Etiqueta: Comissió paritària riscos laborals

La Comissió Paritària de Riscos Laborals de Personal Docent es reuneix en sessió ordinària

Comissió paritària de riscos laborals

Dimarts, dia 18 d’abril de 2023, es va reunir de manera ordinària la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Per part de l’administració, assistiren, entre d’altres, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el cap de departament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Dr. Rafel Castell. L’ordre del dia era el següent:

 1. Presentació de la Memòria del Servei
 2. Presentació de la planificació
 3. Presentació dels resultats de l’enquesta de satisfacció de l’any 2022
 4. Informació sobre la col·laboració del Servei en dos estudis
 5. Presentació dels nous professionals del Servei

Presentació de la Memòria anual de l’activitat preventiva de l’any 2022

En aquest punt es va presentar:

 • l’estat actual de la gestió administrativa del servei, on s’expliquen les tasques realitzades per l’equip d’auxiliars administratius -com ara atenció telefònica; recepció de sol·licituds de vigilància per a la salut incloent qüestionaris logopèdics; sol·licituds de visites mèdiques; etc.;
 • l’àrea de vigilància de la salut, on s’explica tant l’activitat sanitària i investigadora del servei, com l’avaluació de treballadors/es amb especial sensibilitat;
 • l’àrea de logopèdia, la tasca principal de la qual és la prevenció de les alteracions de la veu dels docents així com les lesions als plecs vocals. Així mateix, es presenten les dades de l’avaluació individual, i les del tractament assistencial;
 • les avaluacions de riscos laborals, on es distribueixen els 59 informes emesos de manera específica -informes d’avaluació de riscos o de condicions de seguretat, d’avaluació psicosocial específica, etc., així com la distribució per illes i zones;
 • els accidents de treball i malaltia professional on s’especifiquen les notificacions d’accidents del treball i les de malalties professionals, així com les investigacions fetes al respecte;
 • la informació i formació als treballadors, on es detallen en el temps les diferents sessions formatives fetes durant l’any 2022, tant a funcionariat de nou ingrés, com a personal laboral i interí de no nou ingrés, destacant les sessions sobre l’ús saludable de la veu o de prevenció;
 • la protecció a la maternitat, on es tracen els registres de comunicació de treballadora gestant, part o alletament amb distribucions per zones i per cossos;
 • els treballadors/es especialment sensibles, on es posa el focus en la necessitat de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o estat biològic conegut, siguin especialment sensibles a determinats riscos derivats del seu treball.

Podeu consultar aquí el document corresponent a la Memòria anual de l’activitat preventiva 2022.

Presentació de la Planificació de l’activitat preventiva per l’any 2023

En aquest punt es va presentar el document corresponent a la planificació de l’activitat preventiva de l’any 2023, on es marquen tant les línies com els objectius estratègics, així com les activitats derivades d’aquests. Quant a les activitats, s’han classificat com segueix:

 1. Comuns al conjunt del servei de prevenció
 2. Àrea de medicina del treball
 3. Àrea tècnica de prevenció
 4. Àrea administrativa
 5. Àrea de logopèdia

Podeu consultar aquí el document corresponent a la Planificació de l’activitat preventiva 2023.

Presentació dels resultats de l’enquesta de satisfacció de l’any 2022

Aquest document estudia els índexs de satisfacció dels usuaris del SPRL del Personal Docent analitzant els formularis que es varen posar a disposició del personal docent dels centres educatius públics no universitaris del partit judicial de Palma, és a dir, que les zones que reben servei per part de PREVIS -Eivissa i Formentera, Menorca, Manacor i Inca-, no han estat objecte d’aquest estudi.

De l’anàlisi de les respostes registrades, s’observa que un 55,65% de les respostes han expressat haver rebut una atenció Molt bona; un 13,69% l’han considerada Bona i un 2,67% Correcta. No s’han obtingut resultats per a la opció Deficient.

Podeu consultar aquí el document corresponent als Índexs de satisfacció dels usuaris 2022.

