Etiqueta: Adjudicacions

Interins: Madrid retalla, la Conselleria executa i UOB lluita


 • S’obrirà un tràmit entre el 18 i el 25 de juliol per poder modificar les preferències d’illes i jornades, però en cap cas les funcions.
 • Les vacants passaran a tenir una durada de tres anys i només n’hi haurà de jornada competa.
 • Cessament de les substitucions que arribin a final de curs a 31 de juliol de 2023.
 • Es podrà renunciar a les mitges jornades després del primer any treballat.

Avui, dijous dia 30 de juny de 2022 s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, la Sra. Rafaela Sánchez, i el cap de departament de Personal Docent, el Sr. Alberto Flores. L’ordre del dia l’integraven dos punts ben diferenciats:

1. Procés d’adjudicació de personal docent per al curs 2022-2023:

A causa de la Llei d’Estabilització, l’esborrany presentat del procés d’adjudicació ha sofert una modificació quant a les tipologies de places.

1.Les vacants seran una plaça, en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que no té titular, a jornada completa i a més cessaran dia 31 d’agost de 2025, si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada.

2.Les substitucions de tot el curs escolar tindran  efectes a l’1 de setembre de 2022 fins el 31 de juliol de 2023. UOB ha reiterat en diferents ocasions el cessament al 31 d’agost de 2023 però Conselleria no ho ha acceptat de cap de les maneres. Cal dir que a l’esborrany presentat es cessava a 31 de juny de 2023. No es cobrarà la indemnització i no es tindrà en compte haver treballat un mínim de 5,5 mesos.

3.Les places temporals, que poden ser de jornada completa o mitja, cessaran dia 31 d’agost de 2025, si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada. En aquest cas hem demanat que els interins que triïn una plaça d’aquestes puguin renunciar després del primer any treballat sense penalització.  Al principi s’hi han negat, però després de la seva reflexió ens han dit que tothom que tingui mitja jornada al final del seu contracte podrà renunciar a la plaça sense penalització. 

Aquestes modificacions en la tipologia de places han fet que Conselleria hagi d’habilitar un tràmit telemàtic del 18 de juliol al 25 de juliol per tots aquells docents que vulguin canviar illes i/o jornades, ja que hem de tenir present que tant les vacants, com les places temporals hauran de ser cobertes durant 3 anys (excepte si la plaça no és ocupada per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada). UOB Ensenyament ha demanat que a aquest tràmit es puguin canviar també les funcions però no ho han acceptat.

Així mateix era inadmissible que els companys i companyes que modificassin la tipologia de jornada a una illa, per exemple, llevar l’opció de mitja jornada d’aquella illa, quedassin directament fora de l’opció de la jornada sencera dins aquella illa. UOB, ha estat l’únic sindicat que ho ha demanat, i finalment hem aconseguit que es pugui llevar l’opció de mitja jornada però poder seguir conservant l’opció d’optar a la jornada sencera d’aquella illa

UOB Ensenyament ha posat de manifest la seva indignació per la retallada que suposa el no cobrament d’estiu (ni tan sols indemnització) per part de tots aquells interins que no aconsegueixen l’adjudicació d’una vacant o una plaça temporal. L’esborrany presentat per Conselleria manté la retallada de drets promoguda pel govern estatal amb l’eliminació de la indemnització per a tots aquells interins que a través d’una o diverses substitucions haguessin sumat més de 5’5 mesos treballats. De res ha servit la demanda feta durant la Mesa anterior en el sentit de modificar el cessament i cercar recursos jurídics per no pegar aquest cop de tisora. Com a mínim, però, s’ha aconseguit, tal com UOB havia demanat, que els contractes s’allarguin fins dia 31 de juliol envers del 30 de juny. Per tant, la cosa
queda així: no es cobrarà la indemnització per haver treballat 5,5
mesos però en el cas que es faci una substitució en la que el titular no es reincorpori abans de l’1 de juliol, es cobrarà el mes de juliol.

D’altra banda, i de manera excepcional, s’estableix un tràmit voluntari previ al procés ordinari d’adjudicacions de substitucions per considerar afins als àmbits altres especialitats, que tingui validades l’aspirant que ho sol·liciti, per a la cobertura de places en el procés extraordinari de substitucions. Les especialitats afins de cada un dels diferents blocs (llengua i ciències socials, ciències i tecnologia, i pràctic), queden definides a l’Annex 5 de l’esborrany de la Resolució). 

Finalment, l’adjudicació de places es farà seguint aquest ordre:

1.  Les places reservades per aspirants amb discapacitat.

2. Les places d’especialitats de difícil cobertura.

3. Les places preferents.

4. Les placces no preferents.

5. Les places triades pels interins exclosos per català.

Termini per presentar les sol·licituds:

 • Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: des del 6 de juliol a les 09:01 fins al 8 de juliol a les 08.59.
 • Funcionaris docents en pràctiques: des del 27 de juliol a les 12.01 hores fins al 29 de juliol a les 08.59 hores.
 • Funcionaris interins docents: des de l’1 d’agost a les 14.01 hores fins al 4 d’agost a les 08.59 hores.

