Mes: gener de 2022

No a l’explotació dels coordinadors TIC!

Circular 245/2022

El novembre de 2019 UOB Ensenyament enviava un comunicat de premsa on denunciava les condicions de treball dels coordinadors TIC. En aquell moment, escrivíem en relació a la tasca d’aquests docents: “Si bé la seva funció és organitzar i coordinar l’ús didàctic dels equipaments, les necessitats del centre fan que també s’ocupin del manteniment dels ordinadors, cablejat, miniordinadors dels alumnes, telefonia i megafonia, del muntatge i trasllats de les pissarres electròniques i de la gestió de plataformes informàtiques, que implica hores extra setmanals no reconegudes. La feina dels coordinadors ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats.”

Idò bé, han passat més de dos anys, i com aquell que diu no ens faria falta escriure una nova circular, sinó més bé transcriure la d’aquell moment, perquè res no s’ha arreglat des de llavors. Ans al contrari, les urgències i necessitats derivades de la pandèmia no han fet més que agreujar un problema crònic. Més encara si pensam que ara els coordinadors TIC corren el risc que se’ls carregui el mort del Pla de transformació digital dels centres educatius de les Illes Balears, una altra tasca que no els correspon.

UOB Ensenyament manté les reivindicacions històriques per a la figura dels coordinadors TIC: augment de les hores de reducció lectiva –molt especialment a Educació Primària–, l’assignació d’un segon coordinador per als centres mitjans i grans, la creació de la figura del coordinador de zona per al manteniment dels centres de primària, una oferta formativa més àmplia,  l’actualització de competències i el cobrament d’un complement específic.

Però no ho consideram suficient, ja no basta amb això: és moment de racionalitzar. En efecte, l’Administració, en general, i especialment la Conselleria d’Educació de les Illes Balears té el mal costum de defugir la planificació i preferir la improvisació, en part gràcies a la bona voluntat dels docents, que sovint permet tapar les mancances de les nostres autoritats. Potser l’exemple més recent fou el confinament del 2020. Qui va ser capaç d’organitzar-se per crear, a partir del no-res, un sistema d’ensenyament telemàtic? Nosaltres, els docents. Qui ens va ajudar? Ningú. Qui ens va pressionar amb burocràcia estúpida mentre obràvem aquell petit miracle? Ells, els dirigents de la Conselleria. Qui es va penjar les medalles pel relatiu èxit? Ells. Quin va ser el nostre premi? Un copet a l’esquena i la davallada de poder adquisitiu amb la combinació de la “mangarrufa” del 2,9% més la inflació.

Malauradament, aquesta regla general és perfectament aplicable al cas dels coordinadors TIC. Fa dècades la informatització dels centres era una necessitat de nova aparició. Allò més raonable hagués estat que l’Administració hagués planificat un programa de dotació de mitjans informàtics i telemàtics de manera coordinada i amb les necessàries partides pressupostàries, no només per a la creació, sinó per al manteniment del maquinari i de les xarxes, a més de la seva actualització constant per evitar l’obsolescència de tot plegat. Al context d’aquest escenari racional, els coordinadors TIC haguessin tengut una única funció, que és la pròpia d’un docent: pensar com fer un ús pedagògic dels nous instruments i formar i orientar la resta de docents del centre en termes estrictament didàctics.

Però els espais de racionalitat són, a l’univers de la Conselleria d’Educació, escenaris estrictament onírics. Les coses es feren a mitges, a corre-cuita, sense contractar tècnics especialitzats, sense dotacions pressupostàries suficients, apel·lant al voluntarisme dels coordinadors TIC, cercant cofinançament a les AMIPA, improvisant, apedaçant cada forat com si es tractàs de farcir sobrassades a unes matances. I, amb independència del seu color polític, cada nova administració educativa ha continuat amb aquest esperit: s’ha anat salvant el dia a dia amb recursos propis dels centres, i s’ha apedaçat fent honor a la vella dita de “qui dies passa, anys empeny”.

Allò que va començar com a una incògnita i una aposta de futur sota el paraigua de la “modernització informàtica” ha esdevingut una quotidianitat que ja no admet més pedaços ni improvisacions. No és acceptable que els coordinadors TIC segueixin assumint tasques de desplegament i manteniment de maquinari, programari i xarxes que no els corresponen, ni és acceptable que els centres hagin de recórrer a contractacions privades amb recursos propis perquè l’empresa de manteniment informàtic contractada per la Conselleria no dóna abastament; i, sobretot, no és acceptable que a un context de problemes pressupostaris estructurals es segueixin malbaratant recursos per mor de la seva incorrecta assignació. És que ningú ha pensat que els docents han de fer d’ensenyants, i no de tècnics informàtics? És que ningú ha pensat que una hora de treball docent és més cara que una hora de treball de tècnic informàtic i que, a més, una hora de treball d’un tècnic informàtic, per la seva formació i experiència, ret més que la d’un docent, per molta bona voluntat que aquest posi a fer una feina que no és la seva? UOB Ensenyament exigeix la creació de places no docents de tècnic informàtic directament assignades als centres, per tal d’assegurar que la dotació informàtica dels col·legis i instituts funcioni sempre correctament, i així alliberar el preciós recurs que representen els coordinadors TIC per a què puguin dedicar-se a la seva autèntica funció en condicions que assegurin tant el bon servei com la seva salut mental com a treballadors.

Docents primer, CFIRDE-Ib després. UOB introdueix la baixada del nivell educatiu dins els projectes de direcció.

Ahir dematí va tenir lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari amb la presència de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i altres càrrecs d’ambdues direccions generals. 

