Etiqueta: Orientació educativa

Mesa d’Inspecció i de Centres d’Atenció Preferent (CAP)

 • Reunió de la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari el dimarts 28 de juny de 2022.
 • Proposta de procediment per formar part de la llista per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.
  • UOB Ensenyament valora positivament la proposta, en considerar-la útil i pràctica.
  • UOB ha votat SÍ a la proposta.
 • Proposta per la qual es determinen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics.
  • Aquesta segona qüestió és més complexa.
  • El Sr. Morante ha explicat que l’objectiu estratègic no és només confeccionar una llista de centres que, donada la dificultat objectiva que representen, tenguin una sobredotació de recursos de suport educatiu, sinó també, a més, incentivar el professorat més experimentat per ocupar places a aquests tipus de centres.
  • UOB Ensenyament ha posat de relleu les següents qüestions, entre d’altres:
   • Com a principi general, ens agrada que es doti amb més recursos aquesta tipologia de centres.
   • El problema principal és la no adaptació dinàmica del model a la realitat canviant dels centres. Segons la informació que ens arriba de primera mà de molts dels centres que visitam, el problema és ben real. Aquesta qüestió és la principal discrepància que UOB manté amb l’Administració educativa pel que fa a aquesta qüestió.
   • Com a qüestió de màxima importància, ens hem fet ressò del clam de molts de centres que es queixen de la manca d’orientadors/es suficients.
   • UOB ha insistit en la importància de la reducció de ràtios.
  • Tot i les discrepàncies assenyalades, i donat que, en general, la proposta ens sembla profitosa per docents i alumnat, UOB ha votat SÍ a la proposta.


Ahir dimarts 28 de juny de 2022 es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal docent, Rafaela Sánchez, el director general d’Ordenació, Planificació i Centres, Antonio Morante, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, la cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí, i la cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra. La Mesa ha tengut dos punts al seu ordre del dia, ben diferenciats:

1. Proposta de resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per formar part de la llista amb la finalitat de proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.


UOB Ensenyament valora postivament la proposta, en considerar-la útil i pràctica. Quant als procediments, els hem considerat correctes, després d’haver consultat tres dubtes de caire tècnic que la Sra. Tudurí ens ha resolt en termes de seguretat jurídica.

La publicació de la resolució és imminent per tal de confeccionar la llista com més aviat millor, i en tot cas abans del començament del proper curs.

UOB ha votat SÍ a la proposta.


2. Proposta de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es determinen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.


Aquesta segona qüestió és més complexa. El Sr. Morante ha explicat que l’objectiu estratègic no és només confeccionar una llista de centres que, donada la dificultat objectiva que representen, tenguin una sobredotació de recursos de suport educatiu, sinó també, a més, incentivar el professorat més experimentat per ocupar places a aquests tipus de centres. També ha explicat que resulta fonamental definir bé la tipologia de l’alumnat de cada centre per tal de conèixer-ne les necessitats reals. Finalment, ha deixat clar que el concepte de CAP és dinàmic, és a dir, que evoluciona amb el temps i que, en termes ideals, seria desitjable que cap centre necessitàs recursos extraordinaris: la catalogació de ‘CAP’ no vol ni crear ni cristal.litzar una realitat escolar, sinó donar una resposta educativa a una necessitat social.

Davant l’exposició del Sr. Morante, UOB Ensenyament ha posat de relleu les següents qüestions:

 • Com a principi general, ens agrada que es doti amb més recursos aquesta tipologia de centres.
 • A partir d’allò que ens fan arribar els centres, potser la llista de centres CAP d’Inca està incompleta. Se’ns ha respost que s’estuadiarà la qüestió en recerca de possibles errades tècniques.
 • Hem suggerit que la llista de centres CAP hauria de romandre semi-pública, per tal de no estigmatitzar cap centre ni col·lectiu. El director general d’Ordenació, emperò, ha explicat que això és molt difícil, perquè la llista ha de ser pública i transparent per a què els professionals docents puguin saber quines destinacions sol·licitar.
 • Hem assenyalat com a problema principal el de la no adaptació dinàmica del model a la realitat canviant dels centres. És a dir, les necessitats del centres, a partir del nombre d’alumnes matriculats i dels seus perfils es defineixen a finals de curs, i condicionen els recursos assignats als centres el curs següent, amb independència dels canvis de necessitats reals que es puguin produir durant l’estiu o bé al llarg del curs. Se’ns ha respost que aquests casos són molt minoritaris i que, en la mesura d’allò que és possible, sí s’assignen nous recursos si les noves necessitats són grans. La realitat és que aquesta no és la informació que ens arriba de primera mà de molts dels centres que visitam, i que aquesta qüestió és la principal discrepància que UOB manté amb l’Administració educativa pel que fa a aquesta qüestió.
 • Hem demanat com es cobiran les places d’aquests centres en cas de no ser assignades via concurs de trasllats. Resposta: en tal cas, es cobriran tot seguint el procediment ordinari, i sense places perfilades.
 • Hem volgut precisar què s’entèn exactament quan es parla de “professorat expert”. El Sr. Morante ens ha dit que, a aquest context, ‘expert’ significa “docent amb molta experiència o antiguitat”. UOB comprèn la definció, però pensa que s’hauria de completar amb altres aspectes igualment enriquidors i definidors de la funció docent.
 • També hem demanat que se’ns precisi què vol dir exactament “incentivar els docents per a què demanin destinació a aquests centres”. Se’ns ha respost que la incentivació consisteix en atorgar punts als docents que hi treballin, amb punts per al concurs de trasllats o per a d’alres qüestions, com ara el  barem per a comissions de serveis o barem d’interins.
 • D’altra banda, UOB ha demanat simplificar la burocràcia per a què els centres tenguin la consideració de CAP.
 • Com a qüestió de màxima importància, en hem fet ressò del clam de molts de centres que es queixen de la manca d’orientadors/es suficients. El Sr. Morante n’està parcialment d’acord, reconeix el problema, sobretot en tractar-se d’un dels punts dels Acords de Bellver, però diu que s’ha avançat en aquesta qüestió i que s’hi ha de seguir fent feina.
 • Finalment, UOB ha insistit en la importància de la reducció de ràtios d’entre un 10 % i un 20% respecte de les ràtios màximes de cada etapa educativa i el bloqueig de la matrícula de l’alumnat NESE per sota del 30%, “sempre que sigui possible”. El Sr. Morante ha dit que es pot fer una nova redacció, així: “…sempre que hi hagi les infraestructures educatives necessàries” per tal de deixar clara la voluntat política de complir-ho i només arribar al màxim si és estrictament necessari. Si més no, a nosaltres ens sembla el mateix.

Tot i les discrepàncies assenyalades i donat que, en general, la proposta ens sembla profitosa per a docents i alumnat, UOB ha votat SÍ a la proposta.

En tractar-se d’una Mesa extraordinària, no hi ha hagut torn obert de preguntes.

Projecte d’Ordre d’organització i funcionament dels EAP, ben pensat però insuficient.

Ahir, dijous 26 de maig, UOB Ensenyament va assistir a la Mesa Sectorial extraordinària amb un punt únic a l’ordre del dia: Propostes al Projecte d’ordre d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

En primer lloc lamentam la premura amb la qual se’ns va fer arribar la documentació i que ens va fer treballar a correcuita, la qual cosa s’està convertint en una costum de Conselleria independentment del tema que es tracti a Mesa. Ens hauria agradat tenir informació de primera mà dels equips d’atenció primerenca i poder contrastar així el contingut del Projecte amb la realitat.

En segon lloc i encara que valoram de manera positiva la tasca realitzada pels equips d’atenció primerenca i totes les passes que es facin cap a la regulació i la millora de l’educació en l’etapa 0-3, consideram que manca una col.laboració més estreta entre Ajuntaments, altres institucions i Conselleria per arribar a tenir la partida econòmica realment necessària quant a recursos humans i materials. Aquest Projecte d’Ordre quedarà en no-res si no s’inverteix el que realment fa falta, perquè la situació a les escoletes 0-3 respecte als infants amb necessitats educatives és sagnant: manquen com ja hem dit molts recursos humans i més hores de dedicació dels membres de l’EAP.