Termini de modificació d’opcions (jornades i illes):

 • Des del dia 18 de juliol a les 9:00 fins al 25 de juliol a les 8:59.

Termini tràmit d’especialitats afins per al procediment extraordinari d’adjudicacions de places:

 • Des del dia 18 de juliol a les 9:00 fins al 31 d’agost a les 8:59.

2. Procediment de tutorització de funcionaris interins i personal laboral per al curs 2022-2023:

No hi ha hagut canvis substancials respecte del procediment del curs anterior.

A la nostra intervenció en aquest punt hem demanat:

 • Afegir un apartat on especifiqui que: «Aquells aspirants que han superat la fase d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents, aprovats sense plaça, es considerin tutoritzats». Ens han dit que per normativa és impossible.
 • Substituir «30 dies consecutius» per «30 dies acumulables en períodes mínims de 15 dies» i per tant substituir «en el mateix centre públic» per «en un o més centres públics». Conselleria no ha acceptat aquesta esmena a causa del fet que trenta dies consecutius és el mínim que compleix el criteri d’objectivitat per a l’avaluació.

Mesa Sectorial 16/9/20. Substituts “express”

 

Ahir matí, de manera telemàtica, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d’ altres representants de l’Administració.

S’han tractat dos dels tres punts prevists a l’ordre del dia: Places per a substitucions inajornables i de curta durada i Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, que va quedar ajornat a l’anterior Mesa. El punt de Modificació de la convocatòria d’adjudicacions es va retirar de l’ordre del dia.

Places per a substitucions inajornables i de curta durada

Es va aprovar una resolució que, bàsicament, preveu la creació i adjudicacions de places de substitucions “express”. Aquestes places sortiran en el tràmit ordinari de substitucions del cap de setmana i tendran les següents particularitats:

 • El centre de destinació serà la Conselleria (en el cas de Mallorca) i les delegacions territorials (en el casos de Menorca i Eivissa-Formentera)
 • Hi haurà places d’infantil, de primària i d’àmbits SL i CT
 • La durada serà des de l’adjudicació i fins a final del trimestre escolar.
 • S’adjudicaran respectant l’ordre a la borsa dels aspirants que hi participin i les seleccionin.
 • Els interins que seleccionin aquestes places es comprometen a:
  • Cobrir substitucions de curta durada (3, 4, 5 dies…) de tutors d’infantil, de primària i de professors d’ESO que estiguin de baixa per causes directament relacionades amb la Covid-19 (quarentenes, pendents PCRs, etc.) en els centres de tota la illa de destinació d’aquestes places. A aquests efectes Eivissa i Formentera es consideren una única unitat territorial.
  • Incorporar-se en 24 hores en el centre on s’hagi produït una d’aquestes baixes.
  • No renunciar a la plaça adjudicada.
 • Altres particularitats:
  • Si en acabar la substitució d’una d’aquestes baixes no és necessari anar a un altre centre a cobrir-ne una altra, l’interí romandrà en el centre fent suports, a l’espera que es produeixi la necessitat de substitució en un altre lloc.
  • Es consideraran tutoritzats, a menys que algun dels directors faci un informe negatiu.

Posicionament d’UOB

Tot i que aquesta mesura dóna una resposta ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia registren baixes importants entre els docents que afecten al normal funcionament dels centres, no és menys cert, i així ho férem constar, que aquesta necessitat sorgeix per la manca de dotació de suficients docents als centres, que amb l’escassetat de les seves plantilles es veuen desbordats en produir-se qualsevol baixa.

Per altra banda, demanàrem la modificació de la resolució de la tutorització, en el sentit que siguin susceptibles de tutoritzar aquells docents que puguin acumular el mes de docència en períodes mínims de quinze dies i no se’ls exigeixi un mes consecutiu.

Publicació BOIB

Com que la necessitat de substitucions és urgent, avui mateix s’ha publicat la resolució al BOIB, la qual cosa permetrà que demà divendres ja s’ofereixin aquestes places en el tràmit ordinari de substitucions.


Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris

UOB no va dona suport a un esborrany de resolució que, encara que en el seu conjunt normalitza una sèrie de situacions que fins ara es resolien “com es podia”, no dona una sortida satisfactòria a aquells interins que es veuen desplaçats de la seva vacant per aquesta qüestió.

Així, la nostra posició és no aprovar aquesta resolució fins que es respectin:

– el dret a la protecció de la salut del funcionari que necessita un canvi per aquest motiu, i

– el dret al treball del funcionari interí que és expulsat de la seva vacant.

L’Administració es va comprometre a estudiar fórmules, dins el marc normatiu, que millorin la situació dels afectats, com ara poder-lis oferir la plaça que deixa buida el funcionari desplaçat, i remetre’ns noves redaccions de l’esborrany en aquest sentit.

Interins: selecció de places estiu 2020

INDICACIONS PER AL TRÀMIT DE SELECCIÓ DE PLACES

 • El tràmit d’estiu per a optar a l’adjudicació d’una plaça d’interí estarà obert des del 24/7/20 a les 10.00 fins al 29/7/20 a les 9.59 h
 • Podeu accedir al tràmit clicant AQUÍ o AQUÍ. Recordau que s’hi pot accedir usant els següents sistemes d’identificació personal: @Clave, DNI electrònic o usuari i contrasenya (aquests darrers, els mateixos que per accedir al Gestib o al Portal del Personal)
 • Estan obligats a realitzar-lo tots els interins admesos a la borsa del curs 20-21 i també els exclosos per català en aquesta mateixa borsa.
 • Els interins admesos a la borsa o exclosos per català que no realitzin aquest tràmit de selecció de places quedaran com a no disponibles (és a dir, no se’ls podrà adjudicar cap plaça) com a mínim durant el primer trimestre del curs 20-21. Per poder tornar a estar disponibles a partir del segon trimestre, els interessats hauran de declarar-se disponibles abans del 10/12/20. 
 • En aquest procés s’ofereixen les places vacants, si bé també s’hi poden oferir substitucions d’una durada prevista de tot el curs escolar. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places que s’ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2020-2021 i que consten com a disponibles el dia en què s’obri el termini de sol·licitud de places.
 • Un cop iniciat el tràmit, se us presentarà una llista amb totes les places que cadascú pot ocupar en funció de les seves titulacions i opcions o creuetes de jornada, illa, etc. indicades en el tràmit per formar part de la borsa i dels perfils que hàgiu seleccionat a l’inici del tràmit actual. Aquestes places, s’hauran d’anar seleccionant i situant per ordre de preferència de l’interí.
 • Les places que posen “Base específica 9 (Resolució DGPD 19/12/2019) – Inserció automàtica Perfil 500“, es refereixen a les places de discapacitats.
 • L’ordre de preferència en la selecció serà respectat, a més de la puntuació individual definitiva, a l’hora de l’adjudicació a cada interí. En ordenar les places, es poden alternar cossos, funcions, illes, tipus de jornada.
 • Si un interí no selecciona totes les places a què pugui optar, la Conselleria li afegirà d’ofici les places no seleccionades per ordre ascendent de codi de plaça.
 • En aquest tràmit no es poden modificar illes,tipus de jornades, funcions o qualsevol opció indicada en el moment en què us apuntàreu a la borsa.
 • Un cop ordenades totes les places per ordre de preferència, s’han de passar totes les pantalles del tràmit fins a finalitzar-lo, i comprovar sempre al final que la vostra sol·licitud compta amb un número de registre, no de pre-registre.
 • El tràmit es pot realitzar tantes vegades com es vulgui i només serà vàlid el darrer tràmit realitzat, finalitzat i registrat.
 • Recordau també que sovint, i sobretot als primers dies o als matins, el tràmit sol col·lapsar-se i quedar penjat per la gran quantitat d’interins que intenten fer-lo alhora. En aquests casos, tornau-ho a intentar en un altre moment.
 • I sobretot, tranquil·litat en la realització del tràmit i sort en les adjudicacions!

MÉS INFORMACIONS ÚTILS

CALENDARI

 • 10/8/20. Llista definitiva d’interins admesos i exclosos.
 • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • Entre el 10 i l’11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
 • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l’estiu.

PRESA DE POSSESSIÓ

 • Un cop publicades les llistes definitives d’adjudicacions i abans de l’1/9/20, tots els interins a qui se’ls hagi adjudicat una plaça han de realitzar el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió, que s’activarà al Portal del docent interí.
 • Els interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals ara se’ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior, després d’haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre al nou centre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n’hi ha, en el seu centre del curs 19-20.
 • Per als interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals se’ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenen la plaça al curs 19-20, s’entén com a causa justificada per a no incorporar-se al nou centre el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n’hi ha, al centre del curs 19-20.
 • La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s’ha fet abans, s’han de produir no més tard del 7 de setembre. L’interí ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme
 • Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l’adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.

  ALTRES

  Aclariment respecte al possible cessament d’interins que ocupen vacants

  En relació al possible cessament de funcionaris interins que ocupen una vacant:

  • La situació que preveu el BOIB en la resolució d’adjudicacions no és nova, el que sí és nou és que enguany ho han explicitat.
  • El desplaçament d’un interí amb vacant del seu lloc de feina per a que un funcionari passi a ocupar aquesta vacant només es produeix quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictamina que un determinat funcionari, en un moment qualsevol del curs, ha de canviar de centre.
  • El canvi d’aquest funcionari de carrera es fa de forma definitiva, per la qual cosa ha d’ocupar, necessàriament, una vacant.
  • D’acord amb la legislació vigent, la Llei 3/2007 de la Funció pública de la CAIB i la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, els dictàmens del SPRL són d’obligat compliment per part de l’administració i el funcionari de carrera te dret a fer el canvi de centre.
  • UOB va demanar a la mesa sectorial que quan es produïssin aquests casos (n’hi ha hagut tres el curs 19-20) l’interí no fos cessat i se li oferís realitzar una “permuta” i ocupar el lloc de feina deixat pel funcionari. La DG de personal docent es va comprometre a estudiar aquesta o altres possibles solucions

  Mesa de convocatòria d’adjudicacions per al curs 20-21

  Avui dematí s’ha duit a terme la Mesa Sectorial per tractar l’esborrany de la convocatòria d’adjudicacions per al curs 20-21, que recull la normativa ja establerta tant en la convocatòria de la borsa d’interins com en la de les comissions de servei.

  Es preveu que la convocatòria d’adjudicacions es publiqui al BOIB aquest dissabte 11/7/20.

  NOVETATS

  • La principal novetat és que, als tràmits habituals d’adjudicacions de l’estiu i setmanals ordinaris i extraordinaris durant el curs, s’afegeix un nou tràmit setmanal anomenat Procediment urgent, ja definit dins la convocatòria de la borsa. Per a més informació, podeu consultar la nostra Guia d’interins per al curs 20-21.
  • Els exclosos per català podran participar de tots els tràmits d’adjudicacions, que seran adjudicats sempre en darrera posició.

  CALENDARI INTERINS (Pendent de publicació al BOIB)

  • 6/7/20. Llista d’interins tutoritzats al curs 19-20.
  • 6/7/20. Llista provisional d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
  • Del 7 al 13/7/20, reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
  • 20/7/20. Llista definitiva d’admesos i exclosos a borsa segons el barem d’experiència i formació acadèmica.
  • 20/7/20. Llista provisional d’admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent.
  • Del 21 al 27/7/20, reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent. Només per reclamar puntuació de formació permanent.
  • Del 24 al 28/7/20, tràmit de selecció de places per a les adjudicacions de l’estiu.
  • 10/8/20. Llista definitiva d’interins admesos i exclosos.
  • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
  • Entre el 10 i l’11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l’estiu.
  • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l’estiu. 

  CALENDARI FUNCIONARIS DE CARRERA (Pendent de publicació al BOIB)

  • 14/7/20. Publicació de la llista de funcionaris suprimits, desplaçats, en expectativa i reingressats.
  • Del 15 al 16/7/20, tràmit de selecció de places per part dels funcionaris del punt anterior i els de les comissions de serveis.
  • 17/7/20. Adjudicació de places i publicació de les llistes provisionals d’adjudicacions.
  • Entre el 17 i el 20/7/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions.
  • 20/7/20. Llistes definitives d’adjudicacions.

  PRINCIPALS APORTACIONS DE UOB

  • Que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s’adjudiquin en primer lloc respecte de la resta de comissions.
  • Que els interins no estiguin obligats a seleccionar totes les places a què poden accedir al tràmit d’adjudicacions de l’estiu, i més enguany, tenint en compte que la selecció s’haurà de fer, segons el calendari previst, sense saber la puntuació definitiva de cada interí.
  • Que les substitucions cessin a 31/8 o a la data de reincorporació del titular i no a 30/6.
  • Que els interins que no canvien de centre no siguin cessats durant les vacances de Nadal i Pasqua.
  • Que la D.G. de Planificació i Centres respecti el dret a reducció de jornada dels majors de 55 anys, ja siguin interins o funcionaris de carrera.

  Interns substituts al tercer trimestre

  ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS
  La Conselleria ha publicat la següent informació:

  INSTRUCCIONS PER A LA PRESA DE POSSESSIÓ:

  • Tots els docents als quals se’ls adjudiqui una plaça durant aquest 3r trimestre hauran de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió (disponible al ‘Portal del docent interí’) i, a continuació, posar-se en contacte amb el director del centre per formalitzar la presa de possessió.
  • El TERMINI MÀXIM per formalitzar la presa de possessió serà el dia següent a la data d’adjudicació. (mentre feu el tràmit de substitucions podeu consultar la fitxa de centre amb les dades de contacte).

  PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS EXTRAORDINARI:

  • Es recorda que en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials es podrà aplicar, en qualsevol moment, el procediment extraordinari d’adjudicació de places amb els aspirants disponibles a la borsa.

  SEGON TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS:

  • A causa de les circumstàncies excepcionals de l’estat d’alarma, el següent tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 30 d’abril i 4 de maig (en els horaris habituals dels tràmits de substitucions dels caps de setmana).
  • L’adjudicació de les places es farà el mateix dia 4.

  ALTRES:

  • És important que les preses de possessió es formalitzin en el temps indicat. Si fos necessari els Serveis de Primària i Secundària, així com les delegacions territorials, podran facilitar el contacte dels centres i/o equips directius.
  • Aquesta informació també s’enviarà als equips directius dels centres.
  • Portal del docent interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/
  • Tràmit previ a la presa de possessió: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0070POSS&version=1

  INTERINS SUBSTITUTS

  La Conselleria ens ha fet arribar la següent informació:

  • El primer tràmit telemàtic de substitucions del tercer trimestre estarà obert del divendres 17/4/20 a les 13.00 hores fins el dilluns 20/4/20 a les 12.00. Les adjudicacions es faran el mateix dilluns 20/4/20.
  • El cessament dels interins que hagin acabat la seva substitució, l’ha de notificar la directiva pel canal habitual del GESTIB abans de dimecres 8/4/20 o, com a molt tard, abans del dimarts 14/4/20 a les 15.00
  • Si el cessament corresponent no es realitza en els terminis indicats, l’interí que finalitza la substitució no estarà disponible per a participar del tràmit d’adjudicació que s’obrirà el divendres 17/4/20.
  • Per a sol·licitar nous substituts, el centre ha fer-ho també via GESTIB abans del dijous 16/4/20 a les 15.00.

  NOVETATS: convocatòria borsa interins 20-21

  Després que a la Mesa Sectorial (MSE) de divendres passat, 13/12/19, la Conselleria no acceptàs cap de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB votà en contra de l’esborrany, i a l’espera que la convocatòria de borsa d’interins per al curs 20-21 es publiqui al BOIB aquesta setmana, sembla que els termes quedaran de la següent manera:

  CONVOCATÒRIA

  TERMINI

  • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s’obrirà el 15/1/20 i es tancarà el 31/3/20.

  TRÀMIT TELEMÀTIC

  •  La principal novetat és que els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d’ofici, de manera que només hauran d’apuntar-s’hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20.
  •  Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d’exclusió, despuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, hauran de fer un tràmit habilitat a tal efecte.

  BORSA ÚNICA

  •  Per segon any, la borsa d’interins es constituirà com a una sola llista, fet que, al moment de les adjudicacions, suposarà que es respecti l’odre de preferència en què l’interí seleccioni les places a què pot optar.

  SELECCIÓ D’OPCIONS

  • Es mantendrà el sistema de creuetes per a seleccionar funcions o especialitats, illes, tipus de jornada, centres d’especial dificultat, places itinerants o compartides, etc.

  REGISTRE DE FORMACIÓ

  • La nova documentació referida a les activitats de formació permanent s’ha d’adreçar únicament i exclusiva al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la direcció General de la Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el model de sol·licitud que trobareu clicant AQUÍ. Si la formació es registra a la mateixa sol·licitud d’inscripció a la borsa, no es tendrà en compte ni es baremarà.
  • Finalment, la Conselleria no ha cedit a les nostres demandes i els mèrits de formació permanent que es valorin seran aquells assolits fins al 31/8/19.

  BAREM

  •  La principal novetat del barem és la meritació del fet d’haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en les convocatòries de 2019 i/o 2020. Aquest fet suposarà 5 punts per convocatòria aprovada. Aquesta és l’única de les nostres demandes que s’ha acceptat, encara que parcialment.
  • També hi ha novetats en les dates límit de valoració de mèrits assolits. Així, es baremarà l’experiència docent adquirida fins al 31/8/19, la formació acadèmica fins al 31/3/20 i la formació permanent fins al 31/8/19.

  ALTRES NOVETATS

  NOU TRÀMIT D’ADJUDICACIÓ URGENT

  • A més dels tràmits habituals d’adjudicació de places, al curs 20-21 s’establirà un nou tràmit anomenat “Procediment urgent”.
  • Aquest tràmit d’urgència s’obrirà i es tancarà cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit habitual de cap de setmana.
  • S’hi oferiran les places que hagin quedat sense adjudicar en el tràmit ordinari de substitucions.
  • Podrà participar d’aquest procediment urgent qualsevol interí que formi part de la borsa o no i tant si hi figura com a admès com si hi figura com a exclòs per català, per formació pedagògica o per ambdues.

  TRÀMIT D’ADJUDICACIONS SETMANAL

  •  El tràmit setmanal de cap de setmana per a optar a substitucions o vacants sobrevingudes continuarà igual: s’obrirà cada divendres i es tancarà al dilluns a migdia. Com sempre, si hi ha interferències per dies festius, vacances o altres, la Conselleria informarà amb antelació dels dies en què es podrà accedir a aquest tràmit.
  • Podran participar d’aquest tràmit no només els admesos a la borsa sinó també, i com a novetat, els exclosos per català.
  • A més, s’inclourà en aquest tràmit la novetat de poder-hi seleccionar places que corresponguin a opcions d’illa, jornada, etc. diferents de les opcions que l’interí marcà quan s’apuntà a la borsa.

  TRÀMIT EXTRAORDINARI D’ADJUDICACIONS

  •  La novetat en aquest tràmit, que continuarà fent-se via telefònica o correu electrònic entre el dimarts i el dijous a vespre, és el fet que una única vegada al curs, es permetrà a l’interí renunciar sense al·legar cap motiu, a la plaça que se li adjudiqui per aquest procediment.
  • En aquest tràmit es podran oferir places als interins admesos i disponibles a la borsa i als exclosos per català.
  • S’hi adjudicaran les places que hagin quedat sense adjudicar en el tràmit del cap de setmana o en l’urgent.

  ADJUDICACIONS DE L’ESTIU

  •  En aquest procés d’adjudicació de destinacions provisionals, la novetat que s’hi introdueix és que hi podran participar els exclosos per català.
  • S’hi continuaran oferint places vacants, substitucions previstes per a tot el curs escolar.

  ORDRE D’ADJUDICACIONS

  •  En el nou tràmit d’adjudicacions per Procediment urgent, se seguirà el següent ordre d’adjudicació:
  1. Els aspirants, tant si són a la borsa com si no, en possessió de la titulació acadèmica i de la formació pedagògica, per ordre de participació en el tràmit.
  2. Els aspirants, tant si són a la borsa com si no, en possessió de la titulació acadèmica però no de la formació pedagògica, per ordre de participació en el tràmit.
  • A la resta de tràmits, és a dir, al de l’estiu, al de cada cap de setmana i a les adjudicacions extraordinàries, l’ordre d’adjudicació serà el de sempre:
  1. Admesos i disponibles del grup I.
  2. Admesos i disponibles del grup S.
  3. Exclosos per català, ordenats primer per nivell de coneixements de català i, entre ells, aplicant-los el barem.

  DISPONIBLES /NO DISPONIBLES

  •  Hi ha una novetat important en aquest apartat, i és que els aspirants que se situïn voluntàriament com a no disponible, es mantendran en aquesta situació des del moment en què s’hi declarin i fins al final del curs escolar.
  • El tràmit de modificació d’estat continuarà realitzant-se des del Portal del Docent Interí.

  RENÚNCIA JUSTIFICADA I RESERVA DE PLAÇA

  •  Les causes de renúncia justificada són:
  1. Embaràs
  2. Període de maternitat / paternitat, adopció o acolliment
  3. Fills menors de tres anys
  4. Malaltia pròpia
  5. Força major, a valorar per la D. G. de Personal Docent
  • Pel que fa a la reserva de plaça havent renunciat de manera justificada per embaràs o maternitat / paternitat, adopció o acolliment, s’introdueix la novetat que tot el temps en què la plaça sigui reservada i fins que s’hi incorporin, puntuarà per experiència docent.

  REIVINDICACIONS DE UOB

  • Si voleu consultar la llista de les principals demandes de UOB sobre la gestió d’interins, vegeu-les al resum de la darrera Mesa tècnica realitzada el 18/11/19 clicant a l’enllaç anterior.

  Interins 20-21: novetats i resum de la primera Mesa

  Avui dematí ha tengut lloc la primera Mesa entre sindicats i Conselleria per parlar de la gestió d’interins al curs 2020-21 i la previsió és que es torni a convocar Mesa sobre el mateix tema per dilluns que ve dia 25.

  Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat

  Vegeu, de la Mesa d’avui, les informacions més destacades i les aportacions de UOB a cada punt:


  CONVOCATÒRIA DE BORSA

  Les principals novetats o propostes de la Conselleria són:

  • El termini per apuntar-se a la borsa d’interins s’ampliarà i previsiblement estarà obert del 10 o el 15/12/19 al 31/3/20.
  •  Els mèrits o requisits a presentar i tenir en compte a l’hora de baremar els interins serien els assolits fins al 31/8/19.
  •  Els interins que ja estassin apuntats a la borsa en el curs actual i que
   no haguessin de presentar nova documentació o canviar opcions de illes, jornades o funcions, no caldria que es tornassin a apuntar cada any, en no ser que fes un any consecutiu (o altre termini a determinar) que l’apuntat a borsa s’hagués declarat com a no disponible.
  • Aquesta darrera novetat i algunes de les que trobareu més avall a l’apartat sobre tràmits telemàtics d’adjudicacions, anirien encaminades cap a l’objectiu de tenir una borsa oberta tot l’any. Segons la Conselleria, falta estudiar i anar polint aquesta idea que voldrien poder tenir valorada de cara al curs 2021-22.

  Les principals peticions de UOB a aquesta convocatòria són:

  > Quant a les Bases específiques:

  • Que es recuperi l’opció de disponibilitat per treballar 1/3 de jornada per tal de cobrir les reduccions de jornada que els funcionaris de carrera demanin en aquesta proporció.
  • Que l’excepcionalitat dels professors tècnics d’FP només demani dos requisits: A) haver acreditat un dia de servei en l’especialitat demanada i B) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu en procediment disciplinari.
  • Que es redueixi al màxim possible el temps d’espera entre el termini per apuntar-se a borsa i la publicació de les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos.
  • Que els PDF de llistes d’admesos i exclosos no es despengin de la web de Conselleria i es puguin consultar també de manera retrospectiva com a mínim durant quatre anys.
  • Que s’arregli el portal de baremació de la mateixa web, que no funciona i no permet consultar els admesos i exclosos actuals.

  > Quant al Barem:

  • Que la data de finalització de reconeixement de mèrits sigui fins al darrer dia de la convocatòria.
  • Que el fet d’haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en convocatòria igual o posterior a la del 2018 es meriti en un apartat diferent de la formació i de l’experiència docent i que, d’entre aquests aprovats, els que siguin a la llista S es considerin tutoritzats i passin directament a la llista I.
  • Que es baremi l’experiència docent a escoles municipals de música, escoletes d’infantil i universitats privades així com l’experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d’FP, professorat d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
  • Que l’experiència a centres privats puntuï menys que a centres concertats.
  • Que l’experiència com a professors de religió puntuï com a màxim com a un centre concertat.
  • Que l’experiència a centres públics d’altres comunitats autònomes puntuï menys que l’experiència als centres públics de les Illes Balears.
  • Pel que fa a la puntuació per formació acadèmica, que s’hi incloguin els Graus Superiors del Conservatori.
  • Que s’afegeixi un apartat d’FP on s’hi baremin les titulacions de Grau  Mitjà i Grau Superior.
  • Que meritin les titulacions de les Escoles d’Art.
  • Respecte a la formació no acadèmica o permanent, que es baremin la formació del SOIB i les certificacions professionals.