Informació sobre la col·laboració del Servei en dos estudis

El cap de departament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, Dr. Rafel Castell, va informar que, a l’actualitat, el SPRL està col·laborant en dos estudis de salut preventiva, un amb la Conselleria de Salut i Consum, i l’altre amb la Universitat de les Illes Balears (UIB):

 • Estudi per a la prevenció del càncer colorectal: aquest estudi el realitza la Conselleria de Salut i Consum. El SPRL està contactant via postal amb el personal docent amb una edat compresa entre els 50 i els 69 anys. Als docents que hi accedeixin a participar a l’estudi els faran un test de sang oculta en la femta. Si dona positiu, serà atès per un digestòleg/digestòloga que decidirà el procediment a seguir. L’objectiu principal és detectar i eliminar els pòlips de còlon (lesions benignes, però amb potencial de progressió a càncer). Per més informació, podeu consultar la infografia.
 • Estudi GLYCEX: aquest estudi el realitzen conjuntament la UIB, l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), i el Global Health research group. La finalitat d’aquest estudi és la de controlar la glucosa a través de l’exercici físic. La població objectiva de l’estudi té una edat compresa entre els 18 i els 70 anys, prediabetis -glucosa en dejú de 100-125mg/l/dl-, i, tenint capacitat per fer exercici, en fa dues o menys vegades a la setmana. Les dades es creuen amb les entitats organitzadores, previ consentiment de la persona que hi participa, i ofereixen als millors candidats per l’estudi una intervenció d’exercici amb una entrenadora personal per un temps de quinze setmanes. L’entrenament es realitza al Campus esport de la UIB utilitzant glucòmetre, pulsòmetre i acceleròmetre. La finalitat és estudiar l’impacte que té a la salut de les persones participants aquesta intervenció. La participació és gratuïta. Per més informació, podeu consultar la infografia.

Presentació dels nous professionals del Servei

L’estructura en RRHH del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent ha sofert canvis durant l’any 2022.

S’han incorporat a l’equip una tècnica superior en riscos laborals a l’àrea de Palma: Juana María Jaume en substitució de Lluisa Flaquer.

A l’àrea administrativa, s’incorporà a finals d’any una auxiliar administratiu en substitució de Isabel de la Fuente, María Teresa Sánchez Ribera.

Durant el 2022 l’àrea de logopèdia ha incrementat substancialment l’activitat tant a nivell de Mallorca com a la resta d’illes, desplaçant-se trimestralment a cada una de les Illes per poder donar cobertura assistencial. Es té previst que na Pilar Riera, amb funcions d’entrenadora vocal a mitja jornada, passi a jornada completa l’1 de setembre de 2023.

A l’àrea mèdica es produí la baixa de la doctora Inmaculada Navas al mes de setembre de 2021 per motius personals. La seva vacant serà coberta a partir del mes d’abril de 2023 per una metgessa especialista en medicina del treball, funcionària de carrera, la Dra Elena Rebollo.

Per mirar de complementar la tasca assistencial dels equips al servei es va considerar oportú sol.licitar a Secretaría General la col.laboració d’una llicenciada en psicología ( esp. psicología clínica) què, pareix que serà efectiva també a partir de l’1 de setembre de 2023.

Per aquest motiu, l’activitat corresponent a l’àrea de vigilància de la salut del personal docent de tots els centres que no pertanyen a la zona d’influència de la seu de Palma (zones d’Inca i Manacor a Mallorca, i les illes de Menorca, Eivissa i Formentera), s’ha seguit realitzant mitjançant contracte amb l’entitat especialitzada PREVIS.

Equiparació sí, reducció de drets no

 

 • Ahir, dilluns 27 de juny, es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.
 • La Direcció General de Personal Docent i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent varen plantejar equiparar les condicions del permís de funcionària docent de carrera gestant amb les del de funcionària docent interina gestant.
 • UOB Ensenyament s’oposa a una equiparació de condicions que suposaria l’empitjorament dels drets d’una part del col·lectiu i advoca per trobar els viaranys legals per millorar les condicions del permís per funcionària docent interina gestant.

 • Al torn obert de paraula, UOB Ensenyament va tornar a denunciar  la manca de compliment de la normativa que regula el biaix tèrmic en el qual es pot treballar en espais interiors com ara les aules dels centres educatius.

 • UOB Ensenyament demana que es torni a definir el protocol d’intervenció ràpida en els casos en què hagi anomalies tèrmiques a les aules.

UOB Ensenyament va participar a la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent d’ahir, dia 27 de juny de 2022, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), Dr. Rafel Castell, a més de diferents representants de la Conselleria de Salut i Consum. A l’ordre del dia hi havia un únic punt consistent en informar sobre les prestacions de les gestants.

