Mes: agost de 2020

Manca de docents i espais per tornar a l’escola amb seguretat

Avui dilluns, 31 d’agost s’ha duit a terme de manera virtual una Mesa Sectorial extraordinària per tractar l’esborrany de la Resolució conjunta del conseller d’Educació i de la consellera de Salut amb les mesures de prevenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19 als centres no universitaris per al curs 2020-21. Hi han participat, a banda dels representants dels treballadors, el conseller March, la directora general de Personal Docent, el director general de Planificació, el director general de Formació Professional, la directora general de Primera Infància i Innovació, el cap de servei de Prevenció de Riscos Laborals.

UOB ha votat en contra de la Resolució, com la resta de sindicats, llevat d’un que s’ha abstingut.

Una vegada més constatar l’actitud de menyspreu del Conseller cap als treballadors docents convocats com a representants seus per aquests motius:

 • Gran roda de premsa  de la setmana passada presentant-se com un gran gestor i volent fer creure a les famílies que és possible començar el curs amb unes bones condicions de seguretat davant el coronavirus.
 • Informació als mitjans abans de negociació efectiva en mesa sectorial. Avui no s’ha entrat a negociar res, s’ha informat.
 • Presentació d’uns esborranys modificats amb força canvis en relació als que s’enviaren amb la convocatòria i que no s’han pogut estudiar a fons ni compartir amb els docents amb anterioritat

Esborranys modificats

Trobareu en vermell les modificacions

Posicionament UOB

Personal i espais

 • L’assignació als centres de personal sanitari i tècnic de riscos laborals que supervisin la salut i les mesures de prevenció
 • La contractació de més personal de neteja per garantir la desinfecció de les aules, lavabos i espais comuns en general les vegades que sigui necessari
 • Més docents per poder desdoblar sempre que sigui necessari per garantir les ràtios necessàries per respectar la distància mínima de seguretat d’un metre i mig. Segons el conseller la quota té un increment de 560, la qual cosa representa un increment molt petit a l’hora de suportar tants de grups desdoblats, cotutories, burocràcia extrema, etc.

Ràtios

 • No superar mai els 20 alumnes, ja que quan més amunt anam més minva
  la distància de seguretat i creix el risc de contagi i aparició de
  brots que poden afectar qualsevol sector de la comunitat educativa
  (PND, MiP, alumnes i famílies) i, per extensió, la societat.
 • Informació, un cop
  constituïts els grups d’alumnes sobre les ràtios
  resultants per centre i nivell educatiu.

Escenari B

 • Concreció  com s’organitzara aquest escenari a partir de 2n d’ESO
 • Aturada que la nostra jornada laboral es
  converteix en un pou sense fons, en un xiclet que s’allarga fins a
  extensions inhumanes fent doble feina, la presencial i la telemàtica
 • Rebuig a reassignar totes les hores lectives que no
  són d’atenció directa a l’alumnat que el centre consideri per
  tal de poder dur a terme la nova planificació, excepte les hores de
  reducció dels majors de 55 anys

Interins substituts

 • Necessitat d’agilitzar la valoració dels docents vulnerables que estan a llistes d’interins en el moment que se’ls adjudica una plaça. 
 • No seria acceptable que s’hagués d’incorporar sense tenir la valoració feta.

Calendari escolar

 • Tal
  com férem a la comissió del calendari escolar ens oposam que el
  curs comenci dia 10 i enguany més que mai amb tota la feina
  preparatòria prèvia disparada.

Prevenció, detecció i cribatge

 •  Obligació que a escoles i instituts es disposi ja al moment de començar de tot el material necessari: bates d’un sol ús, pantalles facials, màscares, desinfectant de mans i de superfícies, recipients de recollida de material rebutjat, mampares etc.
 • Necessitat de posar a disposició dels centres termòmetres adequats i suficients  per poder
  prendre la temperatura diàriament (o amb la freqüència en què ho pugui organitzar) i no just a una part i de forma
  aleatòria.

