Categoria: Funcionariat interí

La Gran MSE: concurs de mèrits, eleccions sindicals i altres herbes

 

Ahir, dijous 3 de novembre de 2022, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

Es tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

1. Proposta d’acord de compatibilitats només per a determinades places o especialitats

La proposta de la Conselleria és permetre que qualsevol treballador al servei de la CAIB pugui compatibilitzar la seva activitat principal amb una segona, vinculada a determinades especialitats o places de difícil cobertura, degudament relacionades, en règim laboral, a temps parcial, i prèvia i expressa autorització de la comptabilitat.

UOB Ensenyament comprèn que es tracta de cobrir una necessitat urgent del servei, que no perjudica l’interès de cap treballador ni col·lectiu docent, i que la selecció de places i especialitats és prou acurada com per no constituir un atac al principi general d’incompatibilitat.

Ara bé, UOB considera que, a més d’aquesta mesura, s’hauria de prendre la decisió estratègica de revisar l’Annex 4 (una demanda històrica d’UOB), mesura que ajudaria a incrementar la disponibilitat de personal docent. Així mateix, lamenta la decisió de deixar fora de l’activitat docent treballadors de l’ensenyament amb experiència de dècades, decisió precipitada que d’una banda causa greus perjudicis personals a aquests treballadors, i de l’altra no contribueix a omplir les places buides de determinades especialitats de difícil cobertura. Malauradament, els representants de la Conselleria no respongueren cap dels dos suggeriments d’UOB al respecte.

2. Proposta d’acord per poder pagar hores extres a determinats docents i treballadors al servei de la Conselleria d’Educació i FP en determinades circumstàncies extraordinàries

La motivació de la proposta té un punt de partida similar a l’anterior: la dificultat per cobrir places a determinades especialitats. En aquest cas, la solució rau en permetre fer hores extraordinàries als docents del mateix centre i especialitat que ja estiguin fent 21 hores setmanals, fins a una mitjana de 5 setmanals, i amb caràcter estrictament voluntari, amb el benentès que aquest recurs només s’activarà un cop exhaurits tots els tràmits d’interins. Les hores en qüestió tendran caràcter lectiu, no s’obligarà als docents que hi participin a restar al centre per fer les corresponents hores complementàries i, tot i que el preu de les hores encara no s’ha determinant, en calcular-lo s’hi tendrà present no només el caràcter lectiu de cada hora, sinó l’element de les hores complementàries no incorporades a l’horari del docent. Als mòduls de FP que tenguin més de 5 hores setmanals, el màxim de 5 hores setmanals de mitjana implicarà la necessitat de més d’un docent a cada un d’aquests mòduls. En cap cas s’adjudicaran aquestes hores extres com a hora de tutoria i, com a principi general, tampoc com a hores de FCT, a no ser que sigui estrictament imprescindible per necessitats del servei.

D’altra banda, davant la previsió de l’allau burocràtic que implicarà l’imminent Concurs extraordinari d’Estabilització de places docents, s’ha previst el mateix mecanisme d’hores extres per als treballadors de la Conselleria d’Educació i FP.

UOB està tranquil·la, perquè comprèn la necessitat del servei, i que el procediment no perjudica l’interès de cap treballador ni col·lectiu de treballadors. Tot i això, UOB va expressar la seva preocupació perquè la proposta contempla augmentar el límit de 80 hores extres anuals a 150, però ens responguren que ho han consultat amb serveis jurídics, ben conscients, i que és perfectament legal.

Ara bé, com al punt 1., UOB considera que, a més d’aquesta mesura, s’hauria de prendre la decisió estratègica de revisar l’Annex 4 (una demanda històrica d’UOB), mesura que ajudaria a incrementar la disponibilitat de personal docent. Així mateix, lamenta la decisió de deixar fora de l’activitat docent treballadors de l’ensenyament amb experiència de dècades, decisió precipitada que d’una banda causa greus perjudicis personals a aquests treballadors, i de l’altra no contribueix a omplir les places buides de determinades especialitats de difícil cobertura. Malauradament, els representants de la Conselleria no respongueren cap dels dos suggeriments d’UOB al respecte.

3. Instruccions per al procés d’eleccions sindicals docents

Les eleccions sindicals d’enguany es celebraran dijous dia 1 de desembre entre els 13:00 i les 18:00 hores. La gran novetat d’enguany és que no s’aturaran les activitats docents, amb l’excusa de no poder disposar de suficient transport escolar abans de les hores habituals de sortida dels centres.

Davant aquesta circumstància, UOB, més que valorar la conveniència o no del canvi, vol assegurar la màxima participació dels treballadors docents al procés electoral i, en tal sentit, l’estricte compliment de la llei electoral sindical.

I aquí rau la nostra discrepància amb la Conselleria: tenim el seu compromís que els docents que no treballin a centres de votació i usin el permís de dues hores per anar a votar, no s’hagin de reincorporar als seus centres si han usat les darreres hores de sa jornada per votar, i els basti presentar el justificant de vot el dia següent. Ara bé, la Conselleria interpreta que el permís de dues hores és un màxim possible, no una garantia, i que cada equip directiu, de manera discrecional, decidirà quin és el temps imprescindible per anar a votar. UOB estudiarà si aquesta interpretació s’ajusta a la llei electoral o no i, en cas de detectar conculcació de drets, actuarà en conseqüència.

