Aclariment respecte al possible cessament d’interins que ocupen vacants

En relació al possible cessament de funcionaris interins que ocupen una vacant:

  • La situació que preveu el BOIB en la resolució d’adjudicacions no és nova, el que sí és nou és que enguany ho han explicitat.
  • El desplaçament d’un interí amb vacant del seu lloc de feina per a que un funcionari passi a ocupar aquesta vacant només es produeix quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictamina que un determinat funcionari, en un moment qualsevol del curs, ha de canviar de centre.
  • El canvi d’aquest funcionari de carrera es fa de forma definitiva, per la qual cosa ha d’ocupar, necessàriament, una vacant.
  • D’acord amb la legislació vigent, la Llei 3/2007 de la Funció pública de la CAIB i la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, els dictàmens del SPRL són d’obligat compliment per part de l’administració i el funcionari de carrera te dret a fer el canvi de centre.
  • UOB va demanar a la mesa sectorial que quan es produïssin aquests casos (n’hi ha hagut tres el curs 19-20) l’interí no fos cessat i se li oferís realitzar una “permuta” i ocupar el lloc de feina deixat pel funcionari. La DG de personal docent es va comprometre a estudiar aquesta o altres possibles solucions