A l’actualitat, les funcionàries docents d’Educació Infantil (EI) i d’Educació Primària (EP) adscrites a la Seguretat Social (SS) (funcionàries interines) poden demanar la prestació per dona gestant -permís remunerat- a partir de la setmana 24/25 en el cas d’EI i de la setmana 30 de gestació en el cas d’EP. D’altra banda, les funcionàries docents d’EI i d’EP adscrites a MUFACE (funcionàries de carrera) poden demanar la prestació per dona gestant a partir de les setmanes 2025, respectivament. Com es pot observar les funcionàries de carrera (adscrites a MUFACE), a dia d’avui, poden sol·licitar la prestació per dona gestant abans que les funcionàries interines, que han de treballar més temps abans de poder-la sol·licitar. 

La proposta actual de l’Administració, tant per part del SPRL com de la Direcció General de Personal Docent, és la d’equiparar les condicions de les funcionàries de carrera (adscrites a MUFACE) amb les condicions de les funcionàries interines (adscrites a la SS). Això faria que les funcionàries de carrera (adscrites a MUFACE) haguessin d’endarrerir la data (setmana) per poder sol·licitar la prestació per dona gestant. El motiu que donen és el greuge comparatiu existent entre les dues situacions així com problemes normatius que, segons el SPRL, es donen any rere any.

A mode de resum: igualar les condicions empitjorant els drets de la docent

A la seva intervenció, el representant d’UOB Ensenyament va considerar que l’equiparació s’ha de fer sempre i quan no suposi una pèrdua de drets per una part del col·lectiu –en aquest cas, les funcionàries docents d’EI i d’EP adscrites a MUFACE–, sinó que sempre ha d’anar en el sentit de millorar-los.

La Conselleria s’ha compromès a fer consultes, tant a Salut i Consum com a Funció Pública per veure quina és la situació de les condicions de les funcionàries docents d’EI i d’EP adscrites a la SS respecte de les funcionàries de la Conselleria de Salut i Consum, així com les de la resta d’administracions dependents de la CAIB. A partir d’aquí es decidirà quines mesures pren la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

D’altra banda, i en el torn obert de paraula, el representant d’UOB Ensenyament va recordar que a finals del mes de maig dos representants d’UOB Ensenyament es varen reunir amb dues tècniques del SPRL per la manca de compliment de la normativa que regula el biaix tèrmic en el qual s’ha de treballar en interiors. D’aquest problema, UOB Ensenyament ja n’havia informat mitjançant un comunicat de premsa

El cas és que curs rere curs veiem com augmenten els problemes de salut relacionats amb aquesta qüestió la qual, en moltes ocasions, genera situacions de baixa per Incapacitat Temporal (IT) d’una durada inferior a cinc dies, amb el perjudici que això suposa a nivell de retribucions pels funcionaris docents. El representant d’UOB Ensenyament va recordar que, en l’actualitat, quan es donen situacions d’anomalia tèrmica dins l’aula el procediment és que algú de l’equip directiu o la comissió de riscos laborals es posi en contacte amb el SPRL, que ha d’enviar un equip tècnic a fer les mesures pertinents. En cas que es confirmi el problema és l’equip tècnic qui proposa mesures per corregir aquestes anomalies. El representant d’UOB Ensenyament va argumentar que està prou demostrat que aquest protocol no és suficient ja que no s’està parlant d’un problema puntual, sinó d’una situació que és cada vegada més habitual, que comença cada cop abans (enguany a finals del mes de maig), i que acaba més tard. El representant d’UOB Ensenyament va defensar que és necessari seguir les següents línies d’actuació:

 1. A mitjà-llarg termini: canvi de paradigma en les infraestructures orientat a la realitat actual de canvi climàtic

 2. A curt-mitjà termini: climatització d’aules, donant prioritat a aquelles on el SPRL consideri que és més urgent per tal que el curs que ve no es tornin a donar els casos mes greus.

 3. A curt termini: millorar l’actual protocol d’actuació ràpida

UOB Ensenyament seguirà lluitant per la recuperació i millora dels drets de tot el col·lectiu docent, de la mateixa manera que mai acceptarà que es minvin els d’una part del col·lectiu en nom de l’equiparació.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, sense Pla d’Igualtat i en perill de desaparició

 

UOB Ensenyament ha participat a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de dia 22 de març de 2022, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, Rafela Sánchez, i el Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), Rafel Castell, a més de representants de la Conselleria de Salut (Maria Antònia i Pilar Estades).