UOB Ensenyament, en una de les seves intervencions, va demanar que es dotàs del personal necessari per la tasca de suport, cosa que pensam és totalment imprescindible, perquè falten mans, i moltes, i si no es pot comptar amb més ATEs, aleshores que es contractin més educadores.

Per acabar, UOB no aturarà de demanar que l’educació 0-3 sia universal, pública i gratuïta i que les contractacions es facin segons els principis de mèrit i capacitat del sistema públic.

Les places dels PTSC, PT i AL s’oferiran en el tràmit setmanal de substitucions

Avui hem tingut mesa sectorial per parlar del programa PROA+ amb la Directora General de Primera Infància i amb la resta de sindicats.

Els punts a tractar han estat:

– El PAE, que ha estat dotat a tots els centres que han fet la demanda.

– L’increment de PTSC.

– L’aportació econòmica als centres.

Des de UOB fa dos mesos que es reclama la contractació de més personal PTSC i que aquestes places s’adjudiquin en els tràmits setmanals de substitucions. L’Administració ha esmentat que es contractaran 25 PTSC destinats a 50 centres tant públics com concertats. 

Fent referència a l’aportació econòmica als centres, dels 189 centres que han fet la demanda (seguint els criteris establerts) només 49 rebran la quantia necessària per atendre a les necessitats educatives. 

Esmentar que avui, el SAD s’està reunint per informar de la dotació a 41 centres educatius de la figura dels especialistes PT (21 mestres) i AL (2 mestres). Veient les necessitats que presenten els alumnes com a resultat de la pandèmia, aquesta contractació ens pareix insuficient.

En el torn obert de paraula UOB demana:

– Per què no es poden incloure als CEPA la figura PTSC? Per la situació COVID han tingut un increment de matrícules i sabem que per la situació socioeconòmica, familiar i educativa d’aquests alumnes seria necessària la figura PTSC. Ens han dit que primer es volen assegurar d’arribar a l’educació primària i secundària obligatòries. 

– Per què no queden ateses les necessitats de personal ATE? L’Administració ens ha respost que aquests tenen funcions molt específiques i que es destina l’auxiliar tècnic educatiu a aquells centres que compleixen els requisits. UOB ha apuntat que si hi ha tanta demanda pot ser s’haurien de revisar els requisits o augmentar la plantilla.

 

UOB reclama places de Serveis a la Comunitat als instituts i ampliació a infantil i primària

COMUNICAT DE PREMSA

 

Unió Obrera Balear dóna suport als professors i les professores tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC), que pertanyen als Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP), en la seva reclamació per a la creació de places als serveis d’orientació de secundària, així com la normalització i ampliació d’aquesta funció a totes les etapes educatives. Amb la crisi de la pandèmia, la tasca dels i les PTSC en matèria d’absentisme escolar, orientació i suport a famílies amb necessitats, i detecció i seguiment de situacions de risc, entre altres, és més necessària que mai.

La normativa sobre orientació estableix que les i els PTSC formen part dels departaments d’orientació, però a dia d’avui no se n’han creat places als instituts. En canvi, les instruccions d’Educació per al curs 20-21 inclouen a secundària la figura de l’educador social, que no té competències docents ni apareix a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019, per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears. La tasca de l’educador social és útil, però en tot cas ha de ser complementària i mai substitutòria.

UOB reclama igualment disposar d’unes instruccions específiques per als PTSC com a funcionaris en pràctiques i d’una formació permanent també específica, millorar la visibilització de la figura dels/les PTSC i, en general, que Educació no exclogui ni precaritzi aquesta funció docent. 

 

Palma, 5 d’octubre de 2020

UOB no aprova la nova Ordre de serveis d’orientació

A la mesa sectorial d’avui dematí s’ha tractat el tercer esborrany Projecte d’Ordre que regularà els serveis d’orientació educativa, social i professional, després haver passat per les meses tècniques de 11 de gener i 17 de gener. i la mesa sectorial de 7 de març.

Els representants d’UOB hem votat en contra del document perquè des dels seus inicis no s’ha consensuat amb els professionals dels EOEP. La resta de sindicats ha votat a favor.

