb vacants a la direcció a l’Annex 2 de l’esborrany (pàgines 18-20).

És important saber que aquesta resolució s’estructura en bona mesura a partir del que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.
I del que estableix la LOE amb les modificacions introduïdes per la LOMLOE.

Què va defensar UOB Ensenyament?

1. Major pes del claustre dins la comissió de selecció del nou director/a.
La normativa actual preveu una comissió de selecció formada per 6 persones que s’estructura en: 2 representants de l’administració (1 director en exercici del mateix tipus de centre i 1 inspector), 2 membres del claustre de professors i 2 membres del consell escolar que no formin part del claustre de professors.
Des d’UOB Ensenyament reclamam el retorn al claustre de la sobirania perduda. Per això hem reclamat que el pes dels membres claustre sigui major que els representants de l’administració o del consell escolar.
Quina va ser la resposta de Conselleria?
La normativa no ho permet perquè l’article 135 de la LOE (a partir de la modificació operada per la LOMLOE) estableix que tant el nombre de representants del claustre com del consell escolar han de constituir com a mínim un terç dels membres de la comissió de selecció, amb la qual cosa no es pot augmentar el nombre de representants del claustre sense alterar el nombre de membres del Consell Escolar ni tampoc restant membres als representants de l’administració.
Tant per una qüestió de recuperació de la sobirania perduda com pel fet que amb els processos d’estabilització ens dirigim cap a un escenari amb claustres més estables consideram que més que mai s’ha d’empoderar als claustres com a veritables òrgans de decisió del centre. Si no tot allò que soni a autonomia de centre serà fer retxes dins l’aigua.

2. Supressió de la coacció que s’estableix al barem de valoració dels projectes de direcció amb el compromís d’adhesió al Programa de Millora i Transformació.
El barem de puntuació dels projectes de direcció estableix 1 punt d’un total de 10 al fet que el projecte prevegi el Compromís de participació en la convocatòria del Programa de Millora i Transformació. Des d’UOB Ensenyament consideram que aquesta és una ingerència política a la lliure autonomia de centre i que els centres que vulguin participar d’aquest programa hi participin lliurement essent coneixedors del que implica aquest programa amb els pros i contres.
Al seu torn, vàrem proposar que aquest 10% de la puntuació de la valoració dels projectes de direcció es concedís a aquells projectes que incloguessin mesures reals per combatre l’emergència lingüística així com indicadors per garantir el compliment real dels projectes lingüístics.
Cal posar de manifest que aquesta convocatòria de selecció de directors enlloc preveu l’atenció a la situació de la llengua catalana en els centres, fet que consideram una negligència absoluta.
Quina va ser la resposta de Conselleria?
Hem de reconèixer la sorpresa (en positiu) que ens va causar el fet que tant la Sra. Serra com el Sr. Morante coincidissin amb nosaltres amb el fet de voler suprimir aquest punt que es dona als projectes de direcció que manifesten la voluntat de participar del PMT. No obstant això, varen argumentar que ara per ara no ho podien eliminar perquè així ho estableix l’Ordre del Conseller de 2010 que com hem comentat és la que regeix bona part de l’estructura d’aquesta resolució. Tota manera, varen ser receptius a la proposta d’UOB Ensenyament de cara a la revisió de l’Ordre que tenen previst dur a terme. Arribat el moment, tornarem a posar la proposta damunt la taula.

3. Respecte a la sobirania metodològica dels docents i competències dels Departaments didàctics.
Vàrem defensar la supressió de la rúbrica de valoració del projecte de direcció els criteris: planificació curricular i treball a l’aula i també avaluació del procés d’aprenentatge i seguiment dels resultats.
Des d’UOB Ensenyament no ens cansarem de defensar la sobirania metodològica dels docents així com les competències dels Departaments didàctics com a òrgans de decisió acadèmica. Davant la ingerència metodològica que ha instaurat la LOMLOE restarem ferms al costat de la llibertat de càtedra. L’obsessió malaltissa per eliminar els Departaments didàctics en defensa de l’experimentació dels àmbits ens trobarà amb peu fiter per defensar l’existència i competències dels Departaments didàctics.
Quina va ser la resposta de Conselleria?
Des de Conselleria varen avenir-se a canviar el redactat de la rúbrica de valoració dels projectes de direcció perquè no donés peu a projectes de direcció amb pretensions de condicionar el treball d’aula o decidir en nom dels Departaments.