D’altra banda, UOB va demanar que s’asseguri que tots els qui han de constituir Mesa a un centre diferent del que treballen tenguin temps per arribar-hi al context d’unes illes col·lapsades pel trànsit i , que, si és necessari, es doni més d’una hora de llicència, per assegurar la puntualitat. Finalment, UOB demanà que els apoderats docents puguin tenir una jornada de llicència en les mateixes condicions que els interventors, però la Conselleria va objectar que, en tenir obligacions diferents i més flexibles els apoderats, la petició no era pertinent.

4. Concurs de mèrits extraordinari per a l’estabilització de places docents

UOB Ensenyament començà la seva intervenció refermant la seva posició històrica sobre aquest procés, i va recordar que el model d’UOB és un model d’oposicions propi, elaborat de manera assembleària, i que assegura la no discriminació i la no divisió al bell sí del col·lectiu docent interí. Per tant, UOB considera que, pel que fa a aquest procés, la seva tasca fonamental és vetllar per a què es resolgui amb tanta pulcritud tècnica com sigui possible.

En aquest resum, no inclourem detalls tècnics, que incorporam a les FAQ, sinó que ens concentrarem en les principals novetats:

 • El procés no és per illes, sinó amb districte únic a tot el territori de les Illes Balears. UOB va lamentar que la Conselleria no hagi complert la seva promesa de negociar aquesta qüestió en MSE i, en comptes d’això, presentar-lo com a un fet consumat. En demanar el perquè d’aquesta elecció, els representants de la Conselleria al·legaren seguir el criteri de districte únic de la resta de Comunitats Autònomes,  a més de problemes tècnics en cas d’adscriure les places a una illa concreta.
 • UOB celebra que un requisit per a presentar-se al procés sigui el FOLC.
 • UOB no accepta que el nivell C2 de català no expedit per una EOI no compti com a mèrit al barem. UOB comprèn que el nivell C1 de català, en ser requisit, no pot ser un mèrit, però sí el C2. El nivell C2 d’EOI, en efecte, es pot incloure com a mèrit a l’apartat 2.4.2. del barem, però no d’altres títols que certifiquin el C2 de català, en no ser compatible amb la normativa estatal.
 • Conselleria confia que el procés estigui acabat pel maig del 2023 i que els qui n’hagin obtingut plaça puguin participar com a funcionaris de carrera al procés d’adjudicació provisional de places de l’estiu del 2023. Ara bé, si aquests terminis no poguessin complir-se, els terminis s’allargarien un any més.
 • UOB recorda que l’esborrany que rebé de la Conselleria és erroni pel que fa a la participació de les persones amb discapacitat: la participació al torn de discapacitats no es considera com a convocatòria única per evitar exclusions injustes al torn lliure. Això implica que si un aspirant ha concursat a una CA on hi ha plaça de discapacitat, i no obté plaça, no queda automàticament exclòs del procés si també ha concursat a una altra CA on no hi ha places de discapacitat per a aquella especialitat: l’aspirant podrà pagar al torn de reclamacions i seguir dins el procés, sempre que hagi concursat a una CA diferent de la primera.
 • UOB considera que el mètode general per adjuntar documentació al procediment, que es conforma amb un PDF, sense necessitat de presentar documentació degudament compulsada, genera inseguretat jurídica al procés.
 • UOB lamenta el preu excessiu de les taxes, definides per Hisenda de la CAIB, i considera que, com a mínim, un sol pagament hauria de ser suficient per gestionar cada una de les diferents sol·licituds.
 • UOB recorda que a l’esborrany que va rebre hi havia una errada al nombre de places de l’especialitat del cos de Secundària 590210 – Màquines, serveis i producció: no són 13, sinó 2.

Volem insistir: per a més informació, consultau les nostres FAQ que hem preparat per a aquest procés d’estabilització.

5. Torn obert de paraules

Al torn obert de paraules UOB va plantejar dues qüestions:

 • Quan es convocarà la MSE per a la integració del professorat tècnic de FP amb titulació universitària al cos de Secundària? Segons el cap de departament de Personal Docent, Sr. Flores, això passarà cap al febrer. Aquesta informació contrasta amb la pressa que va expressar el secretari general de la Conselleria, Sr. Barceló, que a la MSE anterior va expressar que la qüestió li urgia tant que volia convocar MSE durant el novembre. La directora general de Personal Docent, que era present a ambdues Meses, no va saber resoldre l’evident contradicció, que UOB posà de relleu. Essent generosos, hem de parlar d’una greu descoordinació interna al més alt nivell de la Conselleria d’Educació.
 • Pel que fa a la Formació, UOB reclamà més places de formació pública per al desplegament de la LOMLOE i l’aprenentatge de com elaborar Situacions d’Aprenentatge, sense fiar-ho tot a les entitats col·laboradores (no ens cansarem de reclamar formació pública universal i gratuïta a càrrec exclusiu de l’Administració Pública), i més oferta de cursos en horari de matí per als docents que treballen els capvespres. La Sra. Rafaela Sánchez ens digué que aquestes qüestions formen part de l’àmbit competencial de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, que li transmetria a la seva directora general, Amanda Fernández, i que ens donaria resposta, bé escrita, bé convoncant-nos a una reunió per tractar la qüestió.

UOB rebutja el model d’oposicions plantejat per Conselleria de cara al 2022

Oposicions ordinàries docents

Avui, 22 de novembre de 2021 ha tingut lloc una Mesa Sectorial amb la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, el Cap del Departament de Personal Docent, Albert Flores, la Cap Departament de Primera Infància, Elena Landa, la Cap de Servei de Provisió Educativa, Mª Antònia Alzamora, el Cap de Servei d’Educació Secundària, Marco Alarcón i el Cap de Servei d’Educació Primària, Miquel Bujosa.