La reunió comença amb una exposició general de la memòria del SPRL del 2021 i de la planificació i objectius per al 2022.

UOB Ensenyament planteja tres qüestions:

1. Represa de la reivindicació històrica d’elaborar un Pla d’Igualtat per al personal docent que vagi més enllà de la reacció davant problemes de sexisme i assetjament a l’àmbit laboral per esdevenir una eina integral de prevenció i foment de la igualtat real. 

El cap de servei del SPRL diu que el  Pla d’Igualtat s’ha de tractar a Mesa sectorial, que no ha de sortir de la Paritària.

La directora general exposa que Conselleria d’Educació va fer un Pla d’Igualtat a l’anterior legislatura, pla que s’hauria d’actualitzar, ho tenen present, però no exposa res concret. Diu que hi ha diferents plans, però no un projecte coordinat, o no encara. En tot cas, l’hipotètic nou Pla d’Igualtat primer haurà de passar per Mesa Sectorial abans de passar a Comissió Paritària.


2. Definició estratègica de terminis per a fer exàmens de salut a tot el personal docent amb caràcter universal.

El cap de servei explica que no hi ha previsió a llarg termini perquè no tenen prou professionals. Els metges de prevenció de riscos laborals tot d’una són absorbits pel sector privat i, amb recursos molt limitats i perill de perdre els pocs recursos que hi ha, és impossible plantejar-se objectius ambiciosos.

3. Ampliació del catàleg de malalties professionals dels docents (respiratòries, salut mental, vasculars, etc.). UOB sap que la responsabilitat última és de l’Estat, però també sap que les Conselleries d’Educació de cada Comunitat Autònoma poden fer suggeriment a la Conferència Interterritorial. Per això demana al SPRL que elabori un informe sobre la qüestió, que pugui ser usat per la Comunitat Autònoma per pressionar l’Estat.

El cap de servei respon que només l’Estat pot fer modificacions del catàleg, i que els seu servei donarà la seva opinió sempre que l’hi demanin, però no prendrà iniciatives al respecte.

La directora general de Personal Docent  no respon la pregunta.

D’altra banda, i pel que fa a l’estratègia respecte la covid 19, la representant de la Conselleria de Salut anuncia el canvi de paradigma en gestió covid: la combinació d’immunitat natural i vacunològica fa que en breu es pugui començar a tractar com a una malaltia respiratòria que pot tenir manifestacions lleus o bé greus; és a dir, en breu deixarà de tractar-se com una pandèmia i començarà a ser tractada com una malaltia endèmica. La vigilància es limitarà a persones amb símptomes o vulnerables. Per a la definició de “població vulnerable” serà clau definir una edat, cosa que es farà de manera imminent. La definició de “persona vulnerable” s’ha de consensuar entre les Comunitats Autònomes.

Cap àmbit educatiu es considerarà vulnerable, excepte pel que fa a casuístiques individuals. Quan el canvi de paradigma s’hagi verificat, els nins amb símptomes lleus podran anar a escola (de moment encara no, és una pla de futur).. Es tracta de canviar de la cultura de la “por a la covid” cap al “respecte a la covid”: un virus amb el qual s’haurà de conviure, que de manera progressiva va reduint la seva letalitat.

Les persones sense símptomes o amb símptomes lleus no tindran consideració especial (com si fos un grip o altra malaltia infecciosa de caire respiratori), excepte la recomanació d’usar mascaretes i l’abstenció de visitar persones vulnerables. Però en general, els infectats assimptomàtics o amb símptomes lleus hauran de fer vida normal, incloent anar a fer feina. Els assimptomàtics o amb símptomes lleus contagien molt poc, sobretot a les persones vacunades. De tot això, hi ha prou evidència científica, sempre segons la representat de la Conselleria de Salut.

UOB demana si aquest canvi de paradigma està avalat o coincideix amb el criteri de l’OMS, o si és iniciativa pròpia de l’Administració balear / espanyola. La resposta és que l’estratègia es defineix a nivell estatal però al context de directrius europees, perquè la Unió Europea té una estratègia comuna. Les directrius de l’OMS s’han de contextualitzar regionalment, sobretot en funció del percentatge de població immunitzada.

