Categoria: FAQS Permisos i llicències

Lactància

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- Tot docent (mare i altre progenitor) té dret a absentar-se una hora (es pot dividir en dues fraccions de mitja hora) del lloc de feina per lactància d’un fill menor de dotze mesos. En determinats casos, el seu gaudi es pot acumular en jornades completes.

R- El permís per lactància d’un menor de 12 mesos no es pot demanar en jornades senceres acumulades quan s’està cobrint una substitució (encara que aquesta sigui de tot el curs escolar). En aquest cas, només es podrà gaudir del permís amb la reducció d’una hora diària fins que l’infant compleixi els 12 mesos.

R- Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular per lactància (es pot gaudir una vegada acabat el permís de maternitat, no abans) s’ha de tenir en compte el nombre de dies efectius de feina des del dia que s’indiqui en la sol·licitud (no des del dia en què la presentis), fins que l’infant faci dotze mesos. Per tant, com més tard acabis el permís per naixement menys dies efectius de feina quedaran fins als 12 mesos de l’infant i, en conseqüència, menor serà el total de dies acumulats.

En cas de fer jornada completa, per cada 7’5 dies de feina, et correspon un dia de lactància acumulada; i en cas de mitja jornada, per cada 3’75 dies de feina, un dia.

R- La lactància s’ha de gaudir abans que l’infant compleixi 12 mesos i, en el cas, del gaudi acumulat, abans s’ha d’haver gaudit de la totalitat del permís de (pa)maternitat. Aquest últim requisit no és imprescindible quan el gaudi és diari.

R- Sí, però el recomanable és fer-ho a l’inrevés perquè els dies de lactància de què pots gaudir es calcula sobre els dies en actiu i, en cas, de sol·licitar a posteriori una excedència la base del càlcul es veu minvada i l’administració et reclamarà l’import dels dies de més de què hagis gaudit.

 • Primer, s’ha de sol·licitar i gaudir el permís de lactància acumulada i, finalitzat aquest, el permís que impliqui una reducció de jornada. En aquest cas no serà necessari esperar a l’inici d’un nou trimestre, sinó que es pot sol·licitar just a continuació de la finalització del permís de lactància acumulada. 
 • Si l’acumulació de la lactància es sol·licita durant el trimestre en què s’està gaudint d’un permís que impliqui una reducció de jornada, aquesta reducció s’ha de mantenir fins la finalització del trimestre escolar en què el fill compleixi els 12 mesos d’edat.

R- Sí, no hi ha cap impediment. En aquest cas, gaudiries de la reducció d’una hora diària per lactància, només els dies que treballes (no pots acumular les 5h hores setmanal que et pertoquen en un/s dies concrets de la setmana).

Circumstàncies personals

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- Sí, et pots acollir a la reducció per algun d’aquests supòsits:

 • Per raons d’edat: reducció de jornada del 50% de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, a partir dels 55 anys d’edat sense necessitat d’acreditar cap altra circumstància. S’ha de sol·licitar per trimestres sencers.
 • Per motius de salut: reducció de jornada de fins al 50% de la jornada laboral (mitja jornada, un terç de jornada o menys d’una hora diària equivalent a una sessió lectiva), amb la reducció proporcional de retribucions, en el supòsit de patir problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent. S’ha de sol·licitar per trimestres sencers.
 • Per interès particular (exclusivament per a funcionariat de carrera): reducció de jornada del 50% de la jornada laboral amb la reducció proporcional de retribucions. La concessió està condicionada a les necessitats del servei i s’ha de gaudir per cursos escolars complets.

R- Sí, si ets funcionari de carrera. És un permís amb una durada acumulada màxima de tres mesos cada dos anys (es computa per dies naturals). 

Cal dir que a l’Acord Marc ve marcat que durant aquest curs es negociarà per a tot el personal docent.

R- Sí, res ho impedeix, però has de tenir present que els dies de vacances o festius s’inclouran com a dies sense retribució, atès que gaudeixes d’aquests tant abans com després de les vacances/festius.

R- L’Administració concedeix aquesta llicència discrecionalment i pot denegar-la per raons del servei. Per tant, si p.e, no aconsegueixen trobar un substitut/a per cobrir la teva plaça, et poden denegar el permís. 

