Excedències

Pots consultar les instruccions de les excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

Amb caràcter general les excedències i el reingrés s’han de sol·licitar, ALMENYS, QUINZE DIES ABANS DE L’INICI DEL GAUDI O DEL REINGRÉS, excepte que s’acrediti que la causa que hi dona dret ha estat sobrevinguda.Les excedències s’han de sol·licitar, sempre que sigui possible, per raons de planificació i d’organització educativa, per trimestres escolars.

  • Primer trimestre escolar (de l’1 de setembre de 2023 al 5 de gener de 2024): el 31 de juliol de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 1r trimestre escolar.
  • Segon trimestre escolar (del 6 de gener al 5 d’abril de 2024): el 21 de desembre de 2023 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 2n trimestre escolar.
  • Tercer trimestre escolar (del 6 d’abril al 31 de juliol de 2024): el 21 de març de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 3r trimestre escolar.

Només pots demanar excedència per a la cura d’un familiar, d’un fill menor de tres anys o com a víctima de violència.

A més de les excedències de què poden gaudir els interins/es (per cura d’un familiar, per tenir un fill menor de tres anys o per ser víctima de violència), també pots gaudir de les següents:

  • Excedència voluntària especial: durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. Reserva del lloc de treball i còmput del temps d’excedència a efectes de triennis, sexennis i mèrits. No computa a efecte de cotitzacions. No es poden prestar serveis en el sector públic ni en l’àmbit de l’ensenyament concertat. La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats del servei. Fins al 31 de desembre de 2023, els funcionaris de carrera docents poden demanar aquesta excedència, la qual està supeditada a la prèvia aprovació en els pressupostos de la comunitat autònoma de l’any corresponent (article 28).
  • Excedència voluntària per agrupació familiar: Si el cònjuge o parella estable resideix en un altre municipi per haver obtingut un lloc de feina de caràcter definitiu. Duració mínima de dos anys i màxima de quinze. No es meriten retribucions, i el temps no computa a efecte de triennis i drets en el règim de la Seguretat Social aplicable.
  • Excedència voluntària per interès particular: període mínim de dos anys (havent prestat serveis en qualsevol Administració Pública els cinc anys immediatament anteriors). No existeix un període màxim de permanència en aquesta situació. No es meriten retribucions, i el temps no computa a efecte de triennis i drets en el règim de la Seguretat Social aplicable.  
  • Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic: no es meriten retribucions, no computa a efectes d’antiguitat, triennis ni drets en el règim de la Seguretat Social aplicable, sens perjudici dels drets que corresponguin en cada cas derivats del lloc que es passa a ocupar en servei actiu (per exemple, els triennis).

Durant els sis primers mesos el funcionari tindrà dret a la reserva del lloc de feina que desenvolupés, i aquest període computarà a efectes d’antiguitat, carrera i drets del règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. Aquest període es pot prorrogar per tres mesos, amb un màxim de devuit. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència el funcionari tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si pertoca, les prestacions familiars per fill a càrrec seu.

Tot i que, generalment, les excedències s’han de sol·licitar per trimestres escolars, atès que en aquest cas no és possible gaudir-la amb efectes a partir de dia 1 de setembre, perquè aquest dia s’ha de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera, es permet sol·licitar-la, amb 15 dies d’antelació, amb efectes a partir de dia 2 de setembre.

Sí, tant si ets interí/na com funcionari/ària de carrera, sumaràs punts per experiència a la llista d’interinatge o al concurs de trasllats.

En fer la sol·licitud, hauràs de manifestar “Que, a dia d’avui, no exercesc cap activitat laboral privada que pugui menyscabar la cura del familiar per al qual sol·licit l’excedència.”

També, “Que durant el període d’excedència, si vull dur a terme qualsevol activitat laboral pública o privada, prèviament ho posaré en coneixement de la Direcció General de Personal Docent als efectes que, abans de l’inici de l’activitat corresponent, determini si és compatible amb l’excedència concedida.

Quant a la compatibilitat entenem que, podria ser concedida, sempre que sigui compatible amb la cura del menor o familiar. Aquesta valoració l’ha de fer la DGPDocen.