La
Conselleria es manté amb la idea d’assignar els orientadors dels EOEP als CEIP,
cosa que implica la pèrdua de la seva independència respecte als centres
educatius, en contra del que s’estableix a l’article 39.17 del Decret
39/2011 d’atenció a la diversitat, i fa impossible el treball en equip,
regulat a l’article 38.5 del mateix Decret.

A més a més:

 • Finalment
  no s’ha introduït la nostra esmena d’afegir-hi que la Conselleria
  promourà “una oferta suficient” d’accions formatives (article 8).
 • Tampoc no han recollit la nostra esmena d’afegir que per al servei de
  préstec i de recursos pedagògics “es dotarà de les hores necessàries.” (article 17). Innovació diu que tenen hores suficients.
 • Continua sense acceptar-se que l’elecció del director
  dels equips especialitzats es faci “a proposta dels membres de l’equip”,
  tal
  com apareixia al primer esborrany (article 27).
 • Els orientadors que
  s’assignen als CEIP (UOEP, secció 3a de l’Ordre) hauran de fer horari de
  Primària tot i ser del cos de Secundària, a diferència dels que tenen
  plaça als IES.
 • Es continua considerant itinerància només si es va a dos centres diferents el mateix dia (article 28).

Per altra banda:

 • Personal
  docent ha dit que les places dels equips es consolidaran als tres anys
  de ser ocupats de forma continua, com a la resta d’especialitats. 

 • que s’ha admès la nostra demanda d’introduir per als EOEP, dins l’article 10 de Funcions generales
  dels serveis, la funció de “Coordinar-se entre sí”, tal com ja es
  preveia per als EAP.
 • Han recollit la nostra esmena d’afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats (article 25.2).

Aquests
punts no ens han semblat suficients per aprovar el text, davant el
greuge que suposarà la nova organització per als professionals dels EOEP
i sobre tot el fet que no s’ha consensuat amb ells.

Ara el Projecte d’Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears.

L’ordre de serveis d’orientació es durà a una nova mesa sectorial

 

Dimecres 7 de març va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l’esborrany de projecte d’ordre sobre serveis d’orientació, que ja havia passat per mesa tècnica els dies 11 de gener i 17 de gener.

L’esborrany que se’ns havia fet arribar era el mateix que es va dur a la segona mesa tècnica, i els representants d’Innovació van començar explicant quines aportacions rebudes per escrit s’havien acceptat i quines no. Davant això, des d’UOB vam demanar una segona mesa per analitzar l’esborrany actualitzat amb les modificacions introduïdes.

A partir del que van dir podem avançar el següent:

 • Es mantenen amb la idea de canviar el model i assignar orientadors als CEIP. Des d’UOB vam reclamar una vegada més que es respecti el treball en equip i la independència dels EOEP, tal com consta al Decret d’atenció a la diversitat, i que en tot cas es consensuï el model amb els professionals.
 • L'”atenció directa a tots els alumnes” que es cita a l’article 5, Nivells d’intervenció, s’ha de entendre referida a la funció dels orientadors.
 • A l’article 7, Recursos personals i materials, van admetre la nostra esmena d’afegir-hi que les places s’integraran a la plantilla orgànica quan estiguin consolidades.
 • A l’article 8, Formació, van admetre la nostra esmena d’afegir-hi que la Conselleria promourà “una oferta suficient” d’accions formatives.
 • A l’article 15, Coordinació i funcionament de les unitats d’orientació, es mantenen amb la idea que els orientadors han de formar part del claustre.
 • A l’article 17, Funcions específiques dels equips d’orientació educativa, apartat h), van admetre la nostra esmena d’afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics “es dotarà de les hores necessàries.”
 • Al mateix article van admetre la nostra esmena d’afegir un apartat i), “Coordinar-se entre sí”, tal com es preveu per als EAP.
 • A l’article 18, L’exercici de la direcció als EOEP, no van acceptar la nostra petició que els orientadors i PTSC tinguin horari de secundària, al·legant que han de tenir el mateix horari del centre on desenvolupen el treball.
 • A l’article 20, Funcions dels departaments d’orientació, desapareixen les funcions dels FOL perquè no sempre pertanyen orgànicament al DO.
 •  A l’article 25, Tipologia d’Equips Especialitzat i finalitat, van admetre la nostra esmena d’afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats.
 • A l’article 27, Gestió dels Equips Especialitzats, no van admetre l’elecció del director “a proposta dels membres de l’equip”, tal com apareixia al primer esborrany, al·legant que els serveis jurídics han dit que s’ha de seguir la normativa de nomenament de directors.