R- Tot i que les instruccions estableixen que no se substitueix el personal docent que gaudeixi d’aquesta llicència, en determinats casos, com és la petició d’un període llarg d’assumptes propis, sí que se substitueix al docent que gaudeix del permís.

R- Tens 15 dies naturals per matrimoni o per Registre de Parelles Estables.

Els dies poden ser anteriors o posteriors a la celebració o a la inscripció. En aquest sentit, cal tenir present que si el període elegit n’és anterior, ha de coincidir amb els dies immediatament anteriors al registre formal. En canvi, si és posterior, el període de gaudi s’ha de situar dins els dos mesos posteriors a la data de celebració o d’inscripció. A més, cal tenir present que si el dia de la celebració és lectiu aquest dia està inclòs en el còmput. 

R- El permís es pot dividir en dos períodes, que s’han de gaudir sense interrupció, un abans de la celebració i l’altre després, inclosos dins el còmput el dia de la celebració. Per tant, d’acord amb l’anterior, no és possible agafar-te el dia de la celebració (entenent que és lectiu i que necessites absentar-te del centre) i, els 14 restants en els dos mesos posteriors, atès que el punt d) de les instruccions que regulen aquest permís estableix que “El permís es pot dividir en dos períodes, que s’han de gaudir sense interrupció, un abans de la celebració i l’altre després, incloent dins el còmput dels dies del permís el de la celebració.” i el dia de la celebració entra dintre del còmput de “després de la celebració” i, com indica la instrucció, no es pot fraccionar. 

R- Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat aplicable o, si no n’hi ha, per resolució de l’òrgan competent. En el cas que la reducció de jornada sigui d’un terç o menys de la jornada, la funcionària ha de percebre les retribucions íntegres. Així mateix, les absències o les faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere o terrorista es consideren justificades quan així ho determinin els serveis socials d’atenció o els serveis de salut, segons pertoqui, sense perjudici que aquestes absències hagin de comunicar-se al centre al més aviat possible. 

R- Sí, la DGPDocent, sempre que el director del centre emeti un informe favorable, pot autoritzar (un únic cop per curs) l’assistència a activitats formatives de qualsevol durada. Aquestes han d’estar organitzades per altres administracions educatives i han de ser activitats formatives de durada superior a tres dies organitzades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional o per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), o programes europeus o internacionals, amb intercanvi o no d’alumnat.

Circumstàncies familiars

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

1) Permís de reducció de jornada per raons de guarda legal o d’atenció directa.

R- Sí, quan el funcionari tingui la guarda legal d’un menor de dotze anys, d’una persona gran que requereixi especial dedicació o d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la jornada de treball d’un màxim de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions que correspongui. 

Té el mateix dret el funcionari que tingui a càrrec l’atenció directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no es pugui valer pel seu compte i que no desenvolupi cap activitat retribuïda.

R- La reducció, tant de sessions lectives com de complementàries, és proporcional a la reducció de jornada. Per tant, et quedaria la següent càrrega horària:

Infantil i PrimàriaResta de cossos
Tipus de reduccióMitja jornadaUn terçMitja jornadaUn terç
H. Lectives1216912
H. Complementàries34516
Taula Resum. Reducció de jornada

2) Permís per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu

R- Sí, tens dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes. Es pot sol·licitar la substitució de la jornada reduïda al cinquanta per cent per l’acumulació en jornades completes no fraccionables (quinze dies) retribuïdes, amb la mateixa finalitat.

R- El funcionari docent té dret, sempre que ambdós progenitors treballin, a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada, i a percebre les retribucions íntegres, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de cura directa, contínua i permanent, i com a màxim fins que el menor compleixi 18 anys.

3) Permís per mort d’un familiar dins el 1r i 2n grau de consanguinitat o afinitat, quan el succés es produeixi en diferent localitat.

R- A efectes del nombre de dies que et pertoquen, és diferent si el succés s’ha produït en la mateixa, o diferent, localitat.  En el primer cas, el permís s’ha de demanar al centre, en canvi en el segon, a la DGPDocen.  

