Etiqueta: ROC

NO al ROC

Avui dematí hem assistit a una Mesa Sectorial per negociar sobre el nou Reglament d’Organització i Centres.

El primer esborrany es va fer públic el passat mes de març, esborrany al qual UOB va presentar una setantena d’esmenes. Posteriorment es tractaren aquestes esmenes en una primera reunió bilateral amb la Direcció General de Planificació i Centres dia 29 de març i posteriorment en una segona reunió bilateral dia 27 de maig. Finalment, la setmana passada es va convocar la Mesa i se’ns va enviar el segon esborrany que hem negociat avui.

Ja no teníem moltes esperances després de veure que algunes de les esmenes acceptades en la reunió bilateral no es veien reflectides en el segon esborrany, però en el decurs de la Mesa s’ha fet més que palès que no canviaria gaire cosa.


UOB s’ha refermat en totes les esmenes presentades prèviament, fent especial insistència en alguns aspectes del reglament que impedeixen clarament que UOB es posicioni a favor del ROC, els més destacats dels quals són:

 • La negativa de la DG de Planificació i Centres a no deixar de manera explícita en el document que no s’augmentaran les hores de permanència fixades a l’horari personal de cada docent. Des d’UOB Ensenyament reclamam un redactat que deixi fixades les 26 hores de permanència sense haver d’estar subordinades a les Instruccions corresponents.
 • No a l’ús tendenciós del llenguatge que “quasi obliga” a l’organització per àmbits. Tot i que aquesta decisió sigui competència del claustre.
 • No a què el ROC dilueixi els departaments, posant els àmbits en el mateix nivell.
 • No a què les direccions dels centres puguin decidir perfils propis per a determinades places.
 • No a què les direccions dels centres siguin qui decideixin si s’ha de fer o no ús del marcatge.

Atès que no s’han arribat a acords en cap dels temes principals i que la manera de negociar per part de Conselleria fregava el xantatge, UOB Ensenyament ha votat negativament l’esborrany de Decret.

Ara, si no hi ha canvis de darrera hora, l’esborrany seguirà el seu camí passant, en primera instància, pel Consell Escolar de les Illes Balears, on tendrem una nova oportunitat d’intentar introduir les esmenes que UOB Ensenyament considera imprescindibles per tal de garantir els drets sociolaborals dels docents.

Les meses de negociació estan en perill d’extinció: MSE d’inici del curs 2021-2022

 

Avui, divendres 3 de setembre, s’ha reunit la MSE amb l’únic punt a l’ordre del dia d’informar sobre l’inici del curs 2021-2022.

El Sr. Martí March ha començat la seva intervenció a la Mesa fent la reflexió que el curs 20-21 ha estat “un èxit a nivell col.lectiu”; la conclusió és que l’escola a les Illes Balears no ha tancat i que es fa un reconeixement a la feina feta per part de tota la comunitat educativa. Ha insistit que no ens ho fa saber com un element de triomfalisme, tot i que ens sembla una encetada de la campanya electoral molt profitosa.

La vaccinació és, segons el Conseller, respecte del curs passat, la gran diferència que fa que Sanitat hagi decidit passar la distància de seguretat a 1,2 metres dins les aules i que els alumnes vaccinats amb pauta completa no hagin de guardar quarentena. Ens ha insistit en la importància que tenen la ventilació i la neteja i també a nivell econòmic ha elogiat els esforços de la Conselleria pels 1200 professors que han fet substitucions i pels ajuts de menjador del passat curs.

A continuació ha seguit parlant dels 25 docents que faran substitucions ràpides i, canviant de tema, que a partir de setembre o octubre i independentment del que digui el decret respecte els interins elaborat pel Ministerio d’Iceta, ens convocarà a una mesa per parlar d’oposicions.

Ha acabat demanant la màxima col·laboració al nostre col·lectiu.