Inicialment se’ns havia convocat a aquesta mesa per tractar un únic punt, tot i que amb posterioritat s’hi va afegir un segon punt. L’ordre del dia va ser el següent:

1. Esborrany de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib)

UOB Ensenyament va manifestar el seu complet desacord en la creació d’aquest centre de formació perquè consideram que ateses les circumstàncies actuals, els problemes endèmics que pateix el sistema educatiu de les illes balears i la sobrecàrrega lectiva dels docents ara per ara és del tot innecessari. 

Des d’UOB Ensenyament consideram que tota aquella despesa prescindible que ara mateix no vagi destinada a la reducció de ràtios o disminució de la càrrega lectiva dels docents ens pareix una frivolitat i manca de consideració envers el professorat.

Des d’UOB Ensenyament entenem la funció directiva com un pas endavant que un bon dia un company o companya decideix fer envers el centre, l’entorn i el claustre. Per això, d’entrada, qualsevol company o companya que accedeixi al càrrec de director o cap d’estudis mereix el nostre respecte i col·laboració. El que no compartim és la visió de Conselleria que entén els equips directius com un engranatge acrític en la corretja de transmissió del ordeno y mando en aplicació de les seves receptes infalibles quan es tracta d’innovació o en les seves directrius de gestió de personal. Per això ens oposam rotundament al CFIRDE-Ib ja que va en la línia de l’obsessió de la Direcció General de Planificació i Centres per professionalitzar la funció directiva. Davant això, sempre reivindicarem la bona tasca dels companys i companyes dels equips directius que trepitgen els passadissos, tenen present el claustre de professorat (el veritable motor de qualsevol centre) i encara recorden quina olor fa el guix o quina és la finestra que no tanca bé de l’aula. 

Cal deixar ben clar que no ens oposam a l’oferta d’una formació específica per als equips directius (directors, cap d’estudis i secretaris). De fet, la consideram essencial per a poder aprendre bé les tasques inherents a un nou càrrec, especialment si mai s’ha desenvolupat. No obstant, defensam que aquesta tasca pot ser assumida pels CEP sense la necessitat de la creació d’un centre de formació que ofereixi formació especialitzada només per a una part del col·lectiu i què, així ho sembla, serveixi per col·locar-hi els amiguets de torn…

Així les coses, no podem deixar d’oposar-nos a la creació del CFIRDE-Ib quan la selecció del director del centre es farà a dit, la qual cosa ens pareix que s’està muntant un xibiu a qualcú a més d’aixecar les sospites d’una possible ingerència política sobre aquest centre. 

Seguint amb la defensa de la formació especialitzada, des d’UOB Ensenyament vàrem exigir a la Directora General de Primera Infància que des dels CEP s’augmentàs l’oferta de formació especialitzada per àmbits o especialitats. Només una formació que tengui una transferència clara i concreta dins l’aula l’endemà d’haver acabat el curs és una formació que paga la pena fer l’esforç de cursar a més, en hores no lectives, restant temps a la conciliació familiar i carregant encara més als docents. Estam cansats de formacions excessivament transversals i sense una aplicació concreta en el dia a dia dels docents o dit d’una altra manera de cercar la quadratura del cercle i el sexe dels àngels. 

2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

Pel que fa a aquest segon punt des d’UOB Ensenyament vàrem esmenar la resolució fent-hi una aportació que va ser molt ben rebuda tan per part de Conselleria com per part de la resta de forces sindicals. Concretament des d’UOB Ensenyament, fent ressò de la preocupació de bona part del col·lectiu docent davant l’evident descens en el nivell acadèmic i competencial dels alumnes ja abans de la pandèmia però accentuat a partir d’aquesta, vàrem proposar que s’afegís com a part del àmbits d’intervenció que ha de contemplar el projecte de direcció, la vetlla per l’augment del nivell acadèmic i competencial dels alumnes del centre.

Només així podrem afirmar que caminam cap un sistema educatiu públic i de qualitat.

100% en català ara i sempre. UOB Ensenyament rebutja el model lingüístic que planteja la LEIB

COMUNICAT DE PREMSA

Des d’UOB Ensenyament rebutjam el model lingüístic que planteja la LEIB ja que consideram que en un context de clar retrocés quan a l’ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants, l’única opció per garantir-ne la supervivència així com contribuir a la integració dels nouvinguts passa per un model d’ensenyament plenament en català

Divendres dematí vàrem tenir una reunió bilateral amb la presència del Conseller, Martí March i el Secretari General, Tomeu Barceló per tractar el model lingüístic de la LEIB així com ha quedat després d’haver acabat la ponència en el Parlament de les Illes Balears. 

Així les coses, el redactat de l’article 133.3 vendria a blindar el Decret de Mínims de l’any 1997 elaborat pel PP amb una diferència, si el Decret de Mínims deixava en mans dels centres el fet de fixar un percentatge superior al 50% del còmput horari en llengua catalana, ara la LEIB vincula aquest possible increment al fet de garantir la competència comunicativa dels alumnes en acabar la seva escolarització obligatòria.

No només consideram insuficient aquest percentatge del 50% del còmput horari sinó que veiem molt delicat el redactat actual ja que no explicita quin seria l’indicador a tenir present perquè de manera real es pogués determinar la competència en llengua catalana (oral i escrita) en totes i cada una de les etapes del sistema educatiu: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

En aquest sentit, no podem estar més d’acord amb l’anàlisi que planteja el company Iñaki Aicart a Twitter. Podeu veure-la AQUÍ

Atesa la composició social d’avui dia de les Illes Balears (deguda exclusivament als saldos migratoris positius sostinguts any rere any) no podem acceptar les mateixes receptes de finals dels anys 90. La llengua sempre ha estat el vehicle d’integració per a les generacions de nouvinguts i volem que així ho continuï essent.

