Etiqueta: TIC

Explotació de les coordinacions TIC: ja passa de taca d’oli!

Circulars
Llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Circular 272/2022Comunicat de premsa

La funció de les coordinacions TIC dels centres educatius consisteixen en organitzar i coordinar l’ús didàctic de les tecnologies de la informació, compaginant aquesta coordinació amb la funció docent. Des de la creació d’aquesta figura, les realitats social, pedagògica i tecnològica han canviat força, el que s’ha traduït en una llarga llista de tasques sobrevingudes com ara el manteniment dels ordinadors, cablejat, miniordinadors de l’alumnat, infraestructura de xarxa, impressores, telefonia i megafonia, d’equipaments d’aula, etc.; la gestió de plataformes informàtiques i d’usuaris/àries i credencials per a professorat, alumnat i famílies, tasca agreujada per la situació de la COVID que implica hores extres setmanals no reconegudes; o la d’haver de donar suport a la resta de professors en l’ús de les TIC. Durant el present curs, a més, s’hi ha afegit la càrrega de col·laborar en l’elaboració del Pla de Digitalització de Centre (PDC).

La feina de les persones responsables de les coordinacions TIC ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats. Cal una revisió de les responsabilitats d’aquestes coordinacions i la creació d’un cos de persones tècniques informàtiques per cobrir totes les funcions que surtin de l’abast de la docència i de la pedagogia digital.

El que ha reivindicat històricament UOB Ensenyament per a la figura de la coordinació TIC, ha estat el següent:

– Augment de les hores de reducció lectiva -molt especialment a Educació Primària-.

– Assignació d’un segon coordinador/a per als centres mitjans i grans.

– Creació de la figura del coordinador/a de zona per al manteniment dels centres de primària.

– Oferta formativa més àmplia.

– Actualització de competències.

– Cobrament d’un complement específic.

UOB Ensenyament exigeix la creació de places no docents de tècnic/a informàtic directament assignades als centres, per tal d’assegurar que la dotació informàtica dels col·legis i instituts funcioni sempre correctament. I així, alliberar el valuós recurs que representen les persones coordinadores TIC perquè puguin dedicar-se a la seva autèntica funció en condicions que assegurin, tant el bon servei, com la seva salut mental com a treballadors i treballadores.

L’any 2019 UOB Ensenyament va registrar una instància reclamant la creació dels departaments d’informàtica -encara no hi ha hagut resposta -.

UOB Ensenyament ha registrat una nova instància demanant a la Direcció General de Personal Docent la creació de places no docents de persones tècniques informàtiques directament assignades als centres i en funció del nombre d’alumnes i d’equipament informàtic.

UOB Ensenyament seguirà lluitant per la millora del sistema educatiu, així com per la defensa dels drets sociolaborals de les persones responsables de les coordinacions TIC, així com pels de tot el col·lectiu en general.

No a l’explotació dels coordinadors TIC!

Circular 245/2022

El novembre de 2019 UOB Ensenyament enviava un comunicat de premsa on denunciava les condicions de treball dels coordinadors TIC. En aquell moment, escrivíem en relació a la tasca d’aquests docents: “Si bé la seva funció és organitzar i coordinar l’ús didàctic dels equipaments, les necessitats del centre fan que també s’ocupin del manteniment dels ordinadors, cablejat, miniordinadors dels alumnes, telefonia i megafonia, del muntatge i trasllats de les pissarres electròniques i de la gestió de plataformes informàtiques, que implica hores extra setmanals no reconegudes. La feina dels coordinadors ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats.”

Idò bé, han passat més de dos anys, i com aquell que diu no ens faria falta escriure una nova circular, sinó més bé transcriure la d’aquell moment, perquè res no s’ha arreglat des de llavors. Ans al contrari, les urgències i necessitats derivades de la pandèmia no han fet més que agreujar un problema crònic. Més encara si pensam que ara els coordinadors TIC corren el risc que se’ls carregui el mort del Pla de transformació digital dels centres educatius de les Illes Balears, una altra tasca que no els correspon.

UOB Ensenyament manté les reivindicacions històriques per a la figura dels coordinadors TIC: augment de les hores de reducció lectiva –molt especialment a Educació Primària–, l’assignació d’un segon coordinador per als centres mitjans i grans, la creació de la figura del coordinador de zona per al manteniment dels centres de primària, una oferta formativa més àmplia,  l’actualització de competències i el cobrament d’un complement específic.