A banda de l’aprovació d’actes de meses anteriors i del torn obert de paraula, els dos punts a tractar a l’ordre del dia d’avui eren:

1. Esborrany de proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Esborrany de Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears.

Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021, la principal novetat és que enguany, trobem que la taxa de reposició per al 2021 s’ha incrementat fins al 110% fet que correspon a 385 places. 

Cal recordar que a causa de la no-convocatòria de processos selectius l’any 2021 (els que es varen celebrar el juny-juliol de 2021 eren els ajornats de 2020) encara hi havia places pendents de convocar relatives a les taxes de reposició del 2018, 2019 i 2020. 

A més de les places procedents de les taxes de reposició, fruit del Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (el conegut popularment com Icetazo) s’afegeix una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que es tradueix en la consolidació com a places orgàniques d’aquelles places vacants que des del curs 2018-2019 s’hagin hagut de menester curs rere curs. 

D’aquesta manera, les 1408 places que Conselleria vol treure a les oposicions del 2022 surten a partir de places de les oposicions no celebrades del 2021, la taxa de reposició del 2021 augmentada en un 110% i la places fruit de la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

Davant aquestes xifres, des d’UOB Ensenyament hem recordat a la Conselleria que actualment estam al voltant d’una mitjana del 26% d’interinatge i que d’acord amb les directrius europees s’ha d’arribar al 8% a 31 de desembre de 2024. Al marge de com s’acabin concretant els processos selectius i dels canvis que puguin experimentar a partir de la publicació del Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (procedent del Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol)  que s’està tramitant en el Congrés dels diputats, això vol dir que d’acord amb els tempos que segueixen els processos selectius a educació, la Conselleria estaria en disposició de convocar 3 processos selectius fins a finals de 2024: juny-juliol 2022, juny-juliol 2023 i juny-juliol 2024. 

Fet aquest recordatori, des d’UOB Ensenyament hem demanat a la Conselleria si les ofertes públiques d’ocupació que es preveuen treure per poder executar aquests 3 processos selectius fins a finals del 2024 tenen present que hi pot haver canvis pel que fa a la situació dels interins que han treballat més de cinc anys (a falta de la publicació del redactat definitiu del Projecte de Llei, segons les esmenes presentades sembla que aquest és l’acord al qual s’ha arribat) i que per tant s’hauria de preveure (o almenys esperar) a veure com es concreta el text legislatiu per si hi ha places que s’haurien de reservar per als interins que compleixin amb aquestes característiques.

La resposta per part de la Directora General de Personal Docent ha estat que quan es publiqui el text del Projecte de Llei es podrà començar a veure si hi ha canvis o no pel que fa als processos selectius. A més, ha posat de manifest que el mateix Projecte de Llei estableix el termini d’un any a partir del moment de la seva publicació per adaptar la llei a sanitat i educació. Així idò, en cas que el Projecte de Llei es publiqui entre finals d’enguany o a principis de 2022, la transposició de la normativa tan a sanitat com a educació no seria una realitat fins a finals del 2022 o principis del 2023. Per aquest motiu la Conselleria s’excusa dient que no poden esperar i que consideren que el millor és convocar els processos selectius mitjançant la normativa actual de l’oposició-concurs en el format que s’ha fet a les darreres convocatòries. 

Davant aquesta resposta, des d’UOB Ensenyament hem tornat a exigir a la Conselleria que faci públiques les seves explicacions ja que correspon a l’Administració trobar una solució i raonar les decisions que pren al respecte.

Per mor d’aquesta manca de posicionament públic de la Conselleria, UOB Ensenyament ha votat en contra de l’Oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’altre punt que s’ha debatut ha estat l’esborrany de la convocatòria de les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats (esborrany de la convocatòria d’oposicions).

La Conselleria, tot i haver celebrat una Mesa Sectorial Extraordinària amb la presència del conseller el passat 29 d’octubre per anunciar-nos els seus plans de convocatòria d’oposicions, ha decidit presentar un esborrany que és idèntic en allò essencial a les resolucions de convocatòria d’oposicions que s’han fet d’ençà del 2017. Des d’UOB Ensenyament ja vàrem fer explícita la defensa del model d’oposicions acordat per l’assemblea d’afiliats (podeu veure-ho AQUÍ) i tot i que el mateix conseller va veure amb bons ulls algunes de les nostres propostes, al text que s’ha debatut avui no s’ha tocat ni una coma!

El model d’oposicions consensuat per l’assemblea d’UOB Ensenyament parteix de la premisa que el sistema d’accés a la Funció Pública ha de valorar la capacitat docent de l’aspirant i els coneixements de la matèria s’han de donar per suposats des del moment que aquest té la titulació requerida per poder participar en el concurs-oposició. En conseqüència amb això, reclamam l’eliminació de la prova escrita i els exercicis teòrics.

Així mateix, consideram que el sistema d’accés ha de ser just en la mesura que no ha de tancar portes als interins que fan feina i no disposen de gaire temps per preparar els temaris d’oposició, ni tampoc a les persones que fa poc que han acabat els estudis i encara no han entrat en el sistema de substitucions i no han tingut oportunitat de treballar i, per tant, de tenir una bona puntuació en la fase de concurs.

Per tot això la proposta d’UOB Ensenyament es concreta en:

Una oposició-concurs en la qual els aspirants defensaran oralment un tema escollit entre els que hauran sortit per sorteig. L’aspirant disposarà de dues hores per a preparar-ne l’exposició, en la qual demostrarà el grau de coneixement del tema i les aptituds pedagògiques, didàctiques i tècniques i farà ús dels recursos que consideri oportuns. El tribunal avaluarà i notificarà a l’Administració la qualificació de cada aspirant. La prova no serà eliminatòria. Acte seguit, l’administració baremarà els mèrits i l’experiència dels aspirants que han passat la fase d’oposició.

