Etiqueta: Titulacions

El professorat tècnic d’FP sense Mesa de Negociació

Ahir, dijous 21 de gener, vàrem assistir a una reunió informativa, convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional, per a tractar el traspàs d’aquest professorat al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. Aquesta reunió va ser convocada en comptes de la Mesa Sectorial que demanàrem dies passats.

Per part de l’administració se’ns va comunicar que no s’ha convocada Mesa perquè en aquests moments no hi ha res a negociar, ja que s’està a l’espera de convocatòria de la Conferència Sectorial d’Educació per a tractar aquesta integració. Ens traslladaren escrit que ha rebut la Conselleria des del Ministerio en relació a la regulació de la situació.

Des d’UOB insistirem en què des de la nostra CCAA es traslladi a la conferència sectorial la nostra reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s’integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible, fent extensiu aquest tractament a tot el personal docent tècnic interí, cercant vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això passi, en cap cas, per cap tipus d’empitjorament de la seva relació laboral amb l’administració.

Igualment, férem constar que UOB considera que aquest només és un primer pas cap al Cos Únic d’Ensenyants, instant l’administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d’igual feina, igual salari.

Una passa cap al cos únic

 

La LOMLOE, que entra en vigència avui mateix, estableix en la seva disposició addicional onzena la integració del professorat tècnic de formació professional dins el cos de secundària i, per tant, el seu pas al grup A1 de l’escala de funcionaris públics.

És aquesta una reivindicació històrica d’aquest col·lectiu des que fa 30 anys es va implantar la LOGSE i que suposa una passa cap al Cos únic d’ensenyants que UOB defensa des dels seus inicis, i que ha de suposar acabar amb el greuge que pateixen vers els seus companys de secundària, amb qui comparteixen docència. Continuarem reivindicant el Cos Únic que integri, també, els docents mestres d’infantil i primària i la resta de cossos d’ensenyaments especials fins aconseguir fer real el principi d’igual feina, igual salari.

Més enllà del que preveu la LOMLOE, UOB també reivindica que la totalitat dels docents tècnics s’integrin en el cos de secundària i no es deixi en el cos a extingir de professors tècnics a docents amb sobrada experiència que, per no disposar de titulació universitària, la llei deixa dins el cos a extingir. També, que es faci extensiu aquest tractament a tots els professors tècnics interins i que no es quedi sense feina cap docent amb experiència.

Atès que la nova llei deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació del traspàs efectiu dels professors tècnics al cos de secundària, UOB insta a la Conselleria d’Educació que convoqui una Mesa Sectorial on es puguin tractar tots aquests temes i s’apliqui la normativa el més aviat possible, per la qual cosa registrarà avui mateix la sol·licitud.

Palma, 19 de gener de 2021

UOB reclama que es creï el Departament d’Informàtica

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d’Educació que creï el Departament d’Informàtica als centres on s’imparteix la matèria, amb l’assignació horària corresponent. Aquest departament no apareix a la llista del Reglament orgànic de centres  (ROC), que data de 2002, ha quedat obsolet i fa temps que es parla d’actualitzar-lo. En tot cas, el Departament d’Informàtica s’hauria de crear sense haver d’esperar un nou ROC i el més aviat possible.

Així mateix, reclamam:

 • Que es verifiqui que en els centres amb 4 grups de 4t d’ESO i 4 grups de
  batxillerat, que s’han de dotar amb una plaça de l’especialitat
  d’Informàtica segons les Resolucions de criteris de plantilles, la plaça és ocupada per docents que en tinguin l’atribució segons
  l’establert al RD 665/2015.
 • Que es verifiqui que
  a tots els centres les matèries de TIC (a ESO: TIC, a Batxillerat: TIC I
  i TIC II) és impartida per docents que en tinguin l’atribució.
 • Que s’estableixi que
  també a Batxillerat, tal com a l’ESO, l’especialitat d’Informàtica tengui preferència en
  l’ordre de prelació en l’adjudicació de la matèria.

Informarem si hi ha novetats.

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com ‘kleenex’

COMUNICAT DE PREMSA


Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que el canvi dels
requisits per accedir a places d’interins de professor tècnic de FP
tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara
han prestat serveis a plena satisfacció de l’Administració.

Els
nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual,
imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica
superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents
afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10
anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no
se n’han convocat durant més de 15 anys, o bé s’han exhaurit les quatre
convocatòries a què tenien dret, i ara se’ls exigeix de cop i volta
obtenir un títol universitari fora de l’horari laboral. Cap altra
comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant
.