Finalment, i pel que fa al futur a mig i llarg termini del SPRL, Rafela Sánchez insisteix en la mancança de metges del treball. Es treballa amb la Conselleria de Salut per tenir més metges, però és complicat, perquè els metges de l’àmbit de prevenció cobren menys que els d’altres serveis. S’ha enviat un escrit per implicar d’altres administracions, i es passarà l’escrit i la resposta als delegats de la Comissió Paritària. El cap del servei, Rafel Castell, diu que la perspectiva a mig termini no és bona, i que si no es troba remei, serà difícil mantenir un servei propi sense subcontractar, cosa que implicaria un servei i una mentalitat diferent.

UOB manifesta ser conscient dels recursos limitats del SPRL, agraeix la tasca dels seus professionals, conscient dels problemes reals, i aposta pel manteniment del servei amb la concepció actual, és a dir, un servei genuïnament públic i propi, lliure de gestió privatitzada. Per això suggereix que la solució és apujar el sou dels metges de prevenció. La directora general de Personal Docent es mostra d’acord, però diu que això implica diverses administracions. El cap del servei, Rafel Castell, concorda: si els sous dels metges no s’equiparen als d’altres serveis, no només no es podrà completar la plantilla orgànica del servei, sinó que els pocs recursos humans disponibles ara mateix encara podrien veure’s minvats per la competència del sector privat.

Una passa més cap al Pla d’Igualtat

Avui, dilluns 28 de juny, s’ha reunit la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent per tractar els següents punts:

Aprovació del procediment sobre malalties professionals

 • S’ha aprovat el darrer procediment corresponent a la notificació i investigació de malalties professionals.

Informació sobre la situació del Servei de Prevenció

 • S’ha informat des del Servei de Prevenció que s’han incorporat dos tècnics més a l’equip de la delegació de Palma. A dia d’avui hi ha tres persones contractades com a tècniques en prevenció de riscos laborals i s’està a l’espera d’una quarta incorporació.
 • S’està planificant el pla de visites pel curs 21-22 per a l’avaluació de riscos a tots els centres. Un membre de cada un dels sindicats amb representació a la mesa sectorial podrà participar d’aquestes visites.
 • S’està elaborant el redactat de les prescripcions tècniques pel futur nou local corresponent a la delegació del Servei de Prevenció a Manacor. Aquest local estarà format per una persona d’administració, un/a tècnic/a, una d’infermeria i una de medicina.
  Des d’UOB Ensenyament i d’altres sindicats, hem tornat a reclamar delegacions a Menorca i les illes Pitiüses amb locals propis, fet completament necessari pel correcte funcionament del Servei de Prevenció a aquestes illes.

 • Finalment, s’ha informat que s’incorporarà una persona ajudant al logopeda del Servei de Prevenció el proper mes de setembre i a mitja jornada. La funció d’aquesta persona serà impartir formació sobre educació de la veu als docents dels centres educatius que així ho requereixin.

Informació sobre la situació dels vulnerables al SARS-COV-2

 • S’ha que informat els docents considerats vulnerables a la COVID 19 i que es troben per aquest curs 20-21 en situació d’incapacitat temporal, dia 30 de juny, s’emetrà la seva alta laboral atès que finalitza el període de màxima presencialitat.
 • En cas que alguna d’aquestes persones, per motius organitzatius del centre, hagués d’anar al centre durant el mes de juliol per programacions, recuperacions (FP), entrevistes amb alumnes, etc., es mantindria la incapacitat temporal (IT) mentre així ho justifiqui la direcció del centre, amb un escrit dirigit al correu electrònic prevencio@dgpdocen.caib.es, assenyalant els dies que hagi de fer activitat presencial.
 • Des del Servei de Prevenció es valorarà el personal vulnerable al SARS CoV-2 segons l’establert a l’annexe V del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, que ha estat actualitzat recentment (dimarts 22 de juny de 2021).

  Si voleu accedir al Tràmit d’avaluació de la vulnerabilitat al SARS-COV-2, punxau aquí. Les reavaluacions es realitzaran durant el mes d’agost.

Torn obert de paraula

 • Al torn obert de paraula UOB Ensenyament ha recordat que durant el mes de maig va enviar una sol·licitud via instància a la Conselleria d’Educació i Formació Professional demanant la implantació d’un Pla d’Igualtat (podeu llegir la notícia aquí). Després de les darreres notícies sobre un presumpte cas d’assetjament sexual a una companya de l’IES Madina Mayurqa pareix que aquest tema s’ha posat en solfa i que altres sindicats s’hi han sumat a aquesta demanda que, per una altra banda, sembla inconcebible que s’hagi de fer a aquestes alçades.

