Etiqueta: CEPA

UOB celebra la contractació de personal administratiu per als CEPA

Consell Escolar Persones Adultes

Ahir dematí, 23 de febrer, UOB Ensenyament va assistir a la 3a sessió ordinària del Ple del Consell de l’Educació de Persones Adultes, presidit pel Director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i amb l’assistència parcial del Conseller d’Educació, que negociava l’Acord Marc amb els companys de UOB assistents a la Mesa Sectorial.

A la proposta inicial es van incorporar, gràcies a les esmenes presentades, tres novetats destacables: la primera, referent a la contractació de personal administratiu a mitja jornada per a cada un dels CEPA de les Illes Balears (reivindicació històrica d’UOB Ensenyament) i que va aconseguir majoria a la votació; també es va aconseguir el compromís de la Direcció General de fer divulgació de l’oferta educativa dels centres de formació de Persones Adultes, així com d’establir una normativa sobre la semipresencialitat d’aquest tipus de formació, facilitant així el seu seguiment per a les persones amb dificultats per a seguir un model de presencialitat.

Seguidament es va aprovar l’informe anual sobre l’estat de la formació permanent de Persones Adultes a les Illes Balears, que constata que hi ha una disminució significativa en el nombre d’alumnes dels CEPA a causa de l’allargament de la temporada turística i la situació de plena ocupació. Aquest informe també fa referència al Projecte de decret d’ordenació i currículum d’ESPA, que s’ha de redactar,revisar i adaptar, i a la col·laboració amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i EOI-CEPA entre d’altres.

Fal·làcia de Govern: falten docents per vaccinar

Comunicat de premsa

Des d’UOB Ensenyament volem denunciar públicament que fa dos mesos que reclamam que el personal docent dels Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA) i dels Ensenyaments de Règim Especial, com per exemple els de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), siguin vaccinats dins el grup del col·lectiu docent. Durant tot aquest temps no hem deixat de reclamar la seva vaccinació i seguim sense resposta.

Des de principis de març hem reclamat, per mitjà d’instàncies a Salut i Educació, la necessitat que aquests col·lectius siguin vaccinats i ara encara, dos mesos més tard, no hem rebut resposta. Durant aquest període, a més a més, hem seguit reiterant la nostra demanda en diferents Meses de negociació i publicacions, fins el punt de traslladar al Parlament, dia 13 d’abril, en pregunta parlamentària des dels grups de l’oposició, la mateixa demanda amb el resultat de rebre el compromís de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que es vaccinarien amb el seu col·lectiu. Aquest compromís però, a hores d’ara, segueix sense fer-se efectiu.

Demanam al Govern Balear que esmeni el greuge comparatiu i, de la mateixa manera que ja s’ha vaccinant el col·lectiu de professorat d’EOI i CEPA d’Eivissa i Formentera, s’estengui al professorat dels CEPA i dels Ensenyaments de Règim Especial de Mallorca i Menorca pels motius que ja fa mesos que reiteram: treballen amb gent de totes les edats, amb persones vulnerables i, a més a més, n’hi ha que hauran de formar part el juny dels tribunals d’oposició.

A diverses reunions amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, com la MSE d’oposicions i la que es va produir amb la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent del passat dilluns 17 de maig, on hem fet aquesta demanda de manera bel·ligerant, se’ns ha apuntat que aquesta qüestió depèn de Salut i Consum i que ells ja els han traslladat els llistats del personal dels CEPA (no així els dels Ensenyaments de Règim Especial). Des d’UOB Ensenyament exigim enèrgicament que la Conselleria d’Educació i Formació Professional defensi els drets i vetlli per la seguretat de les seves persones treballadores i pressioni a la Conselleria de Salut i Consum. Per tot això, no recularem en la nostra demanda de què s’integrin immediatament dins el Pla de vaccinació contra la COVID-19 el col·lectiu docent dels CEPA, EOI i de la resta d’Ensenyaments de Régim Especial.