L’oferta de places es dividiria en dos grups per tal que tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta, en el benentès que ambdós grups compartiran el mateix model de prova i criteris de qualificació.

El model d’oposicions defensat per UOB Ensenyament també incorpora els següents aspectes, acordats en assemblea:

 • Actualització dels temes d’acord amb les necessitats de l’alumnat, en constant evolució.
 • Publicació dels ítems, de la puntuació i dels criteris de qualificació dins la convocatòria.
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l’experiència com a professor de Religió al barem.
 • Baremació de l’experiència docent a la universitat.

Davant la nostra proposta, des de la Conselleria ens han dit que s’han valorat totes les propostes presentades però l’administració ha decidit no modificar de forma dràstica la resolució respecte als darrers 3 anys per beneficiar a tothom. Han argumentat que introduir canvis molt significatius en el model d’oposicions perjudicaria als opositors que ja tenen clar quin és el model. Des d’UOB Ensenyament consideram que precisament el que perjudica als opositors és l’actual model i que per això cal canviar-lo.

Tornant a l’esborrany que ens han presentat a la Mesa d’avui cal fer referència a les places del cos de Professors Tècnics de Formació Professional. A l’espera de rebre la confirmació des de Madrid, sembla que aquesta serà la darrera convocatòria en que es treuran places d’aquest cos ja que les especialitats de PTFP es passaran a integrar dins el cos de Secundària d’acord amb la nova Llei de Formació Professional. En qualsevol cas, es tendrà aquesta confirmació abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB. També referent a la Formació Professional, l’esborrany de la convocatòria inclou dues especialitats noves a l’annex 6 referent a Fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari.

Una novetat destacable que ha inclòs l’esborrany respecte d’altres convocatòries ha estat la inclusió de la base 6.5 referent a l’embaràs i part d’alguna de les aspirants que es pogués produir immediatament o durant la realització de les oposicions. D’acord amb aquesta base aquelles aspirants que es trobassin en aquesta circumstància podrien realitzar la prova o proves que tenguessin pendents però sense que aquesta excepció suposés un perjudici per als seus companys i sempre i quan es complissin els terminis establerts per als tribunals. Des d’UOB Ensenyament hem reclamat que es facin públics aquests terminis i temps establerts que des de Conselleria donen als tribunals.

Una altra novetat significativa és la que afecta a l’inici de les proves selectives. D’acord amb l’esborrany aquestes comencen a partir de dia 17 de juny de 2022. Des de Conselleria ens han explicat que aquest redactat no explicita que necessàriament la primera prova sigui dia 17 de juny sinó que han adoptat aquesta fórmula per tenir marge de maniobra per poder convocar la primera prova el mateix dia que ho facin les altres comunitats autònomes, especialment la Comunitat Valenciana i Catalunya i així reduir el possible efecte crida per als opositors d’altres territoris. Així idò, el dia exacte de la primera prova es publicarà més endavant. En aquest punt des d’UOB Ensenyament hem tornat a reclamar que es concedeixi un dia de llicència als opositors que s’han de desplaçar entre illes, el dia abans de les proves. 

Les reivindicacions que ha fet UOB Ensenyament sobre l’esborrany d’oposicions han estat:

 • Demanar la unificació de criteris dels tribunals d’una mateixa especialitat (els mateixos per a les quatre illes). Un exemple seria proporcionar unes rúbriques als tribunals. Pensam que aquestes directrius han de sortir de la Conselleria. Necessitem un nivell de concreció més acurat. Pensam que no es pot dir que cada tribunal farà una interpretació de la resolució, ja que això acaba generant l’aplicació de diferències quant a criteris.
 • Exigir que es prioritzi la inclusió d’un inspector en aquells tribunals d’aquelles especialitats minoritàries per qüestions d’efectius es sol donar una repetició quasi total dels membres del tribunal, procés rere procés. Per exemple en el cas del Conservatori. 
 • Insistir en afegir al final les causes d’abstenció: haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors o haver estat nomenat alguna vegada a partir dels 55 anys.  Davant aquesta petició la Cap de Servei de Provisió Educativa ens ha respost que la regulació d’allò que afecta als tribunals es concreta en una resolució exclusiva per a tribunals. Des d’UOB Ensenyament ja n’érem conscients d’aquest fet però hem aprofitat per exigir que aquesta resolució també es negociï en Mesa Sectorial, petició que ha estat acceptada per part de la Direcció General de Personal Docent.
 • Reclamar que a l’apartat b) «Determinar i homogeneïtzar els criteris d’actuació dels tribunals», s’hi afegeixi la paraula «publicar»: per tant, que el punt 5.8.1 quedi redactat de la següent manera: «Determinar, homogeneïtzar i publicar els criteris d’actuació dels tribunals» per tal d’assegurar la coherència de les actuacions dels tribunals.