  UOB Ensenyament ha remarcat que, com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”. Sols tenim unes bases de 2019 per a la seva elaboració, que no ha prosperat.

  No és suficient en aprovar fa uns mesos un procediment del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d’assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització.

  Si comparem dins de la CAIB, podem veure com en el 2012 el personal de serveis generals de Balears ja tenia aprovat el seu 1r Pla d’Igualtat, al 2016 el 2n i aquest any ja van pel III Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals).

  Necessitem amb urgència el Pla d’Igualtat, perquè tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. I això tampoc s’està fent, per tant:

  Reclamam un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

 • Per part de la Direcció General de Personal Docent i del Servei de Prevenció de Riscos se’ns ha informat que prenen nota i que traçaran el full de ruta per tal de dur aquesta elaboració i implantació del Pla d’Igualtat. Des d’UOB Ensenyament se’ls ha informat que per aquest camí ens hi trobaran i que col·laborarem en tot el que sigui necessari per fer una tasca imperativa i d’extrema urgència.

Ni una passa enrera en la defensa del professorat dels CEPA i dels ensenyaments de règim especial

Ahir dijous 25 de març es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

A part de tractar els temes prevists de la reunió trimestral, es va afegir el de la vaccinació:

 • Es va aprovar la memòria d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2020 elaborada per l’empresa Previs.
 • Planificació d’activitats de Medicina del Treball de l’any 2021 elaborada per l’empresa Previs: en aquest punt, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments sobre la vigilància de la salut del personal treballador. Concretament, sobre l’assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut i sobre els resultats de la vigilància de la salut. En aquest darrer punt es va informar que la comunicació dels resultats es farà bé per escrit via informe d’examen de salut, o bé per mig d’una aplicació on el personal treballador es podrà descarregar l’informe.
 • Es varen aprovar la planificació de l’activitat preventiva 2021, els procediments ja revisats a reunions anteriors (comunicacions de riscos, avaluació de riscos laborals, treballadora gestant, conflictes interpersonals, notificació i investigació d’incidents i accidents, vigilància de la salut, control i lliurament d’EPI), així com el procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. Pel que fa als procediments, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments. En primer terme, en el procediment sobre treballadores gestants es va aclarir que no hi ha conflicte entre les definicions del procediment i la normativa actual a propòsit dels permisos i baixes per risc de les treballadores gestants de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Com fins ara, es seguirà realitzant una avaluació de cada cas des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Respecte al procediment per a la vigilància obligatòria de la salut, en els casos que hi hagi una negativa per part del docent a fer-se la vigilància de la salut, es reunirà d’urgència la Comissió Paritària de PRL, previ informe complementari d’Inspecció Educativa, i es seguirà el protocol previst a tal efecte.
 • Es varen elevar a la Comissió Paritària les conclusions del grup de treball sobre l’obligatorietat dels exàmens de salut, que es va reunir el passat 8 de febrer (el podeu llegir AQUÍ).
 • A part dels membres habituals de la comissió paritària, es va comptar amb la presència de la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, Antònia Galmés i es va informar dels següents punts:
  • Dimecres dia 24 d’abril es va reprendre la campanya de vaccinació amb el vaccí Astra Zeneca (AZ).
  • Es va aprovar la vaccinació amb AZ fins a 65 anys i els primers a vacunar-se seran els qui tenen entre 60 i 65 anys simultàniament amb els que van quedar aturats. Donada aquesta circumstància, es revisaran els llistats del professorat que està al biaix d’edat 55-65.
  • Durant els propers dies es treballarà en un llistat de persones opositores i membres dels diferents tribunals de les properes oposicions que tinguin cita per rebre la segona dosi del vaccí els dies previs de la primera prova per avançar-la o retardar-la.
  • Hi ha la previsió que augmenti la provisió de vaccins durant els propers mesos i la vaccinació per grups d’edat.
  • La partida econòmica per assegurar 60 mascaretes FFP2 per docent està apunt d’ingressar-se als centres educatius. L’ús d’aquestes mascaretes no és obligatori, tot i que Conselleria ho recomana.
  • La resta d’EPI va arribar durant el dia d’ahir, dijous 25 de març, als centres del terme municipal de Calvià; entre ahir i avui divendres 26 de març a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho faran dilluns 29 de març a la resta de centres de l’illa de Mallorca.