Així mateix, des d’UOB Ensenyament hem volgut prevenir el Conseller d’acceptar falsos consensos per part de la dreta que el dia de demà, si tenen l’oportunitat de governar, no dubtam que trairan la seva paraula i contradir tot allò acceptat si d’aquesta manera poden arribar al Consolat. 

Davant això, des d’UOB Ensenyament posarem peu fiter en tot allò relacionat amb la presència de la llengua catalana dins els centres educatius i seguirem fidels als nostres principis de defensa d’un sistema educatiu públic, de qualitat i plenament en català.


Palma, a 24 de gener de 2022

Canvis a l’horitzó. Oposicions 2023 i 2024 i Concurs de mèrits.

Circular 244/2022

El proper divendres 21 de gener a les 23:59h finalitza el termini d’exposició pública obert pel Ministerio de Educación y Formación Profesional perquè tant persones a títol individual com entitats puguin fer arribar les aportacions que creguin oportunes a l’esborrany de modificació del RD 276/2007, que és el Reial Decret que regula l’ingrés als cossos docents en el marc de la LOE. Podeu consultar el document i fer-hi aportacions AQUÍ.

A continuació us resumim les dues grans modificacions que planteja l’esborrany i les aportacions que des d’UOB Ensenyament hem fet arribar al ministeri. 

1. MODIFICACIÓ SISTEMA D’OPOSICIONS

Fase oposició

Una única prova dividida en dues parts no eliminatòries. Per passar a la fase de concurs s’ha de treure una mitjana de 5 entre les dues parts però, com sembla, sense un requisit de nota mínima en cada una d’aquestes parts. El tribunal farà pública la nota mitjana després de la realització de les dues parts. S’especificarà la nota corresponent a cada part.

El pes de cada part de la prova serà com a mínim d’un 40%. Aquest pes finalment serà fixat per les Conselleries autonòmiques a l’hora de fer la convocatòria.

 • Part A. Desenvolupament d’un tema per escrit escollit per sorteig.
  • Especialitats amb menys de 25 temes, 3 bolles
  • Especialitats que tenen entre 25 i 50 temes, 4 bolles.
  • Especialitats amb més de 50 temes, 5 bolles.
 • Part B. Preparació, presentació i exposició d’una unitat didàctica, relacionada amb l’especialitat a la qual opta l’aspirant, el contingut de la qual serà escollit per l’opositor (sense sorteig). S’entén que la preparació de la unitat didàctica es faria tipus “tancada” i l’opositor hauria d’elaborar-la allà in situ a partir del temps que determini la convocatòria i podent utilitzar els materials que determini la convocatòria.
 • En el cas d’especialitats de Formació Professional la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball i s’haurà de relacionar amb els resultats d’aprenentatge del corresponent mòdul i en el seu cas amb les capacitats terminals associades a les de les unitats de competència pròpies del perfil professional que es tracti. 
 • En les especialitats d’Orientació i Serveis a la Comunitat del cos de Secundària, els aspirants podran optar per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre escolar o en un EOEP.
 • Com es pot observar, respecte de les darreres oposicions celebrades (2018, 2019 i 2021) aquest esborrany eliminaria la prova pràctica.
 • Part B.2. Exercici de caràcter pràctic. Seria un exercici afegit a més de la defensa de la unitat didàctica. Només per a especialitats que incloguin continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques. Això s’entén per especialitats d’FP, de Conservatori o d’Ensenyaments artístics superiors (Escoles d’Arts).

Fase de mèrits

Els aspirants no podran treure més de 10 punts. Els mèrits s’estructuraran en 3 blocs amb la següent assignació de punts:

 • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en centres públics en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta = 0,7 punts. 
  • En cas d’aspirants que tenguin anys d’experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Per cada any d’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics = 0,350 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en altres especialitats d’altres cossos diferents al qual s’opta, en centres públics = 0,125 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en altres centres (concertada) en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant = 0,1 punts. 
  • Només es tendrà en compte un màxim d’experiència de 10 anys, cada un dels quals només podrà ser valorat en un dels subapartats exposats.
 • Formació acadèmica: màxim 2 punts.
  • Els diferents apartats que s’inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l’anex 1 del RD 276/2007. 
 • Altres mèrits: màxim 1 punt. 
  • En el barem d’altres mèrits es valorarà amb 0,75 punts la superació de la fase d’oposició en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta, en oposicions celebrades des del 2012 inclòs. En cas d’aspirants que tenguin anys d’experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Dins l’apartat d’altres mèrits es valorarà amb un màxim d’1 punt la formació permanent de l’aspirant

El pes que tendrà la fase d’oposició serà d’un 60% mentre que el concurs tendrà un pes d’un 40%.

Aquestes modificacions seran d’aplicació als procediments selectius d’ingrés que es convoquin per al 2023 i 2024 ja que, com sabem les oposicions del 2022 es regiran pel que disposa el RD 276/2007 en el seu redactat original.

2. CONCURS DE MÈRITS DERIVAT DE LES MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN EL TREBALL PÚBLIC


Es convocarà de manera única i excepcional un concurs de mèrits per proveir aquelles places de naturalesa estructural que hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. Cal recordar que la identificació d’aquestes places, així com la distribució per especialitats i illes, encara resta pendent de negociació. En qualsevol cas, els tempos preveuen que aquest procés es pugui concretar dins el primer semestre de 2022. 