Mateixa localitatDiferent localitat
Cònjuge, parella de fet o familiar dins 1r grau consanguinitat o afinitat (dies hàbils)35
Familiar dins el 2n grau (dies hàbils))24
Taula Resum: Nombre de dies de permís segons localitat i grau de consanguinitat

Reducció de jornada

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- No, les reduccions es gaudeixen per trimestres escolars, només hi ha tres excepcions a aquesta norma:

 • Que s’acrediti que la causa que dona dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.
 • Quan es vulgui compatibilitzar amb el permís de lactància acumulada.
 • Incorporació, com a interí/na, a una substitució, una vegada iniciat el trimestre

R- S’ha de sol·licitar, com a mínim, amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar. Els interins/es que siguin adjudicats una vegada iniciat el trimestre, no estan subjectes a aquest termini. Tampoc aquells que durant aquell trimestre hagin gaudit de part del permís per naixement/adopció d’un fill/a.

 • Primer trimestre escolar (de l’1 de setembre de 2023 al 5 de gener de 2024): el 31 de juliol de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 1r trimestre escolar.
 • Segon trimestre escolar (del 6 de gener al 5 d’abril de 2024): el 21 de desembre de 2023 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 2n trimestre escolar.
 • Tercer trimestre escolar (del 6 d’abril al 31 de juliol de 2024): el 21 de març de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 3r trimestre escolar.

R- Segons el cos i tipus de reducció sol·licitada teniu:

Infantil i primàriaInfantil i primàriaAltres cossosAltres cossos
Tipus de reducció1/2 jornada1/3 de jornada1/2 jornada1/3 de jornada
H. Lectives1216912-13
H. Complementàries3456-7
Taula resum del nombre d’hores segons el tipus de reducció

R- Només pots gaudir de la reducció a partir del moment que estigui acceptada al Gestib.

R- No, has d’haver pres possessió abans.

R- Sí, sempre que compleixis els requisits per demanar-la. 

R- Així és, cada nova adjudicació de plaça requereix la corresponent sol·licitud de reducció. 

R- Sí, així ho estableix l’article 19.3 del ROC.

R- Ho assumeix la plantilla del centre/departament, atès que només se substitueixen les reduccions, de mínim, mitja jornada. 

R- No, només en casos extraordinaris i mai si s’ha començat a gaudir.  Per aquest motiu, en cas de no saber-ho amb total certesa, recomanem demanar-la trimestre rere trimestre. 

R- En aquests casos, cal acordar-ho amb els centres.

R- Sí, aquests complements et minvaran en la mateixa proporció que ho faci la teva jornada. 

Sempre que es compleixin les condicions exigides, estan obligats a concedir la reducció, encara que la disponibilitat del centre no ho permeti. En cas de reducció d’una hora diària, cal mirar si l’horari establert permet la seva concessió. 

R- No afecta l’antiguitat i, per extensió, tampoc als sexennis ni triennis. 

R- Així és, es minvaran en la mateixa proporció que ho faci la teva jornada. 

 • En cas de pertànyer al règim general de la Seguretat Social (funcionaris de carrera a partir de 2011): fins al mes de març de 2023 es cotitzava al 100% els dos primers anys en cas de reducció de jornada per tenir cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat, no es puguin valdre per si mateixos, i no exerceixin una activitat retribuïda, però des d’aquest mes ho han ampliat a 3 anys. Aquesta és una novetat introduïda pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que ha modificat els apartats 2 i 3 de l’art. 237 del Reial Decret Legislatiu 8/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • En cas que pertanyis al Règim de Classes Passives de l’Estat, per haver ingressat el funcionariat amb antelació a l’01/01/2011, només es cotitza al 100% en cas de reducció per cura de familiars durant 1 any, en aplicació del que estableix l’art. 30.4 de la Llei de Classes Passives de l’Estat. 

L’anterior és en relació amb les quanties que es percebran per les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor. Per a la desocupació no hi ha límit i es cotitza al 100% durant tota la reducció de jornada, sense límit d’anys.

Això no ho hem de confondre amb el còmput dels períodes de cotització:

● Fins a l’1 d’octubre de 2023 als docents que tenien contractes a temps parcial (per a tot tipus de reduccions) no se’ls computava un dia com a dia complet treballat, se’ls aplicava una reducció de temps en relació amb la jornada a temps parcial.

● A partir de l’1 d’octubre, amb la modificació de l’article 247 de la Llei de Seguretat Social, es computa dia treballat, dia cotitzat amb independència de la jornada, a efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor.