Intervenció d’UOB Ensenyament:

 • Mesures sanitàries: UOB Ensenyament ha apuntat que a educació infantil i primària es treballa amb el col·lectiu no vacunat i que, a partir dels 12 anys, els contactes estrets vacunats amb pauta completa no hauran de fer quarentena. UOB Ensenyament ha demanat si, a l’hora d’implantar aquesta darrera mesura s’ha tingut en compte que, en el cas dels individus que han rebut la pauta completa que han estat contacte estret, poden contagiar la malaltia durant els primers vuit o nou dies. El conseller Martí March s’ha remès a les prescripcions que arriben des de Sanitat.
 • Ràtios i quotes: després de la publicació dels Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat informat (no negociat) en MSE dia 14 de juny, UOB Ensenyament ha tornat a reivindicar la reducció tant de les ràtios com de la càrrega lectiva. Hem recordat que, d’acord amb els criteris no negociats, es desdoblaran els grups quan el número d’alumnes sigui superior a 25 a Primària, a 32 a Secundària, i a 38 a Batxillerat. Des d’UOB Ensenyament s’ha tornat a demanar que els desdoblaments es produeixin quan el número d’alumnes sigui superior a 18 a Infantil, a 23 a Primària, a 25 a Secundària, a 30 a Batxillerat, i que s’adapti a cada cicle formatiu. Quant a les quotes, hem recordat que actualment són de 25 períodes lectius a Primària i que a Secundària s’han calculat a partir de 19. Des d’UOB Ensenyament s’ha tornat a demanar que, en el cas de Primària sigui de 23 períodes lectius i a Secundària de 18. També hem tornat a reivindicar que al professorat que tingui més de 180 alumnes, se li apliqui una reducció d’un període lectiu, així com l’aplicació de reducció horària al professorat interí major de 55 anys. De nou, el conseller Martí March ha admès que el problema d’origen que impossibilita una millora completament necessària tant en les ràtios com en les quotes és la manca de finançament autonòmic.
 • LEIB: li hem recordat al senyor conseller que en la presentació de la LEIB feta en la MSE reunida dia 4 de febrer, es va comprometre a convocar una MSE abans que la LEIB entrés en el seu tràmit parlamentari, així com a crear un grup de treball per tractar aquells aspectes sociolaborals que pugui incloure la LEIB. Des d’UOB Ensenyament li hem assenyalat que no s’ha complert amb cap dels dos compromisos. Aquesta situació es va repetir a la reunió al Consolat de Mar amb la presidenta Francina Armengol i el conseller Martí March de dia 3 de juny, on aquest darrer es va comprometre a convocar cada un dels sindicats a tres bandes: la Conselleria, un representat de cada un dels tres partits de govern, i el sindicat de torn, per tal que poguéssim presentar esmenes a l’Avantprojecte de la LEIB. En aquest cas, tampoc s’ha complert amb aquest compromís. Finalment, dia 13 de juliol es va tornar a reunir la MSE per tractar (una altra vegada) i de manera generalista la LEIB. Des d’UOB vàrem recordar les esmenes aportades pel que fa a la llengua catalana i la necessitat de la laicitat de l’escola pública. A dia d’avui, no sabem res dels aspectes sociolaborals que regularà la LEIB.
 • ROC: hem recordat que a dia d’avui segueix estant pendent la MSE per tractar el ROC. El director general de planificació i centres ens ha dit que ens convocaran més endavant.
 • Temporalitat interins: hem recordat que dia 6 de juliol, vàrem entrar a registre una petició formal de convocatòria d’una MSE perquè la Conselleria exposàs quines eren les seves intencions pel que fa a l’aplicació del Pla Iceta per al sector de l’ensenyament públic docent no universitari de les Illes Balears. A dia d’avui, encara no hem rebut resposta i demanam informació oficial per part de l’administració per a saber a què ens hem d’atendre i deixar d’anar a remolc de les informacions que van apareixent en premsa.
 • Segon acord marc: dilluns dia 8 de febrer de 2021 se’ns va presentar en MSE un esborrany molt generalista i sense cap concreció d’un suposat segon acord marc biennal 21-23. Des de llavors hi ha hagut un silenci absolut al respecte. Hem demanat en quin punt està aquesta qüestió.Quan ens posam a fer-hi feina? Definir la carrera professional no pot esperar més i cal recordar que pel maig de 2023 hi haurà eleccions autonòmiques. UOB Ensenyament està a disposició per treballar en aquest tema.
 • Currículums autonòmics: respecte d’aquesta qüestió, s’ha demanat en quina fase es troba la redacció del currículum bàsic del currículum LOMLOE (part estatal)? Quan s’iniciarà la concreció curricular per part de les autonomies? Quines vies de participació té pensades la Conselleria per tal que els companys que estan en actiu i que són els que dia a dia estan a l’aula, hi puguin participar? D’acord amb el que ha ens ha dit el director general de planificació i centres, Antoni Morante, no s’ha complert amb el calendari per la part estatal i només han rebut alguns esborranys parcials, el que ha endarrerit la tasca per part de Conselleria. Com a tard, aquesta tasca hauria d’estar tancada a finals d’any, per tal de poder implantar el decret per via urgent de cara al curs 2022-2023.

