Mes: juliol de 2020

Reclamem les reduccions de majors 55 anys!

Pel que ens arriba, alguns equips directius diuen que les hores de reducció de majors de 55 anys es poden suprimir i fins i tot ho posen al pla de contingència. No ho poden fer, perquè la resolució de mesures de prevenció diu que:

– a l’escenari A s’han d’aplicar els criteris de quota del curs 19-20, que inclou les reduccions de majors de 55 anys.

– a l’escenari B (semipresencial) es podrà “Reassignar totes les hores lectives que no són d’atenció directa a l’alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació“, però no diu res de suprimir hores de reducció.

Per tant, els majors de 55 anys poden presentar les sol·licituds de reducció horària i Planificació no les pot denegar basant-se en la resolució de mesures de prevenció.

La Conselleria també obliga els PT a fer de mestres tutors!

Segons hem pogut saber, la Conselleria obliga els PT a fer de mestres tutors en alguns CEIP deixant desatesos els alumnes NESE. Aquesta retallada s’afegiria a la dels mestres especialistes. Si el vostre centre està afectat per la reconversió de mestres especialistes i PT en mestres tutors, amb la pèrdua consegüent de qualitat educativa i atenció als alumnes NESE, agrairem que ens ho comuniqueu a ensenyament@uob.cat.

La dotació del Servei de prevenció és encara més precària del que pensàvem

D’acord amb els responsables del Servei de prevenció de riscos laborals, la dotació de que disposen no és la que hem comunicat, que vam recollir erròniament de la informació verbal rebuda a la paritària (“quatre tècnics, cinc metges, cinc infermers i cinc administratius“), sinó que només disposen de:

 • 3 metges
 • 3 infermers
 • 4 tècnics
 • 1 administratiu (que està de baixa)
 • 1 cap de secció administratiu.

Recordam que la dotació reglamentària que tenen demanada des de gener de 2019 és de:

 • 7 metges especialistes
 • 6 tècnics superiors amb les tres especialitats de PRL
 • 7 infermers de treball
 • 1 tècnic especialista en logopèdia (Grau, Master)
 • 6 auxiliars administratius

Demanam disculpes per l’errada. Com es pot veure la realitat és molt pitjor i fa encara més necessari el reforç del Servei.

UOB crida els claustres a no aprovar plans de contingència sense distància de seguretat

Circular 199/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, crida els claustres a no
aprovar plans de contingència amb les condicions imposades per
la Conselleria
, que no respecten la distància de seguretat i posen en perill la salut de docents, alumnes i
famílies, i a redactar-ne d’altres que
reclamin els espais i docents necessaris per reduir les ràtios. Educació es vol llevar la responsabilitat de damunt en cas de rebrots,
protestes de les famílies, més sobrecàrrega de feina, etc., i traslladar-la als claustres
i consells escolars obligant-los a elaborar i aprovar aquests plans.

Instam igualment els directors de secundària a sol·licitar els docents necessaris amb 18 hores lectives, atès que el Departament de Planificació ha manifestat en mesa sectorial que no s’obliga ningú a calcular la quota a 19 hores.

Pel que fa a les mesures de prevenció del
proper curs, acusam d’irresponsable el
conseller d’Educació, Martí March i li exigim una rectificació immediata pels següents
motius:

– Es preveuen grups fins a 4t de primària, o fins a 6è en centres petits, de 25 a 31 alumnes en contacte directe i sense mascareta, amb el perill evident de contagi i propagació a l’entorn familiar, on sovint són els padrins els que tenen cura de les criatures.

– A la resta de grups s’haurà a dur mascareta tota la jornada escolar, perquè tampoc no es desdoblen i serà impossible mantenir la distància de seguretat.

