Etiqueta: Coeducació

Pla de Coeducació

Coeducació

Avui, dijous 15 de juny, hem assistit a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí. Hi han assistit representants de l’Administració, d’IBDONA, la representant de l’agent de centres i un representant de cada organització sindical.

L’objectiu de la reunió ha estat fer una avaluació de la tasca feta per aquesta Comissió, des del curs 2019-2020 fins a aquest curs escolar.

El Pla de Coeducació ha estat una eina impulsora, inspiradora per a la lluita per la igualtat i la coeducació. S’ha dut a terme a molts de centres educatius, treballant els objectius i els continguts de manera transversal amb més de 50 accions/activitats desenvolupades. Moltes d’aquestes activitats han estat acompanyades de l’IBDONA.

Convivèxit té previst poder dissenyar un nou Pla de Coeducació pels pròxims cursos escolars tenint presents objectius com:

 • Millorar la coordinació entre totes les organitzacions que hi formen part.
 • Implicar a tota la comunitat educativa i fer-los prendre consciència envers la coeducació.
 • Fer formacions més específiques per a tots els docents.
 • Sensibilitzar l’entorn amb dates importants com el 8M.
 • Elaborar més recursos educatius relacionats amb el llenguatge inclusiu i no sexista o sobre violències masclistes, entre d’altres.
 • Prevenir i sensibilitzar contra les violències masclistes.

Un dels reptes més considerables serà que tots els centres educatius disposin del Pla de Coeducació, redactat (o actualitzat) i aprovat per part de Convivèrtix i poder implantar la figura de l’agent de coeducació i la seva comissió.

UOB Ensenyament estarà sempre a favor de millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d’oportunitats i combatre la violència de gènere.

SOS des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i l’oblit del Pla d’Igualtat

El passat divendres dia 17 es va reunir la Comissió Paritària de Riscos Laborals per primera vegada aquest curs 2021-2022. Els punts de l’ordre del dia eren els següents:

 1. Informació sobre la situació dels vulnerables al SARS

  Des de l’SPRL es va informar de totes les xifres resultants de les avaluacions als docents que varen sol·licitar informe de vulnerabilitat fetes fins dia 15 de setembre relatives a companyes gestants i resta de docents vulnerables.

 2. Programació de l’activitat tècnica i sanitària del Servei de Prevenció

  • Aquest curs 2021-2022 es seguiran realitzant visites a centres amb representació de l’SPRL, així com d’un representant de cada un dels sindicats amb representació a la MSE. En aquestes visites es realitzarà una avaluació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals dels centres no avaluats o que hagin tingut reformes importants després de la seva darrera avaluació.
  • Des del curs passat, dins els objectius estratègics del Servei de Prevenció s’inclou el de realitzar un pla de formació específica en matèria preventiva dirigit al personal docent de la nostra comunitat, i que inclou formació en prevenció dels accidents de treball, promoció de la salut i integració de la cultura preventiva en el col·lectiu docent. Aquesta formació consta de cinc mòduls de dues hores cada mòdul. Hi ha un d’aquests cinc mòduls que és obligatori per tot el personal docent funcionari de carrera. La resta és de caràcter voluntari. Es va informar que aquestes formacions continuen en el present curs. Està previst que es realitzi una primera tongada pel novembre i que la convocatòria d’inscripcions s’iniciï per l’octubre.
 3. Informació sobre l’estructura de RRHH del Servei de Prevenció

  • Àrees tècnica i d’infermeria de l’SPRL: es va informar que ja tenen tot el personal necessari i que el funcionament d’ambdós serveis és el desitjable.
  • Àrees de salut i administrativa de l’SPRL: a diferència de les àrees tècnica i d’infermeria, hi ha una crisis profunda a les de salut i administrativa a causa de la manca d’efectius. Actualment, ambdues àrees estan infradotades. Concretament, l’àrea de salut compta amb un metge i mig. El problema és que les condicions de treball són millors a l’IBSALUT i a l’SPRL hi ha massa rotació. És del tot necessari que Funció pública posi remei a aquesta situació d’extrema urgència que s’està vivint al Servei de Prevenció perquè, del contrari, com malauradament ja passa als Serveis de Prevenció que estan fora de Palma (Eivissa, Menorca, Manacor, etc.), s’haurà d’acabar subcontractant al sector privat, amb el prejudici en termes d’atenció que això suposa a l’usuari finalista: el personal docent. UOB Ensenyament no té representació a la Mesa de Funció Pública, però ens trobaran sempre a l’hora de fer aquesta reivindicació. De moment, s’ha acordat fer un escrit signat per la Comissió Paritària per presentar a la propera Mesa de Funció Pública i UOB Ensenyament col·laborarà en la mesura que faci falta. Quant a l’Àrea administrativa, ja fa dies que la Conselleria treballa perquè es puguin oferir places als diferents borsins per així poder consolidar aquesta àrea.
 4. Torn obert de paraula