 • Conveniència d’un cribatge al gruix de la “població escolar” mitjançant proves de detecció de COVID-19 


Principals preguntes formulades

 • Els grups de convivència estables com poden ser una garantia d’evitar els contagis si fora de l’àmbit escolar els alumnes es relacionen amb alumnes d’altres grups, centres, etc?
 • Com es es garantiran els grups estables en les assignatures optatives a secundària?
 • Hi haurà qualque tipus de remuneració de les moltes hores extres que es veuen venir?
 • Hi haurà PC per a tots els qui els demanin (alumnes i docents)?
 • Es pagaran factures de telèfon, ampliacions de connexió, etc.? És obligació de Conselleria facilitar les eines per al teletreball.
 • Es permetrà la transmissió telemàtica de la classe a l’aula? Si és així, què passa amb el dret a la pròpia imatge?
 • Tendrà el centre informació directa del Centre de Salut dels alumnes que es troben en quarantena per ser contactes estrets o hagin iniciat símptomes compatibles no detectats al centre? És evident, com ja passa, que hi haurà famílies que no ho respectaran, com no prendran la temperatura.
 • Com es gestionaran les places itinerants en matèria de seguretat sanitària atès que es multiplica el risc de contagiar i contagiar-se?
 • Per què es davalla alguns companys el nivell de vulnerabilitat al COVID-10 sense haver canviat les seves condicions de salut
 • Què passa amb les llistes d’interins dels professors especialistes. Com se solucionarà que puguin optar a fer feina si no han aconseguit una vacant? Quedaran congelades aquestes llistes?
 • Com funcionarà a l’hora de cobrir substitucions d’educació primària? Qui tindrà preferència per cobrir-les, els que just tenen educació primària o els especialistes?
 • És cert que Educació física i Música no s’impartiran perquè seran semipresencials i els especialistes passaran a ser cotutors?

Esperam resposta escrita a aquestes preguntes.


Manifest IES Inca

DEMANDA DEL COL·LECTIU DOCENT

A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I AL
CONSELLER MARTÍ X. MARCH I CERDÀ 

Els sotasignats subscriuen aquest llistat de DEMANDES, a través del qual el col·lectiu docent
reclama per al pròxim curs 2020-2021
mesures de seguretat i protecció eficaces per preservar la
salut de tota la comunitat educativa davant les
instruccions insuficients, i en ocasions
inaplicables,
que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va publicar el passat 7 de juliol a
l’Annex I
(Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs
2020-2021) de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals
de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB de dia 7 de juliol)

1. A partir de dia 19 d’agost i davant un nou rebrot de la Covid-19, el Govern de les Illes Balears
va ampliar les mesures de restricció relatives al contacte social per tal de lluitar contra l’expansió de
la malaltia. A una Resolució anterior, publicada el 31 de juliol de 2020, ja s’havia limitat el nombre
màxim de persones no convivents (15 persones a espais tancats i 30 a espais oberts) que podrien
trobar-se en reunions socials o familiars amb l’objectiu d’evitar els contagis. Malgrat això, a hores
d’ara, la Conselleria d’Educació continua admetent la legalitat dels Plans de Contingència elaborats
pels centres educatius que mantenen ràtios igual d’elevades o similars a les de cursos anteriors
(entre 25 i 35 alumnes per aula, segons parlem d’ensenyament a primària o a secundària).

DEMANAM que la Conselleria doti els centres educatius de recursos humans i d’infraestructures
que permetin una
reducció de les ràtios, ja que no rebaixar el número d’alumnes per aula en una
situació de crisi sanitària excepcional és una
temeritat que contribuirà, sense cap mena de dubte, a
la ràpida expansió de la pandèmia. 

2. En la majoria dels casos, és inaplicable la instrucció del manteniment d’una distància
interpersonal d’un metre i mig entre l’alumnat o entre l’alumnat i el professorat
com a mesura
per aconseguir la limitació de contactes -una de les indicacions bàsiques incloses en el
Protocol
d’Actuació
-. És una evidència que la capacitat d’aforament de les aules és molt menor que el
nombre d’alumnes que s’hi encabiran. Aquest fet, unit a la manca de sistemes adequats de
ventilació (altre principi bàsic de prevenció, higiene i promoció de la salut continguts en la
Resolució), serà garantia de la propagació de la Covid-19.

Sabedors de la impossibilitat que es puguin instal·lar en aquests moments uns sistemes de renovació
de l’aire dels espais interiors dels centres eductius,
RECLAMAM a la Conselleria un augment de la
contractació del personal de neteja que permeti cobrir les tasques de desinfecció de manera
continuada i durant tota la jornada lectiva, ja que a la
Resolució s’estableix només com a norma
general un mínim de desinfecció i neteja d’un cop al dia i també quan es produeixi un canvi de torn. 

3. D’altra banda podem afirmar que davant la manca d’espai i l’ excessiu nombre d’alumnat per
aula, la
utilització de mascaretes no serà un aval fiable per evitar els contagis. Els docents som ben
conscients que els estudiants no podran suportar la llarga jornada lectiva amb la protecció de les
mascaretes, sobretot durant els mesos de setembre i octubre, ja que les temperatures a les aules
encara són molt elevades. Per aquesta mateixa raó i per la pròpia naturalesa de la tasca docent,
també serà impossible que el professorat pugui impartir les seves classes amb una mínima
normalitat.

Per tant, volem deixar constància de la inviabilitat d’aquesta instrucció, i tornam a reiterar la
NECESSITAT que la Conselleria llenci noves propostes que garanteixin la salubritat als
centres educatius. 

4. Altra mesura preventiva que no han considerat ni el Govern ni la Conselleria d’Educació ha
estat la realització de
tests serològics a tots els treballadors docents i no docents dels centres
educatius abans de l’inici del nou curs. Aquest protocol només es durà a terme amb el personal
considerat de risc.

DEMANAM la realització de les esmentades proves a la totalitat dels treballadors amb
l’objectiu que el personal pugui incorporar-se dia 1 de setembre als seus llocs de feina amb les
màximes garanties de seguretat per l’alumnat, per les famílies i per als propis docents. 

5. Per altra banda, a la Resolució s’especifica que si un alumne presenta símptomes compatibles
amb la Covid-19
, el docent que es troba impartint classe en aquell moment a l’aula serà l’encarregat
de traslladar-lo a una sala d’aïllament i romandrà amb l’estudiant mentre s’avisa el pare, mare o tutor
legal. Com a col·lectiu docent amb escassa o nul·la formació en qüestions de salut
REMARCAM
la necessitat de comptar amb la figura d’un sanitari i d’un centre ambulatori de referència
que puguin ajudar a resoldre dubtes davant els possibles casos de contagi.

Tampoc el document no aclareix l’interrogant de fins on arriba la responsabilitat del professorat en
cas de contagi d’un alumne, per la qual cosa INSTAM la Conselleria a garantir de manera oficial
que els docents i els equips directius no podran quedar desprotegits davant una possible
denúncia
per part de les famílies afectades. 

6. També volem precisar que la instrucció que fa referència a la creació de “grups estables” és
inviable a l’educació secundària,
ja que els alumnes es veuen obligats a canviar d’espais i
companys segons les assignatures optatives que han triat. Encara que s’hagi tengut en compte aquest
condicionant i s’hagin pres algunes mesures per minimitzar la mobilitat dels estudiants, en la
pràctica serà
impossible arribar a aplicar el concepte de “grup bombolla” al cent per cent. 

7. D’igual manera, als centres amb un nombre d’estudiants elevat, no és realista la norma que
estipula que els
alumnes d’un mateix grup han de romandre en una única zona delimitada del pati
durant l’hora de l’esplai i no han de tenir contacte amb alumnes d’altres grups. A l’ensenyament
secundari no tots els docents coneixen la totalitat de l’alumnat ni el grup al qual pertanyen; per tant,
en moltes ocasions
no es podrà verificar si els estudiants són a la zona assignada.

El col·lectiu docent considera, per tant, que el protocol que la Conselleria ha elaborat per la
tornada a les aules és
deficient, ja que la situació no ha canviat substancialment en referència als
cursos anteriors. Ben cert és que el risc zero no existeix, i que l’escola presencial és un servei
essencial, però no podem obviar que amb la normativa actual els centres es veuran obligats a tancar
les seves portes al poc temps d’haver-se iniciat les classes perquè els contagis seran inevitables. Per
tant,
DEMANAM a la Conselleria d’Educació i el seus responsables que reconsiderin les seves
instruccions i rectifiquin la seva postura per poder garantir a la comunitat educativa un retorn a les
aules amb les màximes garanties de seguretat. 

AL CONSELLER D’EDUCACIÓ MARTÍ X. MARCH I CERDÀ

19 d’agost de 2020

UOB convoca concentracions dia 2 de setembre per reclamar espais i docents

Circular 204/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, convoca concentracions a Eivissa, Mallorca, Menorca el proper dia 2 de setembre, per exigir a Educació que rectifiqui i aporti els espais i docents necessaris per reduir ràtios i mantenir la distància de seguretat. Així mateix, UOB
reclama recursos sanitaris als centres per vigilar la salut, atendre
les incidències que es puguin produir i garantir la desinfecció dels espais, així com els docents i mitjans informàtics suficients en cas de passar a escenaris amb ensenyament telemàtic.

Les concentracions tindran lloc a les 19,30 davant el Consolat de Mar a Mallorca, i a Menorca i Eivissa davant les delegacions territorials d’Educació.

UOB denuncia que Educació encara no ha convocat els representants dels treballadors per negociar l’inici de curs, quan ja ha anunciat reunions amb les associacions de directors Adesma i Adipma, FAPA i patronal de la concertada, i recorda al conseller Martí March que si continua imposant un inici de curs amb les ràtios abusives de sempre, i sense els recursos necessaris per afrontar la pandèmia de la COVID-19, convocarà una vaga als centres educatius per a dia 14 de setembre.

Palma, 24 d’agost de 2018

COVID-19: Recull de premsa (del 7 al 21 d’agost)

7.8.2020: Canadà: “Els experts diuen que les ràtios d’aula són vitals per frenar la propagació de COVID-19 a les escoles”

11.8.2020: Diari de Tarragona: Mor una nina d’11 anys amb Covid a Tarragona.

12.8.2020: 20 minutos: “Primera setmana de classe en un districte escolar d’EE UU que no obliga a dur mascareta: 800 alumnes confinats”

13.8.2020 DM: “Pares i professors s’uneixen per exigir més recursos per a una tornada a l’escola més segura”

14.8.2020: viurealspirineus.cat: “Andorra farà tests a tots els alumnes i professors abans de començar el curs”. “El cribratge, que es farà en stoplabs habilitats, consistirà en dos proves: una diagnòstica, per saber si la persona està infectada en aquell moment, i una d’anticossos.”

14.8.2020 IB3: “Creix el nombre de famílies que no volen dur els seus fills a l’escola pel setembre”

UH, 15.8.2020

16.8.2020 DM: “Només una vintena d’escoles demanen espais municipals per fer classe”. Es confirma que a la majoria de municipis no és possible.

17.8.2020 DM: “No se sap de moment què passarà quan es detecti un positiu, però Salut i Educació manegen esborranys amb els protocols a seguir.” (UOB no va rebre cap d’aquests esborranys de protocol).

UH, 18.08.2020

17.8.2020 Dinamarca: “Els plans inicials van  establir que els nins s’agrupassin en grups de 10 o 12 alumnes.” Amb això està tot dit!

18.08.2020: UH: “Patis parcel·lats, entrades per torns i sense pares, la nova normalitat dels col·legis de les Balears”

18.08.2020: RAC1: “Fernando Simón recomana grups petits a les aules, de 15 a 20 alumnes”. És a dir que Madrid recomana ràtios reduïdes, però no ens torna els doblers que s’ha quedat de més tots aquests anys via hisenda (14,20% del PIB balear) perquè puguem crear espais i contractar docents. Quina barra!!

 DM, 18.08.2020

18.08.2020: DM: “Famílies estudien no dur els fills a classe per por al contagi”

UH, 19.8.2020

UH, 19.8.2020

 UH, 21.8.2020

20.8.2020: dbalears.cat: “El sindicat estatal d’inspectors d’educació: «Tot s’ha organitzat no tard, ni tardíssim, sinó extremadament tard»”

20.8.2020 DM: “Si la inversión en nous professors es zero, la seguretat serà molt baixa”

20.8.2020 La Vanguardia: Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona:
“Demanat sobre les ràtios d’alumnes per classe, Trilla ha assenyalat que
des d’un punt de vista de salut pública ‘és obvi que quantes menys
persones, millor’, ja que la situació estaria ‘més controlada’ i hi
hauria ‘menys risc de contagi”.