4. No a l’obsessió resultadista i a la fiscalització del nombre de suspesos.
També dins la rúbrica de valoració dels projectes de direcció vàrem expressar el nostre rebuig a la inclusió del criteri: seguiment dels resultats acadèmics. Des d’UOB Ensenyament volem acabar amb una pràctica massa estesa que consisteix en la fiscalització constant d’aquells professors que tenen resultats no satisfactoris a ulls de Conselleria. Els resultats acadèmics d’un determinat grup no han de ser objecte de fiscalització. Confiança absoluta amb la tasca dels docents, ras i curt.
Quina va ser la resposta de Conselleria?
Ens varen dir que aquest criteri s’ha d’interpretar des del punt de vista que els projectes de direcció han d’incloure com es farà aquest seguiment de resultats i no com una fiscalització dels aprovats de cada grup. No obstant això, i atenent a la defensa feta per UOB Ensenyament varen acceptar canviar l’expressió resultats acadèmics per resultats educatius.
Des d’UOB Ensenyament consideram aquesta concessió com un gest de cara a la galeria i som ben conscients de les pressions que reben els docents a molts de centres quan els resultats no són els esperats.

Cal posar en relleu que UOB Ensenyament va ser el sindicat que va aprofundir més en les esmenes defensades a l’esborrany de resolució presentat per la Conselleria.

Docents primer, CFIRDE-Ib després. UOB introdueix la baixada del nivell educatiu dins els projectes de direcció.

Ahir dematí va tenir lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari amb la presència de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i altres càrrecs d’ambdues direccions generals. 

Inicialment se’ns havia convocat a aquesta mesa per tractar un únic punt, tot i que amb posterioritat s’hi va afegir un segon punt. L’ordre del dia va ser el següent:

1. Esborrany de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib)

UOB Ensenyament va manifestar el seu complet desacord en la creació d’aquest centre de formació perquè consideram que ateses les circumstàncies actuals, els problemes endèmics que pateix el sistema educatiu de les illes balears i la sobrecàrrega lectiva dels docents ara per ara és del tot innecessari. 

Des d’UOB Ensenyament consideram que tota aquella despesa prescindible que ara mateix no vagi destinada a la reducció de ràtios o disminució de la càrrega lectiva dels docents ens pareix una frivolitat i manca de consideració envers el professorat.

Des d’UOB Ensenyament entenem la funció directiva com un pas endavant que un bon dia un company o companya decideix fer envers el centre, l’entorn i el claustre. Per això, d’entrada, qualsevol company o companya que accedeixi al càrrec de director o cap d’estudis mereix el nostre respecte i col·laboració. El que no compartim és la visió de Conselleria que entén els equips directius com un engranatge acrític en la corretja de transmissió del ordeno y mando en aplicació de les seves receptes infalibles quan es tracta d’innovació o en les seves directrius de gestió de personal. Per això ens oposam rotundament al CFIRDE-Ib ja que va en la línia de l’obsessió de la Direcció General de Planificació i Centres per professionalitzar la funció directiva. Davant això, sempre reivindicarem la bona tasca dels companys i companyes dels equips directius que trepitgen els passadissos, tenen present el claustre de professorat (el veritable motor de qualsevol centre) i encara recorden quina olor fa el guix o quina és la finestra que no tanca bé de l’aula. 

Cal deixar ben clar que no ens oposam a l’oferta d’una formació específica per als equips directius (directors, cap d’estudis i secretaris). De fet, la consideram essencial per a poder aprendre bé les tasques inherents a un nou càrrec, especialment si mai s’ha desenvolupat. No obstant, defensam que aquesta tasca pot ser assumida pels CEP sense la necessitat de la creació d’un centre de formació que ofereixi formació especialitzada només per a una part del col·lectiu i què, així ho sembla, serveixi per col·locar-hi els amiguets de torn…

Així les coses, no podem deixar d’oposar-nos a la creació del CFIRDE-Ib quan la selecció del director del centre es farà a dit, la qual cosa ens pareix que s’està muntant un xibiu a qualcú a més d’aixecar les sospites d’una possible ingerència política sobre aquest centre. 