  • Pla d’Igualtat: UOB Ensenyament, com ja va fer a la reunió del dia 28 de juny, va tornar a recordar que no és suficient aprovar el procediment del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d’assetjament sexual, com es va fer fa uns mesos. No ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització. És urgent i necessari un Pla d’Igualtat, perquè tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. Aquell dia es va prendre nota per part de la Direcció General de Personal Docent i del Servei de Prevenció de Riscos se’ns va informar que traçarien el full de ruta per tal de dur aquesta elaboració i implantació del Pla d’Igualtat. Des d’UOB Ensenyament ens posàrem a disposició per tal de col·laborar en tot el que fos necessari per fer una tasca imperativa i d’extrema urgència. Esperem que a la propera reunió no haguem de fer el mateix recordatori.
  • Aprovisionament d’EPI als centres educatius: ens informen que amb les partides del curs passat està garantit el subministrament de mascaretes per tot el personal docent i no docent dels centres educatius. Igualment, hi haurà una nova partida per tal de garantir l’aprovisionament fins el mes de febrer, mes en el qual haurà una nova licitació pel que quedi de curs. Des d’UOB Ensenyament s’ha reclamat que, a diferència del curs passat, la concessió d’aquesta licitació no sigui posterior a la finalització d’existències de mascaretes, fet pel qual el professorat va haver de pagar les mascaretes de la seva pròpia butxaca.

Una passa més cap al Pla d’Igualtat

Avui, dilluns 28 de juny, s’ha reunit la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent per tractar els següents punts:

Aprovació del procediment sobre malalties professionals

 • S’ha aprovat el darrer procediment corresponent a la notificació i investigació de malalties professionals.

Informació sobre la situació del Servei de Prevenció

 • S’ha informat des del Servei de Prevenció que s’han incorporat dos tècnics més a l’equip de la delegació de Palma. A dia d’avui hi ha tres persones contractades com a tècniques en prevenció de riscos laborals i s’està a l’espera d’una quarta incorporació.
 • S’està planificant el pla de visites pel curs 21-22 per a l’avaluació de riscos a tots els centres. Un membre de cada un dels sindicats amb representació a la mesa sectorial podrà participar d’aquestes visites.
 • S’està elaborant el redactat de les prescripcions tècniques pel futur nou local corresponent a la delegació del Servei de Prevenció a Manacor. Aquest local estarà format per una persona d’administració, un/a tècnic/a, una d’infermeria i una de medicina.
  Des d’UOB Ensenyament i d’altres sindicats, hem tornat a reclamar delegacions a Menorca i les illes Pitiüses amb locals propis, fet completament necessari pel correcte funcionament del Servei de Prevenció a aquestes illes.

 • Finalment, s’ha informat que s’incorporarà una persona ajudant al logopeda del Servei de Prevenció el proper mes de setembre i a mitja jornada. La funció d’aquesta persona serà impartir formació sobre educació de la veu als docents dels centres educatius que així ho requereixin.

Informació sobre la situació dels vulnerables al SARS-COV-2

 • S’ha que informat els docents considerats vulnerables a la COVID 19 i que es troben per aquest curs 20-21 en situació d’incapacitat temporal, dia 30 de juny, s’emetrà la seva alta laboral atès que finalitza el període de màxima presencialitat.
 • En cas que alguna d’aquestes persones, per motius organitzatius del centre, hagués d’anar al centre durant el mes de juliol per programacions, recuperacions (FP), entrevistes amb alumnes, etc., es mantindria la incapacitat temporal (IT) mentre així ho justifiqui la direcció del centre, amb un escrit dirigit al correu electrònic prevencio@dgpdocen.caib.es, assenyalant els dies que hagi de fer activitat presencial.
 • Des del Servei de Prevenció es valorarà el personal vulnerable al SARS CoV-2 segons l’establert a l’annexe V del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, que ha estat actualitzat recentment (dimarts 22 de juny de 2021).

  Si voleu accedir al Tràmit d’avaluació de la vulnerabilitat al SARS-COV-2, punxau aquí. Les reavaluacions es realitzaran durant el mes d’agost.

