Etiqueta: Formació

Identitat (estafa) digital

A la reunió de la Mesa Sectorial d’Ensenyament de dia 27 de febrer de 2024, on es va tractar la qüestió de l’acreditació digital docent, la Conselleria va informar els sindicats que té previst migrar de l’actual sistema de gestió digital Google (Chromebooks, eines Google, etc.) cap al sistema de Microsoft. De fet, la Conselleria ha rebut un “obsequi” per part de Microsoft de 3000 llicències per posar en marxa un pla pilot de migració a alguns centres educatius de les Balears.

UOB Ensenyament s’oposa frontalment a aquest pla de migració per dues causes: en primer lloc, perquè suposarà un transvàs de cents de mils d’euros dels contribuents cap a una multinacional privada en concepte de llicències d’ús; en segon lloc, aquesta migració suposarà una càrrega extra colossal pels docents, ja que hauran de rebre formació —de fet, així ja ho ha manifestat l’Administració— per ser competents en l’ús d’aquestes noves eines.

L’excusa que ha esgrimit la Conselleria ha estat que la gestió de Microsoft quant a protecció de dades és molt més eficient i segura que la que ofereix Google. UOB Ensenyament no s’empassa aquesta excusa i denuncia que la preocupació de l’Administració pel tractament de dades és poca cosa més que una cabòria i una cortina de fum per desviar diners públics cap a empreses privades, i que tot això, de retruc, puneix els de sempre: el col·lectiu docent.

Però tot això té encara un altre problema: qui oferirà als docents aquesta formació en eines i plataformes de Microsoft? La Conselleria? Serà una formació de qualitat, gratuïta i dins l’horari laboral? O serà, com desgraciadament és habitual, una formació decrèpita i exsecallada per deixar el camp obert als sindicats que mercadegen amb la formació dels docents perquè puguin enriquir-se? Com a vergonyosa cloenda de tot això, l’Administració, assolint el súmmum de la infàmia, va oferir als sindicats llicències gratuïtes amb l’objectiu que les vagin coneixent. Per descomptat, UOB Ensenyament va rebutjar aquest espuri oferiment.

UOB Ensenyament insta la Conselleria a utilitzar programari lliure (per exemple, plataformes com Moodle) i a no tudar milers d’euros lucrant empreses privades i a no obstruir la feina dels docents amb experiments fútils. Així mateix, UOB Ensenyament demana a la Conselleria que destini els diners públics no a enriquir multinacionals, sinó a contractar personal informàtic de les Balears perquè desenvolupi un sistema de gestió informàtica dedicat. A més, encoratja a tota la comunitat educativa a oposar-se a aquest despropòsit i a sabotejar aquest pla de migració digital.

Palma, 14 de març de 2024

Adaptau l’escola a les necessitats socials!

UOB Ensenyament té notícies de CEPA (centres d’ensenyament de persones adultes) que viuen una creixent demanda de formació i acollida lingüística per a immigrants, molt especialment en català. Malauradament, aquesta demanda és sobrevinguda, i els CEPA no poden satisfer-la per manca de dotació pressupostària i de recursos humans.

UOB Ensenyament ha denunciat històricament la manca de flexibilitat de l’Administració per fer front a aquesta mena de demanda sobrevinguda, que no afecta només els CEPA, sinó tota la xarxa de centres públics, sobretot pel que fa a l’atenció d’alumnat nouvingut, sovint amb especificitats pel que fa a les seves necessitats educatives.

UOB Ensenyament comprèn que és impossible preveure totes les situacions. Però alhora, UOB denuncia que l’assignació de recursos als centres durant tot un curs depengui només d’una foto fixa feta a finals del curs anterior, sense possibilitat de revisar la dita assignació de recursos en funció dels canvis a una realitat sempre dinàmica, molt especialment a les nostres illes, receptores permanents d’immigrants.

Com garantir-los la plena integració, si començam per negar-los allò més bàsic quan ho han de menester, que és el coneixement de la llengua que parlam? Com ens omplim la boca parlant de defensar el català, si no tenim una mica d’iniciativa per promoure’l quan sorgeix l’oportunitat -i la necessitat- de fer-ho? Com deim que volem rellançar el paper de la formació d’adults, si no la dotam de manera adient? Com ho farem per donar prestigi i utilitat a l’escola pública si aquesta no pot satisfer les demandes que li fa la societat de manera àgil, realista i dinàmica? Perquè no es poden preveure totes les contingències, però sí podem estar segurs que n’hi haurà, de contingències. Per tant, hem d’estar preparats per respondre-hi quan sorgeixin.

Per tot això, UOB Ensenyament exigeix la dotació d’una partida pressupostària per a educació destinada únicament a cobrir necessitats sobrevingudes de manera dinàmica, que permeti contractar el personal docent suficient per satisfer les necessitats formatives de la seva població. No volem paraules, volem fets. L’educació pública i el català no es defensen només amb doblers, però la seva defensa requereix doblers.


Palma, 7 de març de 2024

Basta de mercadejar amb la formació dels docents!

Ahir, dia 26 de febrer, l’Administració va convocar formalment UOB Ensenyament a la Reunió sobre Homologació d’activitats formatives. Un cop començada la reunió, i davant la sospita que l’únic punt a tractar era l’enriquiment dels sindicats que fan negoci amb la formació dels docents, els representants d’UOB Ensenyament varen informar  l’Administració que abandonaven la sala. Un dels principis fundacionals d’UOB Ensenyament és no mercadejar amb la formació dels companys ni aprofitar que l’oferta formativa que ofereix la Conselleria d’Educació i Universitats és rònega i atrotinada per guanyar diners a costa de l’esforç dels docents. 

Una vegada més, UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitats a ampliar el ventall de formacions: volem formació per especialitats i formacions de diferents durades (no només de format curt), que permetin fer competència als sindicats amb ànim de lucre. UOB Ensenyament defensa i defensarà sempre que la formació permanent del professorat ha de ser variada, de qualitat i gratuïta.

Palma, 27 de febrer de 2024

UOB exigeix en solitari que es compleixi la calendarització de permisos de l’Acord Marc pel curs 2023-2024

Mesa sectorial

19 de maig de 2023

Abans-d’ahir al matí es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter ordinari per tractar 3 qüestions:

1.La proposta d’esborrany de resolució per la qual es modifiquen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’actualitza el llistat de CAP per al curs 2023-2024, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.

2. La constitució de la subcomissió de seguiment del pla d’infraestructures, d’acord amb el punt 35 de l’Acord del 27 de febrer de 2023 sobre mesures sociolaborals i de millores educatives.

3. La proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Per part de la Conselleria d’Educació hi assistiren, entre d’altres, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez i el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante.

Respecte del primer punt, UOB va fer palesa la seva preocupació per centres que just queden per damunt de l’ISEC -0,5 i que, per tant, no queden definits com a Centres d’Atenció Preferent per al curs 2023-2024. La representant de l’Administració, va explicar que la feina que fan sobre aquesta qüestió és molt rigorosa i que ho tendran en compte a l’alça a la quota de suport de cada centre que no hagi entrat dins aquesta denominació, tot i no definir-los com a centres CAP en rigor. També ens van fer saber que, a nivell puntuació tant per Concurs de Trasllats com per Comissions de Servei, el servei als centres CAP puntua com a Centres d’Especial Dificultat i que aquesta puntuació es fa a mes tancat. Es va votar afirmativament a aquesta proposta d’esborrany per unanimitat.

El segon punt podríem considerar-lo si més no curiós i és que, que se’ns convoqui a Mesa per constituir una subcomissió i que allà mateix l’Administració hagi de reconèixer que, com que no hi ha la mateixa Comissió constituïda, no es pot treballar encara en aquest sentit, crida l’atenció. Això sí, ens van poder avançar un document del pla d’infraestructures per al seu estudi i un enllaç, la informació completa del Pla d’Infraestructures 2016-2023, disponible a: https://intranet.caib.es/sites/M170905100932629/

El tercer punt, pel qual UOB havia preparat tota una sèrie de propostes, va quedar ajornat al mes de setembre i ara simplement es modificarà al Reglament de la Mesa Sectorial d’Educació, en el qual es farà referència a Juntes en plural en comptes d’una sola Junta.