– Els centres hauran d’afrontar el dia a dia sense cap infermer in situ i amb un Servei de Prevenció desbordat, que ara mateix només té quatre tècnics, tres metges, tres infermers i dos administratius (un de baixa) que han d’atendre més de 300 centres, 13.000 docents i 170.000 alumnes. (1)

– La retallada de places docents implicarà eliminar classes d’educació física, anglès o música a centres de primària. En cas de passar a l’escenari semipresencial, com sembla probable i ja es planteja fer en algunes escoles des del principi de curs, es multiplicaran la sobrecàrrega de feina i les hores extra impagades perquè haurem de fer classe tant presencialment com telemàticament.

Tot aquest cúmul de despropòsits es deu principalment a la manca d’una inversió econòmica extra que s’afegeix a l’infrafinançament educatiu històric, i
a la retallada de places docents en lloc d’ampliar-les, a diferència del que han fet territoris
com Catalunya, País Valencià o Andalusia. UOB exigeix una vegada més una inversió de xoc que permeti contractar docents i habilitar els espais necessaris per desdoblar grups.

Palma, 14 de juliol de 2020

(1) Informació correcta, corregida el 15.7.2020

AraBalears:

dbalears.cat:

UH, 15.7.2020

Aclariment respecte al possible cessament d’interins que ocupen vacants

En relació al possible cessament de funcionaris interins que ocupen una vacant:

 • La situació que preveu el BOIB en la resolució d’adjudicacions no és nova, el que sí és nou és que enguany ho han explicitat.
 • El desplaçament d’un interí amb vacant del seu lloc de feina per a que un funcionari passi a ocupar aquesta vacant només es produeix quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictamina que un determinat funcionari, en un moment qualsevol del curs, ha de canviar de centre.
 • El canvi d’aquest funcionari de carrera es fa de forma definitiva, per la qual cosa ha d’ocupar, necessàriament, una vacant.
 • D’acord amb la legislació vigent, la Llei 3/2007 de la Funció pública de la CAIB i la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, els dictàmens del SPRL són d’obligat compliment per part de l’administració i el funcionari de carrera te dret a fer el canvi de centre.
 • UOB va demanar a la mesa sectorial que quan es produïssin aquests casos (n’hi ha hagut tres el curs 19-20) l’interí no fos cessat i se li oferís realitzar una “permuta” i ocupar el lloc de feina deixat pel funcionari. La DG de personal docent es va comprometre a estudiar aquesta o altres possibles solucions

El Servei de Prevenció de Personal Docent, sense pressupost assignat

El passat 29 de juny va tenir lloc la reunió de la Comissió paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Com vam explicar, va ser la reunió on van decaure de l’ordre del dia les mesures de prevenció, que a dia d’avui ja són al BOIB, per decisió del gabinet de Martí March. De la reunió podem destacar el següent (vegeu al final documentació de l’Administració):

DOTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ. El Servei de prevenció no ha tingut una assignació econòmica definida el 2020 i encara no es coneix el pressupost per a 2021.

– El 28 de gener de 2019 (vg. Pla de prevenció, pàg. 23), el Servei va informar a Educació que, d’acord amb el RD 843/2011 sobre recursos dels serveis de prevenció, havia de disposar com a mínim de:

 • 1 cap de servei- 1 cap de secció del cos superior de l’àrea jurídica administrativa.
 • 7 metges especialistes
 • 6 tècnics superiors amb les tres especialitats de PRL
 • 7 infermers de treball
 • 1 tècnic especialista en logopèdia (Grau, Master)
 • 6 auxiliars administratius

A hores d’ara, segons se’ns va informar, els mínims no estan coberts. Disposen de:

 • 3 metges
 • 3 infermers
 • 4 tècnics
 • 1 administratiu (que està de baixa)
 • 1 cap de secció administratiu.

. Personal Docent va xifrar en uns 14.000 els docents que han d’atendre (vegeu nota al final).

FORMACIÓ. Els representants del Servei van explicar que la formació a centres s’ha fet prioritzant els que encara no l’havien feta, i van advertir que amb dos tècnics és impossible fer aquesta formació a tots els centres més la de grups, nous docents, etc.