Torn obert de paraula

 • Al torn obert de paraula UOB Ensenyament ha recordat que durant el mes de maig va enviar una sol·licitud via instància a la Conselleria d’Educació i Formació Professional demanant la implantació d’un Pla d’Igualtat (podeu llegir la notícia aquí). Després de les darreres notícies sobre un presumpte cas d’assetjament sexual a una companya de l’IES Madina Mayurqa pareix que aquest tema s’ha posat en solfa i que altres sindicats s’hi han sumat a aquesta demanda que, per una altra banda, sembla inconcebible que s’hagi de fer a aquestes alçades.

  UOB Ensenyament ha remarcat que, com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”. Sols tenim unes bases de 2019 per a la seva elaboració, que no ha prosperat.

  No és suficient en aprovar fa uns mesos un procediment del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d’assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització.

  Si comparem dins de la CAIB, podem veure com en el 2012 el personal de serveis generals de Balears ja tenia aprovat el seu 1r Pla d’Igualtat, al 2016 el 2n i aquest any ja van pel III Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals).

  Necessitem amb urgència el Pla d’Igualtat, perquè tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. I això tampoc s’està fent, per tant:

  Reclamam un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

 • Per part de la Direcció General de Personal Docent i del Servei de Prevenció de Riscos se’ns ha informat que prenen nota i que traçaran el full de ruta per tal de dur aquesta elaboració i implantació del Pla d’Igualtat. Des d’UOB Ensenyament se’ls ha informat que per aquest camí ens hi trobaran i que col·laborarem en tot el que sigui necessari per fer una tasca imperativa i d’extrema urgència.

Reclamem amb urgència un Pla d’Igualtat del personal al servei de Conselleria d’Educació i Formació Professional

Circular 232/2021

Tal com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional no és un bon exemple. No ha fet la feina i fins ara, en patim les conseqüències. 

No és suficient aprovar fa dos mesos un procediment del Servei de Prevenció de de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d’assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització. I en aquest sentit, i tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que tracta l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

Anem tard. Ja fa gairebé 4 anys des de l’aprovació d’aquesta llei autonòmica d’igualtat i més de 13 anys de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on ja s’instaurava l’obligació de les administracions públiques d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat per al seu personal.

I mentre tardem van passat coses, van produint-se abusos i assetjaments, van provocant-se vulneracions de drets i patiments sobre companyes, mentre la nostra pròpia empresa ens gira el cap i ens fa el buit. Companyes, cal saber que ens trobem soles davant de l’administració i amb un agreujant d’indefensió intolerable, ja que no tenim a la nostra disposició cap protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. S’incompleix de manera clara el mandat de l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que diu que les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.  El silenci és complicitat amb l’agressor. I és un clar incompliment del deure de vetllar per una igualtat real i efectiva i per la salut laboral de les dones. Aquests casos no tan sols afecten a la nostra dignitat com a persones, afecten la nostra salut, ens resten temps, ens suposen un alt cost emocional i també econòmic i, sobretot, ens resten confiança en la nostra pròpia empresa. Resulta d’una incoherència brutal que la mateixa administració pública que aprova un Pla de Coeducació per a fomentar la igualtat real d’oportunitats i proporcionar estratègies per a modificar les relacions de poder i per prevenir l’abús i les violències masclistes, és la que ens deixa tirades contestant que un assetjament per raó de sexe no és un tema de la seva competència, fins que intervenen altres organismes com IBDona, advocades particulars o la Policia, tal com ha denunciat públicament una companya professora d’ensenyament secundari del Govern les Illes Balears. Açò és del tot intolerable.

Reclamem contundentment un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

Creació de la comissió de seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

 

El passat divendres 30 d’octubre una representant de coeducació de UOB va assisitir a la reunió de la creació de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí.

La Comissió es va constituir sense cap membre de la Xarxa de centres coeducatius, encara que el mateix Pla de Coeducació contemplava que hi formaria part una docent en representació d’aquesta Xarxa. El fet s’ha produït perquè la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, no reconeix al col·lectiu de coeducadores Feminisme a l’Escola com a Xarxa de coeducació formal, i per altra banda, tampoc han impulsat la creació de cap altra xarxa des de Convivèxit. Així que, malauradament, a la nova comissió falten les Coordinadores de Coeducació dels centres educatius, és a dir, les  docents que estan formades en coeducació i que porten a terme el disseny i la implementació de les accions coeducatives als centres, que evidentment que són les que coneixen de primera mà quina és la situació actual de la implantació del Pla de Coeducació i quines són les seves mancances.