Pel que fa al torn obert de paraula UOB va demanar:

 1. Que s’incrementi l’oferta formativa del CEP pel que fa a desplegament LOMLOE (confecció de SA): tothom necessita formació, i molts docents no són admesos als cursos disponibles. També vam demanar com es resoldrà l’oferta de cursos pels docents que fan torn d’horabaixa.

La directora general de Personal Docent va contestar que així ho transmetrà a la Direcció General d’Innovació, responsable d’aquestes qüestions.

 1. Que els docents de la pública puguin gaudir de la jubilació parcial, així com ho fan els de la concertada, perquè es crea un greuge comparatiu.

La directora general de Personal Docent ho transmetrà a qui correspongui.

 1. Pel que fa al Concurs de Mèrits UOB va plantejar un dubte tècnic: un cop es publiqui la llista unificada, els aspirants seleccionats per més d’una especialitat del mateix cos renunciaran a totes manco una. Això generarà una nova llista, amb un segon torn de renúncies per a aspirants seleccionats per a més d’una especialitat del mateix cos, un procés gestionat encara pel Ministerio. Ara bé, després d’aquest segon torn de renúncies a més d’una especialitat, ja no hi haurà un tercer torn (sinó, la situació podria allargar-se ad infinitum). A partir d’aquest moment, la situació serà gestionada per cada comunitat autònoma. UOB vol saber quins seran els criteris per assignar una especialitat o una altra a aquells aspirants que, com a resultat dels dos processos de renúncia anteriors, hagin quedat seleccionats per a més d’una especialitat del mateix cos.

Els representants de l’Administració educativa no van donar una resposta, van dir que encara no saben quin criteri seguiran. UOB considera aquesta resposta del tot insatisfactòria: hauria d’estar previst quins criteris objectius, dels previstos a la Resolució de convocatòria, s’usaran, i no improvisar sobre la marxa.

D’altra banda, UOB no pot deixar passar de cap manera el que va succeir a continuació: els representants de la Conselleria, quan vam demanar per la calendarització dels permisos dels docents que van quedar reflectits a l’Acord Marc i que s’han de gaudir a partir del curs 2023-2024 (entenem que a dia 1 de setembre) van dir que tal vegada no podria complir amb aquestes dates per problemes derivats de la constitució del nou Govern després de les eleccions. Parlam de la creació de la reducció de mitja jornada voluntària no retribuïda per a tot el personal docent sempre que es pugui proveir la substitució corresponent i de recuperar les llicències per estudis.

Demanam de manera molt ferma a l’Administració que sigui rigorosa amb els acords amb els quals s’ha compromès i que cerqui la fórmula necessària perquè els docents puguin gaudir dels permisos que el Conseller Martí March ha signat, comprometent-se a que es duguin a terme a partir d’aquest setembre.

UOB Ensenyament va signar l’Acord Marc amb el benentès que estava tractant amb una Administració responsable que, si acceptava i signava una calendarització de mesures recollides a l’Acord Marc, ho feia amb la seguretat que el seu compliment era possible. UOB Ensenyament no acceptarà ni incompliments, ni canvis tàcits de criteris, ni cap altre acte d’irresponsabilitat que no hauria de confondre l’electoralisme amb un acord formalment signat. Restau atents al nostre semàfor!

La baremació del procés d’estabilització, impartició d’activitats de formació i RLT.

Mesa sectorial extraordinària

15 de febrer de 2023

Avui dematí ha tengut lloc la Mesa Sectorial d’Educació amb l’ordre del dia següent: 

 1. Autorització per superar 75 hores a l’any per a la impartició d’activitats de formació del professorat relacionades amb els currículums LOMLOE

En aquest punt ens han dit que per l’alta demanda de docents que es volen formar, i el poc nombre de formadors disponibles, hi ha la necessitat de modificar a l’alça el límit normatiu de 75 hores anuals, sobrepassat el qual ja seria necessari demanar compatibilitat.