Però no ho consideram suficient, ja no basta amb això: és moment de racionalitzar. En efecte, l’Administració, en general, i especialment la Conselleria d’Educació de les Illes Balears té el mal costum de defugir la planificació i preferir la improvisació, en part gràcies a la bona voluntat dels docents, que sovint permet tapar les mancances de les nostres autoritats. Potser l’exemple més recent fou el confinament del 2020. Qui va ser capaç d’organitzar-se per crear, a partir del no-res, un sistema d’ensenyament telemàtic? Nosaltres, els docents. Qui ens va ajudar? Ningú. Qui ens va pressionar amb burocràcia estúpida mentre obràvem aquell petit miracle? Ells, els dirigents de la Conselleria. Qui es va penjar les medalles pel relatiu èxit? Ells. Quin va ser el nostre premi? Un copet a l’esquena i la davallada de poder adquisitiu amb la combinació de la “mangarrufa” del 2,9% més la inflació.

Malauradament, aquesta regla general és perfectament aplicable al cas dels coordinadors TIC. Fa dècades la informatització dels centres era una necessitat de nova aparició. Allò més raonable hagués estat que l’Administració hagués planificat un programa de dotació de mitjans informàtics i telemàtics de manera coordinada i amb les necessàries partides pressupostàries, no només per a la creació, sinó per al manteniment del maquinari i de les xarxes, a més de la seva actualització constant per evitar l’obsolescència de tot plegat. Al context d’aquest escenari racional, els coordinadors TIC haguessin tengut una única funció, que és la pròpia d’un docent: pensar com fer un ús pedagògic dels nous instruments i formar i orientar la resta de docents del centre en termes estrictament didàctics.

Però els espais de racionalitat són, a l’univers de la Conselleria d’Educació, escenaris estrictament onírics. Les coses es feren a mitges, a corre-cuita, sense contractar tècnics especialitzats, sense dotacions pressupostàries suficients, apel·lant al voluntarisme dels coordinadors TIC, cercant cofinançament a les AMIPA, improvisant, apedaçant cada forat com si es tractàs de farcir sobrassades a unes matances. I, amb independència del seu color polític, cada nova administració educativa ha continuat amb aquest esperit: s’ha anat salvant el dia a dia amb recursos propis dels centres, i s’ha apedaçat fent honor a la vella dita de “qui dies passa, anys empeny”.

Allò que va començar com a una incògnita i una aposta de futur sota el paraigua de la “modernització informàtica” ha esdevingut una quotidianitat que ja no admet més pedaços ni improvisacions. No és acceptable que els coordinadors TIC segueixin assumint tasques de desplegament i manteniment de maquinari, programari i xarxes que no els corresponen, ni és acceptable que els centres hagin de recórrer a contractacions privades amb recursos propis perquè l’empresa de manteniment informàtic contractada per la Conselleria no dóna abastament; i, sobretot, no és acceptable que a un context de problemes pressupostaris estructurals es segueixin malbaratant recursos per mor de la seva incorrecta assignació. És que ningú ha pensat que els docents han de fer d’ensenyants, i no de tècnics informàtics? És que ningú ha pensat que una hora de treball docent és més cara que una hora de treball de tècnic informàtic i que, a més, una hora de treball d’un tècnic informàtic, per la seva formació i experiència, ret més que la d’un docent, per molta bona voluntat que aquest posi a fer una feina que no és la seva? UOB Ensenyament exigeix la creació de places no docents de tècnic informàtic directament assignades als centres, per tal d’assegurar que la dotació informàtica dels col·legis i instituts funcioni sempre correctament, i així alliberar el preciós recurs que representen els coordinadors TIC per a què puguin dedicar-se a la seva autèntica funció en condicions que assegurin tant el bon servei com la seva salut mental com a treballadors.