Seguint amb la defensa de la formació especialitzada, des d’UOB Ensenyament vàrem exigir a la Directora General de Primera Infància que des dels CEP s’augmentàs l’oferta de formació especialitzada per àmbits o especialitats. Només una formació que tengui una transferència clara i concreta dins l’aula l’endemà d’haver acabat el curs és una formació que paga la pena fer l’esforç de cursar a més, en hores no lectives, restant temps a la conciliació familiar i carregant encara més als docents. Estam cansats de formacions excessivament transversals i sense una aplicació concreta en el dia a dia dels docents o dit d’una altra manera de cercar la quadratura del cercle i el sexe dels àngels. 

2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

Pel que fa a aquest segon punt des d’UOB Ensenyament vàrem esmenar la resolució fent-hi una aportació que va ser molt ben rebuda tan per part de Conselleria com per part de la resta de forces sindicals. Concretament des d’UOB Ensenyament, fent ressò de la preocupació de bona part del col·lectiu docent davant l’evident descens en el nivell acadèmic i competencial dels alumnes ja abans de la pandèmia però accentuat a partir d’aquesta, vàrem proposar que s’afegís com a part del àmbits d’intervenció que ha de contemplar el projecte de direcció, la vetlla per l’augment del nivell acadèmic i competencial dels alumnes del centre.

Només així podrem afirmar que caminam cap un sistema educatiu públic i de qualitat.

Stop violència

 

En relació als greus esdeveniments ocorreguts al CEIP Gabriel Vallseca ahir dimecres 27 d’octubre de 2021, UOB Ensenyament vol manifestar:

 1. La nostra completa solidaritat amb la mestra afectada, així com la resta del claustre i  equip directiu del centre.
 2. El nostre rebuig frontal a tota expressió de violència a qualsevol àmbit, però molt especialment a l’educatiu.

Per un context educatiu lliure de violència! Per a la dignitat i seguretat de la funció docent!

UOB Ensenyament

Creació del CFIRDE-Ib, comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge i Serveis educatius especialitzats

Avui, dilluns dia 12 d’abril, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d’Educació extraordinària amb la directora general de Personal Docent i la directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Els punts tractats han estat: la creació del nou centre CFIRDE-Ib i les comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge i per als Serveis educatius especialitzats.

– La Conselleria d’Educació proposa la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears per impulsar i organitzar la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres i facilitar els contextos adients per millorar a través de la formació i l’intercanvi d’experiències, la qualitat dels centres educatius des de l’exercici eficaç de la funció directiva. 

– Aquestes han estat les nostres aportacions:

 • UOB Ensenyament ha comentat que la idea que s’explica en aquest informe pot ser favorable per a la millora de la qualitat educativa dels nostres centres, fomentant la formació i el bon lideratge dels equips directius, però que aquesta millora només serà efectiva si ve acompanyada d’un procés de selecció de directors/es més rigorós i acurat del que hi ha hagut fins ara. Tot i que, en principi,

  la directora general de Primera Infància ha subratllat el caràcter formatiu d’aquest centre també ha recalcat que la coordinació continua amb els altres serveis serà més sistemàtica i organitzada. 

 • Davant la pregunta de com es farà la selecció del director/a i els dos assessors/es d’aquest nou centre ens han respost que provisionalment seran nomenats de manera directa per la Conselleria però posteriorment aquestes places es cobriran amb el procediment formal de comissions de serveis.
 • Si un dels seus objectius és aconseguir que “els docents més qualificats s’animin a assumir aquesta responsabilitat” hem puntualitzat que és important saber què s’entén per “més qualificats” així com el paper del CFIRDE a l’hora “d’animar” el professorat a assumir aquesta tasca.