Excedències

Pots consultar les instruccions de les excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

Amb caràcter general les excedències i el reingrés s’han de sol·licitar, ALMENYS, QUINZE DIES ABANS DE L’INICI DEL GAUDI O DEL REINGRÉS, excepte que s’acrediti que la causa que hi dona dret ha estat sobrevinguda.Les excedències s’han de sol·licitar, sempre que sigui possible, per raons de planificació i d’organització educativa, per trimestres escolars.

 • Primer trimestre escolar (de l’1 de setembre de 2023 al 5 de gener de 2024): el 31 de juliol de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 1r trimestre escolar.
 • Segon trimestre escolar (del 6 de gener al 5 d’abril de 2024): el 21 de desembre de 2023 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 2n trimestre escolar.
 • Tercer trimestre escolar (del 6 d’abril al 31 de juliol de 2024): el 21 de març de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 3r trimestre escolar.

Només pots demanar excedència per a la cura d’un familiar, d’un fill menor de tres anys o com a víctima de violència.

A més de les excedències de què poden gaudir els interins/es (per cura d’un familiar, per tenir un fill menor de tres anys o per ser víctima de violència), també pots gaudir de les següents:

 • Excedència voluntària especial: durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. Reserva del lloc de treball i còmput del temps d’excedència a efectes de triennis, sexennis i mèrits. No computa a efecte de cotitzacions. No es poden prestar serveis en el sector públic ni en l’àmbit de l’ensenyament concertat. La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats del servei. Fins al 31 de desembre de 2023, els funcionaris de carrera docents poden demanar aquesta excedència, la qual està supeditada a la prèvia aprovació en els pressupostos de la comunitat autònoma de l’any corresponent (article 28).
 • Excedència voluntària per agrupació familiar: Si el cònjuge o parella estable resideix en un altre municipi per haver obtingut un lloc de feina de caràcter definitiu. Duració mínima de dos anys i màxima de quinze. No es meriten retribucions, i el temps no computa a efecte de triennis i drets en el règim de la Seguretat Social aplicable.
 • Excedència voluntària per interès particular: període mínim de dos anys (havent prestat serveis en qualsevol Administració Pública els cinc anys immediatament anteriors). No existeix un període màxim de permanència en aquesta situació. No es meriten retribucions, i el temps no computa a efecte de triennis i drets en el règim de la Seguretat Social aplicable.  
 • Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic: no es meriten retribucions, no computa a efectes d’antiguitat, triennis ni drets en el règim de la Seguretat Social aplicable, sens perjudici dels drets que corresponguin en cada cas derivats del lloc que es passa a ocupar en servei actiu (per exemple, els triennis).

Durant els sis primers mesos el funcionari tindrà dret a la reserva del lloc de feina que desenvolupés, i aquest període computarà a efectes d’antiguitat, carrera i drets del règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. Aquest període es pot prorrogar per tres mesos, amb un màxim de devuit. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència el funcionari tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si pertoca, les prestacions familiars per fill a càrrec seu.

Tot i que, generalment, les excedències s’han de sol·licitar per trimestres escolars, atès que en aquest cas no és possible gaudir-la amb efectes a partir de dia 1 de setembre, perquè aquest dia s’ha de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera, es permet sol·licitar-la, amb 15 dies d’antelació, amb efectes a partir de dia 2 de setembre.

Sí, tant si ets interí/na com funcionari/ària de carrera, sumaràs punts per experiència a la llista d’interinatge o al concurs de trasllats.

En fer la sol·licitud, hauràs de manifestar “Que, a dia d’avui, no exercesc cap activitat laboral privada que pugui menyscabar la cura del familiar per al qual sol·licit l’excedència.”

També, “Que durant el període d’excedència, si vull dur a terme qualsevol activitat laboral pública o privada, prèviament ho posaré en coneixement de la Direcció General de Personal Docent als efectes que, abans de l’inici de l’activitat corresponent, determini si és compatible amb l’excedència concedida.

Quant a la compatibilitat entenem que, podria ser concedida, sempre que sigui compatible amb la cura del menor o familiar. Aquesta valoració l’ha de fer la DGPDocen. 

