Circumstàncies familiars

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

1) Permís de reducció de jornada per raons de guarda legal o d’atenció directa.

R- Sí, quan el funcionari tingui la guarda legal d’un menor de dotze anys, d’una persona gran que requereixi especial dedicació o d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la jornada de treball d’un màxim de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions que correspongui. 

Té el mateix dret el funcionari que tingui a càrrec l’atenció directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no es pugui valer pel seu compte i que no desenvolupi cap activitat retribuïda.

R- La reducció, tant de sessions lectives com de complementàries, és proporcional a la reducció de jornada. Per tant, et quedaria la següent càrrega horària:

Infantil i PrimàriaResta de cossos
Tipus de reduccióMitja jornadaUn terçMitja jornadaUn terç
H. Lectives1216912
H. Complementàries34516
Taula Resum. Reducció de jornada

2) Permís per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu

R- Sí, tens dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes. Es pot sol·licitar la substitució de la jornada reduïda al cinquanta per cent per l’acumulació en jornades completes no fraccionables (quinze dies) retribuïdes, amb la mateixa finalitat.

R- El funcionari docent té dret, sempre que ambdós progenitors treballin, a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada, i a percebre les retribucions íntegres, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de cura directa, contínua i permanent, i com a màxim fins que el menor compleixi 18 anys.

3) Permís per mort d’un familiar dins el 1r i 2n grau de consanguinitat o afinitat, quan el succés es produeixi en diferent localitat.

R- A efectes del nombre de dies que et pertoquen, és diferent si el succés s’ha produït en la mateixa, o diferent, localitat.  En el primer cas, el permís s’ha de demanar al centre, en canvi en el segon, a la DGPDocen.  

Mateixa localitatDiferent localitat
Cònjuge, parella de fet o familiar dins 1r grau consanguinitat o afinitat (dies hàbils)35
Familiar dins el 2n grau (dies hàbils))24
Taula Resum: Nombre de dies de permís segons localitat i grau de consanguinitat