Es
dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d’un recurs
contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de
l’Ajuntament d’Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb
una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va
declarar nul l’accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès
que l’Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó
perquè les bases de la convocatòria no n’explicaven els motius
. És a
dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria
següent la motivació, que és senzillament la manca d’aspirants amb
titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant
el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i
sense cap fonament pedagògic.L’ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d’interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses
amb el requisit d’acreditar una determinada experiència docent. En
alguns casos s’hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o
totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s’exigeix als tècnics especialistes interins no s’aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats
per normativa estatal, també per manca d’aspirants amb aquest requisit
(a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins
d’aquestes especialitats). Tampoc no s’aplica a les convocatòries
extraordinàries d’especialistes, a les quals la Conselleria ha de
recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no
s’exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou
exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem
encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern
actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a
les institucions.Reclamam que es reconegui la capacitat professional d’aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que
es modifiquin les properes convocatòries de forma que se’ls permeti
continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i
amb uns requisits raonables
.

Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.

Diari de Balears:  

Última Hora:

Continua la ignomínia de les exempcions de català. Informe mesa sectorial

El passat dilluns 27 de març va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar l’esborrany d’Ordre que estableix tres disposicions sobre el català:

 • els requisits de titulacions d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les.
 • les condicions de l’exempció de català.
 • les funcions i composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

EXEMPCIONS DE CATALÀ

L’exempció del català per a determinats alumnes, una mesura ratificada per la LOE (PSOE) i la LOMCE (PP) que atempta contra la dignitat de la nostra llengua, i que no s’aplica a la llengua espanyola, per exemple, ens va dur a no donar la nostra conformitat a l’esborrany.

Tot i així, en previsió que no s’acceptàs la nostra petició d’eliminar les exempcions, vam presentar tres esmenes que foren acceptades:

1. Article 8, allà on diu:

 • 2. En el cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.

Vam demanar que se substituís “l’exempció s’ha de sol·licitar” per “es podrà sol·licitar“.

2. Article 12, allà on diu:

 • 4. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) d’aquesta Ordre i mentre subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa.

Vam demanar que se substituís “s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa” per “a l’inici de cada cicle i etapa educativa“.

3. Article 13, allà on diu:

 • 5. L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.

Vam demanar la modificació de la primera frase amb l’afegit següent: “L’exempció de l’avaluació de la
llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència obligatòria a les classes
en el període d’escolarització obligatòria.”

Per altra banda l’exempció passa de tres a dos anys i s’elimina per als centres estrangers establerts a les Illes.

TITULACIONS

 • La novetat és que la competència per expedir titulacions de capacitació de català per als docents, i el catàleg d’equivalències, torna a la Conselleria d’Educació.
 • Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura) conserva la competència de les certificacions de coneixement del català (nivells B, C, etc.), a través de ILLENC (abans IEB), de la Conselleria de Cultura, que també s’encarrega de les proves (heu de clicar-hi la pestanya CATALÀ, que vos durà al Portal de Llengua Catalana).
 • La capacitat formativa també retorna a la UIB, que l’organitzarà conjuntament amb la Direcció General de Formació del Professorat. 
 • Els mestres que fan 1r i 2n d’ESO, AL, PT i FPB, que fins ara havien de tenir les dues capacitacions (CCIP i CCS) a partir d’ara en tindran prou amb el CCIP, que també servirà per a educació infantil.
 • La transitòria de dos anys per als mestres de 0-3 anys per obtenir el CCI es perllonga 5 anys més (afecta un col·lectiu molt reduït de docents propers a la jubilació).
 • Els tres mòduls del CCI són de 15 hores cadascun i es cursen tots.
 • Els certificats de coneixement de català de l’EOI es poden presentar directament al Portal del Personal.
 • Els cursos d’actualització de català quedaran regulats al Pla Quadriennal de Formació. Es pretén que en quatre anys tothom hagi pogut fer l’actualització gramatical.
 • El màster en pedagogia habilita per al CCS si s’han fet els mòduls corresponents del seminari de capacitació de català, i en tot cas necessiten el C1.

COMISSIÓ TÈCNICA

 • Les competències en homologació de certificats de coneixement de català passen a ILLENC.
 • Les equivalències de titulacions de capacitació obtingudes a altres comunitats autònomes les tramitaran DINAMICAT i la comissió d’assessorament del Servei de Formació del Professorat.
 • Segons van dir a la mesa, es preveu que el País Valencià recuperi el certificat de capacitació seguint el model organitzatiu de les Balears i hi hagi reciprocitat.

