Circumstàncies personals

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- Sí, et pots acollir a la reducció per algun d’aquests supòsits:

  • Per raons d’edat: reducció de jornada del 50% de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, a partir dels 55 anys d’edat sense necessitat d’acreditar cap altra circumstància. S’ha de sol·licitar per trimestres sencers.
  • Per motius de salut: reducció de jornada de fins al 50% de la jornada laboral (mitja jornada, un terç de jornada o menys d’una hora diària equivalent a una sessió lectiva), amb la reducció proporcional de retribucions, en el supòsit de patir problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent. S’ha de sol·licitar per trimestres sencers.
  • Per interès particular (exclusivament per a funcionariat de carrera): reducció de jornada del 50% de la jornada laboral amb la reducció proporcional de retribucions. La concessió està condicionada a les necessitats del servei i s’ha de gaudir per cursos escolars complets.

R- Sí, si ets funcionari de carrera. És un permís amb una durada acumulada màxima de tres mesos cada dos anys (es computa per dies naturals). 

Cal dir que a l’Acord Marc ve marcat que durant aquest curs es negociarà per a tot el personal docent.

R- Sí, res ho impedeix, però has de tenir present que els dies de vacances o festius s’inclouran com a dies sense retribució, atès que gaudeixes d’aquests tant abans com després de les vacances/festius.

R- L’Administració concedeix aquesta llicència discrecionalment i pot denegar-la per raons del servei. Per tant, si p.e, no aconsegueixen trobar un substitut/a per cobrir la teva plaça, et poden denegar el permís. 

R- Tot i que les instruccions estableixen que no se substitueix el personal docent que gaudeixi d’aquesta llicència, en determinats casos, com és la petició d’un període llarg d’assumptes propis, sí que se substitueix al docent que gaudeix del permís.

R- Tens 15 dies naturals per matrimoni o per Registre de Parelles Estables.

Els dies poden ser anteriors o posteriors a la celebració o a la inscripció. En aquest sentit, cal tenir present que si el període elegit n’és anterior, ha de coincidir amb els dies immediatament anteriors al registre formal. En canvi, si és posterior, el període de gaudi s’ha de situar dins els dos mesos posteriors a la data de celebració o d’inscripció. A més, cal tenir present que si el dia de la celebració és lectiu aquest dia està inclòs en el còmput. 

R- El permís es pot dividir en dos períodes, que s’han de gaudir sense interrupció, un abans de la celebració i l’altre després, inclosos dins el còmput el dia de la celebració. Per tant, d’acord amb l’anterior, no és possible agafar-te el dia de la celebració (entenent que és lectiu i que necessites absentar-te del centre) i, els 14 restants en els dos mesos posteriors, atès que el punt d) de les instruccions que regulen aquest permís estableix que “El permís es pot dividir en dos períodes, que s’han de gaudir sense interrupció, un abans de la celebració i l’altre després, incloent dins el còmput dels dies del permís el de la celebració.” i el dia de la celebració entra dintre del còmput de “després de la celebració” i, com indica la instrucció, no es pot fraccionar. 

R- Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat aplicable o, si no n’hi ha, per resolució de l’òrgan competent. En el cas que la reducció de jornada sigui d’un terç o menys de la jornada, la funcionària ha de percebre les retribucions íntegres. Així mateix, les absències o les faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere o terrorista es consideren justificades quan així ho determinin els serveis socials d’atenció o els serveis de salut, segons pertoqui, sense perjudici que aquestes absències hagin de comunicar-se al centre al més aviat possible. 

R- Sí, la DGPDocent, sempre que el director del centre emeti un informe favorable, pot autoritzar (un únic cop per curs) l’assistència a activitats formatives de qualsevol durada. Aquestes han d’estar organitzades per altres administracions educatives i han de ser activitats formatives de durada superior a tres dies organitzades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional o per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), o programes europeus o internacionals, amb intercanvi o no d’alumnat.