Etiqueta: Llengües

Madrid deixarà 49 centres sense auxiliar de conversa

El límit de 300 auxiliars de conversa a les Balears imposat pel Ministerio de Educación, que es manté des de 2016, deixarà 49 centres sense aquest suport pedagògic el proper curs, si ens atenem a les sol·licituds presentades. Podeu veure AQUÍ xifres de centres afectats per les limitacions en anys anteriors.

Des d’UOB reclamam una vegada més que es posi fi a aquestes retallades i es doti tots els centres que demanin el suport.

Vegeu al BOIB els crèdits pressupostaris màxims per al curs 2018-2019:

UOB reclama a la Conselleria que es defineixi sobre el nivell lingüístic dels docents

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, insta la Conselleria d’Educació a aclarir públicament les seves intencions sobre el nivell lingüístic a exigir als docents.

El passat 11 de setembre IB3 va anunciar que “Educació pretén exigir el nivell B2 d’anglès i el C2 de català a tots els docents el curs 2018-2019” ( http://ib3tv.com/educacio-exigir-nivell-b2angles-c2catala-docents.html ), i que “les previsions de la Conselleria són que el pla del model lingüístic s’aprovi aquest curs, i que les mesures que l’acompanyaran no s’implantaran fins l’any acadèmic 2018-2019”, una notícia que va causar preocupació entre els docents perquè que no deia res de com es duria a terme la formació necessària.

En resposta a una pregunta d’UOB en mesa sectorial, emperò, representants de la Conselleria van dir que no hi ha res decidit i que aquest tema serà tractat en una mesa que convocarà la Direcció General de Formació del Professorat. Reclamam, per tant, que l’Administració faci pública la seva postura oficial el més aviat possible.

Per part d’UOB, com ja vam manifestar amb motiu del model lingüístic elaborat per la comissió d’experts, no ens oposam a la millora de l’aptitud lingüística dels docents mentre la formació vagi a càrrec de l’Administració en horari laboral, tal com consideram que ha de ser sempre la formació permanent, atès que té com a finalitat millorar la qualitat de l’ensenyament, i més encara si es pretén exigir uns coneixements de forma obligatòria.

Palma, 29 de setembre de 2017

OPOSICIONS 2018: mesa sectorial sobre fase de pràctiques

L’únic punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial del passat 22/9/17 era l’esborrany de la regulació de la fase de pràctiques dels aprovats a les oposicions del 2017.

Sobre aquest esborrany no es proposaren modificacions significatives i es preveu que es publiqui la resolució al BOIB de demà 26/9/17. Us n’informarem tot d’una que es publiqui.

Al torn obert de paraula es comentaren diversos aspectes sobre interins, oposicions i EOEP entre altres. Us els detallam a continuació: 

INCIDÈNCIES OPOSICIONS 2017

 • Davant lelevat nombre de queixes que rebérem els sindicats durant la realització de les proves de les oposicions d’aquest estiu passat, sol·licitàrem a la Conselleria que es dugui a terme una Mesa per a revisar  els problemes detectats com ara la manca de claredat en els criteris de correcció, la impossibilitat de revisió d’examen o el fet que de les places convocades en quedàs un 30% sense adjudicar.
 • La D.G. de Personal Docent respongué que la decisió de convocar aquesta Mesa de revisió correspon al conseller  a qui faran arribar la petició i que al 2018 volen que el curs de preparació per als membres dels tribunals sigui més extens i s’hi remarquin els aspectes a millorar com ara el fet de no deixar places desertes, que no agrada a la D.G. de Personal Docent. 

OPOSICIONS 2018

 • La directora general de Personal Docent informà que aquest dimecres 27/9/17 el conseller es reunirà amb la Mesa  per informar de la seva proposta de places i especialitats a convocar en les futures oposicions. No s’avançà però cap informació sobre les línies d’aquesta proposta pel que fa a dates, xifres, cossos, etc. ni tampoc se’ns ha adjuntat cap document amb la convocatòria.
 • Pel que fa a aquest punt es reiterà la petició que les places d’una mateixa especialitat es treguin de manera escalonada, que el calendari d’oposicions es negociï a Mesa, que l’oferta de places es publiqui al més aviat possible i que no quedin places sense adjudicar, entre altres.