Pel que fa als membres de plantilla dels EOEP amb la plaça a extingir, es va demanar que se’ls expliqui clarament en quina situació queden. En tot cas han de tenir en compte que l’adjudicació d’un centre educatiu durant un curs concret no implica un canvi de destí definitiu, i que si hi volen quedar han de concursar. Cal tenir present que en cas que siguin desplaçats de l’EOEP per manca d’horari hi ha preferència a l’hora de concursar. El Servei de secundària descarta un procés d’adscripció directa als CEIP.

INFORME: Segona mesa tècnica sobre projecte d’ordre d’orientació

  

Avui dematí s’ha duit a terme a la Conselleria la segona i darrera mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,. (vegeu AQUÍ informe sobre la primera mesa).

D’aquesta reunió podem destacar:

 • Article 19, Concepte i estructura dels DO: El professorat de FOL ja no surt com a membre dels departaments d’orientació per aplicació del ROC, a indicació de Planificació. De totes maneres han dit que ho tornaran a parlar amb Planificació, perquè el text manté a l’article 20 les funcions d’aquests docents.
 • Article 25, Tipologia d’Equips Especialitzats i finalitat: El suport dels equips també s’oferirà als departaments d’orientació, tal com apareixia al primer esborrany.
 • Article 27, Gestió dels Equips Especialitzats: Des d’UOB hem demanat que l’elecció dels directors es faci “a proposta dels components del propi equip”, com constava al primer esborrany, i no aplicant la Resolució de concurs de mèrits per a la selecció de directors com es proposa al segon. Han dit que ho revisaran.

Els representants de la Direcció General d’Innovació han informat sobre la situació actual dels diferents serveis. Es preveu que a finals de gener o principis de febrer es convoqui la mesa sectorial per aprovar el text definitiu.

Per part de l’Administració han assistit el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.

INFORME: Mesa tècnica sobre projecte d’ordre d’orientació

Dijous 11 de gener va tenir lloc la mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que continuarà en una segona mesa prevista per al proper dimecres. La Direcció General d’Innovació va reiterar que el nou model, que assigna orientadors als CEIP i augmenta les hores de presència i intervenció directa, és en resposta a la demanda de les direccions dels centres.

Com ja vam fer a la mesa sectorial de 29 de novembre, des d’Unió Obrera Balear vam reclamar que es respectin les peticions dels Equips d’Orientació, que en resum consisteixen en potenciar el treball en equip i mantenir la independència respecte als centres educatius, tal com estableix el Decret 39/2011 d’atenció a la diversitat, i vam expressar el nostre desacord pel fet que el nou model no s’hagi consensuat amb els professionals que l’hauran d’aplicar.

Els representants de la Conselleria van dir que el retard en dur a mesa tècnica aquest segon esborrany es deu a la manca de personal a la Direcció General. Recordem que el primer text era de maig de 2016. Van afegir que aquesta legislatura hi ha 42 orientadors més, que representen un augment del 15%, i que les noves instruccions es poden consultar a la web d’Atenció a la Diversitat. Pel que fa als PTSC van dir que no s’ha augmentat el nombre de places però sí la xifra d’educadors socials, si bé van afirmar que no tenen intenció d’anar substituint els primers pels segons.

Van informar que dels 160.000 alumnes que hi ha a les Balears 5.926 són NEE (el 3,7%), dels quals 590 estan escolaritzats a centres d’Educació Especial; que la majoria dels NEE són de retard maduratiu i que en els NESE predomina el trastorn d’aprenentatge. Tot seguit van explicar diversos aspectes de la funció d’orientació. Continuant amb dades estadístiques, van dir que ara hi ha 154 places als equips d’orientació, que 34 són d’orientadors assignats a CEIPs i que el curs 18/19 es vol duplicar la xifra fins a la seixantena. Van destacar la formació permanent que s’ha destinat als EOEP els dos darrers anys.

