Etiqueta: Consell escolar

Sumam forces en la reclamació del CEM per a l’extensió de la xarxa pública d’educació 0-3

En el ple del Consell Escolar de Mallorca celebrat ahir dijous 27 de maig UOB Ensenyament va donar suport a la Proposta d’acord sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d’Educació infantil, presentada per l’Assemblea 0-3.

Cal recordar que la nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), a la seva disposició
addicional tercera estableix que «En el termini d’un any des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les Administracions
educatives, elaborarà un pla de vuit anys de durada per a l’extensió del primer
cicle d’educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient
i assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter educatiu. En la
seva progressiva implantació es tendirà a l’extensió de la seva gratuïtat,
prioritzant l’accés de l’alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i
la situació de baixa taxa d’escolarització.»

Per instar a les autoritats a complir a fer efectiu aquest compromís, des del CEM, es va votar favorablement aquesta proposta, que es concretava en:

1. Instar el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició
addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot
aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit
anys per a l’extensió del primer cicle d’educació infantil, i a preveure els
recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les
Administracions educatives. 

2. Instar el Govern d’Espanya a incloure en els propers
Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la
creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil,
garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa. 

3. Instar el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes
propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

 Els altres punts de l’ordre del dia que es varen tractar en el ple d’ahir del CEM varen ser:

 • Proposta de moció per reclamar que les properes resolucions sobre escolarització venguin acompanyades d’un mapa escolar detallat de Mallorca i especialment de la zona de Palma on hi constin els centres públics, concertats i privats a més d’incloure un estudi del repartiment de l’alumnat especificant l’alumnat NESE i l’alumnat nouvingut.

Des de la patronal de l’escola catòlica es va demanar que també s’afegís a la reclamació la informació de la dotació d’atenció a la diversitat que assigna la conselleria a cada centre. 

La proposta va sortir aprovada.

 • Informació sobre la futura jornada sobre consells escolars municipals que previsiblement se celebrarà entre els mesos de setembre o octubre. Des del CEM s’està treballant per impulsar la constitució de consells escolars municipals en aquells municipis que encara no en tenen.

UOB insisteix que el pressupost per Educació és insuficient

 

Ahir horabaixa va tenir lloc la sessió telemàtica del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la intervenció del conseller Martí March per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior (2020).

El conseller va començar la seva intervenció explicant que aquest pressupost estava condicionat per la Covid-19, passant a detallar seguidament els diferents capítols i anunciant que la Conselleria d’Educació havia executat tot el pressupost. En alguns capítols s’ha incrementat el pressupost per despeses relacionades amb la Covid (personal, ensenyament concertat, aules prefabricades, neteja…) i en altres s’ha gastat menys del que hi havia pressupostat degut a la pandèmia (transport, menjador, oposicions, edificis, formació…).

Sense tenir en compte aquest pressupost, que s’ha vist incrementat pel fons Covid i per fons propis, UOB ha insistit al conseller que el pressupost per Educació és insuficient perquè seguim estant per davall de la mitjana de l’Estat espanyol. Aquest curs, malgrat les dificultats viscudes als centres, els desdoblaments dels grups han permès treballar amb unes ràtios ideals en molts casos, fet que el professorat valora de forma molt positiva, per la qual cosa UOB reclama a Martí March que es prengui seriosament en consideració la importància de les ràtios.

Aprofitant l’assistència del Secretari general, Tomeu Barceló, férem la consulta sobre la vaccinació del docents que no han estat citats a dia d’avui. Des de la Secretaria general s’ha enviat un missatge a través del Gestib en el qual s’informa que les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a secretarigeneral@sgtedu.caib.es on han d’incloure les dades següents: nom i llinatges, centre, data de naixement, categoria professional o cos, telèfon de contacte i el número del DNI o NIE. Es comprovarà si a la Conselleria de Salut tenen les seves dades. En cas afirmatiu no rebran resposta i tothom serà citat quan es reprengui la vaccinació.

Així mateix, UOB va demanar al conseller si ens podia avançar informació sobre l’escenari previst per al curs 21-22. Va deixar clar que no seria un curs totalment normal: seguirem amb les mascaretes, la ventilació dels espais i els protocols de neteja. El tema de les distàncies s’ha de posar damunt la taula i, sobretot, es vol aconseguir la presencialitat completa a secundària. La idea és tenir-ho tot enllestit el mes de juliol.