21.8.2020: UH: “Pares ‘insubmisos’ es plantegen no dur els fills a classe pel virus”

21.08.2020: UH “Carta oberta d’un professor mallorquí a la ministra d’Educació”

Paritària de riscos laborals: Educació no admet incloure la reducció de ràtios com a mesura de prevenció

Avui dematí ha tingut lloc la reunió de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de Personal Docent, on s’ha tractat entre altres punts el Document de mesures preventives per als centres educatius per al proper curs en el marc de la Covid-19.

Tot i la petició dels sindicats d’incloure com a mesura preventiva la davallada de ràtios per mantenir la distància de seguretat, tal com recomanen tots els estudis sanitaris, els representants de la Conselleria han considerat que no era procedent i que aquesta qüestió s’havia de tractar a una mesa sectorial. Els representants dels treballadors no hem aprovat el document per aquest motiu.

Per altra banda la Direcció General de Salut ha informat del següent:

– Es faran proves serològiques (anàlisis de sang) al personal de risc. Aquestes proves permeten detectar anticossos, que indiquen que o bé s’ha passat la malaltia o bé la infecció és recent i pot ser activa. Si es detecten anticossos, es fa la prova PCR per saber si hi ha presència del virus. Si fos així, s’ha d’aïllar el pacient. UOB ha demanat que les proves serològiques es facin a tots els docents, així com un mostreig entre els alumnes, tal com a Madrid i Galícia i altres països europeus.

– També es faran proves als alumnes amb malalties cròniques de risc.

– En cas de detecció de positius a un centre escolar, la Direcció General de Salut decidirà les mesures a prendre en funció de l’abast del brot, tipus d’aula i grup d’alumnes, tipologia de centre i el seu entorn, pel que fa al possible aïllament del grup, tancament del centre, etc.

El Servei de Prevenció de Personal Docent ha informat que des de dilluns ja han rebut 586 sol·licituds de reavaluació de personal de risc, sobre un recompte anterior de 1.300 casos. Estan pendents de rebre directrius de Salut per gestionar els dictàmens amb la nova situació epidemiològica i el cribatge de les proves serològiques. Salut ha dit que la intenció és tenir tot el personal de risc revisat abans que comencin les classes.

El Servei de Prevenció continua sense disposar dels recursos, necessaris, com ja hem informat anteriorment.

Els altres punts de l’ordre del dia tractats han estat les aportacions al Pla de prevenció de riscos laborals de Personal docent, la creació d’una comissió de treball sobre obligatorietat d’exàmens de salut, i l’informe de les actuacions del Servei de Prevenció.

Assemblea de Docents IES Inca: “Les incongruències de la Conselleria d’Educació”

Article de l’Assemblea de docents de l’IES Inca:

LES INCONGRUÈNCIES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

El dia 31 de juliol de 2020 la Conselleria de Salut del Govern va publicar una resolució que limitava les reunions familiars o socials a quinze persones en espais tancats i a 30 en oberts amb la finalitat de poder prevenir l’expansió descontrolada de la Covid-19. A dia d’avui, en què els contagis a les Illes segueixen creixent i just a un mes de l’obertura dels centres educatius, la Conselleria d’Educació continua sense donar solucions als problemes de salut pública que pot generar la massificació de l’alumnat dins les aules, ja que les ràtios previstes per al curs vinent permeten grups-classe de 30 alumnes als nivells d’ESO i fins a 35 en el cas de batxillerat.

No deixa de ser paradoxal que una normativa aprovada pel Govern no sigui d’obligada aplicació a l’entorn educatiu. Davant la gravetat de la pandèmia, el senyor conseller Martí March s’ha conformat a publicar una resolució (BOIB del 7 de juliol de 2020) que conté una sèrie d’instruccions inviables i de vegades inclús incomprovables. Per exemple, es diu que els alumnes i els docents es prendran la temperatura cada dia abans de sortir dels seus domicilis; que caminaran pels passadissos en files organitzades respectant el metre i mig de distància de seguretat; que en el moment del pati cada grup-classe haurà de romandre dins una àrea delimitada i que no tendrà contacte amb companys d’altres grups… A més, March ha deixat en mans dels seus treballadors la responsabilitat d’elaborar uns Plans de Contingència que en teoria han de servir per aconseguir un escenari escolar segur adaptat a la “nova normalitat”. Això sí, amb ràtios de, com hem esmentat abans, 25, 30 o, en algunes ocasions, més alumnes per aula. Davant aquest sense sentit, no queda altra que no sigui plantejar-se que la Conselleria d’Educació ha obviat calibrar les possibles conseqüències de reobrir els centres sobresaturats i ha preferit tallar el llacet de la inauguració del nou curs a qualsevol preu abans d’arriscar-se a escoltar una allau de possibles crítiques provinents de l’opinió pública.

Podem manifestar, sense por a equivocar-nos, que qualsevol mesura preventiva que no vagi acompanyada d’una reducció de ràtios estarà condemnada al fracàs. ¿Hi ha algú que cregui veritablement que els estudiants aguantaran la incomoditat de les mascaretes durant tota la jornada lectiva perquè els centres no disposen d’espai suficient de seguretat, que compliran escrupolosament totes les mesures higièniques reflectides al BOIB o que no sortiran als passadissos entre sessió i sessió de classe? Per altra banda, ¿hi ha algun docent que estimi que és viable impartir classe rere classe amb les sufocants mascaretes col·locades durant hores, guàrdies, reunions d’equips, etc. sobretot amb les elevades temperatures que solem suportar durant els mesos de setembre i octubre a les aules? Convertir la utilització de les mascaretes en la principal eina de protecció als centres educatius provoca dubtes més que raonables i no sembla un aval fiable per evitar els contagis. La seguretat i la salut en el treball és un dret fonamental. Per tant la Conselleria d’Educació i els seus representants són els responsables de garantir que els centres educatius siguin segurs i que el retorn a classe no posi en perill la integritat física d’estudiants, famílies i treballadors. Tanmateix, el temps corre i no hi ha cap indici que ens faci pensar que el senyor March tengui intenció de moure un dit per revertir aquesta preocupant i perillosa situació.

Assemblea de docents IES INCA

UOB convocarà vaga el 14 de setembre si Educació no rectifica

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, convocarà vaga per a dilluns, 14 de setembre, si la Conselleria d’Educació no rectifica i continua sense aportar els espais i docents necessaris per garantir la distància de seguretat sanitària. Al mateix temps, cridarà els docents a mobilitzar-se els primers dies de setembre per fer arribar la protesta a la Conselleria. UOB no descarta fer més dies de vaga si la situació no millora o empitjora.

UOB proposarà a la Junta de Personal Docent no Universitari que s’hi sumin les altres forces sindicals, tal com va aprovar l’assemblea d’afiliats.

A les reivindicacions que ja ha fet públiques, UOB hi afegeix, una vegada més, la reclamació de proves PCR per a la comunitat educativa, com a mínim als treballadors com ja duen a terme altres comunitats autònomes com Castella-La Mancha i Andalusia; la dotació de termòmetres d’infrarojos per controlar la temperatura dels alumnes quan entrin al recinte escolar, als centres que els sol·licitin, i la distribució de mascaretes transparents per facilitar la comunicació entre docents i alumnes.

UOB adverteix que els centres de les Balears seran un focus de propagació del virus si no hi ha distància de seguretat, i amb més probabilitat que a altres territoris a causa de la gran quantitat d’alumnes per aula, cosa que podria dur a un nou confinament general amb les corresponents conseqüències sanitàries i econòmiques.

Palma, 10 d’agost de 2020

dbalears.cat:

AraBalears:

Diario de Mallorca:

Última Hora:

L’IES Joan Ramis i Ramis denuncia la manca de seguretat sanitària per la Covid-19

Publicam íntegra la carta del claustre de l’IES Joan Ramis que es va enviar a la premsa (vegeu al final):

El professorat del claustre de l’IES Joan Ramis ens veim en la necessitat d’expressar la nostra disconformitat i preocupació amb la situació actual que està patint el nostre centre. Sabem que no som l’únic, n’hi ha molts més en una situació similar. Per això, feim públiques aquestes paraules.


Dia 14 de març es decretà l’estat d’alarma i s’inicià un període de classes a distància que, a poc a poc, es va anar allargant fins a arribar al mes de juny.


Es preveia, clarament, un inici molt diferent del curs següent (2020-2021). El mes de maig la Conselleria d’Educació creà 14 comissions per estudiar i planificar la millor manera de començar el nou curs. Aquestes comissions van preparar les instruccions que serien la base per elaborar els plans de contingència de cada centre.


En la compareixença pública de principis de juliol, el conseller Martí March va fer unes declaracions que consideram que no es corresponen amb les mesures preses finalment: “increment significatiu del nombre de docents” , “una disminució de ràtios” i “normes clares de neteja i protecció”.


Per aquest motiu denunciam que:

Les ràtios són molt elevades (fins a 30 alumnes per grup en ESO i 35 alumnes per grup a batxillerat, que hauran d’encabir-se en aules de poca capacitat). Per això, es fa impossible mantenir la distància mínima exigida entre l’alumnat i implicarà haver de dur posada la màscara durant tot el matí, tant alumnes com professorat. La calor durant els mesos de setembre i octubre és asfixiant i serà molt difícil poder fer classes de manera adient, tenint en compte que la majoria d’aules no tenen aire condicionat.

El Pla de contingència amb protocols sanitaris que la Conselleria ha exigit als centres escolars ha estat elaborat per persones no expertes en salut (mestres i professorat); per tant, hem assumit responsabilitats sanitàries (no pedagògiques) que no ens corresponen i hem hagut de tenir en compte les indicacions publicades en el BOIB, per part de la Conselleria, les quals consideram insuficients i poc elaborades.


El personal docent és insuficient. En un principi es va contractar menys personal a secundària (les anomenades quotes de centre) que altres cursos anteriors, quan les ràtios han continuat sent altes i, a més, aquest curs, s’ha incrementat un grup d’alumnes més. Després de les queixes formulades per l’Equip Directiu a la Conselleria, es va igualar el nombre de professorat que es tenia l’any passat. Finalment, una setmana abans de l’agost, ens van adjudicar dos docents més, insuficient encara per poder reduir ràtios, evitar l’ús continuat de màscares i assegurar la distància de seguretat entre alumnes.

El centre no disposa del personal de neteja suficient. L’Equip Directiu ha sol·licitat més efectius en diverses ocasions, però encara esperam contestació per part de la Conselleria d’Educació. Aquesta falta de personal de neteja farà que no es puguin desinfectar adequadament els espais, materials… tal com es recomana per al curs 2020-2021.


Hi ha manca de material informàtic per al professorat, el qual ha de compartir un nombre molt limitat d’ordinadors i amb el qual no podrem comptar per poder treballar des de casa en cas de ser necessari, fet que ens obligarà a utilitzar material personal: ordinadors, telèfon… Volem recordar que molts de nosaltres també som pares i no podem disposar d’aquest material informàtic a totes hores, ja que hem de compartir-los amb els nostres fills i filles.

El nostre centre té al voltant de 900 alumnes (adolescents) i 100 professors, fet que implica un volum important de gent en constant moviment, que comparteixen uns mateixos espais. Donades aquestes circumstàncies es fa difícil, per no dir pràcticament impossible, prendre les mesures pertinents per evitar contagis.


Per tot això, DEMANAM :

 • Ratios més baixes.

 • Precisió en les instruccions del nou curs.

 • Més personal docent.

 • Més personal de neteja.
 • La incorporació al centre d’un membre del personal sanitari expert que gestioni els possibles casos COVID-19. Aquesta funció no la pot assumir el professorat, com estableix la Conselleria d’Educació. 
 • La conveniència de fer test COVID-19 al professorat i l’alumnat abans de començar les classes presencials per garantir un mínim de seguretat sanitària.


Per acabar, volem expressar el nostre sentiment d’abandonament per part de la Conselleria, i la nostra preocupació en creure que les mesures previstes són totalment insuficients per garantir un inici de curs 2020/21 segur. Tota la comunitat educativa és conscient de la necessitat de mantenir les escoles obertes pel bé de la societat i aquest és el nostre desig. Demanam a la Conselleria una major implicació i responsabilitat en l’organització del pròxim curs acadèmic.


També volem manifestar la nostra esperança i il·lusió de començar un nou curs escolar on poder compartir amb els nostres alumnes moments tan enyorats d’aprenentatge, rialles i bons moments.


Professorat del claustre de l’IES JOAN RAMIS I RAMIS. Maó

Diari Menorca: