Etiqueta: CEP

Avaluació dels assessors i directors de centres de professorat

Avui matí s’ha reunida la Comissió del procés d’avaluació dels assessors i directors de centres de professorat amb els membres de l’Administració pertinents i amb un representant de cada sindicat.

Com a primer punt, s’ha constituït la Comissió avaluadora i, posteriorment, s’ha informat de les sol·licituds rebudes. Aquest curs escolar s’han presentat 20 assessors i 5 directors.

Cal fer menció que aquest any el procés d’avaluació és diferent a la resta ja que han incorporat l’Informe de 360º, instrument que permet que un grup de persones avaluï les competències en l’acompliment habitual del treball d’un altre company a través d’un qüestionari. Amb l’anàlisi dels resultats s’elaborarà l’informe amb l’objectiu de millorar en el lloc de feina i preparar l’entrevista amb la Comissió.

Finalment ha quedat aprovat el calendari d’entrevistes que tindran lloc per videoconferència els següents dies:

 • Dijous 11 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Dimecres 17 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Divendres 19 de març de 9h a 10:20h (directors)

Es preveu que les entrevistes tinguin una durada de vint minuts i Carme Jaume, presidenta de la Comissió, ha dit que avui mateix informaran als participants de la calendarització aprovada.

Informacions del Ple del CEIB

Avui dematí s’ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i s’han tractat, principalment, els següents temes:

PACTE EDUCATIU

 •  El Parlament de les I.B. continua amb les sessions parlamentàries en què hi assisteixen les diferents entitats convocades. Podeu veure la intervenció que hi feu UOB Ensenyament el dia 1/2/18 clicant AQUÍ.
 • A nivell estatal, la comissió del congrés que hi treballa està aturada i, en conseqüència, també s’ha aturat el treball de la comissió del Consell Escolar Estatal, a l’espera que es reprengui el tema al Congrés.

ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DELS CEP

 •  El Ple ha aprovat l’esborrany de l’informe 1/2018 sobre l’esborrany que d’ordre que ha de regular l’organització i el funcionament de la xarxa de centres de professorat.
 • La principal novetat d’aquesta modificació de l’ordre és la creació d’un nou CEP a Calvià.
 • Podeu revisar la informació que publicàrem després de tractar l’esborrany de l’ordre a la Mesa de 3/2/18, on també hi trobareu l’esborrany d’ordre.

 INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU 2014-15

 • També s’ha aprovat l’esborrany de l’ISE 14-15 elaborat pel CEIB.
 • El president del CEIB ha afirmat que el més destacable són les dades relatives a l’abandonament escolar, que situen les I.B. just al final del rànquing, només per sobre de Ceuta i Melilla.
 • S’ha informat també que ja s’ha avançat bastant en l’elaboració de l’ISE del curs 15-16.

MEMÒRIA CEIB 2017

Places d’assessors i directors de CEP

 

Ahir es va constituir la comissió avaluadora per a les comissions de serveis a places d’assessors i directors de centres de professors. Els darrers dos anys s’han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera. En cas de voler repetir els aspirants han de tornar a concursar.

Dels setze seleccionats el curs 16-17, dotze volen renovar i s’han d’avaluar i hi ha hagut una renúncia i una jubilació. Dues places van quedar vacants (Formentera i Manacor) i es van cobrir amb comissions de serveis ordinàries.

Per a l’avaluació dels assessors es tenen en compte quatre aspectes:

 • Memòria i autoavaluació de l’aspirant.
 • Informe del director del CEP.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista, on es fa incidència sobre tot en les propostes de millora.

Pel que fa als directors, els tres seleccionats de fa dos anys volen renovar. En aquest cas la comissió valora:

 • Memòria i autoavaluació.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista.

Els representants de l’Administració van dir que de moment totes les avaluacions són positives. Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l’horari següent:

 • 9h: aspirants a assessors de Mallorca (set en total).
 • 11h: aspirants a directors (tres).
 • 11,30: aspirants de Menorca i Eivissa (sis).

Per al 2019 hi ha intenció d’avançar el procés d’adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

El proper curs es crearà el CEP de Calvià amb cinc places, una d’elles de director. El primer any es cobriran per comissions de serveis ordinàries i el segon es farà el concurs de mèrits. Es preveu que les obres estiguin fetes en un any i mig i provisionalment s’instal·larà en un altre edifici. Aquest nou CEP comportarà la supressió d’una plaça al CEP de Palma, que passarà a tenir-ne dotze.

També està previst crear una plaça d’assessor més a Menorca i a Eivissa.

Avaluació d’assessors i directors de CEP: informació de la Mesa de dia 15

A la Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) que tengué lloc dilluns 15 de gener, es varen tractar, de forma conjunta, els esborranys que han de regir el procés d’avaluació d’assessors i directors de CEP.

La DG d’FP i Formació del Professorat explicà que la finalitat de les dues convocatòries és establir el procés d’avaluació únicament d’aquells assessors i directors que volen continuar desenvolupant la corresponent tasca. Per tant, aquells que no vulguin continuar ocupant la comissió de serveis, no fa falta que facin res, simplement no han de participar en el procés.