– Quant a les Comissions de serveis per als Camps d’aprenentatge, el canvi més notori respecte a les convocatòries anteriors és que la plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermitja al segon any. La convocatòria tindrà en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l’entrevista. 

– Les Comissions de serveis per places docents de Serveis educatius especialitzats també tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Per molt que es tindran en compte els mèrits, el projecte i l’entrevista, cal dir que aquesta només es durà a terme si hi ha més de dos candidats a la mateixa plaça. 

UOB està d’acord amb els esborranys presentats però ha recordat que a aquest tipus de comissions no hi ha gaire gent que vulgui accedir-hi i s’hauria de mirar com potenciar i motivar l’accés a aquestes places. 

Avaluació dels assessors i directors de centres de professorat

Avui matí s’ha reunida la Comissió del procés d’avaluació dels assessors i directors de centres de professorat amb els membres de l’Administració pertinents i amb un representant de cada sindicat.

Com a primer punt, s’ha constituït la Comissió avaluadora i, posteriorment, s’ha informat de les sol·licituds rebudes. Aquest curs escolar s’han presentat 20 assessors i 5 directors.

Cal fer menció que aquest any el procés d’avaluació és diferent a la resta ja que han incorporat l’Informe de 360º, instrument que permet que un grup de persones avaluï les competències en l’acompliment habitual del treball d’un altre company a través d’un qüestionari. Amb l’anàlisi dels resultats s’elaborarà l’informe amb l’objectiu de millorar en el lloc de feina i preparar l’entrevista amb la Comissió.

Finalment ha quedat aprovat el calendari d’entrevistes que tindran lloc per videoconferència els següents dies:

 • Dijous 11 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Dimecres 17 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Divendres 19 de març de 9h a 10:20h (directors)

Es preveu que les entrevistes tinguin una durada de vint minuts i Carme Jaume, presidenta de la Comissió, ha dit que avui mateix informaran als participants de la calendarització aprovada.

Selecció directors: Més pes del centre dins la comissió de selecció

Avui hem tingut la Mesa del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

– Un total de 84 centres de les illes han de seleccionar noves direccions.

– La novetat és que la resolució ja està en base a la LOMLOE i aquest fet suposa la modificació de la composició de la comissió de selecció. Abans, amb la LOMQE, la comissió estava formada per tres representants de l’Administració educativa i dos representants del centre, un dels quals havia de ser un membre del claustre de professors i l’altre, un membre del consell escolar. 

– La nova Resolució marca que aquesta Comissió estigui composada per dos representants de l’Administració educativa i quatre representants del centre, dos dels quals han de ser membres del claustre de professors i els altres dos del consell escolar. Així, ara, la representació del centre serà majoritària en la Comissió de selecció.

– Quan a aquest punt, UOB ha demanat que s’augmenti a 3 el nombre de representants del Claustre i del Consell Escolar en la comissió, tenint en compte que la LOMLOE (art. 135) parla d’un mínim d’un terç dels membres de la comissió, i aquí ens hem aturat precisament en això, en un terç. En aquest sentit, també hem manifestat que seguim reivindicant que es torni al Consell Escolar la competència d’elecció de directors, derogada pel govern Aznar el 2002 i que comportava el compromís no escrit dels candidats a sotmetre’s també a la votació del claustre.

– També hem demanat la base jurídica que permet què els funcionaris interins puguin formar part de l’equip directiu, quan tota la normativa vigent sempre parla de funcionaris de carrera. 

– La calendarització prevista d’aquest procés selectiu és: 

    * 02 de febrer de 2021: Publicació de la convocatòria en el BOIB

    * 17 de febrer de 2021: Darrer dia per presentar les sol·licituds.

    * 23 de febrer de 2021: Publicació de les llistes provisionals de precandidats admesos i exclosos a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

    * 22 de març de 2021: Darrer dia per presentar els projectes de direcció.

    * 26 de març de 2021: Publicació de les llistes definitives de candidats admesos i exclosos.

Es podran veure totes les dates definitives quan surti la Resolució al BOIB. 