Palma, 19 de maig de 2021

Resum Mesa Sectorial Relació de llocs de treball de caràcter permanent

Aquest dematí ha tengut lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari per tractar la publicació de la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent. Aquesta relació, no deixa de ser una transcripció de les plantilles orgàniques dels diferents cossos ja publicades durant el mes de gener. Les podeu consultar AQUÍ

El fet de tornar a publicar les plantilles orgàniques segons el format de Relació de llocs de treball respon a una exigència burocràtica per part de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització.

Des d’UOB hem recordat a Conselleria que volíem aclarir què succeïa amb les trentena i escaig de places orgàniques dels CEPA que han quedat bloquejades en el Concurs de trasllats d’àmbit estatal que està en marxa. Des de Conselleria ens han assegurat que aquestes places deixaran d’estar bloquejades a mesura que els centres requereixin places de les especialitats que han estat objecte del bloqueig. 

Una vegada més, hem tornat a demanar que aquesta informació arribés clara i concisa als CEPA per evitar malentesos o ferum de retallades. Per tot això ens hem abstengut a l’hora de la votació. Seguirem treballant amb els companys dels CEPA i atentes a l’evolució de les plantilles.

Les Escoles d’adults de les Balears en perill

 

Circular 221/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Dues lloses pesen damunt les Escoles d’adults de les Illes Balears: la retallada de places orgàniques de professorat i la semipresencialitat.

La primera, la retallada fulminant de places orgàniques, segons diu Conselleria, serà temporal, però la realitat és que s’han suprimit al voltant de 18 places que confronten alguns centres amb una plantilla fixa molt reduïda a canvi d’ofertar una contractació inestable. L’operació passa per no ofertar com a plantilles orgàniques ni les places derivades de jubilacions ni tampoc les de funcionaris desplaçats, un fet molt preocupant perquè s’està justificant la supressió de places en base a una normativa que encara no està feta (curs 21/22 ) i mentrestant els centres perden places cada curs per mor de les jubilacions. És un fet constatat fins a dia d’avui que són places que no es tornen a recuperar i que confronten els equips directius amb una lluita per la quota dels centres, els quals es troben amb places insuficients, per davall dels mínims amb els que es pot treballar. 

Per tot això, restam pendents del canvi de normativa que ha de regular els CEPAS, l’esborrany de la qual s’espera que ha de sortir ara, a principi d’any. S’haurà de vetllar perquè les Escoles d’Adults de les Illes Balears no perdin cap de les seves funcions ni la flexibilitat en l’oferta de cursos que ara disposen.

D’ altra banda, pel que fa a la dotació de personal no docent, hem detectat que hi ha Escoles d’Adults que no disposen ni de la figura de conserge ni d’administrativa i això fa que el professorat tengui una sèrie d’atribucions com per exemple gestionar les matrícules del centre durant el mes de setembre que són funcions que no els pertoquen.

El segon punt té a veure amb la semipresencialitat. Demanam que es segueixin els mateixos criteris que regulen l’assistència tant a 3r i 4t d’ESO com a 2n de Batxillerat. Aquests nivells d’estudis poden ser totalment presencials si els centres tenen disponibilitat d’espai. A hores d’ara, ens trobam que Conselleria encara no ha atès la petició feta el passat mes de desembre des dels centres d’adults per tornar als estudis totalment presencials en aquells centres on sigui possible garantir les mesures sanitàries. 

Els motius que fan que sigui urgent donar sortida a la demanda de presencialitat, que ja hem reivindicat a les negociacions amb Conselleria en motiu de la creació de l’Institut a Distància (IEDIB), és que Conselleria no té en compte el perfil de l´alumnat que realitza estudis d’alfabetització, consolidació o els cursos de secundària:

 • Als ensenyaments inicials es tracta d’alumnat nouvingut d’altres països que normalment no coneix la llengua i es realitza una tasca important d’integració social 
 • Tant l’aspecte de socialització com el vincle amb el professorat en aquests estudis és molt important i, sovint, és on radica la clau de l’èxit de la superació dels estudis
 • Es tracta en molts casos de perfils d’abandonament escolar, sense hàbits d’estudi adquirits, per tant, és essencial la presencialitat per la reintegració formativa
 • Molt d’aquest alumnat no disposa d’equipament electrònics per poder-se connectar online
 • De fet, les avaluacions intermitges que es varen fer a les Escoles d’Adults el passat mes de desembre constaten que els resultats en situació de semipresencialitat han estat pitjors que quan eren totalment presencials.