  > Quant a l’Annex 4:

  • Per cinquè any consecutiu demanam que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a la revisió, l’anàlisi i l’establiment d’un diagnòstic sobre l’estat d’aquest Annex .
  • Que la Conselleria ens faci arribar els informes de validació de funcions per a una titulació concreta, tant si l’informe és favorable a la validació com sinó, periòdicament a partir d’ara i en retrospectiva des del 2015.
  • Que es contempli la possibilitat que un màster, una titulació de Tècnic Superior d’FP, una habilitació de Magisteri o l’experiència com a professor especialista puguin habilitar funcions.

  CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIONS 

  Les propostes principals de Conselleria serien:

  • Mantenir l’obligatorietat de seleccionar totes les places a què l’interí pugui accedir en el tràmit d’adjudicacions de l’estiu.
  • La revisió del tràmits telemàtics: vegeu-ho a continuació.

  TRÀMITS TELEMÀTICS D’ADJUDICACIONS 

  Les principals novetats de la Conselleria serien:

  • Es permetria que els exclosos per català i/o els exclosos per formació pedagògica participassin a tots els tràmits de selecció de places, tant d’estiu com setmanals, mantenint-se, això sí, en la darrera posició en l’ordre d’adjudicació. (Vegeu esquema més avall *)
  • Al tràmit setmanal d’adjudicacions seria possible optar també a places definides per opcions que l’interí no hagués seleccionat quan s’apuntà a borses. Per exemple, si un interí només seleccionà jornada completa a Mallorca per a funció de Català a Secundària, al tràmit setmanal d’adjudicacions també podria optar a places d’altres illes o a altres funcions que pogués impartir i que no hagués seleccionat o podria optar també a places de mitja jornada, fet que no faria necessària la modificació de les creuetes de cada interí durant el curs.
  • Es crearia un nou tràmit telemàtic setmanal d’adjudicació de vacants sobrevingudes i substitucions per via d’urgència, que s’obriria cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit setmanal i es tancaria el dilluns a vespre, abans de començar el dimarts amb les telefonades per a les adjudicacions extraordinàries. A aquest tràmit hi podria participar qualsevol persona admesa o exclosa a borsa o no apuntada a borsa quedant aquests últims en darrera posició d’adjudicació per darrere dels exclosos. (Vegeu esquema més avall*). Les places que s’oferirien en aquest tràmit d’urgència serien les que haguessin quedat desertes en l’adjudicació setmanal ordinària de cap de setmana.

  Segons la D.G. de Personal Docent, aquests canvis exposats permetrien una reducció de les publicacions de convocatòries extraordinàries d’interins per una part i de les adjudicacions extraordinàries d’entre setmana per l’altra, en què l’acceptació de la plaça sí que és obligatòria.

  * Esquema procediments d’adjudicacions:

  1. Tramit telemàtic d’adjudicacions de l’estiu.
  2. Adjudicacions setmanals.

                      2.1. tràmit telemàtic ordinari setmanal de divendres a dilluns.

                      2.2. tràmit telemàtic urgent setmanal el dilluns horabaixa.

                      2.3. adjudicacions extraordinàries de dimarts a dijous.

  * Esquema ordre d’adjudicació:

  1. Admesos a borsa.
  2. Exclosos per català.
  3. Exclosos per formació pedagògica.
  4. Exclosos per català i formació pedagògica.
  5. (Només aplicable en el tràmit telemàtic urgent setmanal del dilluns horabaixa) No admesos ni exclosos, és a dir, interessats que no s’han apuntat a borsa, però que compten amb titulacions adequades segons l’Annex 4 de la convocatòria de borsa.

  Principals demandes de UOB respecte a les adjudicacions:

  •  Que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a revisar els tipus de perfils i els criteris de perfilament.
  • Que en una plaça de suport l’interí no pugui ser l’únic responsable d’un grup classe.
  • Que es respecti el dret a la reducció de jornada dels interins majors de 55 anys.
  • Que es revisin les dates de cessament i el cobrament de l’estiu i que qualsevol interí que hagi treballat 5,5, mesos i tengui contracte a 30 de juny se li estengui d’ofici el contracte fins a 31 d’agost sempre i quan no es reincorpori el titular de la plaça.
  • Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places a què hom pot optar en el tràmit d’adjudicacions de l’estiu.
  • Pel que fa a possibles mesures d’estabilitat per a interins en relació amb les adjudicacions, hem reiterat la nostra oposició a la possibilitat de l’existència de places de pacte.