El president del CEIB, Pere Carrió, va convidar el conseller a una altra reunió el proper mes de maig, per explicar amb més detall les previsions de cara a l’organització del proper curs.

Memòria del primer any del CEMe i valoracions de UOB

Aquest dimecres 27 de gener de 2021 va tenir lloc el Plenari del CEMe per aprovar la Memòria de l’any 2020 i per analitzar les valoracions dels consellers recollides en una enquesta prèvia realitzada de manera anònima. Al mateix temps, fa un any que UOB va entrar al Consell Escolar de Menorca com a un dels cinc representants del professorat del sector públic

La memòria del CEMe inclou els següents punts:

 • La reclamació de les beques menjador de 2019, on van quedar famílies sense rebre les beques, tot i complir els requisits
 • La llei educativa 
 • L’FP a Menorca i els centres integrats 
 • Fòrum online de la comunitat educativa sobre l’ensenyament en temps de COVID
 • Com educar des de l’escenari B, valoracions d’alumnat i famílies. D’on surt una publicació sobre les valoracions de l’inici de curs i una carta d’agraïment a la comunitat educativa. 
 • Ajuda per a dispositius electrònics, la connectivitat a les famílies més vulnerables 
 • Ajudes a les biblioteques de cada centre
 • Assessorament del projecte “Un estiu per créixer”

La memòria també recull el fet que tant la presidenta com el vicepresident del Consell escolar de Menorca no han estat nomenats oficialment fins un any després, per la qual cosa no han tingut vot i només han pogut assistir fins ara al CEIB com a oients.

D’altra banda, es van analitzar les valoracions de l’enquesta sobre el funcionament del CEMe, en la qual es demanava opinió sobre diversos aspectes com la idoneïtat de la regularitat de les reunions: el Plenari s’ha realitzat aproximadament cada mes i mig; del format i coherència del contingut de cada un dels Plenaris realitzats. Des del sindicat restam pendents dels informes preliminars sobre l’FP a Menroca que s’entregaran a finals de febrer, dels quals s’encarrega l’OBSAM i, en especial, quins són els indicadors que valoraran les necessitats de l’FP a Menorca. 

Finalment, des de UOB volem destacar la millora progressiva de l’organització dels Plenaris d’aquest primer any. També volem defensar que l’acurada planificació dels Plenaris no ha d’ofegar la flexibilitat democràtica en quant a la participació de les persones conselleres. Per últim, trobam imprescindible mantenir l’autonomia en les decisions i accions a emprendre com a òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca que som.

Ple del CEIB: una sessió poc rellevant

Ahir horabaixa, dia 21, es va dur a terme per videoconferència, el darrer Ple del CEIB d’aquest any, en el qual es varen comentar bàsicament les esmenes a l’Informe 4/2020 sobre l’Ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent. Encara que no es modifica gaire, entre d’altres coses es va acordar que:

 •  A les activitats a distància no s’hi podran dedicar més de 20 hores setmanals.
 • En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància (100% a distància) que coincideixin total o parcialment en el temps, es reconeixeran les dues de major nombre d’hores que no sumin més de 50 hores.
 • Sobre les activitats de transferència de les formacions, davant una esmena que sol·licitava que no necessàriament haguessin d’anar dirigides als alumnes, ja que en alguns casos la formació té per objecte la gestió del centre i les famílies, entre altres. El secretari general, Tomeu Barceló, va animar a presentar reclamacions a la direcció general corresponent sobre aquest assumpte.

UOB entén que el CEIB ha de ser consultat sobre els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat com marca la normativa però considera que, tenint en compte l’amplia composició d’aquest organisme i essent aquest un assumpte que afecta només a una part dels col·lectius implicats, s’hi hauria d’invertir un temps prudencial i dedicar més esforços i recursos a altres funcions que també li són encomanades com:

 • Les actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
 • Les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

Ple del CEIB: presentació pressupost 2021

 

Ahir al capvespre, va tenir lloc la primera reunió del CEIB d’aquest curs de forma telemàtica, amb una durada aproximada de tres hores, de les quals, més d’una hora es va dedicar a la presentació del pressupost de la Conselleria d’Educació per a l’exercici del 2021 per part del conseller Martí March. Si en voleu conèixer els detalls entrau a aquest enllaç: https://bit.ly/37jxMJb