COORDINADORS DE CENTRES. El Servei va deixar clar que els coordinadors de prevenció de riscos dels centres educatius només han de coordinar i no tenen responsabilitat tècnica.

ACCIDENTS LABORALS. Pel que fa a l’informe de sinistralitat, el Servei va advertir que MUFACE no comunica els docents funcionaris de carrera atesos. En aquest cas els docents ho han de comunicar a la mútua per no perdre els drets corresponents a un accident laboral (cobrament del 100% des del primer dia). Imprès de comunicació a signar pel director i lliurar a Personal Docent, AQUÍ (“Annex 1”).

– També es van tractar:

 • Les reavaluacions que es van haver de fer per ordres de Madrid, i que es van haver de solucionar amb baixes mèdiques o continuant amb teletreball (el 96% dels casos, segons el Servei). Han hagut d’avaluar uns 1.300 casos per la COVID-19.
 • La responsabilitat de la neteja i desinfecció de centres (dels ajuntaments als CEIP i de l’empresa contractadea als IES).
 • La dificultat o impossibilitat d’airejar els lavabos d’alguns centres tal com indiquen les instruccions. En aquest cas, els centres ho han de posar en coneixement de la Conselleria.

– Entre les reclamacions que vam fer els representants dels treballadors:

 • En primer lloc, més recursos per al Servei de Prevenció.
 • Informació i formació als centres per afrontar el proper curs.
 • Formació per als coordinadors dels centres. Es preveu que el futur Decret del Servei de Prevenció creï oficialment la figura del coordinador i inclogui la formació.
 • Formació en vocalització.
 • Formació per als delegats sindicals de riscos laborals.
 • Dotació de coordinador de riscos als CEIP.
 • Descentralització de la formació prevista a la planificació 20-21, que es concentra principalment a Palma.
 • Avaluació de riscos COVID-19 centre per centre.

Per altra banda, UOB va insistir en la dotació de desfibril·ladors a tots els centres. El Servei de Prevenció va recordar que la petició fa temps que és a mans de la Secretaria General.

Documentació:

(1) Dades correctes, corregides el 15.7.2020

UOB Ensenyament defensa el manteniment del reciclatge de català

El divendres 10 de juliol s’ha duit a terme de manera virtual la reunió tècnica del grup de treball de FOLC amb la participació de representats sindicals de l’ensenyament públic i privat, de la UIB i amb la presència de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i del secretari general, Tomeu Barceló.

Antecedents

– Per falta de consens a la mesa sectorial de 29/1/20 Conselleria va retirar l’Esborrany de decret
sobre l’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, del personal docent no universitari de les Illes Balears, el qual preveia la supressió del reciclatge de català, que podeu trobar AQUÍ.
– El resultat va ser la creació d’un grup de treball que s’ha reunit avui per primer cop.

Posicionament UOB Ensenyament

– Ens hem refermat en el rebuig a la supressió del reciclatge de català tal com férem a la mesa sectorial del gener passat, el resum de la qual trobareu AQUÍ.

– Cal tenir en compte que:

 • A hores d’ara la normalització lingüística no està assolida
 • És imprescindible la normalització i actualització terminològica.
 • S’ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre alumnes que han cursat estudis fora de l’àmbit de la UIB i els propis
 • El model propi de reciclatge està totalment consolidat amb una trajectòria de més de 27 anys de realització de seminaris docents de llenguatge d’especialitat
 • La qualitat de l’ensenyament passa també per uns bons mestres i professors de llengua i tots els docents en són models.
 •  El model propi és prou útil i satisfactori tenint en compte el retorn que en fan els alumnes als professors.