  ESPECIALITATS MANCADES DE PROFESSORAT

  Pel que fa a aquestes especialitats, que obliguen a publicar cada any convocatòries extraordinàries de borses d’interins i de professors especialistes en funcions com ara Català, Alemany, Francès, Cuina, Sistemes Electrònics o Manteniment de vehicles entre altres:

  La Conselleria ha informat que:

  • Quant a les adjudicacions, confien que el  nou esquema de procediments i el fet que els exclosos per català i/o formació pedagògica puguin accedir a tots aquests procediments, ajudaran a mitigar el problema mentre s’espera a poder tenir el sistema organitzat per a tenir la borsa oberta tot l’any.
  • Que s’ha fet una revisió d’ofici de l’annex 4 en les especialitats on s’ha detectat aquesta mancança.

  UOB, per altra part, ha reiterat:

  • La necessitat de revisar l’annex 4
  • La necessitat de convocar el Grup de treball per estudiar diferents possibilitats per a solucionar el problema. 

  TUTORITZACIÓ

  En general, s’han fet les següents aportacions:

  Conselleria:

  • Creuen que és necessari acabar de definir el funcionament de la tutorització però no han indicat en quin sentit introduirien canvis.

  UOB hem demanat que:

  • La tutorització sigui més una acollida i acompanyament al nou professorat que comença a treballar que no pas un tràmit burocràtic.
  • Que es mantengui el procediment actual amb el termini de 30 dies, que aquests puguin ser acumulables i que la funció principal sigui la d’acompanyament.
  • Que els professors especialistes es considerin tutoritzats en les mateixes condicions que els interins docents.

  Altres:

  • Tres sindicats han demanat que es revisi tot el procediment de tutorització per tal que aquest sigui equiparable i homologable a les pràctiques dels que han aprovat oposicions. En realitat, això suposaria un allargament temporal molt important de la tutorització, que hauria de ser de cinc mesos i mig com a mínim, i un augment significatiu de la burocràcia.

  837 places adjudicades i 126 sense adjudicar

  En el primer procés d’adjudicacions de setembre d’aquest curs 18-19, que es va fer entre el 7 i 10 de setembre (recordau que el primer tràmit previst era pels dies 4 a 6 de setembre i que la Conselleria el va haver de cancel·lar a corre cuita), es varen gestionar un total de 837 places, de les quals en quedaren sense adjudicar 126 (aproximadament un 15%) i algunes foren eliminades de l’aplicació per duplicitats o canvis de perfil. Entre els dies 11 i 14, es realitzaren 55 adjudicacions extraordinàries.

  PLACES OFERIDES

  Cal destacar que entre les places disponibles, n’hi ha 185 que consten com a vacants i altres 68 que són substitucions de tot el curs escolar. Des d’UOB pensam que la gran majoria d’aquestes places podrien haver estat oferides en el tràmit del mes de juliol, ja que les “vacants” són places que ja havien quedat definides en el mes de juny, quan els centres tancaren les quotes amb planificació.

  En les diferents funcions d’Educació primària, es varen oferir un total de 242 places, mentre que a Educació infantil, el total va ser de 126 places.

  En els diferents cossos de secundària, hi destaquen, per número de places oferides, les següents funcions:

  • Llengua castellana 17 places
  • Geografia i història 22 places
  • Matemàtiques 30 places
  • Anglès 42 places
  • Llengua catalana 18 places
  • Orientació educativa 15 places
  • Tecnologia 16 places
  • Sistemes i aplicacions informàtiques 23 places

  Fer constar, també, que un total de 42 places de secundària estan perfilades amb doble funció.

  PLACES ADJUDICADES

  El gruix de les 704 places adjudicades el dilluns 10, tenint en compte que s’hi inclouen tant jornades completes com mitges, són substitucions, que tenen durades més o menys llargues, però que sempre presenten data de finalització de contracte prevista abans del 30 de juny. Les motivacions d’aquestes substitucions són diverses: maternitats i/o lactàncies, assumptes propis, reduccions de jornada, baixes, renúncies justificades…

  PLACES NO ADJUDICADES

  A més, però, quedaren un total de 126 places sense adjudicar, per manca d’interins que optassin a elles.

  – Algunes d’aquestes places (7) foren eliminades per motius diversos com canvis de perfilació de funcions, errors de
  duplicitat de places, unificació de dues mitges jornades de diferents
  centres…

  – Les especialitats més afectades per les no adjudicacions foren: Alemany (5 places no adjudicades), Navegació i instal·lacions marines (6 places), Perruqueria (6 places), Equips electrònics (6 places), Manteniment de vehicles (7 places), Cuina i pastisseria (8 places), Instal·lacions electrotècniques (8 places) i, cal destacar especialment, Sistemes i aplicacions informàtiques (22 places).

  – Encara que en nombres absoluts no són rellevants, cal fer esment que un 48% de places oferides en els Ensenyaments artístics i un 31% de les Escoles Oficials d’Idiomes, quedaren sense cobrir.

  – Per Illes, no foren cobertes 67 places a Mallorca, 19 a Menorca, 31 a Eivissa i 7 a Formentera.

  – Del total d’aquestes 126 places, 55 s’adjudicaren els dies posteriors de manera extraordinària i per via telefònica.

  Podeu consultar les adjudicacions actualitzades al PORTAL DE L’INTERÍ entrant a “places” i clicant a “resultats adjudicació