Trobam que és essencial que es recuperi la presencialitat a les Meses Sectorials, i així li hem fet saber al Conseller, però encara trobam més important que el que s’ha de tractar a les Meses s’informi amb un mínim de temps per a poder-ho gestionar i sobretot que les Meses Sectorials deixin de ser pures meses informatives i recuperin el seu propòsit original: que s’arribi a un consens en moltes de les decisions que es prenen i que no es faci de manera unilateral.

Reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres per tractar l’esborrany del nou ROC

Dilluns dia 29 vàrem tenir una reunió bilateral amb el Director General de Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra on ens varen exposar les directrius que havien seguit per a l’elaboració de l’esborrany del nou ROC.

Des d’UOB som ben conscients que el ROC del 2002 havia quedat obsolet en alguns aspectes i que era necessària una actualització. No obstant això, volíem tractar una sèrie de punts de l’esborrany que ens han generat dubtes.

Passam a resumir les qüestions que vàrem plantejar i les respostes per part de la Direcció General de Planificació i Centres:

1. Quin serà el recorregut d’aquest Decret fins a la seva publicació al BOIB?

Tot i que ara mateix des dels sindicats ja podem fer arribar les al·legacions que considerem a la DG de Planificació i Centres, l’esborrany sortirà a exposició pública (si no hi ha res de nou) dia 13 d’abril, que serà quan es publiqui (l’esborrany) al BOIB. El termini d’exposició pública serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOIB, això ens duu fins dia 4 de maig.

Després d’aquest termini es convocarà la corresponent Mesa Sectorial i paral·lelament el text també serà objecte de debat en el Consell Escolar de les Illes Balears que n’emetrà el corresponent informe de caràcter consultiu per part de Conselleria. 

La intenció és que el nou ROC estigui aprovat a finals de 2021 o, com a tard, a inicis de 2022. En qualsevol cas, la seva entrada en vigor seria a partir del curs 2022-2023, coincidint amb la implantació del nou ordenament organitzatiu i curricular previst per la LOMLOE en els nivells de 1r, 3r i 5è de Primària, 1r i 3r d’ESO, i 1r de Batxillerat.

2. La implantació d’àmbits de 1r a 3r d’ESO.

La modificació que fa la LOMLOE sobre la LOE, en el seu article 24 diu literalment que “es poden agrupar en àmbits” les matèries de:

Biologia i geologia.

Educació física.

Educació plàstica, visual i audiovisual.

Física i química.

Geografia i Història.

Llengua castellana i literarura i, si n’hi ha, llengua cooficial i literatura.

Llengua estrangera.

Matemàtiques.

Música.

Tecnologia i digitalització.

No obstant això, el redactat de l’article 12.4 de l’esborrany del nou ROC afegeix un grau més d’obligatorietat en la implantació dels àmbits dient que “es procurarà” agrupar les matèries en àmbits. 

Partint del fet que  l’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies s’ha de recollir a la concreció curricular, i requereix l’aprovació del claustre de professorat i del consell escolar del centre (art. 8.4 de l’esborrany del nou ROC), des d’UOB no enteníem a què responia aquesta diferència entre l’opcionalitat que estableix el redactat de la LOMLOE (art. 24) i el major grau d’obligatorietat que estableix el redactat del nou ROC.

Des de Planificació i Centres ens varen respondre que són partidaris de la implantació dels àmbits de 1r a 3r d’ESO, d’acord amb les tendències pedagògiques actuals. No ens varen dir quines.