Martí March va manifestar -com estava cantat- que estava satisfet d’aquest pressupost i va insistir que era un pressupost marcat per la COVID-19 per donar una resposta socialdemòcrata a la situació (era la millor forma de preparar-se pel que li vendria després) i seguir apostant per les polítiques de qualitat i equitat. En línies generals aquests són els àmbits als quals es destinaran les diferents partides pressupostàries:

– Necessitats derivades de la COVID

– Major inclusió de tot l’alumnat

– Més professors i places d’oposicions

– Increment per a l’educació de 0-3 anys

– Ajuts de menjador i increment del nombre de monitors

– Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

– Professionals tècnics sociocomunitaris (PTSC)

– Especialistes en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge 

– Reforç de la digitalització

– Finançament de llibres de text i material didàctic

– Millora de les infraestructures educatives

– L’organització de les PBAU

– Millora de l’oferta d’FP

– L’aportació econòmica a la UIB: estudis oficials, personal docent i investigador, matrícules, infraestructures i inversió en R+D 

– Defensa dels drets lingüístics i dinamització de l’ús del català

– Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

Després de la intervenció del conseller i en el torn obert de paraules, on també participaren els diferents directors generals, UOB va manifestar la seva sorpresa davant la insistència del conseller que hi havia hagut un increment en totes les partides, comparant aquest pressupost amb els d’altres legislatures governades per l’oposició: «una política educativa mai vista a l’estat espanyol» (paraules textuals de la seva intervenció a la comissió del Parlament). En el seu torn, la portaveu de UOB va recalcar que a l’hora que es parla d’increment, s’ha de recordar l’allau migratòria que hem tengut a les illes aquests darrers anys, que fa que aquest augment no sigui tan significatiu com volen suposar. Per altra banda, va explicar que allò que interessa és avançar, no tornar al passat, per tant, un increment en el pressupost és la normalitat.

UOB no va voler deixar passar l’oportunitat per expressar en veu alta i amb rotunditat el seu malestar per la congelació salarial dels funcionaris públics del govern, una autèntica contradicció amb les paraules de Martí March apuntant a l’esforç impressionant de docents i equips directius.

Vàrem insistir també en que no poden justificar aquest despropòsit amb la frase repetida pel conseller a la reunió «no és una situació normal» perquè, com ja és sabut, les intencions venien d’abans de la crisi sanitària. Ni tampoc cobrir-se les espatlles al.ludint a la pressuposada «solidaritat» del nostre col.lectiu, recordant als presents que si hi ha persones solidàries en la seva tasca del dia a dia, aquestes són els docents i els sanitaris, sense desmerèixer ningú.

Per acabar, es va instar el conseller a comunicar a la presidenta el nostre malestar i a posar aviat fil a l’agulla negociant amb els sindicats la calendarització del cobrament de l’increment corresponent.

Davant aquestes intervencions, ja esperades segons el mateix conseller, aquest només va respondre que era un acord de govern i que no hi volia entrar per acabar admetent que «no tenim el finançament adequat».

– Detallam aquí les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures per si són del vostre interès:

 • Ampliacions: CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Comes, CEIP Rosa dels Vents,  CIFP Pau Casesnoves, IES Porto Cristo i IES Isidor Macabich.
 • Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B i CIFP Ciutadella.
 • Construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, Xaloc i Na Penyal.

UOB trasllada valoracions i demandes al CEMe sobre l’inici de curs

El passat dimecres, 7 d’octubre va tenir lloc el primer Plenari del curs 20-21 del Consell Escolar de Menorca. Es va parlar de les noves incorporacions d’enguany a causa d’algunes baixes i també de la proposta del CEMe d’emprar el romanent de 4824 euros que no s’ha pogut utilitzar d’altra manera a causa de la pandèmia per compensar desigualtats socials de l’alumnat. UOB es va afegir a la comissió d’innovació per treballar en aquest tema.

