Informació general sobre el CONCURS-OPOSICIÓ ordinari

Oposicions ordinàries docentsLlicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB

Informació actualitzada en data 7 de febrer de 2023.

D’acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, i la posterior Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs-oposició – ordinari – on s’adjudicaran un total de 564 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears, provinents de la taxa de reposició.
Al marge d’aquesta normativa concreta, la Conselleria s’ha valgut de la següent normativa de referència per a la convocatòria d’aquest procés d’estabilitació de concurs de mèrits excepcional:

 • RD 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de l’esmentada llei.
 • RD 270/2022, de 12 d’abril, pel qual es modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la citada llei, aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
 • RD 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la integració del professorat del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris.
 • Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears.

Requisits i condicions específiques per a poder participar-hi:

 • Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
 • Màster de formació pedagògica i didàctica o equivalent (només els cossos de secundària, EOI i professorat especialista en sectors singulars de formació professional).
 • Capacitació en llengua catalana.
 • Pot participar qualsevol persona, malgrat que no tingui experiència prèvia docent.

Sol·licituds

Termini
Les persones aspirants hauran d’emplenar, tramitar i formalitzar, exclusivament per mitjans electrònics, la sol·licitud de participació, del 8 al 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Tràmit telemàtic
La Direcció General de Personal Docent ha habilitat un tràmit telemàtic a l’efecte perquè les persones aspirants formalitzin la sol·licitud de participació. Cal indicar que la persona aspirant NO podrà participar amb usuari i contrasenya, sinó que per accedir-hi i poder emplenar i tramitar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions:

 • Certificat digital.
 • DNI electrònic.
 • Cl@ve PIN.
 • Cl@ve Permanent.

Sol·licituds per especialitat
La persona aspirant només es pot presentar a places d’una única especialitat i cos i
per a un únic procediment. Únicament es pot presentar una sol·licitud de participació.
En el cas que un aspirant presenti més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la darrera registrada dins el termini establert.

Taxes del dret de participació
Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu seran de 83,72 €, d’acord amb el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023. Entre d’altres, hi haurà les exempcions habituals:

 • Les persones en situació legal de desocupació.
 • Les persones amb una discapacitat igual al 33% o superior.
 • Les famílies nombroses.
 • Les víctimes de violència de gènere.

Àmbit autonòmic
La participació no es podrà fer per illes, per tant, en un futur et podran adjudicar una plaça a qualsevol de les illes.

Reserva per a persones amb discapacitat
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pels següents procediments:
1. Torn lliure (Codi 1);
2. Torn de reserva per a persones amb discapacitat (Codi 2);
3. Procediment d’accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior (Codi 3);
4. Procediment d’accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement (Codi 4);
5. Procediment d’adquisició de noves especialitats.

Sorteig tribunals

Els tribunals es formaran a partir de Serra Ribas, Ana.
Normativa

Sorteig ordre d’actuació aspirants

A partir de la lletra N.
Normativa

ESTRUCTURA DE LA PROVA
La mitjana (X̅) d’ambdues proves, té un pes percentual 66% de la nota final del concurs-oposició.
Torna el format de sempre: el caràcter eliminatori

Primera prova (té un pes percentual d’un 50%)

Part A – Desenvolupament d’un tema

Es tracta del desenvolupament per escrit, dintre d’un màxim de tres hores, d’un tema triat per la persona aspirant entre un nombre de temes trets a l’atzar, tenint present el següent:

 • Especialitats que tenguin a 25 temes, s’ha d’escollir un entre 2 temes.
 • Especialitats que tenguin a 26 i a 50 temes, s’ha d’escollir un entre 3 temes.
 • Especialitats que tenguin a 51 temes, s’ha d’escollir un entre 4 temes.

S’ha d’obtenir una nota mínima d’un 2,5 perquè et faci mitjana amb la Part B de la primera prova (prova pràctica), però tenin present que la mitjana (X̅) obtinguda entre ambdues parts ha de ser igual o major (≥) que 5.

Temari dels cossos que es convoquen (prenent de referència el concurs-oposició 2022) – provisional

Part B – Prova pràctica (torna la prova pràctica per a totes les especialitats)

Consisteix en la realització d’una prova pràctica – la durada la determinarà cada tribunal – que permeti comprovar que les persones aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball precises per impartir les àrees, matèries o mòduls propis de l’especialitat a la qual s’opta.
Segons el cos, la prova té unes característiques comunes, i després, cada especialitat té les seves característiques pròpies.
Per comprovar les especificacions, tan comunes com específiques, podeu consultar l’annex 6 de la Resolució de la Convocatòria del concurs-oposició.
Ídem a la Part A de la Primera Prova, la nota mínima a obtenir perquè et faci mitjana amb aquesta ha de ser d’un 2,5, però tenint present que la mitjana (X̅) obtinguda entre ambdues parts ha de ser igual o major (≥) que 5.

Segona prova (té un pes percentual d’un 50%)

Les dues parts en les quals està dividida aquesta segona prova té per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el domini de les tècniques necessàries per exercir la docència.
i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica/situació d’aprenentatge. Per veure com s’haurà de desenvolupar, consulteu l’annex 6 de la Resolució de la Convocatòria del concurs-oposició.

Part A – Exposició i defensa d’una programació didàctica/planificació anual de situacions d’aprenentatge

Consisteix en l’exposició i defensa oral d’una programació didàctica/planificació anual de situacions d’aprenentatge, de caràcter personal, elaborada de forma individual per la persona aspirant, prèviament lliurada al tribunal.

Part B – Exposició i defensa d’una programació didàctica/planificació anual de situacions d’aprenentatge

Fa referència a la preparació i exposició oral davant el tribunal d’una unitat didàctica/situació d’aprenentatge pot estar relacionada amb la programació/planificació anual presentada anteriorment per la persona aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, la persona aspirant ha de triar la unitat didàctica/situació d’aprenentatge entre tres unitats/situacions extretes a l’atzar per ell mateix de les incloses en la programació didàctica/planificació anual lliurada al tribunal. En el segon cas, la persona aspirant ha de triar la unitat didàctica/situació d’aprenentatge d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

S’ha d’obtenir una nota mínima d’un 5, entre ambdues parts, perquè et faci mitjana amb la Primera Prova, i així, superar la fase d’oposició.

Per a més informació respecte a les proves de la fase d’oposició, consulteu el punt 7.3.3.1. de la Resolució de la Convocatòria del concurs-oposició.