– Això significa que defensarem en mesa sectorial d’educació la modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018, en aspectes puntuals que permetin:

 • Esmenar la contradicció que representa que els titulats d’altres territoris de parla catalana hagin de complir el requisit del FOLC, si n’acompleixen l’equivalent de la zona d’origen (Catalunya o País valencià).
 • Tenir en compte els estudiants de les Illes Balears que fan els estudis universitaris fora de les Illes per tal que no es vegin obligats a haver d’esperar un any a inscriure’s al FOLC. – També hem estat d’acord, com a mesura organitzativa, a fer més compatible el calendari FOLC amb la convocatòria de les borses d’interins.


Postura de Conselleria

– Tramitar un esborrany d’Ordre d’acreditació de la la competència lingüística en llengua catalana que s’hauria de negociar en mesa sectorial d’ensenyament i a mesa de concertada.
– Demanar l’informe preceptiu al CEIB i a la Universitat de les Illes Balears
– Millorar l’ordre actual amb qualque canvi, per exemple:

 • Permetre que els estudiants de les Illes Balears que estan en el darrer curs dels seus estudis a fora o estiguin realitzant el Màster de Professorat puguin matricular-se al FOLC, si compten amb el C1 de català
 • Engegar un FOLC en modalitat virtual, que s’afegiria al presencial i a les proves lliures
 • Fer possible que les titulacions corresponents del País Valencià (actualment compten allà just com a mèrit) i de Catalunya (no es pot cursar actualment, però sí en anys anteriors) siguin equivalents al FOLC
 • Considerar que als docents funcionaris de carrera que fan l’accés a un cos superior (de primària a secundària, per exemple) ja els és vàlid el FOLC que els pertocava al cos d’origen. 
 • No incloure a l’esborrany la unificació del tres plans de FOLC (infantil 0-3, infantil/primària i secundària) tot i estar oberts a negociar-la.

Ni escola ni educació, per Joan Amorós

Ni escola ni educació, per Joan Amorós
Publicat a noudiari.es (9.7.2020)


Començar una reunió amb representants de la Conselleria d’Educació i que el primer que et diguin és que es mantindrà el nombre de professorat del curs passat i que, en l’actual context, hauríem de donar les gràcies per aquesta mesura, no és sinònim d’allò que es coneix com començar amb bon peu. Exactament, a hores d’ara, encara no sabem per què hem de brindar aquest agraïment: si per la manca absoluta d’inversió en educació, si per treballar contínuament en precari o si perquè qualsevol avanç que es produeix en matèria educativa a les illes (del luxe) vénen provocades per la voluntarietat i el sobreesforç de molts dels implicats.

Crec que la intenció d’Educació és posar-se la bena abans de fer-se la ferida. El problema és que aquesta bena no ens guarirà d’una ferida provocada per una malaltia, el pressupost educatiu a les Balears, que podríem definir com de terminal (recordeu, un descoratjador 3,1 % sobre el PIB). Només farà que tapar les vergonyes d’una Conselleria que segueix perdent pes pressupostari a cada exercici que passa.

Al que anàvem. Començar una reunió sobre les mesures sanitàries a prendre en la tornada a les aules el setembre així no és un bon auguri. Per això, intentar canviar l’esborrany d’aquestes mesures amb propostes que li donessin una mínima lògica educativa dins del terrabastall que ha suposat la COVID-19 semblava missió impossible. I així ha estat. Una vegada convertit l’esborrany en definitiu, tenim una resolució que fa passar per davant les mesures sanitàries per sobre de les pedagògiques. I encara que molts penseu que aquesta premissa és totalment lògica, altres no ho creiem així. I m’explicaré.