El Plenari però va gravitar entorn de l’inici de curs, que es va estructurar en dos apartats. El primer, acordar una carta d’agraïment a la comunitat educativa que ha fet possible l’inici de curs i el segon, valoracions sobre aquest mateix inici. Tot just començar, UOB va proposar uns quants canvis al comunicat d’agraïment que podeu llegir AQUÍ . Es va acceptar desglossar l’agraïment entre els diferents col·lectius que formen part dels centres educatius, però es va considerar que les reclamacions que havíem proposat afegir es tractarien de manera diferenciada i es durien a la propera Permanent. En concret, demanàvem compromís per part de la Conselleria d’Educació que s’ha de traduir en:

 • Més mesures de seguretat i prevenció
 • Màscares homologades
 • Prou espais per assegurar les distàncies
 • Més docents per garantir ràtios reduïdes
 • Especialistes
 • Suport als infants amb necessitats educatives especials
 • Recursos i professorat per atendre l’alumnat en semipresencialitat (el professorat fa la tasca docent presencial)

Totes aquestes demandes les mantenim des de fa mesos.

Pel que fa a les valoracions de l’inici de curs, per una banda, UOB es fa ressò de qüestions que es van plantejar al Plenari com, per exemple, la crítica a la coordinació entre centres educatius i Ajuntaments a l’hora de cedir espais per impartir classes, i fa una crida no només a agilitzar aquesta coordinació sinó a fer públics els llocs cedits pels Ajuntaments, així com també a saber si aquestes cessions estan donant resposta a totes les necessitats plantejades pels centres. També es va fer una crítica a la poca cobertura que hi ha a escoles i instituts per atendre la diversitat de l’alumnat en condicions i es va demanar que es minimitzés la part burocràtica de la tasca docent a favor de la part pedagògica directa. Relacionat amb això, es demana que es puguin compartir les experiències positives entre centres, sobretot a primària, i que els inspectors puguin tenir un paper de transmissors d’informació de manera ràpida, assumint una tasca orientativa.

De l’altra, UOB va plantejar directament les següents qüestions al Plenari :

 • Traslladar a la comissió d’avaluació quines condicions s’han de complir perquè tot l’alumnat de Menorca pugui assistir a l’aula ja que té un diagnòstic molt favorable (actualment, només un 0’98% dels contagis totals de les Balears). Per això demanam presencialitat total a ESO i Batxillerat. Es va acordar que es faria la petició formal per conèixer aquestes condicions.

 • Tenir en compte, sobretot a 2n de Batxillerat, el greuge comparatiu que suposa de cara a les PBAU, que uns centres hi hagi presencialitat absoluta i altres semipresencialitat. S’ha de treballar de manera urgent per garantir la presencialitat en tots els casos.

 • Resoldre la incidència amb l’ús eventual del servei de menjadors en algunes escoles, ja que representa un fort greuge a la conciliació familiar. És un servei que existia i que es demostra totalment imprescindible. No es pot supeditar la necessitat de les famílies a la suposada manca d’espais. Si, segons Conselleria, s’ha doblat la inversió, com pot ser que a Menorca s’hagi reduït el servei? El delegat d’educació va respondre que es prioritzaven les beques de menjador i que, un cop acabat el procés d’ajudes, es treballaria per resoldre aquest servei. Des d’ UOB Ensenyament insistim que són dues qüestions paral·leles i que l’increment d’inversió en menjadors també es traduïa amb més contractació de personal. Els espais tampoc hauria de ser un problema per un servei que es dona als centres educatius quan el període lectiu ja ha acabat i les aules estan buides.

 • Demanar informació i insistir a resoldre la incidència amb la matrícula a graus de FP que ha afectat al voltant de 100 alumnes. El delegat va contestar que s’estava resolent i que la majoria aconseguiria entrar a algun cicle però des d’UOB insistim que a problemes excepcionals s’han de trobar solucions excepcionals perquè no ens podem permetre, menys en la situació actual que vora 100 alumnes d’FP “perdin un any” perquè, o bé entren a cicles que no volen, o directament desisteixen perquè s’han vist perjudicats per les anomalies en la inscripció telemàtica.

UOB Ensenyament s’incorpora al Consell Escolar Municipal de Palma

Dimecres, 30 de setembre es va reunir el Ple del Consell Escolar Municipal de Palma de manera telemàtica, presidit pel Regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió. També hi participaren representants de diverses àrees de l’Administració Municipal: Educació i Política Lingüística, Esports, Cultura i Benestar Social, Infraestructures i Accessibilitat.

La reunió va ser la segona d’aquest mandat i va tenir un caire sobretot informatiu.

Presa de possessió

 

Es comunicà la presa de possessió de nous membres. AQUÍ en trobareu la referència. La representació d’UOB Ensenyament prenia possessió i, per tant, s’estrenava en aquesta sessió.