Vegeu dades estadístiques de places que van mostrar en pantalla:

Tot seguit es va passar a la discussió del nou Esborrany, de la qual en podem destacar el següent:

 • La dotació de places dels serveis es farà per concurs públic. Des dels sindicats es va demanar que es consolidin com a plantilla orgànica.
 • S’està cercant un espai físic per als equips especialitzats i se’ls proporcionarà ordinadors.
 • Tot i que no consta al segon esborrany, el text se sotmetrà al dictamen del Consell Econòmic i Social.
 • Hi ha la voluntat de concertar també els equips d’orientació dels centres de primària.
 • Article 4, Finalitat de l’orientació educativa, social i professional: Les finalitats que la Conselleria pot encomanar als orientadors dins l’apartat “qualsevol altra” es refereixen a escolarització, participacions a comissions, etc.
 • Article 8, Formació: Des d’UOB vam demanar que hi consti que l’oferta formativa promoguda per l’Administració serà “suficient”.
 • Article 10, Funcions dels serveis d’orientació: Des d’UOB vam demanar que a les funcions del PTSC s’hi afegeixi “Participar a les comissions d’escolarització per la direcció dels EOEP”. Se’ns va contestar que els EOEP ja hi participen i decideixen qui hi va. Pel que fa a les funcions dels orientadors que desapareixen de les específiques, són al nou apartat de funcions generals dels serveis d’orientació.
 • Article 13, Unitats d’orientació als CEIP. Concepte i estructura: Sobre la petició que els PTSC tinguin perfil de treballador social, el RD de titulacions no permet especificar un perfil determinat a les places.
 • Pel que fa a l’adjudicació d’orientadors als CEIP en funció d’unitats, en lloc de xifres d’alumnes com deia el primer esborrany, s’ha fet així perquè el criteri és menys restrictiu. Alguns municipis no arribaven a les xifres requerides.
 • Es va aclarir que els centres de dues línies també tindran l’orientador compartit. En general s’especificarà als criteris de plantilla.
 • Article 16, EOEP. Concepte i estructura: Els nombres d’alumnes NEE, NESE, etc. per distribuir els centres del sector en zones, així com els percentatges d’alumnes per decidir si el centre és d’atenció preferent s’establiran als criteris de quota. No especifiquen el mínim dels percentatges d’alumnes per decidir si el centre és d’atenció preferent perquè consideren que queda establert a l’apartat 3 de l’article 13, sobre adjudicació d’orientadors als CEIP en funció d’unitats.
 • Article 17, Funcions específiques dels EOEP: Vam demanar que tal com a l’article 12 s’estableix que els EAP s’han de coordinar entre sí, aquesta funció també consti per als EOEP.
 • Des d’UOB vam exposar la queixa dels EOEP per la manca de temps de què disposen per dur a terme el servei de préstec i recursos als centres. Van contestar que els directors tenen hores de coordinació suficients per a aquestes tasques. 
 • Article 18, Direcció dels EOEP: Els representants de la Direcció General van dir que el dia de les reunions i el temps del treball dels membres de l’equip es definiran a les instruccions. Les hores adjudicades a l’equip en funció del nombre de membres han desaparegut al segon esborrany perquè es decideixen als criteris de quota. Es va constatar que el redactat d’aquest apartat s’ha de millorar.
 • Es va demanar que es canviï la denominació de “representant del personal” per “cap de personal”.

El text encara ha de passar pels serveis jurídics.

Per part de l’Administració van assistir a la mesa tècnica el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.

Conselleria no admet les reivindicacions dels EOEP

 

A la mesa sectorial d’ahir es va tractar el punt “Indemnitzacions per raó de servei dels equips d’orientació”. L’única novetat al respecte és que la Conselleria s’avé a considerar itineràncies els desplaçaments entre localitats d’un mateix municipi.