Una de les dades que se’ns facilità és que actualment hi ha 16 assessors i 3 directors de CEP, tots en comissions de serveis d’una durada de dos anys.

Com a novetat principal en aquestes avaluacions que ja es feien se’ns indicà que abans simplement hi havia una comissió de valoració i que ara es pretén establir uns criteris més transparents i objectius, així com l’elaboració d’informes, etc.

L’Administració va destacar que l’entrevista personal amb els interessats la farien per coherència (perquè ambdues parts puguin opinar) però que en cap cas atorgaria punts extres. També varen recordar que els sindicats poden assistir, amb veu però sense vot, en els processos de valoració, ral com passa en els de selecció.

Cal tenir en compte que els interessats en continuar han de presentar la sol·licitud d’avaluació i memòria de les actuacions realitzades en el termini de 20 dies, un cop surti publicat en el BOIB, fet del qual us avisarem; i, tot seguit, enviar a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es una còpia de la sol·licitud en què consti la data d’entrada al registre i una còpia de la memòria.

Per a més informació detallada sobre els informes de valoració, la comissió avaluadora, etc., podeu accedir als següents enllaços:

 Continuarem informant.

Avui, llistes provisionals de places assessors i directors CEP

Avui dematí s’ha reunit la comissió de selecció de places d’assessors i directors de CEP en comissió de serveis, corresponent a la convocatòria de 13 de gener, amb presència de representants sindicals.

S’han presentat 26 sol·licituds per a 16 places d’assessor (dues n’han quedat excloses per incompliment de requisits) i quatre per a tres places de director.

Les places són per a dos anys, renovables per dos anys més i finalment per quatre anys més.

Avui estava previst publicar les llistes d’admesos i exclosos ordenades per baremació a la web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Un cop publicades els aspirants disposen de cinc dies per reclamar.

Dimarts 14 de març es tornarà a reunir la comissió per resoldre les reclamacions i aprovar el calendari d’entrevistes i defensa dels projectes, que en principi tindran lloc al CEP de Palma del 20 al 23 de març.

Places CEP: llistes definitives d’admesos i exclosos

El passat 2 de juny es va reunir la comissió avaluadora de les convocatòries de places de directors i d’assessors dels centres de professorat de les Illes Balears per resoldre les reclamacions. Podeu veure les  llistes definitives d’admesos i exclosos a la web de la Direcció General de Formació del Professorat.

Hi ha hagut 4 dies naturals per presentar els projectes, que seran avaluats entre el 6 i el 13 de juny, dia en que es reunirà novament la comissió. Les entrevistes als aspirants es faran els dies 16 i 17 de juny.

49 aspirants a places de CEP

Ahir va tenir lloc a la Direcció General de Formació del Professorat la comissió de selecció de places de CEP en comissions de serveis. Els sindicats hi han pogut assistir com a observadors després de tenir-ho prohibit la legislatura anterior amb govern del PP.

De les 32 places que hi ha als sis CEP de les Balears se n’han tret 19 a concurs, 16 d’assessor i 3 de director. L’any que ve està previst treure la resta de les que acabin la comissió de serveis, que en el cas dels CEP és de dos anys les dues primeres i de quatre la tercera, en cas que siguin consecutives.

Dels 49 aspirants 9 ho són per a director. Cada aspirant pot sol·licitar més d’una plaça i més d’un CEP.

Una de les sol·licituds s’ha desestimat per presentació fora de termini, una altra per no haver-se pogut verificar l’experiència docent per problemes burocràtics aliens a l’interessat, que s’espera poder esmenar a les reclamacions, i una tercera per no acreditar el sis anys d’experiència docent.

S’aprovà la llista provisional i s’obri un termini de reclamacions fins 27 de maig. Es preveu que la comissió de resolució de reclamacions es reuneixi el 2 de juny.

Tota la informació a la web del Servei de Formació del Professorat.

Places de directors i d’assessors del CEP en comissió de serveis

Comissions de serveis directors CEP:

 Comissions de serveis assessors CEP:

Sol·licituds: quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de les resolucions al BOIB (26 d’abril de 2016).

Nota de premsa de la Conselleria:


La Conselleria d’Educació i Universitat convoca places de directors i d’assessors de formació permanent en comissió de serveis

Darrera actualització: 27/04/2016 

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de
publicar al BOIB dues convocatòries per cobrir 19 places entre
directors i assessors dels centres de professorat de les Illes Balears. 
En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que
corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Totes són
places en règim de comissió de serveis per als cinc centres de
professorat (CEP) de les Illes Balears, mitjançant un concurs públic de
mèrits.

Es reparteixen de la següent manera:

Assessories

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Formentera

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.

Directors

Les 3 places de directors convocades corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.

La convocatoria contempla que el procediment de selecció constarà de
dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits
al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran
de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal.
Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el
perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit
al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de
les places de directors.

La presentació de la sol·licitud i la documentació justificativa s’ha
d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de
l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (26 d’abril
de 2016).

La Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis
de juliol.