BASES GENERALS D’INTERINS

 • Davant el fet que les bases generals d’interins  s’han de revisar de cara al curs 2018-19 pel que fa a aspectes tan importants com el barem de mèrits que determina l’ordre dels aspirants a les llistes, demanàrem quan preveu la Conselleria començar a fer aquesta revisió a la qual cosa els representants de la DG de Personal Docent només contestaren que es començaran a convocar les meses al més aviat possible.

PACTE D’ESTABILITAT D’INTERINS

 • Davant la pregunta de si la Conselleria preveu realitzar un nou pacte d’interins a partir del curs 2018-19, la directora general de Personal Docent indicà que encara no se sap i que no es prendran decisions en aquest sentit fins que no es tengui clar les places a convocar en futures oposicions.

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

 • Pel que fa a les propostes d’actuació o canvi de normativa derivades del document sobre el model lingüístic escolar presentat a finals del curs passat per la comissió d’experts a la Conselleria, la resposta dels representants de la DG de Personal Docent fou que aquest tema correspon a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat, la qual té previst convocar la Mesa.

EOEP

 • Recordàrem a la Conselleria que continua sense resposta la petició de dur a la Mesa les condicions laborals dels EOEP la regulació dels quals està patint modificacions sense que encara hagi passat per Mesa l’esborrany sobre un nou model d’orientació educativa que se’ns feu arribar el desembre del 2016
 • Segons la DG de personal docent, la convocatòria d’aquesta Mesa depèn de la D.G. d’Innovació i Comunitat Educativa a la qual derivaren la petició després de rebre-la. 
 • Recordam que la Junta de Personal Docent va demanar la mesa sectorial arran de la petició d’UOB.

Compleixen el Decret de mínims les matèries en anglès?

A partir d’aquest curs 2016-17 els centres introduiran al GESTIB la llengua en què s’imparteix cada matèria
d’acord amb el PLC. Això permetrà conèixer, almanco oficialment, quines matèries es fan en català, anglès i castellà.

Cal recordar que segons el Decret de Mínims, tant a primària com a secundària, les matèries de Socials i Naturals s’han d’impartir en català. Tot i així és de domini públic que en alguns centres aquestes assignatures són impartides en anglès o castellà.

Quan demanàrem explicacions en mesa sectorial pel que fa a la impartició d’aquestes matèries en anglès, els representants de la Direcció General Planificació respongueren que es pot fer excepcionalment i mitjançant permís concedit per la Conselleria. Aquesta excepcionalitat, però, no ve indicada al Decret de Mínims ni al Decret de llengües estrangeres.

El 6 d’abril passat registràrem aquestes preguntes a la Conselleria:

 • Quants centres havien demanat durant el curs 2015-16 permís per a aplicar la suposada excepcionalitat per a no impartir Socials i/o Naturals en català.
 • Quina quantitat total d’alumnes s’havien vist afectats per aquesta suposada excepcionalitat.
 • Quin percentatge d’alumnat de les Illes Balears rebia aquestes matèries en llengua estrangera.

Pel que fa a la primera pregunta, el passat 20 de setembre representants de la Direcció General de Formació Permanent ens digueren que el curs 2015-16 la Conselleria no rebé cap sol·licitud de permís per a impartir Socials i Naturals en anglès, i que no disposaven de dades per respondre la resta de preguntes.

Ara que el GESTIB permetrà a Inspecció controlar si es compleix oficialment el Decret de mínims esperam que també serveixi per saber si es compleix pel que fa a les matèries en anglès.

El Ministerio de Educación deixa 80 centres de les Balears sense auxiliar de conversa

La Conselleria dotarà amb auxiliars de conversa 300 dels 380 centres que ho han sol·licitat. Segons la resolució del BOIB,  “per atendre, en la mesura del possible, les necessitats dels centres
educatius de les Illes Balears per al curs escolar 2016-2017 i una
vegada comprovada la disponibilitat pressupostària, s’ha sol·licitat al
Ministeri la selecció de 300 auxiliars de conversa (273 auxiliars
d’anglès, 17 d’alemany i 10 de francès).