 

Actuacions des de l’inici de la pandèmia

 

Els diferents responsables municipals donaren dades sobre aquestes actuacions en: escoletes municipals, beques menjador, bo escolar, escoles d’estiu, neteja etc. Alguns dels programes s’ha hagut d’adaptar, com el de l’Escola de Música i d’altres s’han hagut de suspendre com la Mostra de Teatre Escolar.

Des d’UOB Ensenyament demanàrem

 • Quins espais havia cedit l’Ajuntament de Palma als centres educatius, per poder respondre a les seves demandes davant la la crisi sanitària de la COVID-19
 • Si amb aquestes cessions s’havia donat resposta a totes les necessitats plantejades
 • Des de quina administració s’havien centralitzat les peticions

Des de l’Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística, s’assegurà que s’havien pogut resoldre gairebé la totalitat de les 45 demandes d’espais, que foren canalitzades per la Consellera d’Educació Universitat i Recerca.

Si ho voleu, ens podeu fer arribar les mancances d’espai del vostre centre adreçant-vos a la BÚSTIA INCIDÈNCIES COVID-19 o enviant-nos un correu a ensenyament@uob.cat.

Convocatòria de subvencions per a activitats i extraescolars per al curs 20-21

 
Aquesta convocatòria es preveu que es publiqui al BOIB en els dies vinents i ha de tenir tenir una despesa de 66.000 € (la mateixa del curs passat).

March no vol reconèixer que ens fan assumir responsabilitats pròpies de sanitaris als docents

 Dimecres, 23 de setembre es va dur a terme un Ple del CEIB per començar el seguiment de l’inici de curs 20-21. Hi participà el conseller d’Educació, Martí March, i els directors generals de les diferents àrees.Després d’una intervenció inicial de March en què no va anunciar noves mesures, ni va mostrar voluntat de més transparència, el representants de les distintes organitzacions vàrem tenir dos minuts per fer la nostra intervenció. Finalment els responsables polítics tingueren l’oportunitat, sense limitació estricta de temps, de contestar a les demandes, dubtes i propostes plantejats, que foren molts.


UOB Ensenyament a Martí March

1) Per què no escoltàreu el Col·legi de Metges de les Illes Balears, els representants dels treballadors de totes les Juntes de Personal Docent no Universitari i el Sindicato Médico quan vos varen aconsellar retardar l’inici de curs escolar tenint en compte que la transmissió comunitària anava desbocada per considerar que ni hi havia prou garanties sanitàries?
Per què no escoltau a qui sap i a qui coneix la situació de primera mà?

2) Per què heu decidit «no informar» de tots els casos positius de Covid-19 que es detectin als centres educatius. Tenim clar que la transparència de les dades oficials és imprescindible per evitar rumors, inseguretat i alarmes innecessàries»? Què està passant? Hi tenim dret. Heu difós les xifres globals, però cal saber centre per centre.

3) Com han quedat les ràtios i els grups havent començat en l’escenari B? S’ha aconseguit arreu de respectar la distància mínima d’1,50 m.?

4) Com pensau que es poden atendre les necessitats educatives especials sense un increment major de professorat?

5) Per què no se’ns fa o se’ns ha fet un cribatge massiu per començar el curs?

6) Per què no és obligatori
adoptar una mesura tan senzilla i poc costosa com prendre la temperatura diàriament als centres?

7) Estan homologades per protegir dels virus les màscares blaves que heu repartit als centres? Aquestes han provocat molts dubtes i malestar. Segons les informacions publicades actuen com a barrera bacteriana però no s’indica res sobre el percentatge de filtració del coronavirus. Reclamam que es repartesquin màscares FFP2 per a tots els docents.

8) Per què es pressiona els centres perquè confirmin que no hi ha hagut contactes estrets de positius? Per què quan dels centres diuen que no ho poden confirmar, ja que les condicions que viuen no són prou segures se’ls insinua que hauran de començar a denunciar centres?

9) Com pot un tutor garantir que uns alumnes no han estat a prop 15 minuts amb la mascareta mal posada? Al pati se la lleven per berenar, per exemple. És que voleu evitar quarantenes totalment necessàries mentre ens posau en perill?

10) Com pot ser que moltes Comissions de Salut dels centres no puguin constituir-se perquè no es designa el membre corresponent al Centre de Salut? En aquests moments és imprescindible que es completin.