CATALÀ ALS CENTRES

El Servei de Formació del Professorat va anunciar un programa de dinamització del català als centres per al curs 17-18, que es durà a terme mitjançant reunions amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística a totes les illes.

L’informe de diagnòstic del català als centres que havia de fer Inspecció està acabat i passat Pasqua hi haurà una reunió de Formació del Professorat amb Inspecció. Segons van dir el document té els següents apartats:

 • Estudi dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació real. Verificació del compliment del Decret de mínims i del Decret de llengües estrangeres.
 • Verificació d’aportació de titulacions necessàries per impartir català i en català a centres concertats.
 • Centres sense comissió de normalització lingüística.

A preguntes nostres, els representants de l’Administració van dir que l’informe d’Inspecció sobre matèries impartides en català serà un estudi real i no un simple buidatge del Gestib.

Ja no queda cap docent en actiu dels funcionaris de carrera que no van fer el reciclatge de català d’ençà del decret de mínims de 1997.

Èxit d’UOB! La Conselleria inclou a l’Annex IV les titulacions que vàrem reclamar per impartir Català, Anglès, Alemany, Ebenisteria artística i altres

El mes passat denunciàrem públicament mitjançant una roda de premsa que la Conselleria impedia impartir docència a professors illencs amb titulacions vàlides però els deixava matricular-se al Màster en Formació del Professorat de la UIB. Dilluns passat, a la Mesa Tècnica d’Educació, l’Administració reconeixia per primera vegada la necessitat de treballar en la revisió de tot l’Annex IV i, a la Mesa Sectorial d’ahir, la Directora General explicà la intenció de sol·licitar a Madrid una reunió per tractar aquest tema de titulacions i especialitats a nivell estatal i la possibilitat que el Ministerio elabori un nou Reial Decret sobre titulacions i docència per tal que l’accés que aquestes donen a les diferents especialitats sigui uniforme a tot l’Estat.

La Direcció General de Personal Docent finalment ha acceptat validar i incorporar a l’annex IV de la Convocatòria d’interins 2017-2018 les següents titulacions: Grau en llengües i literatura modernes, Grau en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura, Grau en Estudis de Català i Espanyol, Títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística…


Tots els afectats que s’adreçaren a UOB per denunciar aquesta injustícia no hauran d’esperar al proper curs per a poder començar a impartir les matèries reclamades, bona part de les funcions se’ls han activat manualment i properament se’ls activarà la resta. 

Interins S i nota d’expedient: estat de la qüestió

Davant el fet que la nota d’expedient acadèmic d’un grau és superior a la d’una titulació anterior al Pla Bolonya, tal com reflecteix l’estudi que el 2012 publicà l’actual director general de Política Universitària
(pàg. 214), el col·lectiu d’interins amb titulació antiga que encara no han fet
feina mai com a docents a la pública (interins “S”) ha vist els darrers anys com
la possibilitat de fer feina i començar amb les substitucions se’ls
allunya cada vegada més, tot i dur més de quatre i cinc anys apuntats a
borses, perquè els nous titulats sempre van quedant per davant.

Membres d’aquest col·lectiu han duit a
terme reunions amb la Direcció General de Personal Docent, la Direcció General de Política Universitària i la Junta de Personal Docent no Universitari, que a hores d’ara han servit
per acordar que existeix la diferència de nota i s’hauria de trobar una manera de compensar-ho.

El sistema de compensació encara no està decidit ni definit, ni se sap quan i com es posarà en marxa, i tampoc si
s’ha d’aplicar de manera transitòria o ha de tenir una
durada més llarga o indefinida. Continua pendent de fer-se una nova reunió de treball, prevista entre
Personal Docent, Política Universitària, el Degà de la UIB, els
sindicats educatius i el col·lectiu d’interins S afectats.

Ahir
mateix es tractà el tema al plenari de la junta de
Personal. Podeu veure el resum que en publicàrem AQUÍ.

Plenari de la Junta de Personal

Avui dematí ha tingut lloc al CEP de Palma el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari. A l’espera de disposar de l’acta oficial vos informam que s’hi han pres els següents acords:

 • Acta del plenari de 28 de setembre: Els representants d’UOB hem fet constar que les tres abstencions a la proposta de mobilització del 26 d’octubre contra la LOMCE van ser nostres. Ens abstinguérem perquè no es va voler esperar l’Assemblea de Docents, que l’endemà s’havia de reunir per prendre una decisió al respecte.
 • Interins afectats pel canvi de normativa: Els representants de la Junta defensaran la necessitat de compensar la nota d’expedient dels interins S a una propera reunió on hi participarà el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, la Direcció General de Personal Docent, el degà de la Facultat de Pedagogia de la UIB, una representació de la plataforma d’interins i una de la Junta. El director general de Política Universitària té un estudi publicat que
  conclou que la nota mitjana dels graus actuals és superior a la de les titulacions anteriors. La manera de fer la compensació es preveu que es tracti en mesa sectorial.
 • Calendari escolar: S’ha acordat demanar a la Conselleria que aporti arguments pedagògics a la seva proposta de passar a juliol els exàmens de setembre, que cada illa pugui decidir el seu calendari escolar i fer constar el problema que suposaria trobar habitatge de lloguer a Eivissa el mes de juliol.
 • Acció a favor del CEIP Anselm Turmeda: En cas que s’admeti a tràmit la querella contra els docents es convocarà una concentració de suport davant el centre.

Dins el torn obert de paraules s’ha aprovat instar la Conselleria a solucionar els problemes de baixes temperatures il·legals als centres de Menorca i efectuar el contracte del domini punt cat per a la web de la Junta.

Tots els acords s’han pres per unanimitat.

La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany amb titulacions vàlides

COMUNICAT DE PREMSA


La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària amb titulacions que són vàlides a Catalunya, mentre que ho permet amb titulació equivalent de Llengua Castellana.

Unió Obrera Balear,  sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació i Universitat no deixa de posar traves burocràtiques a docents illencs que han finalitzat els seus estudis a Catalunya i han superat el Màster en Formació del Professorat a través de la Universitat de les Illes Balears. No els permet, sent graduats en Estudis de Català i Espanyol per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartir la matèria de Llengua Catalana en centres públics i concertats de les Illes Balears, però els concedeix la funció de Llengua Castellana. Paradoxalment, en el cas esmentat, es pot impartir Llengua Catalana a Catalunya però no a Balears; ni tan sols amb l’informe positiu que en el seu moment va emetre l’Institut d’Estudis Baleàrics a petició de la Direcció General de Personal Docent. Fet semblant passa amb els graduats en llengües i literatures modernes per la Universitat de Barcelona: a les Illes Balears no poden impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària però sí Llengua Castellana.

Aquest absurd no és inusual. Des de la implantació dels Plans Bolonya han aparegut una sèrie de titulacions que encara no han estat reconegudes per la nostra Administració. La problemàtica entorn al fet creix quean s’insisteix a la Direcció General de Personal docent que posi remei i aquesta no actua amb suficient celeritat. Sense anar més enfora, des del nostre sindicat hem presentat diversos recursos de reposició durant el passat estiu i encara no hem obtingut cap resposta.

Reiteradament i des de fa temps també hem sol·licitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’Annex IV de la Convocatòria d’interins, on no s’hi troben detallades les titulacions que capaciten per impartir especialitts o funcions docents com a funcionari interí. La finalitat és evitar que es produeixin disbarats i greuges com els que denunciam però tampoc hem obtingut resposta. Davant els fets exposats, consideram una irresponsabilitat deixar passar temps i afermar-se en el silenci administratiu negatiu.

Per tant, exigim que es posi fi a aquesta situació de desgavell i s’acceptin immediatament les titulacions esmentades per a poder impartir classes de Català, Anglès i Alemany a secundària. També emplaçam la Conselleria d’Educació i Universitat que constitueixi tan aviat com sigui possible la comissió de revisió de l’Annex IV de la Convocatòria d’interins.

Palma, 3 de gener de 2017

                       

Actualitzacions i modificacions de qualificacions professionals de diferents famílies

Recentment s’han publicat al BOE diferents ordres del Ministerio de la Presidència y para las Administraciones Territoriales mitjançant les quals:

– S’actualitzen les qualificacions professionals de la família professional d’Hostaleria i Turisme i Indústries alimentàries.

Vegeu AQUÍ la informació completa.

– Es modifiquen qualificacions professionals de la família professional Agrària.

Vegeu AQUÍ la informació completa.

– S’actualitzen vuit qualificacions professionals de la família professional Agrària.

Vegeu AQUÍ la informació completa.

– S’actualitzen dues qualificacions professionals de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

Vegeu AQUÍ la informació completa.

– S’actualitzen qualificacions professionals de la família professional Fabricació Mecànica.

Vegeu AQUÍ la informació completa.