En la segona part de la reunió s’ha fet un repàs als objectius del Pla i a les accionsprogramades, amb responsables i terminis concrets. Hem pogut comprovar com moltes de les accions fonamentals encara estan per fer, amb terminis ja passats, i sense que els responsables assignats hagin fet res per posar solució. Està clar que al Pla li falta, per una banda, difusió i coneixement per part de tots els equips directius dels centres i de totes les persones i organismes implicats com a responsables d’accions concretes programades dins del Pla. De fet la seva presentació a Menorca i a Eivissa es va suspendre pel confinament i no s’ha tornat a programar, de manera que sols es va presentar a Mallorca. D’altra banda, també li falta força normativa, ja que no hi cap instrucció legal que obligui al seu seguiment i implementació.

UOB ha sol·licitat que se solucionin el més prest possible una sèrie de coses:

 • A la Comissió ha d’haver una docent en representació de la Xarxa de centres coeducatius, segons estableix el Pla.
 • A tots els centres ha d’existir una Agent de Coeducació, com estableix la Llei 11/2016 d’Igualtat de dones i homes a les Balears. La directora general s’ha compromés a mantenir una reunió amb Inspecció Educativa per aquest tema.
 • S’ha de garantir una assignació horària suficient per a poder assumir  les tasques assignades a les Comissions de Coeducació.
 • S’ha d’ampliar el número de places i de cursos per a formar a Agents de Coeducació, ja que tenim constància que moltes coeducadores s’han quedat en llista d’espera.
 • S’ha de posar a disposició dels centres el protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista als centres educatius de les Illes Balears, acompanyat de formació i difusió del mateix, el qual continua en fase de redacció i tenia com a termini març de 2020. Els responsables de la seva redacció són l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, IBDona i una Comissió de persones expertes, segons determina el mateix Pla.

En conclusió, el Pla de Coeducació és un document molt ampli i complet, ja que costa de nombroses accions a realitzar, amb responsables i terminis concrets, encara que la realitat de la seva implementació i posada en marxa presenta moltes dificultats. Primer perquè s’estan incomplint moltes de les accions programades, com la creació de Comissions de Coeducació a tots els centres o la formació dels equips directius. Segon perquè la realitat és que les persones que porten endavant aquest tema als centres són escasses, en alguns centres fins i tot són inexistents, i malauradament encara hi ha una poca implicació dels equips directius i de la comunitat educativa en general. Tot açò sumat a una dotació horària arbitrària per part de molts centres i manifestament insuficient, fa que en la majoria de casos, les Agents de Coeducació, i amb sort, les demés membres de les Comissions de Coeducació, que moltes vegades participen de manera voluntària, sense assignació horària real, no puguin assolir tot el volum de treball que implica la planificació, organització i implementació de la coeducació com a part del projecte educatiu dels centres.

En aquests enllaços es pot accedir al document complet del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, així com a la Resolució de creació de la comissió de seguiment Pla Coeducació publicats dins la web de Convivèxit.

UOB reclama que s’ampliï el termini d’inscripció a les accions de sensibilització 25N

Imatge: CAIB

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa que s’ampliï el termini d’inscripció al programa “Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020», atès que acaba dia 19 i per tant només hi ha cinc dies laborals per elaborar la proposta, amb pressupostos inclosos. Per aquest motiu ja hi ha centres que haurien decidit no inscriure’s per manca de temps.

Vos tindrem informats.

UOB reclama que el Pla de Coeducació escolti els docents

Circular 141/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Conselleria que tingui present el col·lectiu de docents a l’hora de gestionar el Pla autonòmic de Coeducació, encara en fase d’elaboració. La direcció General d’Innovació i comunitat educativa, a l’hora d’introduir millores a través de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, no ha consultat les agents de coeducació per tal de recollir aportacions, amb l’excepció d’alguna plataforma cívica.

Les docents agents de coeducació es demanen, primer, per què no han estat consultades. Segon, tampoc estan d’acord que el Pla s’hagi redactat sense consultar els centres. I tercer, per què el perfil dels coordinadors de coeducació que s’exigirà a partir de l’any qui ve només inclourà psicòlegs i pedagogs, quan hi ha molts docents de la branca de Socials i d’Humanitats formats, amb experiència i sensibilitzats amb un tema que exigeix un compromís voluntari i vocacional.

Des d’UOB reclamam no només que s’obri el perfil, sinó que aquestes persones estiguin formades sòlidament en coeducació. A més, demanam que es puguin coordinar amb les agents de coeducació que ja estan actives i en contacte amb la realitat del centre, i que es creïn comissions de coeducació que impliquin més docents.

Finalment, per tal de complir la Llei d’igualtat de dones i homes de 2016, tots els centres haurien de disposar d’un agent de coeducació, poder treballar en xarxa i establir tutories obligatòries i planificades a tots els nivells.

Reclamam que aquestes peticions siguin tingudes en compte per millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d’oportunitats i combatre la xacra de la violència de gènere.

Maó, 2 de maig de 2019