UOB denuncia les condicions laborals dels docents coordinadors TIC

Circular 160/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Segons una enquesta d’Unió Obrera Balear, el 67% dels docents
coordinadors informàtics (coordinadors TIC) es veuen obligats a assumir més tasques de
les que els corresponen
. Si bé la seva funció és organitzar
i coordinar l’ús didàctic dels equipaments, les necessitats del centre fan que també s’ocupin del manteniment dels ordinadors, cablejat,
miniordinadors dels alumnes, telefonia i megafonia, del muntatge i
trasllats de les pissarres electròniques i de la gestió de
plataformes informàtiques, que implica hores extra
setmanals no reconegudes. La feina dels coordinadors ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats.

El 74,5% dels enquestats opina que ha
de fer tasques per a les quals no se’ls ha preparat, mentre que el 88,3%
s’ha d’enfrontar sovint a situacions estressants
, com l’excés de feina
(87%), accions delicades que poden afectar el funcionament del centre (53%), les relacions amb els companys (31%)
o l’entorn físic de treball (17%). En el 69% dels casos tota la feina recau en una sola persona.

Pel que fa a la
formació el 57% no ha tingut ocasió de fer el curs bàsic de coordinació
TIC
, que és l’únic que ofereix la conselleria i no prepara de forma suficient, i el 48% considera que la
seva especialitat docent no és prou compatible amb les competències que
se li assignen.

La coordinació TIC no està remunerada,
a diferència d’altres funcions, i el 62% considera que no
té hores de reducció lectives suficients per dur endavant la feina.

Tot i que la Conselleria
ha contractat una empresa per al manteniment
dels equips, el servei s’ha demostrat insuficient i el 46% del centres
encara recorre a una empresa externa. La despesa addicional en
manteniment o compra d’equipament suposa més de 1000€ anuals en el 36%
dels casos, i en altres se superen els 2000 € i 5000 €. Per
fer front a aquesta despesa el 52% de centres recorren al finançament de tercers, les AMIPA
en la meitat de casos
.

Han contestat l’enquesta 94 docents coordinadors TIC sobre un total d’uns 300.

Unió
Obrera Balear reclama
un mínim d’hores lectives per als coordinadors en
funció del nombre d’alumnes i equipaments; l’assignació d’un segon
coordinador per als centres mitjans i grossos; coordinadors de zona per
al
manteniment dels centres de primària; una oferta formativa més àmplia;
l’actualització de competències i el cobrament d’un complement
específic. Pel que fa als equipaments dels centres, reclamam la renovació de
les dotacions obsoletes i partides extra per a manteniment i
nous equips, a fi de no haver de recórrer a les AMIPA.

Palma, 27 de novembre de 2019

UOB reclama que es creï el Departament d’Informàtica

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d’Educació que creï el Departament d’Informàtica als centres on s’imparteix la matèria, amb l’assignació horària corresponent. Aquest departament no apareix a la llista del Reglament orgànic de centres  (ROC), que data de 2002, ha quedat obsolet i fa temps que es parla d’actualitzar-lo. En tot cas, el Departament d’Informàtica s’hauria de crear sense haver d’esperar un nou ROC i el més aviat possible.

Així mateix, reclamam:

 • Que es verifiqui que en els centres amb 4 grups de 4t d’ESO i 4 grups de
  batxillerat, que s’han de dotar amb una plaça de l’especialitat
  d’Informàtica segons les Resolucions de criteris de plantilles, la plaça és ocupada per docents que en tinguin l’atribució segons
  l’establert al RD 665/2015.
 • Que es verifiqui que
  a tots els centres les matèries de TIC (a ESO: TIC, a Batxillerat: TIC I
  i TIC II) és impartida per docents que en tinguin l’atribució.
 • Que s’estableixi que
  també a Batxillerat, tal com a l’ESO, l’especialitat d’Informàtica tengui preferència en
  l’ordre de prelació en l’adjudicació de la matèria.

Informarem si hi ha novetats.

Nous equips de formació permanent. Comissió de serveis EI Can Nebot (Eivissa)

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial on es va informar de la creació dels equips de formació permanent d’Impuls a l’aprenentatge digital i de Formació professional. També es va aprovar la convocatòria de comissió de serveis per cobrir la plaça de director de l’escola d’Educació Infantil de Can Nebot a Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa).

EQUIP D’IMPULS A L’APRENENTATGE DIGITAL

Pel que fa a l’equip d’Impuls a l’aprenentatge digital, els representants de la Conselleria han dit que l’objectiu és respondre a la demanda de suport i assessorament per part dels centres. Podeu veure AQUÍ la resolució de la convocatòria publicada al BOIB.