Segons diu també el BOIB és el Ministerio qui fixa el màxim de 300 auxiliars, mentre que el pagament va a càrrec de la Conselleria amb un pressupost de 1.680.000 euros més una assegurança de cobertura sanitària i repatriació de 175.200 euros.

El curs passat van ser uns 115 centres els centres que quedaren sense auxiliar de conversa per manca de finançament, amb una despesa per part de la Conselleria de 1.484.000 euros, més 169.600 euros d’assegurança.

Informe: Martí March fa un “balanç positiu” de l’Acord marc rebutjat pels docents

Foto: Última Hora

A la mesa sectorial que va tenir lloc ahir dematí el conseller d’Educació, Martí March, va fer una valoració positiva de l’Acord marc, deu mesos després de la seva signatura amb els sindicats STEI i CCOO i al qual va donar suport ANPE posteriorment. Lamentà que la resta de sindicats no li donàs suport però no va fer cap referència al suspens amb què l’Assemblea de Docents ha qualificat la gestió de la Conselleria.

Des d’UOB vam recordar que l’Acord marc va ser rebutjat pel 69,5% dels docents i que hem denunciat el seu incompliment, i vam advertir del malestar qui hi ha als centres educatius, principalment per les ràtios entre altres motius. Explicam la nostra intervenció en aquesta altra entrada. Tot seguit vos oferim un resum de les intervencions del conseller i dels directors generals de Personal i Planificació.

El conseller va fer un repàs de les actuacions del Govern i el seu departament. Destacà la derogació del TIL i la llei de símbols, i pel que fa a la LOMCE va dir que “hem fet el que podíem fer“, es va mostrar a favor dels currículums i de l'”autonomia de centres” i va afirmar que s’havien “recuperat” (sic) matèries com Plàstica, Filosofia o Música.

Es va felicitar per haver suspès la convocatòria de les revàlides de 3r i 6è de Primària, afegí que “els preocupen els efectes perversos” de les d’ESO i Batxillerat i va dir que preveu que la LOMCE serà modificada en alguns aspectes.

Va afirmar que s’han revertit les retallades i que el pressupost inicial de 817 milions d’euros de 2016 es veurà incrementat a la liquidació final. Segons va dir hi ha més de 400 nous docents. Es va referir a la millora del procés de substitucions, a la consolidació de la plantilla d’inspectors, la recuperació de la paga extra de Nadal i l’1%, el retorn dels sexennis pel setembre, la reducció d’una hora lectiva a secundària i les ajudes a les famílies per a llibres i menjador, que es convocaran a principis de setembre amb un pressupost d’1,4 milions.

Recordà la recuperació del Decret de mínims, defensà el decret de llengües estrangeres i es referí al model lingüístic que elabora la comissió d’experts, que segons va dir publicarà les primeres recomanacions a principis de 2017.

Pel que fa als aspectes que el conseller considera negatius, va citar el model de finançament estatal que perjudica les Balears. El servei de prevenció de riscos laborals propi d’Educació està pendent del vistiplau d’Hisenda i de criteris organitzatius i la remuneració de les baixes per malaltia és en mans d’un grup de treball un cop va passar per la mesa general. Es va mostrar obert a renegociar les reduccions horàries per als majors de 55 anys.

El conseller acabà afirmant que no vol caure en l'”autocomplaença” però que els resultats podrien haver estat pitjors donades les circumstàncies, i que “el balanç és positiu”.

Servei de prevenció, extra de Nadal, sexennis

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va citar les substitucions immediates de baixes i el 12,5% de la paga de Nadal, que hem cobrat el mes passat, i va dir que el 37,5% pendent el cobrarem el desembre de 2016 o el gener de 2017 (recordem que l’Acord marc deia que el cobraríem el curs 15-16). Explicà que els criteris de plantilles de FP i Règim Especial quedaran enllestits pel novembre.