– En el torn obert de paraula, UOB ha demanat sobre l’estat de les oposicions i ens han assegurat que tot segueix igual i aquestes es duran a terme a partir del mes de juny, excepte si hi ha un confinament domiciliari. 

Directors amb fums autoritaris

 

Circular 210/2020 – 2

Segons hem pogut saber, l’equip directiu d’un IES de Palma ha enviat un missatge als membres del claustre dient que “amb molt de gust” els eliminaran de la llista de distribució d’informació sindical i així no tornaran “a rebre cap correu més d’aquest tipus.”

I a un IES del Raiguer, fan dir expressament als docents si volen rebre la informació sindical, cosa que pot donar lloc a una llista negra.

Es veu que aquests directors amb fums autoritaris ens volen desinformats i submisos, i que per aconseguir-ho estan disposats a infringir la llei de llibertat sindical i les instruccions de principi de curs, que diuen que els equips directius han de reenviar la informació sindical.

Fora por! La informació ens farà lliures!

UOB reclama que es prohibeixin les reunions presencials el juliol

A la mesa sectorial d’ahir, Unió Obrera Balear va reclamar a la Conselleria d’Educació que faci arribar instruccions als equips directius perquè no convoquin reunions ni facin fer tasques de forma presencial durant el mes de juliol. Com vam explicar en una nota, la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix:

 • A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.”

En cas que aquestes instruccions que reclamam no arribin als centres, instam els equips directius a actuar amb responsabilitat i no sotmetre els treballadors al perill de contagi sense cap necessitat, atès que la videoconferència permet fer tota mena de reunions i votacions, claustres inclosos.

Convocar claustres i reunions presencials, en alguns casos fins i tot sense indicar les mesures de seguretat pertinents, segons es desprèn d’una enquesta que hem realitzat, és una temeritat que si acaba malament pot donar lloc a la depuració de responsabilitats.

Notícia 8.7.2020 (Setmanari L’Ebre):

UOB exigeix a Educació que enviï instruccions als centres per aturar la sobrecàrrega burocràtica

A la mesa sectorial d’avui dematí, hem exigit a la Conselleria que enviï instruccions a les direccions dels centres perquè aturin immediatament la sobrecàrrega burocràtica a què estam sotmesos durant el confinament, amb la complicitat d’Inspecció educativa. Els representants de l’Administració s’han limitat a prendre’n nota.

Recordam que el passat 23 d’abril ja vam publicar un comunicat de premsa on acusàvem Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil. Recordam també que UOB fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia
inútil i aberrant i a dedicar el temps que correspongui a la tasca docent, ja prou complicada i estressant per sí mateixa amb les condicions actuals.

Els directors de l’IES S’Arenal i del CIFP Pau Casesnoves imposen el marcatge horari ‘ordeno y mando’

Circular 168/2020 – 1

Arran de la modificació de les instruccions de principi de curs, els directors de l’IES S’Arenal, Juan José Escobar, i del CIFP Pau Casesnoves, Antoni Garau, obliguen els docents a marcar al GESTIB, sense haver ni tan sols consultat el claustre, que té dret a pronunciar-se respecte a qüestions organitzatives del centre, tal com reconeix la LOE i es recull al ROC.

Aquesta imposició dictatorial, que es pretén justificar al·legant “motius tècnics”, queda en evidència davant tots els centres on s’ha retornat al control horari anterior al del GESTIB, dels quals n’oferim tot seguit una primera relació:

 • IES Sineu
 • IES Joan Maria Thomàs
 • IES Josep Maria Llompart
 • CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • IES Santa Margalida
 • IES Baltasar Porcel
 • IES Clara Hammerl 
 • CEIP Mestre Guillemet
 • CIFP Francesc de Borja Moll

UOB recorda que si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema
de control horari del centre, té l’obligació de convocar un
claustre extraordinari o incloure el punt a l’ordre del dia a un
claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Recordam també que si un director o inspector s’atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió
Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via “ordeno y
mando” com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que
estableix el registre horari, n’exclou el
personal docent per la seva “naturalesa singular”, així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.