Barem del concurs de mèrits extraordinari

Els aspirants no podran treure més de 15 punts. Els mèrits s’estructuraran en 3 blocs amb la següent assignació de punts:

 • Experiència prèvia: màxim 7 punts. Aquest apartat és idèntic al que s’aplicaria en el barem de la fase de concurs de les oposicions 2023 i 2024 que hem explicat més amunt.
  • Per cada any d’experiència docent en centres públics en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta = 0,7 punts. 
  • En cas d’aspirants que tenguin anys d’experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Per cada any d’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics = 0,350 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en altres especialitats d’altres cossos diferents al qual s’opta, en centres públics = 0,125 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en altres centres (concertada) en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant = 0,1 punts. 
  • Només es tendrà en compte un màxim d’experiència de 10 anys, cada un dels quals només podrà ser valorat en un dels subapartats exposats.
 • Formació acadèmica: màxim 3 punts.
  • Els diferents apartats que s’inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l’anex 1 del RD 276/2007. 
 • Altres mèrits: màxim 5 punts.  
  • En el barem d’altres mèrits es valorarà amb 2,5 punts la superació de la fase d’oposició en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta, en oposicions celebrades des del 2012 inclòs, fins un màxim de dues oposicions. En cas d’aspirants que tenguin anys d’experiència en alguna de les especialitats del cos a extingir de Professors Tècnics de FP es valorarà aquesta experiència com si fos de la mateixa especialitat de Secundària. No es veurien perjudicats en aquest aspecte.
  • Dins l’apartat d’altres mèrits es valorarà amb un màxim de 2 punts la formació permanent de l’aspirant. 


APORTACIONS FETES PER UOB ENSENYAMENT


Des d’UOB Ensenyament hem analitzat l’esborrany i hem elaborat una sèrie d’aportacions seguint la línia del model d’oposicions consensuat per l’assemblea d’UOB. 

 • Quant a les oposicions 2023 i 2024, consideram que s’hauria d’iniciar d’una vegada per totes la revisió i actualització dels temaris.
 • De la mateixa manera reclamam que, per complir amb el principi d’igualtat, totes les especialitats d’un mateix cos tenguin un mateix número de temes.
 • D’acord amb el model d’oposicions consensuat per UOB Ensenyament, rebutjam que la primera part de la prova d’oposició s’entengui exclusivament en clau teòrica ja que consideram que des del moment en què es disposa d’una llicenciatura es dona per fet que l’aspirant domina els continguts teòrics o científics de l’especialitat. 
 • Reclamam que la prova de la fase d’oposició sigui llegida en públic per l’aspirant davant tots els membres del tribunal
 • Així mateix, reclamam que els tribunals tenguin a disposició dels opositors les rúbriques d’avaluació i qualificació per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • També seguim exigint que es pugui reclamar després de cada part de la prova d’oposició.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l’experiència com a professor de religió al barem.
 • Baremació de l’experiència docent a la universitat.
 • Oferta de places dividida en dos grups perquè tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta. 
 • Ja que l’esborrany preveu que siguin les Conselleries autonòmiques les que fixin el pes de cada part de la prova d’oposició (tema i unitat didàctica), tot i no combregar amb aquest model, ens inclinam perquè sigui un 40% per al tema i un 60% per a la preparació i defensa d’una unitat didàctica ja que volem posar en valor la demostració de l’experiència docent.
 • Actualització de l’apartat 2.4. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica del barem de mèrits (apartat de Formació Acadèmica):
  • Aquest apartat només contempla 0,5 punts per a les titulacions d’EOI de nivell avançat (actualment es correspon amb un nivell B2), fet que encara segueix a l’antic ordenament dels nivells de les EOI  abans que s’incorporés la gradació de nivells del MECR. Per això des d’UOB Ensenyament consideram que per cumplir amb el prinicpi de mèrit s’hauria d’incorporar la següent escala de puntuació:
   • Nivell B2: 0,5 punts.
   • Nivell C1: 0,75 punts.
   • Nivell C2: 1 punt.
 • En conseqüència a la possibilitat de sumar 1 punt per un nivell C2, consideram que s’hauria d’augmentar el pes del títol de doctor i que passés a sumar 1,5 punts.
 • L’esborrany estableix que els diferents apartats que s’inclouen dins la formació acadèmica seguiran puntuant de la mateixa manera al que disposa l’annex I del RD 276/2007. No obstant, cal recordar que l’annex I del RD 276/2007 estableix un màxim de 5 punts per a la formació acadèmica. Així les coses demanam que es recalculin els diferents apartats que s’inclouen dins el barem de formació acadèmica de l’annex I del RD 276/2007 a fi d’atorgar-los una puntuació proporcional als 2 punts que es preveu en el cas del barem de mèrits de les oposicions i als 3 punts que es preveu per al barem del concurs de mèrits.

Conscients de la necessitat d’informació que té el col·lectiu docent interí respecte a aquestes modificacions, des d’UOB Ensenyament informarem amb la major brevetat de qualsevol novetat al respecte.

Palma, 19 de gener de 2022

Salut pública o conciliació familiar: El dilema pervers

 

Avui, 18 de gener de 2022, s’ha reunit amb caràcter extraordinari la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, per tractar el nou protocol als centres docents per mor de la nova situació sanitària provocada per l’evolució de la pandèmia per Covid 19 i, més concretament, per la nova variant ómicron. Per part de l’Administració, entre d’altres, hi han participat la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i la Directora General de Salut, Maria Antònia Font.