Sense voler jugar a ser viròlegs, sembla clar que la COVID-19 no funciona igual en infants que en adults. Els darrers estudis diuen que en un 99% no tenen símptomes o els tenen molt lleus, i que tampoc són grans transmissors de la malaltia. Amb això, s’han imposat als centres unes mesures principals tenen a veure amb l’ús de mascaretes, la distància social i els grups estables de convivència. La ineficàcia d’aquestes mesures sembla clara. Tothom que hagi estat amb grups d’infants sap que les dues primeres mesures són impossibles de fer efectives amb nens. A no ser, clar està, que posis un adult amb cadascun d’ells per assegurar-te que no s’atraquin a parlar, jugar o abraçar-se, o perquè al cap de cinc minuts no tinguin la mascareta per sota de la boca. I perquè els grups estables de convivència són només una fal·làcia que el sistema inventa per donar sensació de seguretat. De fet, fa dues setmanes la Universidad de Granada feia públic un estudi on deia que cada infant d’una classe de 25 alumnes podria arribar a mantenir 1.228 contactes en dos dies. Al matí grups estables, però a la tarda anirien amb la família, amb amics, a extraescolars, a practicar esports, al parc o al bar amb els pares. Per tant, deixem de fer-nos trampes al solitari.

Vist això, els infants haurien d’estar en unes condicions el més normalitzades possible dins de les aules. Som els docents els que ens hem de protegir. I si hi ha algun infant té alguna patologia que li impedeixi compartir aquestes disposicions, se li han de buscar solucions coherents. Amb aquestes mesures correrà més perill, ja que donen una falsa aparença de seguretat.

La dubtosa efectivitat d’aquestes precaucions i que així i tot s’hagin erigit amb les reines de la resolució de Conselleria, té una segona lectura més greu: sacrifica de soca-rel totes les millores educatives que molts centres han implementat durant anys per transformar l’educació gràcies a mètodes que milloren l’aprenentatge de l’alumnat. Oblideu-vos, doncs, dels espais aprenentatges. De l’aprenentatge cooperatiu. Del joc simbòlic. Dels grups internivell. Dels desdoblaments per reduir ràtios. Un sacrifici excessiu sense un sentit clar.

Durant setmanes, en infinitat de debats, molts pensàvem que la crisi sanitària suposaria una oportunitat per repensar l’escola i abordar la seua millora. Així ho vàrem comunicar a les comissions formades per la Conselleria a l’efecte de redactar aquesta resolució. Una vegada més, però, tot ha quedat en un intent estèril per part dels docents de donar una passa més en la transformació del sistema. Un intent avortat per un equip que, de nou, li posa bastons a les rodes del canvi.

La gravetat de l’assumpte, però, assoleix els llindars de la incomprensió quan s’obliga els centres a fer uns plans de contingència on tot se sacrifica en nom de la seguretat, però poc s’inverteix a potenciar aquesta. Uns plans de contingència que s’hauran d’implementar reduint les tan necessàries coordinacions als centres, reduint les tan necessàries especialitats, reduint els drets laborals del professorat, reduint les possibilitats d’una educació amb mètodes de qualitat, i en definitiva, desaprofitant l’oportunitat d’aprofitar el caos per crear un nou ordre. Un nou ordre on l’educació tingui la importància cabdal que tant prediquen alguns i que, sobretot, afavoreixi els nostres estudiants.

No us preocupeu, però. La precarietat amb què estem acostumats a conviure farà que amb un nou sobreesforç trobem solucions d’allà on només hi ha pedaços. En setembre tornarem a les aules amb uns plans de contingència redactats sobre uns fonaments de retallades. I l’escola retrocedirà a una organització obsoleta des de fa dècades. Tal vegada, la bena a la qual fèiem referència al principi no era per posar-la a la possible ferida. Tal vegada la bena era per posar-nos-la als ulls i no veure el desastre que ens espera el curs vinent. Perquè el que farem el curs que ve no serà ni escola ni educació, serà una altra cosa.

Joan Amorós i Salinas

Mestre

Reunió de la Comissió d’Acció Social d’Educació

Avui matí,  s’ha duit a terme la reunió presencial de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de juliol sobre les d’ajudes i bestretes en concepte de prestació d’acció social per al professorat. La propera es fixarà per al setembre.