A la seva intervenció, UOB Ensenyament, ha volgut remarcar que la implantació de la LOMLOE ha estat precipitada i que aquesta proposta és la constatació de què la feina no s’ha fet bé. Recordem que UOB va demanar un calendari adequat, amb temps i forma i, estant en contra de la LOMLOE, no hem votat a favor d’aquesta formació massiva i precipitada.

2. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.

Són les places que pertanyen a la plantilla orgànica ja publicada el passat mes de gener. L’augment és de 997 places, les que pertanyen a Secundària són 617 i les restants a Primària.

3. Informació sobre el procés d’estabilització.

La informació més important és que avui es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la baremació del concurs de mèrits amb el llistat d’admesos i dels exclosos (annex II). Dins el llistat d’admesos es podran donar 3 casuístiques:

 • Admesos en totes les comunitats on han optat.
 • Admesos en altres comunitats però no a les Illes Balears, per no tenir el requisit lingüístic.
 • Admesos a les Illes però exclosos d’altres CCAA (Exemple: Exclòs a València per no tenir el requisit lingüístic de la Comunitat Valenciana).

Paral·lelament, dins el portal de l’aspirant d’estabilització, l’aspirant podrà veure totes les seves sol·licituds i podrà consultar:

 • El llistat global de tots els admesos amb la seva baremació.
 • Llistat global per especialitat (sempre ordenat alfabèticament i només de les Illes).
 • El barem de la seva sol·licitud o sol·licituds realitzades.

A la vegada, s’obrirà el tràmit per esmenar les causes d’exclusió, que romandrà obert fins el 2 de març, inclòs.

 

Comissió Estades formatives a empreses per professorat FP

 

Avui matí s’ha reunida la Comissió de Selecció de les Estades de Formació a Empreses 20-21, per a valorar les sol·licituds presentades per a realitzar estades professionals entre l’1 de març i el 31 de juliol de 2021.

S’han presentat un total de 12 sol·licituds, de les quals se n’han aprovat 10, les dues restants han estat excloses provisionalment per mancar-hi documentació, aquestes sol·licituds es podran esmenar en el termini de reclamacions.

Les estades corresponen a professorat de les famílies professionals de Sanitat (5), Hoteleria i Turisme (3), Instal·lacions i Manteniment (3) i Fusta i Moble (1).

Del total d’estades sol·licitades, dues són en empreses de la Unió Europea (1 a Itàlia i 1 a Alemanya); una a Alacant i la resta a empreses de les illes (7 a Mallorca i 2 a Menorca).

Properament es publicarà la resolució provisional.

Resum Mesa Sectorial 20-10-20

 

Ahir dimarts, telemàticament, es va celebrat Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària, amb la participació de les directores generals de Personal Docent i de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, així com altres representants de l’Administració Educativa.

Es tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

1. Modificació de l’ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent.

Principals modificacions:

 • En les activitats a distància no podran computar-se més de 15 hores setmanals de dedicació. (actualment el límit és de 3 diàries en períodes lectius i 25 setmanals en períodes de vacances)
 • Queda més explícit que la no coincidència entre activitats per a poder ser reconegudes és únicament aplicable a les activitats totalment a distància
 • S’elimina l’obligació d’adjuntar informe per al reconeixement d’activitats reconegudes pel MEC o altres administracions educatives.
 • Per el reconeixement de l’autoformació s’estableix un màxim de 150 hores per itinerari quan la formació correspon a l’obtenció de titulacions universitàries oficials i titulacions superiors de règim especial, i es mantén el límit en 100 hores per a la resta d’autoformació

UOB va reclamar, una vegada més, l’increment substancial de formació organitzada per l’administració, gratuïta i en horari laboral adreçada a tots els col·lectius de docents.