Per tot això, es demana:

 • Que es recuperin les places orgàniques manllevades
 • Que s’homogeneïtzin els criteris que regulen la presencialitat als centres prenent com a referència les mesures preses a 3r, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat per a que cada centre, en la mesura que la situació sanitària ho permeti, pugui adaptar la presencialitat als seus recursos.
 • Que es dotin els CEPAs de personal administratiu i conserges necessaris per a poder desenvolupar les funcions pertinents.

UOB dóna suport al manteniment de l’ESO presencial als CEPA

COMUNICAT DE PREMSA

Davant la notícia que Educació suprimirà el proper curs l’educació
secundària presencial als Centres d’Adults, Unió Obrera Balear dóna
suport al manteniment d’aquesta modalitat educativa, tal com reclamen
els centres, i fa constar que aquesta nova retallada encoberta de la
Conselleria s’ha duit a terme sense haver-se plantejat ni negociat amb
els representants dels treballadors. Pel que fa a la seguretat
sanitària, aquesta ha de passar per garantir les distàncies de seguretat
i si és necessari pel desdoblament de grups, tal com a la resta
d’ensenyaments.

Palma, 6 de juliol de 2020

UH, 8.7.2020

Aprovat el Decret d’adults a la mesa sectorial

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s’ha tractat el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyament de l’educació secundària per a les persones adultes i l’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Ha estat presidida per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Pel que fa al nou Decret (vegeu-ne esborrany), les al·legacions que teníem presentades i pendents de negociar, després de la mesa de 5 de novembre, han quedat de la següent manera:

1) Atenció a la diversitat (Article 11):

 • Respecte a la reclamació que es reguli el suport de l’atenció a la diversitat i se li adjudiquin hores lectives, la Conselleria considera que això no correspon al redactat d’un Decret i que ja queda regulat a l’Ordre d’Orientació, i que s’adjudicaran les hores i docents de suport com als IES. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

2) Estructura (Article 13):

 • La demanda que l’estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària no s’ha acceptat. Al·leguen que ja funciona així i consideren que es permet prou flexibilitat a l’hora d’aplicar-ho.

3) Plans de transversalitat i integració de continguts (Article 14):

 • Les hores de coordinació es regularan a una resolució sobre els plans de transversalitat, que seran voluntaris mitjançant convocatòria.

4) Sessions presencials en la modalitat a distància (Article 19):

 • L’IEDIB s’encarregarà de la formació exclusivament a distància i els CEPA mantindran la modalitat semipresencial. Hem demanat que aquest compromís de l’Administració consti en acta.

5) Titulació requerida (Article 21):

 • Els àmbits podran ser impartits per un o dos professors, en funció de l’organització del centre i els plans de transversalitat. Han acceptat eliminar el paràgraf «Quan algun àmbit no pugui ser impartit per un sol professor, podrà impartir-se amb dos professors d’especialitat amb atribució docent en alguna de les matèries que la integren», de forma que no es prioritza el professor únic.
 • Han acceptat eliminar la frase «S’ha de facilitar que un professor amb atribució docent de més d’una llengua pugui impartir els mòduls corresponents d’aquestes llengües en el mateix nivell» i es deixa com en el cas anterior a decisió dels centres. 

Trobareu AQUÍ les al·legacions que ja se’ns van acceptar a la mesa de 5 de novembre.

El decret s’ha aprovat per unanimitat i no entrarà en vigor fins el curs 2020-20121 per donar temps als centres a adaptar-s’hi.

L’Ordre de creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (vegeu-ne esborrany) també s’ha aprovat per unanimitat. Quan es tramiti la consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, des d’UOB reclamarem que s’inclogui entre els vocals un representant del Col·legi Professional de Docents.

El Pla estratègic per a l’educació de persones adultes (vegeu-ne esborrany) no formava part de l’ordre del dia. La Conselleria ens farà arribar un nou esborrany a partir de les aportacions rebudes (vegeu AQUÍ les nostres) i es tractarà en una nova mesa.