UOB Ensenyament va recordar que el passat dia 8 de març va sol·licitar, via instància, a la Conselleria de Salut i Consum, a la Conselleria d’Educació i Formació Professional i a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent la informació concreta pel que respecta als CEPA i ensenyaments de règim especial i que encara no s’havia rebut resposta. UOB Ensenyament va expressar el seu desacord i va exigir que es corregeixi aquest greuge comparatiu del tot inacceptable. Per altra banda dia 10 de març UOB Ensenyament va difondre una circular explicant-ho tot plegat (la podeu llegir AQUÍ). Una vegada més, l’administració s’escuda darrera el mantra que l’estat espanyol dóna prioritat als estudis obligatoris, quan a altres comunitats autònomes el professorat d’estudis no obligatoris ja ha estat vaccinat. La directora general va mostrar un tarannà col·laboratiu i va dir que recollirien la informació necessària i treballarien per donar resposta a aquesta discriminació negativa flagrant. Els agents socials que formam part de la Comissió Paritària, avui matí hem rebut una comunicació on Conselleria, amb les referències normatives de l’estratègia estatal que va facilitar la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, dóna prioritat al personal docent de l’ensenyament d’infants i adolescents. UOB Ensenyament, a l’espera de rebre resposta formal de la reivindicació feta el passat 8 de març, seguirà defensant la correcció de la discriminació inacceptable del professorat d’estudis de règim especial durant aquesta campanya de vaccinació. No donarem cap passa enrera!

Posada en marxa del exàmens de salut del SPRL

Ahir dilluns es va reunir la Comissió paritària del SPRL per tractar diferents aspectes dels exàmens de salut que s’oferiran a tot el col·lectiu docent. Per una banda, es va especificar el funcionament dels exàmens ordinaris. De l’altra, es va parlar del procediment de la vigilància obligatòria de la salut, amb la presentació de l’esborrany, que vam rebre unes hores més tard, després d’acabada la reunió. Podeu llegir aquí l’esborrany del procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. 

Els exàmens voluntaris ordinaris s’oferiran a tot el professorat. Consten de dues proves: les inicials i les de seguiment. Les proves inicials seran un poc més extenses. Inclouran, en primer lloc, un qüestionari per avaluar el nivell d’estrès, la seguretat, la higiene i l’ergonomia; després es passarà a l’àrea mèdica que inclourà analítiques, així com una revisió física i, finalment, s’emetrà un informe conjunt. En aquest cas són els docents qui han de demanar cita. 

També es va especificar que els exàmens inicials fets al personal interí amb contractes intermitents tindrà un marge de validesa de 5 anys. Els exàmens de seguiment seran més senzills. També s’ofereixen a tothom. UOB va demanar per la periodicitat de les proves de seguiment, les quals es preveuen cada cinc anysamb l’excepció de si es canvia de lloc de treball.

D’altra banda, i fins que no es constitueixi el personal i locals propis de les altres jurisdiccions, els exàmens seguiran fent-se a Palma pel SPRL de la pròpia Conselleria, mentre que a les altres zones de Mallorca i la resta d’illes es farà amb el mateix procediment de Conselleria, però amb l’empresa subcontractada Previs.

Actualment Rafel Castell, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, comenta que s’està esperant que davalli la incidència de la COVID per posar en marxa un protocol que passaria per l’entrevista amb la direcció dels centres educatius els quals proposarien d’entrada realitzar l’examen a 1 o 2 docents de cada centre. 

Els exàmens no voluntaris o obligatoris ja els ha començat a assumir el SPRL. Aquests tipus d’exàmens, que suposen un tipus de reconeixement obligatori en el cas que l’exercici de la docència pugui suposar un risc per al propi docent o per a terceres persones. Segons la Cap d’Inspecció, Catalina Mas Homer, la creació del SPRL des del gener de 2020 ha provocat la millora de l’atenció a tot el professorat.

Podeu fer les vostres aportacions i comentaris a l’esborrany del procediment de la vigilància obligatòria de la salut fins el proper divendres 12 a les 14h. El text final serà votat a la propera reunió de la comissió paritària.