També va demanar la dotació de més personal al Servei de formació, de manera que es puguin gestionar les demandes de reconeixement amb més celeritat que ho fa actualment.


2. Concurs de trasllats de cossos docents i inspectors.


Enguany, com cada dos anys, el concurs és d’àmbit estatal.

L’única novetat destacable respecte de convocatòries anteriors és que enguany la tramitació serà completament telemàtica.

Dates previstes:

 • Publicació de la Resolució: dijous dia 29 d’octubre.
 • Termini per participar-hi: des del 5 fins al 26 de novembre, ambdós inclosos

3. Pròrroga dels criteris de plantilles 20-21


Davant la situació actual, que no ha permès la constitució del grup de treball previst entre Conselleria i sindicats per treballar aquest tema, s’ha optat per prorrogar els criteris de plantilla del 19-20 per al curs 20-21.

4. Altres qüestions

 • Ja fora de l’ordre del dia, se’ns va informar que ahir mateix sortirien les llistes d’admesos, exclosos i desistiments de les persones inscrites en les oposicions del 2020, ajornades a 2021. Va insistir en què és un ajornament i que, per tant, només es modifiquen les dates prèviament publicades, però ni s’obriran noves inscripcions, ni es modificaran les places ofertes, etc.
 • UOB va tornar a exigir a Conselleria i UIB l’ampliació de manera immediata de les places oferides per cursar el Màster de Formació de Professorat.

UOB exigeix a la UIB l’augment de places per cursar el Màster de Formació del Professorat

 

Circular 215/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Quasi 3 de cada 4 aspirants a cursar el màster de formació del professorat a la UIB s’ha quedat sense plaça segons es desprèn de les xifres publicades per la Universitat un cop conegudes les llistes provisionals d’alumnes admesos. Un total de 1230 futurs alumnes aspiraven a ser admesos en un màxim de 270 places.

Mentre que el nombre de sol·licituds s’ha multiplicat per tres els cinc darrers anys, les places oferides no s’han incrementat ni un 10%. Això suposa abocar a un nombre considerable d’aspirants a optar per l’alternativa de fer el màster a distància a una universitat privada, amb el cost econòmic afegit que això suposa. A més, hauran de cursar també el FOLC, ja que només l’obtenció del màster a la UIB atorga directament la capacitació lingüística exigida per la Conselleria d’Educació.

Aquest fet no fa més que agreujar el problema, ja endèmic, per a cobrir places docents d’algunes especialitats de secundària i formació professional; a hores d’ara ja hi ha llistes d’interinitats d’algunes funcions exhaurides, el que ha conduit a la Conselleria a oferir places pel procediment urgent sense l’exigència per a cobrir-les de disposar de la capacitació pedagògica exigida per la normativa i que, fa poc, el Ministerio de Educación ha avalat, permetent la contractació d’interins sense el màster de formació del professorat.

Al mateix temps, reclamam la revisió de les titulacions que donen accés directe a les diferents especialitzacions del màster, eliminant incongruències com ara que algunes titulacions estan validades per impartir determinades matèries de secundària però no donen accés a l’especialització corresponent, o que en altres especialitzacions s’admetin enginyeries tècniques, però no enginyeries.

Per tot això exigim a UIB i Conselleria l’augment immediat i significatiu de les places oferides per a cursar el màster de formació del professorat i així donar cabuda a un nombre més elevat d’alumnes que puguin optar, amb tots els requisits exigibles, a formar part de les llistes d’interins docents i/o a presentar-se a les oposicions a cossos docents.

Palma, 16 d’octubre de 2020

DM:

UH, 20.10.2020

Estades de formació en empreses

Avui dematí s’ha reunit la Comissió de selecció de les estades de formació en empreses. S’han aprovat les quatre sol·licituds presentades, properament es publicarà la llista provisional i dilluns la definitiva. El nombre de sol·licituds ha davallat molt per la pandèmia.

UOB ha reclamat una vegada més que la formació permanent es faci en horari laboral, que en el cas de la formació en empreses, a més a més, facilitaria la conciliació d’horaris. Actualment s’ha de preveure amb horaris diferents segons si els docents feim classe dematí o horabaixa.