La reunió ha començat de forma inversa a l’habitual: primer han intervingut les organitzacions sindicals, i després els representants de l’Administració.

UOB Ensenyament ha centrat la seva intervenció inicial sobre aquest llistat de qüestions. Afegim, en lletra itàlica, la resposta de l’Administració. Tanmateix, les explicacions de la Directora General de Salut mereixeran una menció apart a aquest resum.

 1. Lamentar que aquesta reunió tengui un caràcter esrictament informatiu, i no negocaidor, el que implica un nou menyspreu als representants dels treballadors docents.

La Directora General de Personal Docent ha negat aquest extrem i ha dit que la reunió sí que té caràcter de negociació, però això no és el que diu la convocatòria ni, malauradament, respon a la realitat.

 1. Expressió del nostre desacord sobre el nou protocol de quarantenes només a partir de 5 casos o 20 % d’alumnes a EI i EP que, a la pràctica, deixa buit de contingut el propi concepte de ‘quarantena’, esdevé una excusa burda per amagar que a la nostra terra la conciliació familiar no és possible –perquè els pares i mares no poden abandonar el treball per tenir cura dels seus infants confinats–, i converteix l’escola en un espai no segur.

Aquesta qüestió –per a nosaltres fonamental– no ha rebut resposta satisfactòria, excepte la consideració de la Directora General de Salut sobre la no necessitat de fer quarantena per part de la població vaccinada –com si tot l’alumnat d’infantil i primària estàs vacunat!.

 1. Exigència de protecció per a les docents embarassades, amb concessió de permís retribuït des de l’inici del procés de gestació.

Segons el Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, senyor Castell, d’acord amb les instruccions del Ministeri de Sanitat les dones embarassades vacunades no presenten prou vulnerabilitat com per deixar d’anar a la feina. La Directora General de Salut s’ha mostrat d’acord sobre aquest extrem. UOB Ensenyament, en canvi, ha tornat a expressar la seva preocupació per la salut de gestants i fetus.

 1. Assegurar la provisió de mascaretes FFP2 per a tots els docents.

Segons la Cap del Departament de Planificació, senyora Serra, hi ha provisió de mascaretes de tot tipus, incloses FFP2, per a tots els docents.

 1. Solució al problema del fred inassumible a les aules. En aquest sentit, hem assenyalat el problema dels centres que no engeguen la calefacció.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta, tot i plantejar-la dues vegades.

 1. Acceleració del procés de distribució de filtres HEPA a totes les aules de tots els centres.

La senyora Sánchez ha explicat que l’adquisició de filtres HEPA es va fer amb prou antelació per assegurar que ja estassin intal·lats en arribar el fred actual i que, si no hi estan encara, és per problemes amb l’empresa proveïdora.

 1. Resolució urgent dels problemes d’infraestructures als centres, com finestres que no obrin o no tanquen bé.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment del protocol de baixes per a docents que hagin de quedar confinats per tenir símptomes Covid o per haver donat positiu a una prova diagnòstica.

Aquesta qúestió ha tengut una resposta extensa, que es detalla més avall.

 1. Aclariment dels criteris sanitaris per no fer proves diagnòstiques a les persones a qui per protocol els correspondrien, però que han passat la malaltia els darrers 90 dies, perquè això és ignorar l’alta capacitat de la variant òmicron per reinfectar.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment sobre la instrucció d’extremar les precaucions i portar mascareta “durant els 10 dies posteriors a la detecció de casos” si tanmateix aixó és el què cal fer sempre. Què aporta o té de novedós, això? És que en circumstàncies ordinàries no cal extremar precaucions o portar mascareta?

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.

 1. Aclariment sobre el fet que l’Administració no fixi un temps màxim de resposta quan la direcció dels centres comuniqui casos positius a una mateixa aula a Educovid, perquè si no hi ha terminis temporals definits, la resposta pot arribar massa tard.

Aquesta qüestió no ha obtengut resposta.


UOB Ensenyament vol fer dues mencions especials:

 1. Pel que fa a l’aclariment del protocol que han de seguir els docent confinat per Covid:

Davant la quarantena d’un docent per mor de la Covid, és important aclarir que el docent necessita tant baixa com alta mèdica. Ara bé, donada la saturació del sistema sanitari, el procediment, en cas de símptomes compatibles amb Covid o de prova diagnòstica positiva, és el següent:

 1. Informar immediatament la direcció del centre. Aquesta passa, tanmateix, no eximeix de la resta del procediment.

 2. Mentres la nova eina informàtica per a tramitació telemàtica de baixes no estigui implementada, contactar via correu electrònic amb Educovid per a què aquest tramiti la baixa via Inspecció Mèdica. S’ha posat especial èmfasi en no cridar més a Infocovid amb caràcter general, telèfon que ha de quedar reservat per a persones vulnerables. Les adreces electròniques d’Educovid són:

Eivissa i Formentera:cceducovidef@asef.es 

Mallorca:gapm.educovidgapm@ibsalut.es 

Menorca:asme.educovid.ponent@ssib.es / asme.educovid.centre@ssib.es / asme.educovid.llevant@ssib.es 

 1. Quan la nova eina informàtica d’autogestió de baixes i altes per Covid 19 estigui implementada, usar-la d’acord amb les instruccions de les que es farà oportuna difusió.