Tot i rebutjar l’actual model d’oposicions, pel que fa a l’esborrany que se’ns ha presentat, hem defensat:

 • Que la prova d’Unitat didàctica i Programació es faci en primer lloc.
 • Que es puguin llegir les parts escrites de la primera prova en veu alta davant al tribunal de forma voluntària.
 • Hem demanat que la Part B de la Primera Prova (Prova pràctica), sigui la mateixa a totes les illes. 
 • Hem insistit que la primera prova no sigui eliminatòria i que es pugui reclamar just després de la publicació de la puntuació de la primera prova. Que la reclamació es pugui adreçar a la part A, la part B o ambdues i que s’hagin de resoldre les reclamacions abans de passar a la segona prova.
 • Hem reclamat que l’Administració es responsabilitzi dels mitjans tècnics i electrònics, no l’aspirant, i que posi a disposició una pantalla electrònica.
 • A la Part A de la segona prova (Exposició i defensa d’una programació didàctica), on l’aspirant pot fer servir un guió DIN A4 per una cara que en finalitzar haurà de lliurar al tribunal, que quedi explicitat que aquest guió es podrà dur des de casa per evitar greuges comparatius entre tribunals que si que ho permeten i tribunals que exigeixen que l’aspirant elabori el guió durant l’hora de la tancada. 
 • Hem denunciat l’absurditat del barem de mèrits que només valora fins a un nivell B2 dins l’apartat 2.4.2. reservat a titulacions de règim especial (EOI) mentre que els nivells C1 i C2 es valoren dins l’apartat 3, apartat on també s’hi inclou la formació permanent. Això fa que molts d’opositors ja tenguin aquest apartat 3 cobert només amb la formació permanent i per tant han de fer passar un nivell C1 o C2 com si fos un B2 perquè els compti (0’5p) dins l’apartat 2.4.2. Des d’UOB Ensenyament consideram que és ridícul i que va en contra de la meritocràcia. Davant aquesta petició, novament la Conselleria s’ha excusat dient que el barem ve fixat pel Reial Decret 276/2007 i que ells no tenen marge de maniobra.

Davant aquest esborrany d’oposicions que no s’acosta ni de bon tros al model d’oposicions consensuat per l’assemblea d’UOB Ensenyament i d’acord amb la situació actual, pendents de la concreció i publicació del Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic des d’UOB Ensenyament ens hem obert a la possibilitatd’ajornament de la publicació de la convocatòria d’oposicions, sempre i quan aquest ajornament no impliqui la pèrdua de les places a convocar. 
Davant la pressió rebuda en aquesta direcció per part dels sindicats, la Directora General de Personal Docent s’ha compromès a sol·licitar un informe jurídic per avalar la possibilitat d’ajornament de la publicació de la convocatòria sense la pèrdua de les places. 

En el torn obert de paraula hem demanat sobre la situació del procés d’elaboració curricular i hem tornat a reclamar que es compti amb la participació dels docents en actiu per a l’elaboració de la part autonòmica de la concreció curricular.

Mesa Sectorial 16/9/20. Substituts “express”

 

Ahir matí, de manera telemàtica, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d’ altres representants de l’Administració.

S’han tractat dos dels tres punts prevists a l’ordre del dia: Places per a substitucions inajornables i de curta durada i Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, que va quedar ajornat a l’anterior Mesa. El punt de Modificació de la convocatòria d’adjudicacions es va retirar de l’ordre del dia.

Places per a substitucions inajornables i de curta durada

Es va aprovar una resolució que, bàsicament, preveu la creació i adjudicacions de places de substitucions “express”. Aquestes places sortiran en el tràmit ordinari de substitucions del cap de setmana i tendran les següents particularitats:

 • El centre de destinació serà la Conselleria (en el cas de Mallorca) i les delegacions territorials (en el casos de Menorca i Eivissa-Formentera)
 • Hi haurà places d’infantil, de primària i d’àmbits SL i CT
 • La durada serà des de l’adjudicació i fins a final del trimestre escolar.
 • S’adjudicaran respectant l’ordre a la borsa dels aspirants que hi participin i les seleccionin.
 • Els interins que seleccionin aquestes places es comprometen a:
  • Cobrir substitucions de curta durada (3, 4, 5 dies…) de tutors d’infantil, de primària i de professors d’ESO que estiguin de baixa per causes directament relacionades amb la Covid-19 (quarentenes, pendents PCRs, etc.) en els centres de tota la illa de destinació d’aquestes places. A aquests efectes Eivissa i Formentera es consideren una única unitat territorial.
  • Incorporar-se en 24 hores en el centre on s’hagi produït una d’aquestes baixes.
  • No renunciar a la plaça adjudicada.
 • Altres particularitats:
  • Si en acabar la substitució d’una d’aquestes baixes no és necessari anar a un altre centre a cobrir-ne una altra, l’interí romandrà en el centre fent suports, a l’espera que es produeixi la necessitat de substitució en un altre lloc.
  • Es consideraran tutoritzats, a menys que algun dels directors faci un informe negatiu.

Posicionament d’UOB

Tot i que aquesta mesura dóna una resposta ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia registren baixes importants entre els docents que afecten al normal funcionament dels centres, no és menys cert, i així ho férem constar, que aquesta necessitat sorgeix per la manca de dotació de suficients docents als centres, que amb l’escassetat de les seves plantilles es veuen desbordats en produir-se qualsevol baixa.

Per altra banda, demanàrem la modificació de la resolució de la tutorització, en el sentit que siguin susceptibles de tutoritzar aquells docents que puguin acumular el mes de docència en períodes mínims de quinze dies i no se’ls exigeixi un mes consecutiu.

Publicació BOIB

Com que la necessitat de substitucions és urgent, avui mateix s’ha publicat la resolució al BOIB, la qual cosa permetrà que demà divendres ja s’ofereixin aquestes places en el tràmit ordinari de substitucions.


Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris

UOB no va dona suport a un esborrany de resolució que, encara que en el seu conjunt normalitza una sèrie de situacions que fins ara es resolien “com es podia”, no dona una sortida satisfactòria a aquells interins que es veuen desplaçats de la seva vacant per aquesta qüestió.