Els representants de la Conselleria han recordat que recullen propostes de formació directament dels departaments de FP. Les associacions empresarials s’han oferit a difondre aquesta modalitat de formació i han proposat que es publiqui una llista de les empreses disposades a dur-la a terme.

Quatre anys més pagant la formació permanent

A la mesa sectorial d’ahir Unió Obrera Balear no va aprovar l’esborrany del Pla quadriennal de formació personal 2020-2024, entre altres motius perquè no garanteix una oferta suficient per part de l’Administració, la formació continua fent-se fora de l’horari laboral i es consoliden els cursets de pagament dels sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT. Actualment hi ha 60 entitats col·laboradores, prova fefaent que l’Administració no cobreix la demanda.

Respecte a la formació en centres, cal recordar que NO és imprescindible implantar un programa d’innovació pedagògica (P.I.P.) perquè es concedeixi una determinada formació. Respecte als programes d’innovació, vam demanar que es publiqui una avaluació dels resultats.

Pel que fa al redactat del Pla, vam considerar que xoca amb la realitat del dia a dia dels centres educatius i vam fer les següents observacions:

 • La introducció parla de “basar el desenvolupament de la formació en la pràctica reflexiva i compartida“, quan la realitat és que amb els horaris i càrrega de feina que tenim és impossible trobar el temps necessari per reflexionar i compartir.
 • El mateix es pot dir respecte a les “pràctiques col·laboratives“, la “retroacció” i “el treball en equip“, que segons el text “haurien d’estar més arrelades“, i a l’atenció personalitzada a la diversitat dels alumnes, també utòpica amb les ràtios i manca d’ATE actuals.
 • A les propostes de millora, és incomprensible que no hi aparegui la manca d’oferta de formació gratuïta i en horari laboral, quan és la demanda més generalitzada.
 • Ens sembla insultant que l’esborrany afirmi que “El sistema educatiu necessita nous valors en la cultura dels docents: assumir reptes, sortir de la zona de confort, manifestar una voluntat transformadora i experimental, afrontar l’error com a part del procés d’aprenentatge docent i com a possibilitat de millora (…)“. No es pot dir que vivim dins una “zona de confort” perquè els docents som un dels col·lectius amb més estrès professional, com també és injust donar per suposat que no assumim reptes ni afrontam els errors, etc.
 • Vam reclamar un reforç de l’actualització tècnica i científica per a totes les especialitats, i no només per a l’àmbit de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
 • La formació tècnica per a F.P. és inviable sense l’actualització de la dotació dels tallers, sovint obsoleta i insuficient.
 • Per al llenguatge inclusiu i no sexista, s’hauria de comptar amb l’assessorament de la UIB.
 • Els experts i ponents haurien de tenir experiència d’aula i no moure’s exclusivament en el terreny de la teoria.
 • Dins les temàtiques de la formació específica per a equips directius, trobam a faltar la formació per motivar, cohesionar i donar suport als docents, individualment i com a col·lectiu.
 • La línia estratègica de Competències lingüístiques hauria d’incloure formació per consolidar i actualitzar els coneixements lingüístiques dels docents.
 • Vam reclamar una pàgina web on poder consultar com tramitar l’homologació i inscripció de la formació, atesa la gran quantitat de normativa que s’hi aplica.
 • Vam insistir en separar en dos el Servei de Normalització Lingüística i Formació, perquè s’ocupa de dues tasques molt diferents i cadascuna amb una gran càrrega de feina. UOB continua reclamant la recuperació del Servei d’ensenyament del català i l’Equip d’immersió lingüística.
 • La coordinació amb la UIB per a la millora de la formació inicial hauria d’incorporar la preparació per a afrontar la docència amb grups d’alumnes majoritàriament no catalanoparlants, i per millorar l’aptitud didàctica en general abans d’incorporar-se als centres.

D’aquest Pla quadriennal hi haurà una versió al BOIB i una altra més divulgativa que es difondrà als centres.