Reducció de jornada

Pots consultar les instruccions dels permisos que concedeix la Direcció General de Personal Docent, a la web de la CAIB

R- No, les reduccions es gaudeixen per trimestres escolars, només hi ha tres excepcions a aquesta norma:

  • Que s’acrediti que la causa que dona dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.
  • Quan es vulgui compatibilitzar amb el permís de lactància acumulada.
  • Incorporació, com a interí/na, a una substitució, una vegada iniciat el trimestre

R- S’ha de sol·licitar, com a mínim, amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar. Els interins/es que siguin adjudicats una vegada iniciat el trimestre, no estan subjectes a aquest termini. Tampoc aquells que durant aquell trimestre hagin gaudit de part del permís per naixement/adopció d’un fill/a.

  • Primer trimestre escolar (de l’1 de setembre de 2023 al 5 de gener de 2024): el 31 de juliol de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 1r trimestre escolar.
  • Segon trimestre escolar (del 6 de gener al 5 d’abril de 2024): el 21 de desembre de 2023 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 2n trimestre escolar.
  • Tercer trimestre escolar (del 6 d’abril al 31 de juliol de 2024): el 21 de març de 2024 és el límit per demanar els permisos i excedències de caràcter trimestral pel 3r trimestre escolar.

R- Segons el cos i tipus de reducció sol·licitada teniu:

Infantil i primàriaInfantil i primàriaAltres cossosAltres cossos
Tipus de reducció1/2 jornada1/3 de jornada1/2 jornada1/3 de jornada
H. Lectives1216912-13
H. Complementàries3456-7
Taula resum del nombre d’hores segons el tipus de reducció

R- Només pots gaudir de la reducció a partir del moment que estigui acceptada al Gestib.

R- No, has d’haver pres possessió abans.

R- Sí, sempre que compleixis els requisits per demanar-la. 

R- Així és, cada nova adjudicació de plaça requereix la corresponent sol·licitud de reducció. 

R- Sí, així ho estableix l’article 19.3 del ROC.

R- Ho assumeix la plantilla del centre/departament, atès que només se substitueixen les reduccions, de mínim, mitja jornada. 

R- No, només en casos extraordinaris i mai si s’ha començat a gaudir.  Per aquest motiu, en cas de no saber-ho amb total certesa, recomanem demanar-la trimestre rere trimestre. 

R- En aquests casos, cal acordar-ho amb els centres.

R- Sí, aquests complements et minvaran en la mateixa proporció que ho faci la teva jornada. 

Sempre que es compleixin les condicions exigides, estan obligats a concedir la reducció, encara que la disponibilitat del centre no ho permeti. En cas de reducció d’una hora diària, cal mirar si l’horari establert permet la seva concessió. 

R- No afecta l’antiguitat i, per extensió, tampoc als sexennis ni triennis. 

R- Així és, es minvaran en la mateixa proporció que ho faci la teva jornada. 

  • En cas de pertànyer al règim general de la Seguretat Social (funcionaris de carrera a partir de 2011): fins al mes de març de 2023 es cotitzava al 100% els dos primers anys en cas de reducció de jornada per tenir cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat, no es puguin valdre per si mateixos, i no exerceixin una activitat retribuïda, però des d’aquest mes ho han ampliat a 3 anys. Aquesta és una novetat introduïda pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que ha modificat els apartats 2 i 3 de l’art. 237 del Reial Decret Legislatiu 8/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  • En cas que pertanyis al Règim de Classes Passives de l’Estat, per haver ingressat el funcionariat amb antelació a l’01/01/2011, només es cotitza al 100% en cas de reducció per cura de familiars durant 1 any, en aplicació del que estableix l’art. 30.4 de la Llei de Classes Passives de l’Estat. 

L’anterior és en relació amb les quanties que es percebran per les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor. Per a la desocupació no hi ha límit i es cotitza al 100% durant tota la reducció de jornada, sense límit d’anys.

Això no ho hem de confondre amb el còmput dels períodes de cotització:

● Fins a l’1 d’octubre de 2023 als docents que tenien contractes a temps parcial (per a tot tipus de reduccions) no se’ls computava un dia com a dia complet treballat, se’ls aplicava una reducció de temps en relació amb la jornada a temps parcial.

● A partir de l’1 d’octubre, amb la modificació de l’article 247 de la Llei de Seguretat Social, es computa dia treballat, dia cotitzat amb independència de la jornada, a efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor.