Consulta els nostres estatuts

ESTATUTS UNIÓ OBRERA BALEAR


TÍTOL I
CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ I ÀMBIT

1. A l’empara de la Llei Orgànica 11/85, del 2 d’agost, es constitueix una organització sindical, regida amb aquests Estatuts, que adopta el nom d’“UNIÓ OBRERA BALEAR, sindicat independent d’àmbit estatal”, podent fer ús dels denominatius abreujats “UNIÓ” o “la UNIÓ”, de la sigla “UOB”, i del lema “TREBALL, CULTURA I ESTALVI”.

2. L’àmbit personal de la UOB el constitueixen les treballadores i els treballadors i les funcionàries i els funcionaris tal com queden definits a l’article 1.2 de l’esmentada LO 11/1985.

3. Per tal com les empreses, entitats i administracions públiques amb origen a Balears, els treballadors o treballadores i funcionaris o funcionàries de les quals constitueixen l’àmbit personal de la UOB, s’han començat a implantar en el territori de l’Estat i a l’estranger, provocant la mobilitat geogràfica dels associats i associades d’UOB radicats fins aleshores a les Balears, l’àmbit funcional i territorial de la UOB s’estén als centres de treball on els associats i associades de l’organització puguin ésser adscrits dins el territori de l’Estat, i fins i tot en els centres de treball que les empreses o centres administratius poguessin disposar a l’estranger.

4. La UOB podrà federar-se o confederar-se amb altres sindicats afins, dels seus àmbits o d’altres i, si escau, desvincular-se de la federació o confederació.

TÍTOL II
PRINCIPIS I FINALITATS

5. La UOB és defineix com un sindicat de la classe obrera. L’acció sindical obeeix al principi d’unió solidària amb tota la classe treballadora i els sindicats que la representen. Pel que fa al funcionament, es regirà pels principis democràtics.

6. La UOB es proposa com a finalitats específiques:
6.1. Defensa dels interessos professionals i socioeconòmics.
6.2. Millora de les condicions de vida, de salut i de treball.
6.3. Accés a la cultura i a la formació.
6.4. Igualtat efectiva de l’home i de la dona.
6.5. Augmentar el nivell de consciència de classe.
6.6. La plena ocupació.
6.7. Reforma progressista de les lleis laborals.
6.8. La promoció i defensa de la democràcia i els drets fonamentals.
6.9. La protecció del medi ambient.
6.10. L’esperit humanista, que anteposa la dignitat de la persona als béns mercantils o purament econòmics.
6.11. Negociar les condicions de treball en l’àmbit de la pròpia competència.

TÍTOL III
ÒRGANS RECTORS: L’ASSEMBLEA

7. L’Assemblea, el Comitè Executiu, els Consells Sectorials i les Seccions Sindicals són els òrgans rectors de la UOB.

8. L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la UOB. En seran membres totes les persones afiliades al Sindicat, i podrà ésser ordinària o extraordinària. Constatada la validesa de la convocatòria, es constituirà vàlidament amb qualsevol nombre d’afiliats partícips. Els acords, si no han de menester les qualificades, s’adoptaran per majoria simple.

9. L’Assemblea ordinària o Congrés tindrà lloc cada quatre anys, convocada pel Comitè Executiu amb una antelació igual o superior a 30 dies, i assumirà, com a mínim, les següents competències:
9.1. Elegir i revocar el secretari general i tots els membres, titulars i suplents del Comitè Executiu.
9.2. Aprovar la gestió econòmica, els pressupostos i les quotes.
9.3. Definir les línies de l’acció sindical.
9.4. Modificar els Estatuts amb l’acompliment de la disposició final primera i aprovar els reglaments.
9.5. Decidir els actes de fusió sindical, federació i desfederació.
9.6. La dissolució del sindicat, complint els termes i les condicions establertes a la disposició final segona.
9.7. Elegir tres persones, no membres del Comitè Executiu, per formar la Comissió de Conflictes, amb la competència que assenyala l’article 25.