Des d’UOB vam protestar perquè la mesa sectorial reclamada per la Junta de Personal Docent, el mes de juny i a instàncies nostres, era per tractar altres qüestions sociolaborals a més de les indemnitzacions per desplaçaments, i vam expressar la nostra disconformitat per l’absència de representants de Planificació. Per part d’Innovació hi foren presents el director general, Jaume Ribas, i la cap de Servei d’Atenció a la Diversitat, M. Asunción Sempere.

Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors dels EOEP, que UOB va traslladar a la mesa i podeu veure més avall, els representants de la Direcció General d’Innovació van respondre que no encaixen amb el model que proposen i les van rebutjar o bé les van deixar per a la negociació de la futura ordre sobre model d’orientació, que es preveu que comenci el mes de gener. Van dir que han rebut aportacions a l’esborrany que van treure fa un any i que si no han avançat més ha estat per manca de personal i per problemes amb les dotacions de quota d’orientadors que hi volen posar.

El parer d’Innovació és que els orientadors s’han d’integrar als centres i per això, entre altres coses, han de formar part del claustre. Nosaltres vam recordar que el decret d’atenció a la diversitat de 2011 estableix la independència dels EOEP respecte als centres educatius i que s’ha de potenciar el treball en equip dins aquest servei, dues condicions compatibles amb la integració als centres i que no s’haurien de vulnerar.

A la petició que les places d’EOEP oferides als interins indiquin els centres que s’hauran d’atendre, van respondre que és impossible perquè quan es fa l’oferta encara no estan definides per les direccions dels EOEP, i que els interins ja disposen de l’opció de seleccionar places de centres concrets o d’EOEP.

Vam fer constar per escrit en acta les peticions que hem rebut dels EOEP, que reproduïm a continuació i que com hem dit abans foren rebutjades o ajornades per al debat del nou model d’orientació:

A) CRITERIS DE QUOTA I COORDINACIONS

1) Que els criteris de quota i les direccions dels centres educatius permetin agrupar les cinc hores complementàries de tots els orientadors i PTSC els divendres per a les reunions setmanals de coordinació dels EOEP.

2) Vincular els recursos de suport educatiu al nombre total d’alumnes NESE, inclosos els d’ACNS i Alta Capacitat, i no a la quantitat d’ACS.

3) Quantificar la quota de suport tenint el compte els diagnòstics i dificultats de cada alumne.

4) En tot cas, reduir les quotes de 16 alumnes amb ACS per PT, i 48 amb suport per AL i tornar a 12 NESE per PT i 25 amb suport per AL.

5) Que s’augmenti el nombre de PTSC als equips, a fi de poder atendre alumnes i famílies segons el centre, i no se’ls obligui a compartir tants de centres diferents.

6) Que es publiquin els criteris de quota dels EAP.

B) DESPLAÇAMENT DES DE LA SEU ALS CENTRES:

– Que se’ls apliqui reducció horària per raó de desplaçament als centres. Hi ha professionals que han de fer una hora de carretera per arribar al centre i superen les 7 hores presencials.

C) CONSIDERACIÓ DE SERVEI

1) Que es recuperi un major nombre de dies el setembre i juny per a l’acolliment, organització i formació dels nous professionals i planificar intervenció als centres.

2) Que els orientadors dels EOEP mantinguin la independència i no pertanyin al claustres del centre.

3) Que es consideri un Servei pròpiament dit i no se’ls obligui a complir horari d’inici i acabament dels centres «sense necessitat de passar prèviament per les seus de destí de l’EOEP» (pàg. 18 de les instruccions).

4) Que es redueixin les 25 hores d’atenció a l’alumnat (apartat D.3 de les instruccions EOEP 16-17). A secundària les lectives són 18 i a primària 22.

5) Que es llevi de les instruccions la consideració d’hores complementàries les referides a la frase «la resta, fins a 30 hores setmanals, es dedicaran a tasques de coordinació, atenció a pares, CCP, reunions d’equips de suport», perquè corresponen a les funcions pròpies del servei.

6) Que s’equipari econòmicament els directors d’EOEP amb els directors de centre o d’altres serveis, no amb caps de departament.

D) PEL QUE FA A LES INTERINITATS:

– Que les places de l’oferta d’interinitats d’equips EOEP indiquin quins centres o llocs s’haurà d’atendre.