Així, la nostra posició és no aprovar aquesta resolució fins que es respectin:

– el dret a la protecció de la salut del funcionari que necessita un canvi per aquest motiu, i

– el dret al treball del funcionari interí que és expulsat de la seva vacant.

L’Administració es va comprometre a estudiar fórmules, dins el marc normatiu, que millorin la situació dels afectats, com ara poder-lis oferir la plaça que deixa buida el funcionari desplaçat, i remetre’ns noves redaccions de l’esborrany en aquest sentit.

Mesa sobre represa terminis Interins i Comissions de Serveis

Avui matí ha tingut lloc una Mesa Sectorial Extraordinària, via telemàtica, per tractar la represa d’alguns tràmits que varen quedar en suspens a partir de la declaració de l’estat d’alarma el proppassat dia 15 de març.

1. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds per formar part de la borsa d’INTERINS.

 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini: des del 20 de maig al 4 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • El tràmit permetrà l’addició de documentació, que s’haurà d’afegir per blocs: titulacions acadèmiques, experiència docent, ampliació de funcions i formació permanent. Hores d’ara, el sistema només permet un únic document pdf per bloc, per la qual cosa (si no es pot esmenar aquesta circumstància d’aquí a obrir-se el tràmit) s’hauran de refondre en un únic document tots aquells que s’hagin de presentar a cada bloc.
 • Abans d’acabar el tràmit, i per raons de seguretat, s’enviarà al mòbil un codi que s’haurà d’inserir a l’espai a l’efecte per poder donar la sol·licitud per presentada i registrada.
 • Es farà una comprovació aleatòria de la documentació presentada. 
 • Tots aquells que haguessin fet el tràmit abans de suspendre’s i tenien pendent presentar documentació, podran o bé recuperar el tràmit i incorporar-la, o bé començar el tràmit de bell nou.
 • Tots els tràmits completats prèviament a l’estat d’alarma són completament vàlids.
 • Recordam que, aquest curs, no és necessari fer el tràmit per tots aquells interins ja inclosos a la borsa 19-20 que no vulguin afegir mèrits, i/o modificar funcions o opcions. Ja estan integrats automàticament a la borsa 20-21.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB

2. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar sol·licituds per COMISSIONS DE SERVEIS

 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini de sol·licituds: des del 25 de maig a l’1 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • El tràmit permetrà l’addició de la documentació que justifiqui la sol·licitud de comissió per a cadascuna de les causes establertes en la convocatòria.
 • Atenent a què qui pot demanar comissió són els funcionaris de carrera, i tots ells tenen usuari i contrasenya GESTIB, no es demanarà cap codi de confirmació.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB

3. Altres qüestions tractades. Encara que, en tractar-se d’una convocatòria extraordinària, no hi havia a l’ordre del dia Torn obert de paraules, els diferents sindicats hem plantejat alguns dubtes i qüestions relacionades amb la temàtica de la mesa, a les quals ha donat resposta la direcció general de personal

 • Per part de Conselleria s’ha fet especial esment en què a partir de l’1 de juliol 2020, l’accés a qualsevol tràmit telemàtic no es podrà realitzar de manera anònima, només s’hi podrà accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic, usuari/contrasenya GESTIB, o @Clave.
 • La resta de tràmits que romanen suspesos s’aniran habilitant de manera telemàtica properament: fons social, oposicions, sol·licitud de triennis…
 • En haver-se reprès i tancat el termini per apuntar-se a oposicions (resten 2 dies) es reintegrarà la taxa a aquells opositors que no vulguin mantenir la inscripció per al curs que ve.
 • S’està treballant per a què les llistes d’admesos d’interins, adjudicacions i la resta de processos que se’n deriven tenguin un calendari aproximat al del curs passat.
 • Quan als tràmits de substitucions setmanals, i tenint en compte el baix número de substitucions previstes, la direcció general s’està plantejant que el d’aquest cap de setmana (15-18 maig) sigui el darrer tràmit telemàtic i, si es produeixen noves necessitats de substitució, adjudicar-les per via extraordinària.
 • Es traslladarà a la direcció general de Planificació i Centres la demanda que la sol·licitud per a la reducció per a docents majors de 55 anys es pugui fer, també, via telemàtica.

Novetats en els tràmits telemàtics d’interins i d’altres

A la mesa sectorial sobre desescalada d’avui 7/5/20 la directora general de Personal Docent ha informat:

 • Es preveu que el tràmit d’apuntar-se a la borsa d’interins es faci de manera totalment telemàtica per evitar desplaçaments innecessaris i aglomeracions.
 • No caldrà registrar físicament la documentació que s’hagi d’adjuntar.
 • Al Consell de Govern de demà hi va una resolució per tal que aquest i la resta de tràmits, inclòs el de comissions de serveis, es puguin fer de manera íntegrament telemàtica.
 • Demà es farà una prova interna amb els tècnics informàtics i més endavant una demostració per als sindicats.

Tràmits d’interins i comissions de serveis

Segons ha dit avui dematí en mesa sectorial la Direcció general de Personal Docent, el tràmit d’interins es reprendrà quan s’aixequi l’estat d’alarma. Estan estudiant un calendari que es tractarà en mesa sectorial i es preveu que els requisits a presentar continuïn essent els assolits fins a 31 de març.

Pel que fa a les comissions de serveis, el tràmit també s’iniciarà quan sigui possible. Personal Docent considera que les adjudicacions es podran fer a les dates previstes.

Continuarem informant.