10. L’Assemblea extraordinària, amb les mateixes competències que l’ordinària, serà convocada sempre que ho determini el Comitè Executiu, per majoria absoluta dels seus membres o per mandat d’un nombre d’afiliats superior al 15 per cent. Serà convocada amb una antelació mínima de 15 dies. Els motius de la dita assemblea seran expressats en la convocatòria i no es prendran acords de cap altra qüestió que no figuri expressament a l’ordre del dia.

11. Les convocatòries s’adreçaran per escrit a cadascun dels afiliats. Sempre hi figurarà l’ordre del dia i, si és el cas, el procés per al vot delegat. Ambdues coses es convalidaran a l’inici de l’Assemblea.

12. L’Assemblea aprovarà les seves normes de funcionament i el reglament electoral, que es consideraran en vigor fins que expressament es modifiquin.

TÍTOL IV
ÒRGANS RECTORS: EL COMITÈ EXECUTIU

13. El Comitè Executiu tindrà aquestes competències:
13.1. Fer complir els Estatuts i les normes del sindicat.
13.2. Assumir la representació legal i financera del sindicat.
13.3. Exercir la gestió econòmica i d’organització del sindicat, podent autoritzar la persona o les persones que disposaran dels fons.
13.4. Elaborar els pressupostos.
13.5. Aprovar els atorgaments de poders.
13.6. Decidir la pròpia organització interna.
13.7. Aprovar les mesures de pressió sindical.
13.8. Convocar les Assemblees.
13.9. A proposta dels Consells Sectorials o Seccions Sindicals implicades, aprovar la constitució, o dissolució, si s’escau, de coalicions electorals.
13.10. Adoptar els acords necessaris sobre aspectes no prevists en aquests Estatuts, havent-ho de sotmetre a ratificació de la següent Assemblea, entre ells la proposta interina de normes de funcionament i reglament electoral al·ludits a l’epígraf 12, per a la seva sanció i convalidació assembleària.

14. El Comitè Executiu estarà constituït pel secretari general i el nombre de vocals, no inferior a cinc, que determinarà l’Assemblea, tenint cura que hi estiguin representats tots els Consells Sectorials. En previsió que s’hagi de substituir algun dels vocals, l’Assemblea designarà un grup de suplents de cinc persones com a mínim. 

15. El Comitè Executiu tindrà, com a mínim, una sessió trimestral. Serà vàlidament constituïda amb la majoria absoluta dels seus membres.

16. El secretari general convocarà i presidirà el Comitè Executiu, n’aixecarà les actes de les sessions i signarà, quan sigui adient, l’execució dels acords i les comunicacions internes i externes. També coordinarà les relacions amb els Consells Sectorials.

TÍTOL V
ÒRGANS RECTORS: ELS CONSELLS SECTORIALS

17. El mandat dels Consells Sectorials coincidirà amb el mandat del Comitè Executiu. Se constituiran per a cada sector o grup de sectors, segons consideri el Comitè Executiu, i els integraran una representació de les respectives seccions sindicals, proporcional al nombre d’afiliats amb què contin en cada moment. Es garanteix la presència, al menys, d’un conseller per secció i la seva composició haurà d’ésser comunicada al Comitè Executiu.

18. Cada Consell Sectorial regularà, servant els principis democràtics, el seu funcionament de forma autònoma, i elevarà, tant al Comitè Executiu com a l’Assemblea, per a debat i votació, quantes propostes d’accions sindicals, organitzatives i disciplinàries tenguin per convenient. Igualment, serà oït prèviament quan el Comitè Executiu adopti decisions que afectin en exclusiva el sector o l’empresa.

TÍTOL VI
ÒRGANS RECTORS: LES SECCIONS SINDICALS

19. D’acord amb els articles 8 i 10 de l’esmentada LO 11/1985 de Llibertat Sindical, les seccions sindicals de la UOB es constituiran pels afiliats de cada empresa o centre de treball. L’opció de constituir seccions sindicals d’empresa o de centre serà adoptada pel Comitè Executiu, en funció dels beneficis i garanties que el marc legal suposi per al Sindicat.