Relacionats amb la maternitat/paternitat

Permís per naixement per a la mare biològica / Permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, l’adopció, la guarda amb finalitat d’adopció o l’acolliment/ Permís per adopció, guarda amb finalitat d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- Sí, és molt important que ho comuniquis al Servei de Prevenció de Riscs Laborals. Pots mirar el procediment a seguir en aquest enllaç.

R- La funcionària docent embarassada té dret a absentar-se del lloc de treball per realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part pel temps indispensable per dur-los a terme. També té aquest dret el funcionari que sigui cònjuge o parella estable d’una dona embarassada que hagi de realitzar aquests exàmens i tècniques.

R- Qualsevol dona gestant a la setmana 37 pot demanar el “permís per dona gestant”  que es sol·licita mitjançant el GESTIB a la DGP Docent. En cas d’embarassos múltiples es pot demanar a la setmana 35.

R- Si estàs en situació de gestació i tens problemes per continuar amb la teva activitat laboral habitual per mor d’una condició clínica pròpia (tenc nàusees, ciàtica o és un embaràs de risc…), hauràs de tramitar una baixa mèdica amb el teu metge.

Per altra banda, quan comuniquis el teu estat de gestació al Servei de Prevenció, aquest valorarà si pots dur a terme les tasques amb normalitat, has de prendre alguna mesura addicional (no fer sortides que impliquin caminades amb l’alumnat, no agafar pesos importants, o evitar l’ús d’un producte químic…) o, atès que el lloc de feina no es pot adaptar, és necessari que et teu metge tramiti la baixa mèdica. Per això, és molt important que, just conèixer el teu estat de gestació , ho comuniquis al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la DGPDocen amb el tràmit pertinent.

El Servei de Prevenció ja no tramita cap tipus de baixa mèdica.

R- A partir del dia de naixement (no hi ha un temps legal màxim per fer-ho, però entenem que no hauria de superar els 10 dies) s’ha de sol·licitar el corresponent permís per naixement o adopció/acolliment (segons el cas) a la Direcció General de Personal Docent mitjançant el Gestib.

R- Depèn de la situació administrativa del o la sol·licitant:

 • En el cas del funcionariat de carrera i en pràctiques (*), la prestació es tramita de forma automàtica, per la qual cosa no cal fer cap tràmit addicional.
 • En el cas dels i les interines, la prestació s’ha de sol·licitar expressament a la Seguretat Social, presencialment o de forma telemàtica. També hi ha la possibilitat que ho tramiti una gestoria.

(*) Atès que el permís i, en conseqüència, la prestació es pot demanar de forma fraccionada, es podria donar el cas que el primer/s fraccionament/s s’hagi/n demanat sent interí/na i els següents ja essent funcionari/ària en pràctiques. En aquest cas, pel fet d’haver sol·licitat el/s primer/s fraccionament a la SS, els següents també s’haurien de tramitar amb aquest organisme, i no es faria automàticament, tot i ser funcionari/ària en pràctiques.
A més, tot i que no un tema de permisos, recorda que tots els treballadors i funcionaris a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret que tenguin fills menors de devuit anys, tenen dret a una ajuda econòmica del Fons Social. Aquesta ajuda es percebrà mensualment fins que els fills compleixin devuit anys, inclòs el mes íntegre del seu compliment. Actualment l’ajuda és de 38,57€.

R- Sempre que hi hagi una baixa mèdica cal anar a cercar l’alta amb efectes en data just anterior al dia del part o inici del gaudi del permís per dona gestant, atès que cal tancar la situació mèdica a tots els programes de gestió.

R- Corresponen 16 setmanes (ampliables si es compleix alguna de les situacions previstes al punt 2.b). Són setmanes naturals, és a dir, si el teu fill/a neix un dimarts, es compta una setmana fent de dimarts a dimarts.

R- S’ha de sol·licitar pel GESTIB amb un permís diferent del de les 16 setmanes. Les possibilitats són:

 • “Ampliació permís per cada fill anterior major de 2 anys i menor de 4 en el moment del part, adopció o acolliment”: Pertoca una setmana addicional.
 • “Ampliació permís per cada fill anterior menor de 2 anys en el moment del part, adopció o acolliment”: Pertoquen dues setmanes addicionals, una per a cadascun dels progenitors
 • “Ampliació permís per discapacitat del menor i/o per cada fill a partir del segon”. Pertoquen dues setmanes addicionals. Aquest també es pot sol·licitar en cas de part múltiple.