Indicà que es donaran facilitats perquè els interins cobrin els sexennis, malgrat les dificultats que suposa la discontinuïtat de la seva feina. Amb 30 anys de serveis, ininterromputs o no, i 500 hores de formació s’adjudicaran cinc sexennis, mentre que per a quantitats inferiors s’establiran els criteris corresponents.

Sobre el servei de prevenció va explicar que a Educació hi ha tres comitès intercentres corresponents a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, mentre que a la resta de Funció pública hi ha un sol comitè central, i que s’està estudiant com fer-ho encaixar per mantenir l’estructura actual. Volen dur-ho a mesa sectorial i que sigui operatiu pel setembre.

Informà que la Mesa general acordà iniciar la recuperació dels permisos per al personal administratiu (“moscosos”), la remuneració de les baixes per malaltia, l’actualització de les ajudes del Fons social i en general la reversió de les retallades de 2012.

Ràtios

El director de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, parlà d’una “rebaixa gradual de les ràtios” a Infantil i Primària i assegurà que a ESO i Batxillerat no s’aplica el 10% extra dins el procés de matrícula ordinària.

Afirmà que a 4t d’Infantil el 82% dels centres tenen menys de 22 alumnes per grup, el 99% menys de 25, i  “un o dos” centres estan a 26 alumnes, xifres totes per damunt dels 20 alumnes màxim compromesos a l’Acord marc. Informà que s’han enviat 22 mestres als centres que tenen entre 23 i 25 alumnes per grup i 45 docents en total a Infantil.

Segons el director general a 5è d’Infantil la mitjana és de 21,80 alumnes per grup i a 6è de 22,18, i advertí que que “es pot arribar fins a 28“. A Primària la mitjana és de 22-23 alumnes i s’hi ha enviat 15 docents més. El cost total dels nous 45 docents d’infantil i els 15 de Primària és entre 2,5 i 3 milions d’euros.

Va dir que malgrat el descens de natalitat, i a diferència d’altres CCAA, les Balears tenen el problema afegit de la pressió demogràfica dels nouvinguts i que un augment de matrícula encara pot comportar la necessitat de més docents.

Vegeu en aquesta altra entrada la intervenció dels representants d’UOB.

Nota de premsa de la Conselleria

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2660469&coduo=7&lang=ca

Adjudicació provisional d’auxiliars de conversa a 358 centres

La Direcció General de Formació del Professorat i FP ha publicat l’adjudicació provisional d’auxiliars de conversa a 358 centres. 315 auxiliars són d’anglès, 30 d’alemany i 15 d’anglès. Dels 374 centres que n’han sol·licitat, 16 han quedat exclosos per presentació de sol·licitud fora de termini.

El curs actual 115 centres havien quedat sense auxiliar de conversa per manca de finançament.

Tota la informació a la web:

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/fitxes/fitxa_acollida_auxiliars_conversa_estrangers_cec_1617.html

Resolució de la Direcció General de Formació del Professorat:

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/convocatories/auxconversa1617/resol_prov_dg.pdf

Relació de centres (Annex 1):

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/convocatories/auxconversa1617/annex1_resol_prov_dg.pdf

Convocatòria de sol·licituds d’auxiliars de conversa 2016-2017

Maria Francisca Alorda, directora general de Formació del Professorat i FP

El Servei de Projectes Lingüístics ha enviat als centres la convocatòria de sol·licituds d’auxiliars de conversa per al curs 2016-2017. Recordam que el curs actual només 265 d’uns 380 centres que ho havien sol·licitat han comptat amb els ajuts de la Conselleria.

Enllaç a la convocatòria dins les Novetats del Servei de Projectes Lingüístics:

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/novetats_.htm

Accés directe a la fitxa de la convocatòria:

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/fitxes/fitxa_acollida_auxiliars_conversa_estrangers_cec_1617.html

Resolució (inclou bases de la baremació de sol·licituds)

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/convocatories/auxconversa1617/Resolucio_convocatoria_centres.pdf