Ajudes i bestretes

 • S’han resolt les 209 ajudes per estudis presentades fins al 15 de juny, de les quals se n’han  resolt positivament  192. De les 36  sol.licituds d’ajudes per fills menors se n’han estimat positivament 34. Les denegacions han estat motivades per no complir algun dels requisits exigits (no cursar estudis oficials, repetició de curs, ingressos propis del fill/a superior a l’establert, etc.)
 • D’altra banda s’han aprovat les bestretes demandades, 6 d’ordinàries i 5 d’extraordinàries.

Sol·licituds

 • Recordam que actualment les sol·licituds d’ajudes es poden tramitar telemàticament o de manera presencial, excepció feta de les per fills discapacitats que just es poden demanar al registre físic. 
 • Es preveu que més endavant aquestes darreres també es puguin sol·licitar de manera telemàtica.
 • Un cop aixecat l’estat d’alarma no s’admeten sol·licituds per correu electrònic.

Terminis

 • Cal tenir present que en el cas de les ajudes per estudis el termini acaba el 15 de juliol.

En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#

Mesa de convocatòria d’adjudicacions per al curs 20-21

Avui dematí s’ha duit a terme la Mesa Sectorial per tractar l’esborrany de la convocatòria d’adjudicacions per al curs 20-21, que recull la normativa ja establerta tant en la convocatòria de la borsa d’interins com en la de les comissions de servei.

Es preveu que la convocatòria d’adjudicacions es publiqui al BOIB aquest dissabte 11/7/20.

NOVETATS

 • La principal novetat és que, als tràmits habituals d’adjudicacions de l’estiu i setmanals ordinaris i extraordinaris durant el curs, s’afegeix un nou tràmit setmanal anomenat Procediment urgent, ja definit dins la convocatòria de la borsa. Per a més informació, podeu consultar la nostra Guia d’interins per al curs 20-21.
 • Els exclosos per català podran participar de tots els tràmits d’adjudicacions, que seran adjudicats sempre en darrera posició.

CALENDARI INTERINS (Pendent de publicació al BOIB)

 • 6/7/20. Llista d’interins tutoritzats al curs 19-20.
 • 6/7/20. Llista provisional d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
 • Del 7 al 13/7/20, reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
 • 20/7/20. Llista definitiva d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
 • 20/7/20. Llista provisional d’admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent.
 • Del 21 al 27/7/20, reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent. Només per reclamar puntuació de formació permanent.
 • Del 24 al 28/7/20, tràmit de selecció de places per a les adjudicacions de l’estiu.
 • 10/8/20. Llista definitiva d’interins admesos i exclosos.
 • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • Entre el 10 i l’11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l’estiu. 

CALENDARI FUNCIONARIS DE CARRERA (Pendent de publicació al BOIB)

 • 14/7/20. Publicació de la llista de funcionaris suprimits, desplaçats, en expectativa i reingressats.
 • Del 15 al 16/7/20, tràmit de selecció de places per part dels funcionaris del punt anterior i els de les comissions de serveis.
 • 17/7/20. Adjudicació de places i publicació de les llistes provisionals d’adjudicacions.
 • Entre el 17 i el 20/7/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions.
 • 20/7/20. Llistes definitives d’adjudicacions.

PRINCIPALS APORTACIONS DE UOB

 • Que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc respecte de la resta de comissions.
 • Que els interins no estiguin obligats a seleccionar totes les places a què poden accedir al tràmit d’adjudicacions de l’estiu, i més enguany, tenint en compte que la selecció s’haurà de fer, segons el calendari previst, sense saber la puntuació definitiva de cada interí.
 • Que les substitucions cessin a 31/8 o a la data de reincorporació del titular i no a 30/6.
 • Que els interins que no canvien de centre no siguin cessats durant les vacances de Nadal i Pasqua.
 • Que la D.G. de Planificació i Centres respecti el dret a reducció de jornada dels majors de 55 anys, ja siguin interins o funcionaris de carrera.