R- Sí, tot i que les 6 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda a partir del dia del naixement o resolució judicial (inclòs). Les 10 restants es poden interrompre, sempre que es compleixin els requisits establerts al punt 2.c) de les instruccions que regulen aquests permisos.

 • Gaudir, una vegada exhaurida la totalitat del permís per naixement continuo o ininterromput i sempre que sigui dins l’any des del naixement, de tants dies com hagi durat l’hospitalització del prematur, amb un màxim de 13 setmanes addicionals. Has de sol·lcitar el permís “Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part.”
 • Exercir, passades les 6 primeres setmanes de gaudi obligatori del permís per naixement, el dret a absentar-te de la feina durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Hauràs de sol·licitar el “Permís de fins a 2 hores d’absència diàries durant la jornada per naixement de fills prematurs o que hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part”.

Sí, però has de tenir present que només estem oficialment de vacances el mes d’agost i, per tant, si et coincideixen les 6 primeres setmanes amb les vacances de Nadal, Setmana Santa o el juliol no podràs recuperar-les. Per recuperar les setmanes de l’agost s’ha de sol·licitar, mitjançant el GESTIB, “Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi del permís per naixement de la mare biològica/del progenitor diferent de la mare biològica/per adopció o acolliment”.

R- El Tribunal Suprem espanyol ha rebutjat que el progenitor d’una família monoparental tingui dret a un doble permís pel naixement i la cura d’un fill: les setze setmanes que li corresponen per llei, d’una banda, i les setmanes que en les famílies de dos progenitors correspondrien al segon, de l’altra.

R- En general, la prestació econòmica per naixement i cura de menor, com disposa l’article 179.1 de la Llei General de la Seguretat Social, consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora (que és la base de cotització per contingències comunes) corresponent als dos mesos previs al naixement/adopció. 

No obstant l’anterior, si el/la docent ha començat a treballar el mes anterior al del naixement/adopció, per al càlcul de la base reguladora es prendrà la base de cotització per contingències comunes corresponent al mes immediatament anterior al naixement/adopció.

R- Sí, es deixen de consumir dies de la prestació d’atur, però has de notificar-ho al SEPE.  Important: quan s’acaba la prestació per ma(pa)ternitat hi ha 15 dies per comunicar a l’oficina de prestacions aquesta finalització i que es torni a activar la prestació per atur.

R- Sí, els dies de permís per naixement o adopció d’un fill compten a efectes de triennis i sexennis. També per a la convocatòria d’interins i el concurs de trasllats.

R- Sí, aquesta ha estat una de les aportacions que UOB ha aconseguit incloure en l’Acord Marc 2023 (concretament és la número 20). No es poden gaudir a temps parcial les sis setmanes obligatòries de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant, però sí les 10 restants. Vegeu altres indicacions d’aquesta modalitat de gaudi a les instruccions d’aquest permís (lletra d).

R- La Seguretat Social et continuarà pagant la prestació fins a arribar a les 16 setmanes.

R- Sí, res ho impedeix mentre acabis de gaudir de la totalitat del permís abans que l’infant compleixi un any.

R- És un permís que poden gaudir els progenitors (ambdós), adoptants o acollidors. Té una durada no superior a vuit setmanes, les quals es poden gaudir per setmanes completes de manera ininterrompuda o discontínua i en règim de jornada completa o jornada parcial, sempre que el menor no hagi arribat a l’edat de 8 anys. 

De moment, aquest permís no és retribuït. No obstant això, la transposició de la Directiva europea de conciliació 2019/1158 ha estat parcial fins al moment, per la qual cosa haurem d’estar pendents del límit establert en agost de 2024 per a la transposició general (que inclogui la retribució).

R- Sí, el personal funcionari té dret a absentar-se del lloc de treball per sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida durant el temps necessari per realitzar-les i efectuar el repòs corresponent, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques es duguin a terme dins la jornada de treball. 

No, una vegada formalitzat no pot ser objecte de canvi. 

Sí, passades les 6 primeres setmanes de permís.