La Conselleria tira endavant les comissions de serveis prorrogables per a projectes

A la Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) que tengué lloc dijous 1 de febrer el primer esborrany que es va tractar va ser el  de la resolució per la qual es dicten instruccions en relació al procediment d’acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Prèviament insistírem per clarificar si el 20% de places que es poden
cobrir per aquest procediment són de quota. Ja que si efectivament és així
consideram que és tracta d’un nombre excessiu de comissions de servei a
un centre que, a més amés, es pot afegir al 10% de la resta de
comissions de serveis. Continuam denunciant que es poden crear suspicàcies sobre perfilar places amb noms i llinatges, preocupació que ens arriba insistentment de part de molts docents.

Recordam que aquest tipus de comissions de serveis no compta amb la nostra aprovació perquè:

 • Són comissions prorrogables indefinidament, cosa que bloqueja les places i impedeix la lliure concurrència.
 • La Conselleria no desmenteix que permetin perfilar fins a un 20% de la quota, cosa
  que suposaria unes 2.200 places.
 • Les
  comissions de serveis ordinàries ja inclouen places per a projectes,

A grans trets, el contingut del text decidit per la Conselleria és aquest:

Formes d’acreditació

– Per l’experiència

 • Els docents que optin per aquesta via sol·licitaran la certificació al la direcció del centre.
 • En cas que el docent complesqui els requisits la certificació s’emetrà pel GESTIB.
 • L’acreditació l’emetrà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.

 – Per titulació universitària

 • Si hi ha correspondència entre la titulació  i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Personal Docent acreditarà d’ofici el docent.
 • En cas de noves titulacions  i titulacions de postgrau universitari, caldrà adreçar una sol·licitud a la comissió d’acreditació.

– Per formació permanent

 • Si es corresponen les hores de la formació que té el docent de la línia estratègica de PQFP i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Formació Professional i Formació del Professorat l’acreditarà d’ofici

Comissió d’acreditació

– La formaran quatre representants de la Conselleria d’Educació

– Haurà de resoldre sobre les noves titulacions que no figuren a l’Annex 3 de la Resolució

Des d’UOB Ensenyament, juntament amb d’altres sindicats, vàrem demanar la presència, com a observadors, de representants sindicals a la comissió d’acreditació, punt que va acceptar la Conselleria.

També demanàrem que s’incloguin el màxim de titulacions adients a l’Annex 3 per tal que el mínim de  hagin d’anar a la comissió d’acreditació.

En segon lloc, es tractà l’esborrany de la resolució amb la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat. En resum, el text acordat és aquest:

Destinataris

– Els docents han de complir el requisit 3r de la Resolució del del Conseller d’Educació i Universitat del 22/12/17, que estableix el procediment d’elevar les propostes de dotació en règim de comissió de servei.

– Poden ser  un màxim d’un 20% de la quota del centre, amb un nombre no superior a dos perfils.

Propostes i aprovació

– Cal que les propostes de caracterització de places tinguin l’aprovació del claustre i siguin informades positivament pel consell escolar.

Terminis

A la mesa es demanà l’escurçament dels terminis de tramitació, punt que s’acceptà.

– El temps de presentació  de la proposta caracteritzada de places de la direcció al claustre i al consell escolar, passa de 20 a 15 dies naturals.

-El termini de presentació de la proposta ja aprovada pel centre a la Conselleria d’Educació i Universitat, passa de 40 a 30 dies.

Del torn obert de paraula, destacam:

– Demanam de quina manera es farà efectiu  el cobrament de l’estiu per part dels interins que hagin fet feina més de 165 dies durant un mateix curs. La DG de Personal Docent explicà que encara s’està estudiant i que podria ser a través d’un complement o d’una indemnització. En tot cas els doblers necessaris estan pressupostats.

– Des d’UOB Ensenyament manifestàrem l’interès per saber com es troba la baremació del interins S. La DG de Personal Docent afirmà que es fa feina perquè això sigui possible.

– La data prevista de publicació de la convocatòria d’oposicions (pròxima a la que s’havia anunciat) és el 6 de març.

Adjudicacions de places: continua la batalla dels perfils

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial sobre el procés d’adjudicacions. Podeu consultar l’esborrany AQUÍ.

Els representants de Personal Docent van informar sobre les dates següents:

 • 30 de juny: llistes definitives d’interins i comissions de serveis.
 • 6-7 juliol: procés telemàtic de comissions de serveis, desplaçats, expectativa de destí, etc.

A títol orientatiu:

 • 23-24 juliol: sol·licitud telemàtica d’opositors.
 • 28-31 juliol: sol·licitud telemàtica d’interins.

Sobre les dates del 28 al 31 de juliol per fer la sol·licitud dels interins les forces sindicals vam demanar que s’ampliàs el termini, atès que el 29 i el 30 són dissabte i diumenge. Personal docent va contestar que no hi toca haver problemes i que si n’hi hagués el cap de setmana hi haurà un tècnic informàtic de guàrdia.

Pel que fa a l’esborrany de resolució van destacar que donaran un dia per fer les reclamacions per via telemàtica. A més a més:

 • Els funcionaris de carrera desplaçats són informats amb publicació de llistat previ i per telèfon.
 • Els
  interins de pacte desplaçats han
  de participar al procés telemàtic d’interins (en principi 28-31 juliol). Els no desplaçats no.
 • Procuraran que el proper curs el metge remeti la baixa directament a
  Conselleria, sense que se n’hagi d’encarregar l’afectat.