20. Cada secció sindical regularà, servant els principis democràtics, les normes internes de funcionament, i elegirà entre els seus membres, els representants en el Consell Sectorial i els delegats sindicals, comunicant-ho al Comitè Executiu. Promourà la utilització de les hores sindicals, i, si escau, n’administrarà l’acumulació en interès de l’acció sindical. Tindrà accés a la comptabilitat general del sindicat, acomplint així el que preveu l’article 4, e) de la vigent LOLS, i proposarà al Comitè Executiu, per a debat i votació, l’administració autònoma d’una porció de la quota sindical aportada pels seus membres.

TÍTOL VII
RECURSOS ECONÒMICS

21. La UOB es finançarà bàsicament amb les quotes dels afiliats. Així mateix, podrà obtenir, dins el marc de la llei, subvencions, donatius i altres ajuts.

TÍTOL VIII
PERSONES AFILIADES

22. Podrà tenir la condició d’afiliada o d’afiliat, la persona que pertanyi a l’àmbit definit a l’article 2 d’aquests Estatuts. Es portarà, a l’efecte, un llibre enregistrador d’altes i baixes.

23. Les persones afiliades, a més dels que determinen les lleis en matèria laboral i sindical, tindran els drets que tot seguit s’expressen:
23.1. Fer part de l’Assemblea amb veu i vot.
23.2. Ésser electors i elegibles per a qualsevol càrrec.
23.3. Sol·licitar, rebre i aportar informació relativa a les activitats, al funcionament o a l’organització del sindicat.
23.4. Sol·licitar, per escrit, al secretari general, informes relatius a les finances del sindicat, havent d’obtenir-ne resposta en un termini no superior a quinze dies.
23.5. Rebre assessorament sindical, tècnic i d’assistència.

24. Així mateix, seran deures de les persones afiliades:
24.1. Complir els Estatuts i respectar les decisions democràtiques.
24.2. Satisfer les quotes establertes.
24.3. Abstenir-se de formar part de llistes electorals contendents d’UOB en els mateixos comicis.

25. La baixa no voluntària de les persones afiliades que satisfan les quotes establertes seguirà els següents procediments per assegurar la seva defensa i l’apel·lació:
25.1. La baixa no podrà ésser instruïda sense la presentació d’un plec de càrrecs a la Comissió de Conflictes.
25.2. La presentació dels càrrecs correspondrà al Comitè Executiu o a un grup d’afiliats no inferior al 15%.
25.3. La Comissió de Conflictes estudiarà les imputacions en el termini màxim de 15 dies, a partir de la presentació del plec de càrrecs, i serà competent en decidir la suspensió de militància, per cautela, mentre duri el procés. En tot cas, la Comissió citarà per escrit la persona afectada i els suports testimonials que aquesta vulgui presentar. Oïdes les parts, i en el termini d’altres 15 dies, informarà el Comitè Executiu en punt a la decisió adoptada.
25.4. Contra aquesta decisió, tant la persona imputada com els autors del plec podran apel·lar a l’Assemblea per tal que, de manera definitiva i irrevocable, ratifiqui o rectifiqui la possible sanció o exculpació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Els Consells Sectorials que es puguin constituir en els períodes entre congressos nomenaran transitòriament un representant en el Comitè Executiu, fins al proper Congrés.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.  La modificació dels Estatuts, per acord necessari de l’Assemblea, exigirà, com a mínim, el consentiment de la majoria absoluta dels assistents amb dret a vot.

Segona.  La dissolució del Sindicat que no resulti de la fusió amb un altre i la consegüent destinació del patrimoni, exigirà el consentiment, també en sessió assembleària, d’una majoria superior al 75% dels assistents amb dret a vot. En l’acord de la dissolució, un cop atès el capítol d’obligacions, es decidirà la distribució dels béns, seguint criteris de solidaritat i beneficència, sense cap ànim de lucre, fent-ne cessió a alguna o algunes de les entitats no governamentals de caràcter benèfic. Si no es determina altra cosa, el Comitè Executiu actuarà com a junta liquidadora.

Tercera.  El domicili de la Unió Obrera Balear radica a 07009-Palma, carrer d’Eusebi Estada, 113 (D – local 1) – Son Oliva 07009-Palma, carrer Ter, i la seva adreça de correu electrònic és uob@uob.cat. Qualsevol de les adreces pot ésser alterada per la sola decisió del Comitè Executiu, de la qual s’informarà en la primera Assemblea que se celebri.