 1. Pel que fa a l’extensa intervenció de la Directora General de Salut, senyora Font:

UOB Ensenyament li agraeix el seu gran esforç de comunicació. Ara bé, i sense perjudici d’això, UOB considera que el seu plantejament es situa a mig camí entre la estratègia pròpia d’una pandèmia i la pròpia d’un tractament endèmic de la situació, tot i que, en ser qüestionada sobre aquest extrem, la senyora Font ha dit ser molt conscient que la situació pandèmica roman. UOB Ensenyament comprèn les seves explicacions sobre la impossibilitat de seguir amb la política de rastrejament anterior a ómicron, però no comparteix els nous protocols sobre quarantenes dels alumnes amb l’argument segons el qual ni els infants ni els docents vacunats són població vulnerable davant ómicron perquè, tot i que això pugui ser veritat per a la majoria d’individus, el fet és que una explosió de contagis pot fer que, malgrat el petit percentatge relatiu de casos greus, les xifres absolutes colapsin de manera inacceptable el sistema sanitari, a més de convertir l’escola en un espai no segur. A UOB Ensenyament no tenim certeses sobre l’adequació de la nova estratègia i dels nous protocols a les recomanacions de l’OMS.

En tot cas, UOB Ensenyament valora positivament que la senyora Font hagi posat a disposició de la comunitat educativa la publicitat sobre els documents i fonts que fonamenten la nova estratègia, i per això els comparteix a aquest resum.

Són aquests:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

Exigim una conciliació familiar de veritat!

 

Avui, 17 de gener de 2022 ha tingut lloc la Mesa extraordinària d’educació, amb la presència, entre d’altres representants de la Conselleria d’Educació, de la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez,  amb l’ordre del dia següent:

    1. Esborrany de proposta d’Acord de Govern pel que s’estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Conselleria volia plantejar aquest punt com a una simple pròrroga, però en exhaurir-se els terminis administratius, s’ha vist obligada a iniciar un nou procediment administratiu. La sra. Sánchez ha indicat, en tal sentit, que esperava que els sindicats mantinguessin l’antic sentit del seu vot.

Des d’UOB Ensenyament pensam, en canvi, que un nou procés implica una nova negociació. Consideram el permís de reducció de jornada per cura d’un menor en quarantena per Covid com a un dret adquirit. Reivindicam anar una passa més enllà perquè, si la reducció de jornada no és retribuïda, no es pot parlar de conciliació en sentit estricte, i la conciliació familiar és un element irrenunciable de l’Estat del Benestar. Per tant, exigim que els docents que necessitin adherir-se a aquest permís obtenguin la remuneració corresponent i completa. Recordem que la conciliació és una NECESSITAT, no un plaer.

A més, hem aprofitat aquesta Mesa extraordinària per demanar que Conselleria posi a l’abast de tots els docents un permís de conciliació que no estigui relacionat amb la covid. Són molts els docents que ens han fet arribar la proposta.

La Conselleria no ha donat resposta a cap de les dues peticions, i per això UOB Ensenyament ha votat NO a la proposta d’Acord de Govern. La retribució del permís és, per a UOB, una línia vermella al nou procés.

    2. Permís especial per quarantena.

En un primer moment la Conselleria ha obviat, per error, aquest punt de l’ordre del dia, sobre el qual, d’altra banda, no se’ns havia fet arribar cap documentació específica. Ha estat UOB qui ha hagut de recordar a l’Administració que és necessari el rigor administratiu –que la Conselleria sí que exigeix als docents– en recordar l’existència d’aquest punt de l’ordre del dia. La Directora General s’ha disculpat amablement i ha procedit a donar la informació.

Així, Conselleria ha dit tenir consciència que la setmana passada els docents es posaven en contacte amb infocovid i aquest estava saturat. Ningú els donava d’alta (ni de baixa). Ara, s’enviarà un escrit als centres per dir-lis com s’han de fer les coses, perquè als centres hi ha hagut molta confusió. Encara està una mica embullat. Seguirà fent falta una baixa i una alta mèdica. Ha de ser el metge de capçalera o Infocovid qui ho tramiti. Al cas d’Infocovid, el servei no tramita baixes directament, però avisa a Inspecció mèdica per a què ho faci. En el mateix moment es donarà la baixa i l’alta acompanyades d’unes instruccions. En teoria  es podrà fer el tràmit per Internet. Allò que és més important és que un docent positiu o amb símptomes compatibles amb la Covid ha d’avisar al director del centre i també a  Infocovid. El director informarà a Educovid i al Servei de Prevenció. Si el docent no té una baixa perquè no ha pogut localitzar  ningú, com a mínim ha d’avisar al director del seu centre, que suposadament estarà assabentat del procediment i l’orientarà. 

UOB Ensenyament ha assenyalat que és molt important informar als directors de forma clara i unívoca per a què sàpiguen com actuar. També hem recordat que Infocovid no tramita baixes directament, sinó que informa Inspecció mèdica, i que s’ha d’intentar no confondre els docents a aquest respecte. També hem pregat a la Directora General de Personal Docent que s’informi clarament als directors dels centres sobre la casuística, referida també a malalties que no són el Covid, de metges de capçalera que ja no tramiten les baixes mèdiques en paper, sinó via telemàtica i automàtica, per a què als docents no se’ls exigeixi una documentació de la que no disposen.

    3. Resolució de creació d’un grup de docents interins per a substitucions exprés per motiu de l’emergència sanitària.

La Conselleria informa que som front un greu problema per l’allau de baixes i que s’ha de seguir a Secundària un procés similar al de Primària: crear un grup de docents encarregat de cobrir baixes exprés. Això sí, el grup es crea amb caràcter trimestral, no anual. Als IES hi havia problemes per cobrir totes les especialitats, però el nou plantejament és que els substituts siguin docents d’àmbit socio-lingüísitic o científico-tècnic, perquè la idea és ajudar tot el centre, tot el claustre en general, més que concentrar-se en especialitats concretes. Tot i així, si s’ha de cobrir una plaça d’una especialitat molt concreta de manera urgent, es recorrerà al procediment extraordinari. Fins aquest moment han cobert tot el que han pogut i quan s’ha considerat adient i ha estat possible, s’han augmentat mitges jornades a jornades senceres. Però l’emergència ha convidat a crear una comissió dins Conselleria per donar resposta a les baixes Covid, i d’aquí la creació del grup de substituts exprés. Es procurarà minimitzar els desplaçaments a llarga distància dels substituts (sectorització), així com el canvi d’illa al sector d’Eivissa-Formentera.

UOB Ensenyament considera que, per molt que la Conselleria expliqui que ha fet tot allò que ha pogut, el fet és que la contractació de docents d’aquesta darrera setmana és evident que no ha estat suficient. La situació que està provocant aquesta sisena onada és crítica i excepcional. Amb els centres que UOB ha parlat, les baixes són moltes, i per tant és ben hora d’incrementar la quota de contractació sense escatimar en recursos personals. Molts de centres estan ofegats i per això UOB demana un augment de contractació de docents. Els recursos personals als centres mai són de més. Quan en aquesta onada davallin els casos, tots aquests docents contractats poden quedar als centres fent suport i activitats diverses. UOB ha afegit que amb aquestes contractacions s’ajuda els centres de forma general, però no només s’ha de prioritzar “cobrir forats”, sinó també donar una bona resposta als alumnes, donar-lis una bona qualitat educativa. 

Finalment, UOB ha aprofitat per demanar també si a Educació Infantil i Educació Primària, es preveu en qualque moment la substitució dels especialistes o només es farà la substitució dels tutors com fins ara. La Directora General respon que les baixes d’especialistes són de curta durada i prefereixen ajudar el centre concentrant-se en la substitució de tutors.

Tot i considerar que s’haurien de contractar encara més docents, UOB Ensenyament ha votat sí a l’esborrany de Resolució en considerar urgent impulsar mesures que puguin alleugerir l’actual situació d’emergència als centres, tot i que siguin imperfectes.

    4. (Punt de l’ordre del dia sobrevingut) Informació sobre causes d’exclusió als tribunals d’oposició.

La Conselleria ha inclòs un nou punt de l’ordre del dia, de manera sobrevinguda, sense avisar, i sense enviar documentació prèvia. La manca de documentació prèvia ha estat un error tècnic, segons ha explicat la Directora General de Personal Docent, però no ha donat explicacions sobre la inclusió sobrevinguda d’un nou punt a l’ordre el dia.

Respecte la qüestió en sí, UOB Ensenyament havia proposat l’exclusió del procés dels majors de 55 anys que ja haguessin estat membres de tribunal. Però la Conselleria ha respost que no vol deixar sense opcions els major de 55 anys que voldrien ser membres de tribunals i que, d’altra banda, el col·lectiu docent està prou envellit, de manera que excloure els majors de 55 anys seria perdre un percentatge massa gran d’eventuals candidats. Un dels canvis importants que han fet és que aquells docents que l’any passat van ser tribunals podran no ser-ho enguany. Es preveu, emperò, que a Eivissa i Menorca no serà possbile per la manca de docents. En tot cas, el sorteig de la lletra per definir l’elecció dels candidats es farà a Conselleria el 25 de gener.

Tot i no haver-hi un torn obert de paraula en sentit estricte, en tractar-se d’una Mesa extraordinària, els sindicats hem tengut l’opció de fer una darrera intervenció. UOB Ensenyament ha remarcat tres qüestionss:

1. Afegir sense avisar un punt de l’ordre del dia (sense documentació) i, a la vegada, botar en primera instància un altre punt de l’ordre del dia, del que tampoc hi havia documentació, desconcerta bastant. UOB considera que els sindicats hem de poder planificar les Meses Sectorials, i per això necessitam rigor per part de l’Administració. La Directora General s’ha disculpat amablement pels errors tècnics de caire organitzatiu.

2. Ens han fet arribar que hi ha centres on la direcció no els deixa encendre la calefacció. Estar amb les finestres obertes i amb la calefacció apagada fa que dins la classe s’estigui a temperatures mínimes. Sabem que les bombes de calor que no permeten la circulació de l’aire no es poden encendre, però la calefacció de radiadors hauria d’estar encesa. L’Administració no ens ha respost.

3. A l’esborrany de la Resolució de Substitucions, Conselleria ha afegit una referència explícita a “previ ’acord / negociació amb la Mesa Sectorial”. UOB Ensenyament ha demanat si aquesta explicitació de la necessitat d’acord / negociació és veritat o, per contra, un pur formalisme. Si no hi hagués hagut un acord majoritari, la Conselleria es comprometria a no aprovar la Resolució? En cas negatiu, per què ho posen? I en cas afirmatiu (cosa que aplaudiríem) aleshores per què no s’ha establert la mateixa salvetat a la proposta d’Acord de Govern sobre permisos per la cura de fills en quarantena (on hi ha el problema de les retribucions)? UOB Ensenyament exigeix que les Meses sectorials signifiquin “negociació –de veres–” i no “informació sense negociació”. L’Administració tampoc ha donat cap resposta a aquesta qüestió.

Quosque tandem abutere Martí March patientia nostra?

 

QUOSQUE TANDEM ABUTERE MARTÍ MARCH PATIENTIA NOSTRA?

 (FINS QUAN ABUSARÀ, SENYOR MARTÍ MARCH, DE LA NOSTRA PACIÈNCIA?)

COMUNICAT DE PREMSA

Tot té un límit. I avui, el Conseller d’Educació (SIC) ha sobrepassat el límit de l’elegància política i ha vessat la nostra paciència, en anunciar públicament la reforma dels protocols de contenció i quarentena davant l’emergència generada per les noves variants de Covid 19 als centres educatius. I ho ha fet dies abans de la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals on, en teoria, s’han de tractar aquestes qüestions abans, i no després, d’anunciar-ho als mitjans de comunicació. Davant aquesta actitud, UOB Ensenyament expressa la seva indignació tant per raons de forma com de contingut.

Pel que fa a les formes, és inacceptable que la Conselleria de Martí March segueixi tractant les institucions que representen els treballadors docents com a secundaris còmics de la seva particular tragicomèdia. Perquè seria còmic, si no fos per què és una tragèdia, que el màxim responsable de l’educació a les Illes Balears consideri que els seus agents –és a dir, el pesonal docent– no som més que titelles en mans del seu narcisisme autoritari; titelles amb les que no es negocia, perquè hom pot limitar-se a informar-les de les decisions preses des de les altures del poder. No és només una qüestió de drets laborals, sinó del respecte més elemental als fonaments històrics del moviment democràtic. Davant aquesta actitud, UOB Ensenyament té un sol mot: BASTA!

Quan als continguts, UOB Ensenyament expressa el seu rotund desacord amb la relaxació de les mesures de quarantena de l’alumnat que, a la pràctica, impliquen la negació del propi concepte de quarantena. UOB considera que aquestes mesures amaguen una voluntat tàcita de “gripalitzar la pandèmia”, contra l’opinió majoritària dels científics i, molt especialment, de la OMS, que ha recomanat explícitament als governs del món seguir tractant la pandèmia com allò que és, una pandèmia, i no una malaltia estacional i endèmica. Si volen que ens contagiem tots, que ho diguin. I que assumeixin el cost polític de dir-ho i fer-ho. En canvi, tirar la pedra i amagar la mà és una inacceptable covardia política.

Torna el pecat original. Òmicron evidencia el fracàs en polítiques de conciliació familiar

COMUNICAT DE PREMSA

Des d’UOB Ensenyament apostam per una tornada a les aules amb un 100% de presencialitat de forma segura.

Després de les instruccions que varen rebre les direccions dels centres educatius de les Illes Balears des de Conselleria els dies previs a l’inici del segon trimestre escolar, des d’UOB Ensenyament rebutjam taxativament la modificació respecte del tancament de les aules (confinament de grups classe a causa de positius per COVID19) que només es produirà a partir de 5 casos positius (fins ara era amb 1 sol cas positiu), o del 20% de l’alumnat del mateix grup classe. Ateses les particularitats de la variant Òmicron, entre les quals destaca la seva facilitat per al contagi, no entenem com, des d’un punt de vista sanitari, s’ha pres aquesta decisió.

Des d’UOB Ensenyament sospitam que aquesta modificació, més enllà d’obeir a criteris sanitaris, cerca compensar la inacceptable manca de polítiques en matèria de conciliació familiar que hi ha en el règim general dels treballadors. També cal recordar que el professorat de les Illes Balears que té filles o fills confinats només té la possibilitat de demanar reduccions de jornada al 50 o al 100% de manera no remunerada, mesura a la qual UOB Ensenyament, com no podia ser d’una altra manera, sempre s’hi ha oposat. Aquesta situació és paral·lela a les insuficients polítiques actuals en matèria de conciliació familiar a les que es fa referència unes línies a dalt i que són, en ambdós casos, pròpies d’un fake d’estat del benestar, un estat en el qual les mares i pares no tenen dret de cuidar a les seves filles o fills positius per COVID-19 ni, per suposat, confinats per haver estat contacte estret.

Per una altra banda ens preocupa que les instruccions respecte de la distància de seguretat, en molts casos, serà impossible dur-les a terme amb la manca d’espai disponible i ràtios actuals. Darrere d’aquesta qüestió hi ha, com hem denunciat altres vegades, el pecat original que envolta el sistema educatiu de les Illes Balears: una manca de finançament que condueix a una manca de correspondència entre les  infraestructures educatives disponibles i la població escolar que no deixa de créixer curs rere curs a causa d’un saldo migratori positiu insostenible, i que ens aboca a la sobrepoblació, ja sigui per l’arribada de gent procedent d’altres zones de l’Estat espanyol o d’altres països. Ara tot just farà un any que el company Iñaki Aicart ens ho recordava en un encertat article que podeu rellegir AQUÍ.

Per aquestes i per d’altres qüestions relacionades amb l’inici del segon trimestre escolar, des d’UOB Ensenyament hem demanat a Conselleria que es convoqui urgentment una reunió extraordinària de la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent per tal que se’ns informi directament de les noves instruccions i de les estratègies i protocols a seguir i esperant que hi hagi marge de negociació, al contrari que a les meses sectorials d’ensenyament, que en teoria són meses de negociació, i han esdevingut en reunions informatives. Durant el procés de redacció d’aquest text, la reunió ha estat convocada pel proper dimarts dia 18.

Aprofitam per manifestar la nostra solidaritat i coratge a tots els companys i companyes que en aquests mesos de fred, hauran de dur a terme la tasca docent amb unes condicions més que difícils i que sembla que any rere any segueixen sense fer obrir els ulls a l’Administració.

Seguirem lluitant i seguirem informant.