Des d’UOB vam apuntar que els docents hem de dedicar hores extra a aplicar les TIC i preparar recursos, i que reclamam que aquest temps es reservi dins els horaris. Vam demanar també que l’equip prioritzi l’ús del català, atès que una de les funcions de l’equip és elaborar i difondre materials i recursos didàctics, i més tenint en compte que dins l’equip hi ha un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Vam demanar si ja s’havia fet una valoració del nou servei tècnic extern de manteniment i reparacions i se’ns va contestar que l’adjudicació encara és molt recent. L’elecció de l’empresa es va fer per licitació pública des de la Secretaria Generar. També se’ns va contestar que la dotació de portàtils per als alumnes es continuarà fent mitjançant subvenció a les famílies.

Per altra banda la Direcció General d’Innovació va informar, entre altres
coses, de la dotació de material informàtic que s’ha enviat als centres
aquesta legislatura. S’ha optat per no recórrer a una sola marca i servei operatiu per no quedar fermats a una empresa determinada. Pel que fa al pla de connectivitat, s’està
implantant progressivament la fibra òptica d’1 Gb i el març de 2020
hauria d’haver arribat a tots els centres. 

EQUIP DE FORMADORS DE FP

L’equip de Formació de FP (vegeu resolució publicada al BOIB) recupera una figura que va funcionar a principis dels anys 2000 durant quatre o cinc anys i va desaparèixer amb les retallades. El curs que ve estarà format per tres assessors al CEP d’Inca, un a Eivissa i un a Menorca.

La Direcció General de FP va explicar que era una demanda històrica dels docents de FP i que l’objectiu és arribar a fer un CEP de FP, que s’ubicaria a l’edifici del CIFP Son Llebre. Es preveu que l’equip de Formació disposi de l’assessorament del Departament d’Educació del País Basc. 

EI CAN NEBOT

La comissió de serveis de director de l’EI Can Nebot és per a dos anys i es considera de difícil cobertura. Vegeu aquí l’esborrany de la convocatòria, que es publicarà properament al BOIB sense canvis substancials.

Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.

La Conselleria adjudica el servei tècnic de les TIC

La web Coordinació TIC informa del següent:

“1. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS CENTRES EDUCATIUS.

A partir del dia 15 d’abril de 2019, el Servei TIE disposa d’un nou servei d’assistència in-situ
als centres docents el qual serà proveït per l’empresa NUNSYS. Cal
assenyalar però que el procediment que han de seguir els centres per
obrir incidències es manté com sempre, és a dir, mitjançant els
formularis «Consultes i peticions de suport TIC» (http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/consultes-i-peticions-de-suport-tic) del portal coordinaciotic.ieduca.caib.es”

Recordam que des d’UOB havíem demanat informació al respecte.

La Conselleria encarregarà a una empresa les reparacions i manteniment dels equips informàtics del centres

En resposta a la pregunta que vam presentar sobre els rumors d’externalització dels TIC, la Direcció General d’Innovació ens comunica que aquest servei “no ha sofert cap canvi important” i que el que faran és “contractar una empresa per fer les reparacions i manteniment de les infraestructures informàtiques in situ. Això descarregarà de feina els coordinadors TIC perquè es puguin centrar en l’aplicació pedagògica de les TAC als seus centres. Aquesta és una demanda històrica dels centres, alguns dels quals ja ho tenien contractat pel seu compte amb pressupost propi.” També concreten que “el Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació no només continuen i continuaran donant el mateix servei als centres educatius que han fet fins ara sinó que també canalitzaran les demandes que es facin des dels centres d’assistència in situ i que fins ara no podíem atendre.

Continuarem informant si hi ha novetats al respecte.

UOB demana explicacions a la Conselleria sobre els rumors d’externalització de les TIC

Circular 139/2019-1

Davant els rumors insistents sobre una possible externalització del servei TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) als centres educatius, des d’Unió Obrera Balear hem presentat pregunta al registre, dirigida a la Direcció General d’Innovació i comunitat educativa, perquè ens diguin si això és cert, i si ho és, en quines condicions es duria a terme.

Vos mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte, atès que un canvi com aquest afectaria directament als docents coordinadors TIC.