NOTA: Aquí teniu el nou esborrany del Pla estratègic que ens acaba de fer arribar la Conselleria.

S’ajorna la mesa sobre nou Decret d’ensenyament d’adults

 

A la mesa sectorial d’avui dematí Personal Docent ha decidit ajornar fins a una nova mesa la discussió i aprovació dels esborranys de:

UOB ha comptat durant la mesa amb l’assessorament de Xisca Muñoz, presidenta d’ADAIB, associació que integra totes les directores i directors dels CEPA i que presenta al·legacions un cop consultats els claustres. A la seva intervenció ha fet constar:

 • Que les plantilles estables es redueixen amb el nou Decret de plantilles perquè les jubilacions passen a ser places de quota.
 • Que el mínim de plantilla és de 6 docents i s’hauria d’augmentar, sobre tot per als centres amb més alumnes.
 • Que els CEPA només tenen sis hores de coordinació com a màxim mentre l’IES més petit en té 24.
 • Que amb la nova tipologia de centres n’hi ha que en surten perjudicats perquè als CEPA no s’adjudiquen membres d’equip directiu per a cadascun dels supòsits (FP, aules externes, semipresencial, etc.).
 • La deficiència de les infraestructures i els problemes d’accessibilitat.
 • Que s’ha de flexibilitzar la temporalització de les sessions d’alumnes i docents.
 • Que la Conselleria hauria de liderar la coordinació dels diversos ensenyaments que hi ha a cada zona (CEPA, Ajuntaments, ONG…)
 • La necessitat urgent del Servei d’Ensenyament de persones adultes.
 • La necessitat d’exigir a les empreses que contractin alumnes titulats. La inexistència d’aquesta obligació fa que els CEPA no arribin a una borsa d’alumnes molt àmplia, entre la qual la franja de 45 a 55 anys sense ESO.
 • La manca d’hores lectives per a l’atenció a la diversitat i d’orientadors.

Nosaltres teníem a punt una bateria d’aportacions per als diferents
documents, però els altres sindicats han al·legat manca de temps per
analitzar-los i d’aquí la decisió d’ajornar la reunió. S’ha obert un
termini fins dia 23 de novembre per presentar al·legacions per escrit.

Des d’UOB ja vam fer al·legacions al primer esborrany de Decret el curs passat. Algunes no se’ns han acceptat i en conseqüència tornarem a demanar:

 • Que l’estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària.
 • Que els àmbits siguin impartits en general per dos docents.
 • Que es reguli el suport educatiu per atendre a la diversitat.
 • Que es donin hores de coordinació per als programes de transversalitat.
 • Que no es llevi als CEPA la formació a distància per passar-la a l’IEDIB.

Entre les que se’ns han acceptat i apareixen al segon esborrany:

 • Que es tingui en compte que a l’ESPA no existeix el grup-classe com a l’ESO, on tothom fa les mateixes matèries.
 • Que es convalidin les matèries aprovades a l’ESO, si bé queda per veure com es durà a terme això si s’insisteix en imposar els àmbits.
 • Que el consell orientador es doni únicament en acabar els estudis i no a cada nivell.
 • Que es pugui continuar agrupant més de dues sessions per matèria.
 • Que es pugui continuar aprovant els àmbits per nota mitjana a partir d’un 4 a les matèries.

Pel que fa al Pla estratègic hem expressat la nostra disconformitat amb què el calendari d’actuacions deixi per al curs 19-20, quan no hi ha garanties que continuï el Govern actual, la creació del Servei d’Educació de persones adultes, la dotació de personal per atendre la diversitat, orientadors i personal no docent, així com “promoure” la consolidació de la plantilla orgànica. Igualment es deixa per al curs 20-21 l’adaptació del mobiliari, la millora de la connectivitat a internet i l’habilitació d’espais per a les TIC/TAC i la creació de beques, entre d’altres.

De fet, el nou Decret tampoc podrà entrar en vigor dins aquesta legislatura.

La propera mesa sobre aquestes qüestions es preveu per a mitjans de desembre, us tindrem informats. Agraïm una vegada més a Xisca Muñoz el seu assessorament.