Des d’UOB, sense entrar a valorar la idoneïtat o no d’aquesta mesura, volem recordar i defensar la sobirania del claustre a l’hora d’implantar aquests tipus d’estratègies. Cada claustre ha de poder decidir lliurement (com ja estableix la mateixa normativa) sense cap tipus de pressió per part de la directiva, inspecció educativa o la pròpia Conselleria. Per aquest motiu, defensarem un redactat on això sigui ben evident i fugir així de redactats tendenciosos.

3. Quina necessitat hi havia de fer un ROC únic per a Infantil, Primària i Secundària?

Planificació argumenta que hi ha molts aspectes organitzatius que són comuns als centres, independentment de l’etapa que imparteixin. També varen defensar que actualment hi ha centres de Primària que ja imparteixen l’etapa d’ESO, són els anomenats CEIPIESO i que la intenció és anar incrementant aquesta tipologia de centres.

Des d’UOB trobam que aquesta opció força a haver de fer un redactat molt general, ja que hi ha especificats organitzatives pròpies de cada etapa que queden diluïdes quan es regula de manera més àmplia. Entenem que un document com el ROC, que és un document de consulta recurrent per tota la comunitat educativa i especialment per part del professorat, ha de servir perquè tothom pugui resoldre els dubtes que tengui pel que fa a l’organització de cada etapa educativa. Consideram que la practicitat a l’hora de resoldre dubtes concrets fa més adient la publicació de dos ROC diferenciats. Un per Primària i un altre per Secundària, com els que ara mateix són vigents, que daten de l’any 2002. Entenem que el cas dels CEIPIESO quedarien entre dues aigües, però és evident que, ara per ara, aquests centres representen una proporció mínima (només n’hi ha 2) de tots els centres educatius de Balears.

4. Com així han desaparegut les comissions de l’articulat de l’esborrany del nou ROC?

L’esborrany del nou ROC no contempla l’existència de comissions, més enllà de la Comissió de Coordinació Pedagògica o la Comissió de Coeducació. Així idò, comissions com la Comissió de Normalització Lingüística, la Comissió d’Activitats Extraescolars o la Comissió Mediambiental no són d’obligada constitució, d’acord amb l’establert a l’esborrany del nou ROC. 

Des de Planificació i Centres argumenten que l’autonomia de centres permetrà que cada centre organitzi i creï les comissions que consideri necessàries. 

Des d’UOB consideram aquesta interpretació del concepte d’autonomia de centres com una temeritat i defensam la necessitat de la inclusió dins l’articulat del nou ROC de comissions que entenem com a estratègiques com són la Comissió de Normalització Lingüística o la Comissió Mediambiental, sense perjudici que el centre (dins la seva autonomia) pugui crear-ne de noves, si les considera necessàries. 

5. Com influirà el redactat del nou ROC amb l’elaboració dels nous Criteris de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics?

Des d’UOB estam vigilants a quines noves tasques o coordinacions que haurà d’assumir el professorat a partir del redactat del nou ROC per defensar que vagin acompanyades d’una dotació horària adient i no sobrecarregar (encara més) al professorat.

6. Suggeriment de canvi de l’ordre en què apareixen els òrgans col·legiats i els òrgans unipersonals a l’esborrany del nous ROC.

El redactat de l’esborrany del nou ROC fa aparèixer primer els òrgans unipersonals de govern (Capítol II) després els òrgans col·legiats de govern (Capítol III).

Des d’UOB, vàrem suggerir que es canviés l’ordre i que primer apareguin els òrgans col·legiats i posteriorment els òrgans unipersonals com ja fa la pròpia LOE o l’actual ROC de 2002.

7. Organització del nou curs escolar d’acord amb l’evolució de la pandèmia.

Des d’UOB vàrem demanar sobre quines mesures es preveuen de cara al proper curs 21-22 pel que fa a la gestió de la pandèmia dins els centres escolars.

Des de Planificació i Centres ens varen assegurar que es mantindrien mesures com ràtios per davall de la mitjana d’abans de l’esclat de la pandèmia, la necessitat d’ús de mascaretes o la necessitat de ventilació constant dels espais. A banda d’aquestes mesures, i atenent a la situació pandèmica que encara és molt volàtil, se n’anirien adoptant d’altres arribat el moment.

Des d’UOB estarem atents per a que aquestes mesures garanteixin la seguretat dels professorat i que es prenguin amb l’antelació suficient per no caure en improvisacions.