11) Sabeu que Educovid moltes de vegades no pot o no sap donar resposta a les qüestions i problemes plantejats?


Resposta dels representants de L’Administració

 • Res no se’ns va concretar sobre les ràtios, les distàncies, el cribatge, la presa de temperatura, la transparència informativa ni Educovid.
 • Les màscares blaves estaven homologades, segons afirmen el conseller i el secretari general, Bartomeu Barceló.
 • Es reconeix que hi ha problemes amb la constitució de les Comissions de Salut.  March diu que s’hi farà feina.
 • No es preveu la reorganització per passar a l’escenari A.

Properes reunions de seguiment

 • El president del CEIB, Pere Carrió tancà la reunió molt avançat l’horabaixa explicant que la idea era repetir compareixences en un format similar o per sectors i temes concrets. La finalitat seria de continuar fent els seguiment de com es desenvolupa el curs mentre es mantengui la incidència de la malaltia COVID-19.

Ple del CEIB: Seguiment de l’inici de curs 20/21

 

 

Ahir, 17/9/29,  es va dur a terme una reunió el Ple del Consell Escolar de les Illes  Balears. Vos en feim un resum.

 

 

Seguiment de l’inici de curs escolar 20/21 i intervenció del conseller al proper Ple

Es va decidir engegar el procés de seguiment de l’inici de curs a partir de l’informe aprovat el 30/6/20 i tenint en compte les 10 propostes que s’hi feien. Per començar aquest seguiment la comissió Permanent va decidir  per via d’urgència la convocatòria d’un Ple
extraordinari amb la presència del conseller d’Educació. Serà el 23/9/20 a les 17 h. de forma virtual. Es preveu que després d’una intervenció inicial de March cada
organització llanci les seves qüestions, exigències o propostes, tot i
que el temps per fer-ho serà molt limitat i es reduirà a 2 minuts.  Finalment el conseller podrà respondre.
UOB Ensenyament, per començar, continuarà exigint:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d’alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat

Si voleu dir-hi la vostra ens podeu escriure a  ensenyament@uob.cat

Nous membres

 

S’informà de la publicació al BOIB del nomenament de Sara Ramon Rosselló com a nova membre del CEIB en representació del Consell Insular d’Eivissa. El suplent és Miquel Costa Tur.  

 

 

Informe 3/2020 en relació a la xarxa de CEP

Es va tractar l’esborrany d’informe sobre la modificació de l’ordre del conseller d’Educació i Universitat d’11/3/16, que es va aprovar amb una esmena. La recomanació de l’informe va en el sentit d’assegurar que tot canvi en la xarxa de centres de professorat requereixi que es presenti a consulta als organismes que pertoqui i també al CEIB.

 

Foment de la participació estudiantil

Es va resoldre la creació d’una Comissió temporal específica per a l’elaboració d’un esborrany d’informe sobre el foment de la participació dels estudiants al CEIB, que un cop passat per la Permanent haurà de rebre l’aprovació del Ple. Hi podran participar tots els sectors i entitats representades. L’informe partirà del marc teòric d’aquest l’article La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balear i s’enriquirà amb conclusions i propostes pròpies.

UOB reclama un Pla Director per als estudis de Formació Professional de Menorca

El passat dimecres 10 de juny es va celebrar el 2n Plenari del CEMe dedicat al tema del CIFP a Menorca. El CEMe va recollir la proposta d’UOB de demanar a l’administració educativa un Pla Director que hauria de recollir la planificació de l’FP. Es va acordar a 10 anys vista, prou flexible i lligat a la realitat socioeconòmica de Menorca.

Arran del primer Ple ja ens fèiem la pregunta de si era possible un debat real al respecte. Ara que ha tingut lloc el segon i darrer Plenari i que hem pogut llegir l’acta, hem constatat que es vol donar la imatge de diàleg, acord i consens, quan hi ha moltes qüestions que ja s’han decidit prèviament.

Es van tractar els següents punts:

 1. Centre integrat o no?
 2. Totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària?
 3. Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini (pregunta trampa)
 4. Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics
 5. Ubicació
 6. Distribució de l’oferta dels cicles

– A la primera pregunta, Centre integrat o no? el CEME es va posicionar a favor per consens. Des d’UOB vam voler recordar que la idea original és un centre integrat de la zona de Llevant, que incorpori en un sol espai les famílies d’FP que ara estan repartides als 4 instituts de la zona i que tot el professorat d’FP estava d’acord en aquest projecte.