Passam a fer un resum de les preguntes i intervencions que vam fer els representants d’UOB:

 • Vam reclamar l’avançament del pagament de l’estiu dels interins al curs actual. Ho van descartar i van dir que encara han d’estudiar com es durà a terme el curs 17-18.
 • Vam demanar si sortiria a oferta pública la plaça de comissió de serveis del Camp d’Aprenentatge de Formentera, que ha quedat deserta. No van donar cap resposta concreta. Aquesta plaça ara l’ocupa una persona interina que es va encarregar de reobrir el camp i l’ha tornat a posar en marxa.
 • Vam demanar una vegada més una mesa per tractar els perfils de les places i que els directors els justifiquin per evitar arbitrarietats, abusos i favoritismes. 
 • Vam denunciar que hi ha centres, com l’IES Emili Darder, on continuen perfilant places de doble funció sense titulació en comú, i vam citar un nou cas de perfil injustificat. Se’ns va contestar que han eliminat els perfils obsolets i els B2 innecessaris, que el GESTIB bloqueja automàticament els de dos cossos diferents, però que si Planificació ordena alguna excepció l’admeten.
 • Vam demanar una còpia de la llista de perfils i ens van dir que se’ns facilitaria.
 • A la pregunta de si es continuen perfilant places amb B2 per atendre pares estrangers ens van respondre que són per a orientadors i han de formar part del projecte de centre aprovat pel claustre.
 • Vam demanar que les places de suport que també impliquin atendre grups com a únic responsable, o fer FPB, ho especifiquin.
 • Pel que fa a la supervisió dels perfils (justificació, adequació, etc.), van contestar que és feina d’Inspecció i que és on s’han de dirigir les denúncies en cas d’irregularitats.
 • Encara no se saben les dates de l’adjudicació dels professors de religió.
 • Segons ens van dir, les places del Portal de l’interí que s’anul·len o es corregeixen cada setmana es deuen a errors humans.
 • Vam reclamar tenir accés a l’arxiu en format PDF de les adjudicacions de les borses, tant de les llistes provisionals com les definitives, que es van eliminant periòdicament de la web.
 • Vam demanar també que ampliïn a dos dies hàbils com a mínim el termini per presentar reclamacions.
 • Vam demanar que si les llistes definitives es modifiquen es faci amb la corresponent resolució oficial. En van prendre nota però no s’hi van comprometre. Van dir que les modificacions degudes a reclamacions que arriben tard per correu ordinari no tenen una data màxima de retard, sempre que s’hagin registrat dins el termini exigit, i que seria convenient establir un procés exclusivament telemàtic per evitar aquest problema.
 • Els interins poden alternar jornades mitges i completes a la selecció de places.
 • Vam demanar una vegada més que es respecti l’ordre de preferència en la selecció de places independentment dels cossos als quals s’opti. La directora general va dir que es tractaria en una mesa sectorial per octubre.
 • L’opció per part de l’interí de pacte d’acceptar o rebutjar la plaça en cas que se li canviï el perfil s’ha eliminat “per simplificar el procés”. Vam demanar que es justifiqui el canvi de perfil.
 • Vam exposar el cas d’una plaça de pacte a la qual ara se li demana el B2. Segons van dir, aquest tipus de canvi de perfil s’ha de bloquejar automàticament i si es confirma, o hi ha sospites de desplaçaments per aquest motiu, s’ha d’informar a Personal Docent. Han demanat als directors en una reunió que evitin fer canvis de perfils.
 • Vam tornar a demanar que cada setmana es pengin a la web PDF actualitzats per cos de llistes d’aspirants disponibles i exclosos, dos per cos, tal com es feia quan hi havia llista única, per disposar d’una visió global. Van replicar que cada interí ja sap a quin lloc es troba respecte als altres.
 • Vam demanar que es comuniqui a l’interí l’adjudicació de substitució per telèfon i per correu electrònic, i no només per una de les dues vies, per assegurar que li arribi i no se’l penalitzi involuntàriament. No s’hi van comprometre al·legant que “enguany ha anat molt bé”, tot i que no al 100%.
 • Vam insistir que si s’origina una mitja jornada durant el curs s’ofereixi a un nou interí abans que a un interí del centre, a fi de donar accés al treball a un major nombre de persones. Van contestar que els centres no ho volen per motius pedagògics.

Fins aquí el nostre resum, consultau-nos si voleu cap aclariment.

Processos docents: previsió de calendari

Segons informà ahir la directora general de Personal Docent, la previsió de calendari per als processos diversos que afecten els docents d’aquí a setembre, i sempre que no s’endarrereixin o s’introdueixin canvis, és la següent:

 • 17 de maig, resolució del concurs de trasllats de Primària
 • 19-20 de maig, publicació dels membres dels tribunals d’oposicions
 • 22-25 de maig, tràmit telemàtic de sol·licitud de comissions de servei
 • 31 de maig, publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les borses d’interins
 • 2 de juny, Mesa sobre la convocatòria d’adjudicacions per al curs 2017-18
 • 5 de juliol, primera publicació del llistat de places vacants disponibles per al curs 2017-18
 • 6-7 de juliol, adjudicacions als funcionaris de carrera (comissions de serveis, en expectativa, etc)
 • 21 de juliol, segona publicació del llistat de places vacants disponibles per a les adjudicacions a opositors i interins, després que els centres hagin revisat les quotes
 • 22-26 de juliol, final del procés de les oposicions
 • ? (a definir), adjudicacions opositors
 • 15 d’agost, final de les adjudicacions d’interins

Com dèiem, aquestes dates són una previsió i poden patir modificacions. En tot cas, us anirem informant puntualment de qualsevol novetat.