– Sobre la segona qüestió, totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària? Consideram que hi ha una pregunta marc que preveu escenaris diversos:

 • Un centre integrat
 • Diferents centres integrats
 • Diferents centres de secundària amb FP (l’actual).

UOB va fer la reflexió que crear molts centres integrats va en detriment de la idea general d’aglutinar en pocs centres per produir les sinèrgies que s’esperen dins un CIFP: relacions i col·laboracions entre els diferents cicles, permeabilitat d’assignatures, avantatge en la mobilitat per al professorat i l’alumnat, entre d’altres.

A més, es van debatre els següents subapartats: FP i secundària separats? i FP lligada al projecte educatiu de centre o centres de secundària sense FP?, en els quals hi va haver un consens de prioritzar la flexibilitat en la decisió. L’argument principal és que els centres són més bons de gestionar per separat, ja que així es disposa de més espai per als centres d’ESO i Batxillerat i s’aconsegueix l’exclusivitat en la gestió dels IES.

A més, UOB va recalcar la importància de tenir clar l’estat de la qüestió i d’un pla director que ajudi a reordenar el mapa escolar i va apostar clarament perquè un projecte de centre no sigui un criteri determinant a l’hora de decidir la reubicació de les famílies i, per tant, no limiti les opcions. També es va manifestar d’acord a prioritzar la concentració de totes les famílies de FP a un mateix centre sense que això no impedeixi el fet d’establir una coordinació o convenis de col·laboració amb d’altres centres educatius de Secundària.

– Pel que fa a la Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini, defensàrem que no pot estar supeditada a un lloc físic. Els criteris pedagògics, la mirada cap el futur i l’estudi de les necessitats de la societat haurien de ser els pilars sobre els quals fonamentar una planificació a llarg termini i, en conseqüència, determinar què es farà a curt termini. Des de UOB defensem el sentir majoritari de crear una espècie de campus no universitari que permetria sinergies reals entre tots els estudis d’FP de Llevant.

– El quart aspecte a debatre, Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics es va integrar dins el punt anterior. Es va incidir en la importància de la planificació, de diversificar els estudis d’FP i de procurar la màxima implementació de nous cicles. Des d’UOB vam destacar que la oferta de cicles d’FP no es pot basar només en la demanda, perquè hi ha cicles saturats que no tenen gaire sortida en aquests moments i, en canvi, cicles amb poca matrícula o que fins i tot desapareixen el proper curs, com el Grau Superior de Riscos Laborals, que en el context actual són més importants que mai.

– Pel que fa a la Ubicació UOB Ensenyament, en síntesi, va destacar:

 • La idoneïtat d’altres propostes que no s’han estudiat, com és la zona de Bintaufa
 • La inutilitat d’un debat fet a posteriori quan ja hi ha un espai decidit i vinculat a un projecte de Govern.
 • La planificació basada en la demanda i la projecció en el futur és la que ha de determinar l’espai i no a la inversa.
 • La necessitat de la participació de la comunitat educativa en la decisió. Es pot dur a terme, per exemple, una enquesta oberta als docents afectats, famílies i alumnat, i empreses, per recollir les demandes, ajudar a avaluar l’estat de la qüestió i planificar intervencions futures.

– En relació a la Distribució de l’oferta de cicles la posició d’UOB Ensenyament va ser:

 • Fer veure la dificultat que representa haver triat l’edifici des Castell, ja que deixarà famílies fora i prou feines tindrà espai per créixer.
 • Exigir que el nou centre no es desvinculi dels instituts, la qual cosa suposaria la mancança d’un centre de referència, allunyaria l’estudiant en una etapa que ja no és obligatòria i propiciaria, de retop, l’absentisme i el fracàs escolar.

Consideram que l’actitud  de la presidenta del Consell Escolar de Menorca, Maria Jesús Barceló, en aquest punt va ser inacceptable, ja que va impedir, reiteradament, l’exposició dels nostres arguments.

En conclusió, UOB es va negar a votar els punts 5 i 6, que tractaven sobre la ubicació del CIFP i sobre com distribuir l’oferta dels cicles, perquè aquest debat arriba tard i no s’ha fet d´una manera prou participativa.

Podeu trobar AQUÍ la resolució publicada pel CEME.